X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Novo Nordisk

Novo Nordisk bekämpar utvecklingen av typ 2-diabetes

Cities Changing Diabetes är ett globalt partnerskapsprogram initierat av Novo Nordisk som svar på den dramatiska ökningen av typ 2-diabetes i världen. Målet är att inte mer än en av tio ska ha sjukdomen 2045. Malmö var den första svenska staden att gå med i programmet.

Partnerskapsprogrammet Cities Changing Diabetes tittar på hur städer kan utformas för att bromsa utvecklingen. Syftet är att sätta deras utmaningar med accelererande övervikt, obestias och typ 2-diabetes högst upp på den globala hälsovårdsagendan. Det konkreta globala målet är att inte fler än en av tio ska ha sjukdomen 2045. Om den uppåtgående kurvan inte bryts, kommer antalet vara närmare 12 %. I Sverige har cirka 4,5 % av befolkningen typ 2-diabetes, men mörkertalet är stort då många inte har fått en diagnos.

Diabetesutmaningen

Typ 2-diabetes ökar i en alarmerande takt globalt. De omfattande mänskliga och ekonomiska kostnaderna för sjukdomen och dess komplikationer är en tung börda för individer, samhällen och sjukvårdssystemen.

Mer än hälften av världens befolkning bor i städer. De är motorer för ekonomisk tillväxt och innovation, men stadsmiljöer påverkar hur människor bor, reser, leker, arbetar och äter – faktorer som i kombination har inverkan på ökningen av typ 2-diabetes. Detta placerar städerna i frontlinjen för kampen mot sjukdomen.

Det finns en stark koppling mellan obesitas och typ 2-diabetes. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att övervikt och obesitas ligger bakom 44 procent av den totala diabetesutvecklingen. Om förekomsten av obesitas globalt kunde minska med 25 procent  till år 2045 skulle utvecklingen för typ 2-diabetes kunna vändas och antalet insjuknanden stanna vid 10 procent.

Flera studier har också visat att en viktminskning på cirka 5 procent hos individer med en hög risk att utveckla typ 2-diabetes, är mycket effektivt för att förhindra att man utvecklar sjukdomen.

Sverige och Cities Changing Diabetes

I november 2019 blev Malmö den första svenska staden i Cities Changing Diabetes. Novo Nordisk, Region Skåne, Malmö stad och Malmö universitet arbetar tillsammans med programmet. Prevalensen av typ 2-diabetes är inte högre där än i andra städer i Sverige, men genom programmet finns nu en kunskapsbas tack vare den kartläggning som gjorts av förekomsten av sjukdomen i Malmö och hälso- och sjukvårdskostnaderna för den.

Syftet med projektet är att främja samarbete mellan forskare, akademiker, politiker och näringsliv med förhoppningen att på lokal nivå ta fram åtgärder för att minska förekomsten av typ 2-diabetes. Arbetet, som initialt varit inriktat på kartläggningen, har nu gått över i en fas med målsättningen att utforma interventioner som kan påverka utvecklingen. Idéförslag har tagits fram i en ”whole system approach”, då mycket pekar på att denna typ av samhällsutmaning behöver insatser på många områden om trenden ska brytas.

Novo Nordisks arbete med de globala målen

Genom att investera i god och jämlik hälsa, engagera samhällen för att säkerställa hållbara lösningar, verka i sektoröverskridande samarbeten och integrera hälsa i alla beslutsprocesser bidrar Cities Changing Diabetes och Novo Nordisk till följande globala hållbarhetsmål:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Läs mer om de globala målen på fn.se

Cities Changing Diabetes

Projektet startades 2014 av Novo Nordisk, University College London och Steno Diabetes Center i Köpenhamn. Totalt ingår 42 städer från fem kontinenter i projektet. I partnerstäderna samarbetar politiker, tjänstemän, akademiker, diabetesföreningar, försäkringsbolag, olika samhällsgrupper och företag från flera områden i en ny form av offentligt-privat partnerskap. Flera samarbeten och initiativ kopplas också till relevanta globala agendor såsom livsmedelssystem (EAT), övervikt och obesitas hos barn (UNICEF), klimatförändringar (C40) och stadsplanering (Gehl).

Läs mer om Cities Changing Diabetes

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 27 oktober 2022