X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsföretagen bidrar till ett hållbart samhälle

FN:s medlemsländer har antagit Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål – en färdplan mot en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling för alla till 2030. Läkemedelsbranschen har en viktig uppgift att fylla och Lifs medlemsföretag tar ansvar för att skapa ett mer hållbart samhälle. Här har vi samlat exempel på hur de bidrar.

För läkemedelsbranschen är mål tre, god hälsa, det område där vi har störst inverkan. Våra 90 medlemsföretag forskar fram nya läkemedel och vacciner som förebygger, diagnosticerar och behandlar sjukdomar och bidrar till en god folkhälsa. Men även inom andra globala mål gör branschens arbete skillnad. De forskande läkemedelsföretagens hållbarhetsarbete spänner över allt från innovation och produktion till distribution och trygg läkemedelsanvändning. För Agenda 2030 och en hållbar utveckling i samhället.

AstraZeneca och Apoteket i innovativt samarbete för återvinning

AstraZeneca och Apoteket samarbetar i ett innovativt pilotprojekt kring insamling och återvinning av inhalatorhylsor där syftet är att hitta nya vägar till materialåtervinning. Avgörande för att starta projektet, har varit den analys som visar att återvinningen kan ske utan att den påverkar människors hälsa eller miljön.

AstraZeneca ökar kunskap kring tidig diagnos för effektivare behandling

Genom partnerskap med andra aktörer skapar AstraZeneca nya förutsättningar för tidig diagnos inom områden som cancer och njursjukdom. I initiativ som Nollvision cancer och kampanjsamarbete med Njurförbundet är målet att lungcancer och kronisk njursjukdom skall upptäckas i tid och bidra till att färre människor utvecklar allvarlig sjukdom.

GSK stöttar medarbetarnas engagemang i social hållbarhet

GSK vill skapa en arbetsmiljö där alla trivs och kan utvecklas. Ett initiativ är "Together day", en dag där personalen ägnar sig åt volontärarbete. Det skapar engagemang och främjar social hållbarhet. 

Biogen bidrar till biologisk mångfald genom bikupor vid företagets anläggningar

Honungsbin är nödvändiga för ekosystemet. Biogen har placerat bikupor vid flera av sina anläggningar. Det bidrar till ökad pollinering och biologisk mångfald samtidigt som det stärker medarbetarengagemanget.

Teva sätter mål inom klimat och läkemedelsförsörjning

Med 53 fabriker och 25 FoU-anläggningar kan Teva bidra stort till hållbar utveckling. Genom hållbarhetskopplade obligationer sätter de mål om ökad tillgång till läkemedel i låg- och medelinkomstländer och minskade koldioxidutsläpp.

Pfizer minskar hälsoklyftorna mellan världens länder

I initiativet An Accord for a Healthier World tillhandahåller Pfizer patentskyddade läkemedel och vacciner till självkostnadspris för 45 låginkomstländer. Det omfattar även expertstöd för att behandlingarna ska nå ut till befolkningen.

Alla på Chiesi Nordic bidrar till konkreta hållbarhetsresultat

När ett företag ska ställa om till långsiktig hållbarhet måste alla inkluderas. Chiesi Nordics anställda arbetar med att göra verksamheten mer hållbar. Gruppvis fokuserar de på områden som ”hälsa och säkerhet”, ”underleverantörer” med mer.

Novo Nordisk bekämpar utvecklingen av typ 2-diabetes

Cities Changing Diabetes är ett globalt program som svarar på den dramatiska ökningen av typ 2-diabetes i världen. Målet är att inte mer än en av tio ska ha sjukdomen 2045. Malmö var den första svenska staden att gå med i programmet.

AbbVies vinnande kulturrecept för ett hållbart företagande

AbbVie satsar på att bli Sveriges och världens bästa arbetsplats. Välmående medarbetare bidrar till företagets mål att förbättra livet för människor som drabbas av sjukdom, samtidigt som det leder till hållbar ekonomisk tillväxt.

BMS ökar kunskapen om hälsoekonomi för en hållbar hälso- och sjukvård

Samhällets resurser är begränsade. Hur får man bästa och mesta möjliga hälsa för pengarna? BMS ökar kunskapen om hälsoekonomi. Det främjar satsningar på sjukvård som långsiktigt ger så mycket valuta som möjligt för varje investerad krona.

AstraZeneca eliminerar koldioxidutsläppen med Ambition Zero Carbon

Ambition Zero Carbon. Så heter AstraZenecas ambitiösa program för att minska sitt klimatavtryck. Målsättningen är att AstraZeneca ska eliminera koldioxidutsläppen från den egna verksamheten till 2026 och göra hela värdekedjan koldioxidnegativ till 2030.

Win-win när Roche öppnar dörrarna för Karolinska Institutets studenter

Varje år tar Roche emot studenter från Karolinska Institutet som får arbeta med projekt som utvecklar hälso- och sjukvården. På så sätt får de möjlighet att praktisera sina kunskaper och knyta kontakter inför arbetslivet. Det bidrar till social hållbarhet genom att stärka den unga generationens möjligheter.

AbbVie säkerställer trygg tillgång till läkemedel för en hållbar vård

AbbVie forskar fram innovativa behandlingar som förbättrar liv vid svåra sjukdomar. Men innovationerna gör bara nytta om de finns tillgängliga när patienterna behöver dem. Därför är säkrandet av en trygg tillgång till läkemedel något de lägger stor vikt vid. 

Med B-corp-certifiering maximerar Chiesi hållbarhetsarbetet

För att säkerställa att de snabbt kan ställa om och blir hållbara på alla sätt har Chiesi satsat på den ambitiösa hållbarhetscertifieringen B-Corp. Företagets totala påverkan på omvärlden mäts och följs och de förbinder sig att leva upp till hårda krav. 

Viatris är med i kampen mot antibiotikaresistens

Infektioner orsakade av resistenta bakterier orsakar ca 700 000 dödsfall om året. Om problemet med antibiotikaresistens, AMR, inte bekämpas hotar det uppfyllandet av FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Viatris arbetar med att bromsa AMR på flera plan.

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 27 november 2023

Mer inom Läkemedelsföretagens arbete med de globala målen