X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Medlemskap i Läkemedelsindustriföreningen

Lif – de forskande läkemedelsföretagen i Sverige arbetar för att förbättra livskvaliteten för alla patienter i Sverige genom att medverka till att utveckla det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och verka för utveckling av, tillgång till, och korrekt användning av innovativa läkemedel och vacciner.

Läkemedelsindustriföreningen är en branschförening som består av ca 90 medlemsföretag. Lif Service AB (Lif) dotterbolaget, företräder medlemmarna i för dem gemensamma frågor och har därmed fortlöpande kontakter med för branschen viktiga myndigheter, organisationer och beslutsfattare. Ett medlemskap i föreningen ger även tillträde till den service som tillhandahålls av servicebolaget. För detta betalar företaget en serviceavgift som ger tillgång till, och inflytande över, servicebolagets verksamhet. Lifs arbete innefattar även arbete i viktiga internationella branschorganisationer såsom EFPIA, AESGP och IFPMA. Lif tillhandahåller till exempel självfinansierade tjänster hänförliga till Fass och efterlevnaden av det marknadsetiska regelverket.

Exempel på övrig verksamhet och service:

 • Opinionsbildande verksamhet
 • Remisshantering
 • Rådgivning och information om det etiska regelverket
 • Tillgång till informationsmaterial
 • Möjlighet till medverkan i Lifs arbetsgrupper
 • Tillgång till utbildnings- och informationsverksamhet

Medlemsansökan

För att bli medlem i Läkemedelsindustriföreningen krävs att företaget tillverkar läkemedel samt forskar eller bedriver annan vetenskapligt inriktad verksamhet på läkemedelsområdet. Med läkemedel menas här vara på vilken läkemedelslagen (1992:859) äger tillämpning, dock ej naturläkemedel, vissa utvärtes läkemedel eller homeopatika. Företag som endast bedriver forskning eller annan vetenskapligt inriktad verksamhet på läkemedelsområdet kan, om särskilda skäl finns, också bli medlemmar.

Enligt paragraf 2 i stadgarna skall medlem:

 • Vara ansluten till Svenska läkemedelsförsäkringen, eller ha annan motsvarande försäkring för läkemedelsskador.
 • Vara medlemsföretag i Föreningen Svenskt Näringsliv och följa dess stadgar och särskilda avtal som träffas mellan föreningen och Svenskt Näringsliv.

För inträde som medlem i föreningen krävs en skriftlig ansökan med bifogat registreringsbevis. Ansökan om medlemskap bör rekommenderas av två medlemsföretag i Lif, vilka tillstyrker ansökan. Därefter tillstyrks eller avstyrks inträdesansökan av styrelsen och beslutas därefter av föreningsstämman.

Medlemsavgifter 2024

 1. En rörlig medlemsavgift om 0,07 procent för de godkända läkemedel samt vacciner som
  medlemsföretaget under 2023 var ombud för och beräknad på omsättningen enligt
  "InformX Sell in National, Sell in OTC and Vaccines" för dessa läkemedel och vacciner,
  om informationen inte är tillgänglig baseras avgiften på omsättning inrapporterad av
  medlemsföretaget.
  Beroende på den extraordinära situationen med pandemin skall Covid-19-vacciner exkluderas
 2. Oberoende av punkt 1 att för de medlemsföretag, för vilka omsättningen enligt punkt 1
  uppgick till 1 MSEK eller lägre, skall medlemsavgiften uppgå till 7 000 kronor.
 3. Oberoende av punkt 1 att för de medlemsföretag, för vilka omsättningen enligt punkt 1
  omfattas av intervallet 1 MSEK till 10 MSEK, skall medlemsavgiften uppgå till 22 500
  kronor.
 4. Oberoende av punkt 1 att för de medlemsföretag, för vilka omsättningen enligt punkt 1
  omfattas av intervallet 10 MSEK till 97 MSEK, skall medlemsavgiften uppgå till 67 800
  kronor.
 5. Medlemsavgiften debiteras under andra kvartalet.

Serviceavgifter 2024

 1. En rörlig serviceavgift om 0,034 procent för de godkända läkemedel samt vacciner som
  medlemsföretaget under 2023 var ombud för och beräknad på omsättningen enligt
  "InformX Sell-in National, Sell-in OTC and Vaccines" för dessa läkemedel och vacciner,
  Om informationen inte är tillgänglig baseras avgiften på omsättning inrapporterad av
  medlemsföretaget.
  Beroende på den extraordinära situationen med pandemin skall Covid-19-vacciner exkluderas
 2. Oberoende av punkt 1 att för de medlemsföretag, för vilka omsättningen enligt punkt 1
  uppgick till 1 MSEK eller lägre, skall serviceavgiften uppgå till 3 000 kronor.
 3. Oberoende av punkt 1 att för de medlemsföretag, för vilka omsättningen enligt punkt 1
  omfattas av intervallet 1 MSEK till 10 MSEK, skall serviceavgiften uppgå till 11 000
  kronor.
 4. Oberoende av punkt 1 att för de medlemsföretag, för vilka omsättningen enligt punkt 1
  omfattas av intervallet 10 MSEK till 97 MSEK, skall serviceavgiften uppgå till 33 000
  kronor.
 5. Serviceavgiften debiteras under andra kvartalet.

Membership fees 2024

 1. A variable membership fee of 0.07 per cent for the approved pharmaceuticals and
  vaccines that the member company represented during 2023 and based on the turnover
  according to "InformX Sell in National, Sell in OTC and Vaccines" for said
  pharmaceuticals and vaccines, or, if the information is not available, as reported by the
  member company.
  Due to the extraordinary situation with the pandemic, Covid-19 vaccines
  should be excluded.
 2. Notwithstanding paragraph 1, the membership fee shall be 7 000 SEK for the member
  companies which, according to paragraph 1, had a turnover of 1 MSEK or less.
 3. Notwithstanding paragraph 1, the membership fee shall be 22 500 SEK for the member
  companies which, according to paragraph 1, had a turnover in the interval 1-10 MSEK
 4. Notwithstanding paragraph 1, the membership fee shall be 67 800 SEK for the member
  companies which, according to paragraph 1, had a turnover in the interval 10-97 MSEK.
 5. The membership fees will be invoiced during quarter 2.

Service fees 2024

 1. 1. A variable service fee of 0.034 per cent for the approved pharmaceuticals and vaccines
  for which the membership company was the representative during 2023, calculated on
  the turnover according to "InformX Sell-in National, Sell-in OTC and Vaccines" for said
  pharmaceuticals and vaccines. If the information is not available, as reported by the
  member company.
  Due to the extraordinary situation with the pandemic, Covid-19 vaccines should be excluded.
 2. Notwithstanding paragraph 1, the service fee shall be 3 000 SEK for the member
  companies which, according to paragraph 1, had a turnover of 1 MSEK or less.
 3. Notwithstanding paragraph 1, the service fee shall be 11 000 SEK for the member
  companies which, according to paragraph 1, had a turnover in the interval 1-10 MSEK.
 4. Notwithstanding paragraph 1, the service fee shall be 33 000 SEK for the member
  companies which, according to paragraph 1, had a turnover in the interval 10-97 MSEK.
 5. The service fees will be invoiced in quarter 2.
Foto på kontaktpersonen

Ekonomichef

Uppdaterad: 7 augusti 2023