X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Illustration moln

Digitalisering

I snabb takt utvecklas digitala tjänster och teknologier som transformerar svensk hälso- och sjukvård. Potentialen är stor: e-hälsa och digitalisering är viktiga verktyg för att stärka patientengagemang, skapa ett effektivt, patientcentrerat och jämlikt sjukvårdssystem, utveckla nya behandlingar och lösningar och därmed främja svensk folkhälsa.

Digital teknik underlättar samt stöttar individen och hälso- och sjukvården, genom att vården effektiviseras och att patienterna får bättre förutsättningar att själva hantera sin hälsa.

Automatisering och digitala lösningar inom vården effektiviserar uppgifter som tidigare hanterats manuellt, ger nya möjligheter att diagnostisera, hitta och behandla patienter samt erbjuda kunskapsstöd till personalen. Därmed förstärker digitala lösningar och automatisering en redan högkvalitativ svensk sjukvård.

Digitala tjänster ökar patientens frihet i vardagen och ger nya förutsättningar för att patienter har kontroll över sin egen behandling så att hen bara behöver konsultera sjukvården när det behövs. Bland annat kan patienten få digitalt stöd för att sköta sin läkemedelsanvändning och behandling på rätt sätt eller monitorera sitt hälsotillstånd.

Lif arbetar kontinuerligt tillsammans med de olika aktörerna i vården för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för patienterna och de företag som verkar på den svenska marknaden. Sverige har kommit långt inom det digitala området och har system som i grunden främjar ett digitalt användande, men det finns en stor potential som kan utvecklas ännu mer genom samverkan.

Digitalisering förbättrar för vården, forskningen och patienterna

  • Digitalisering och e-hälsa har potentialen att förbättra vårdresultaten, öka patientsäkerheten, möjliggöra patientengagemang samt minska de totala kostnaderna, så att hälso- och sjukvården kan lägga resurserna på dem med störst behov.
  • Digital teknik medför nya arbetssätt i hälso- och sjukvården som skapar möjligheter att förbättra kliniska resultat, främja forskningen och läkemedelsutvecklingen. Patienter kan få diagnos och behandling i ett tidigare skede och behandlingar kan göras effektivare med hjälp av digitala tekniker.
  • När hälsodata och patientrapporterande data blir tillgängligt och kan ingå i beslutstöd inom hälso-sjukvården samt bli tillgängligt för forskning och utveckling skapas helt nya förutsättningar för framtidens behandlingar.
  • För framgångsrik användning av digitala lösningar är en tydlig lagstiftning och etiska ramverk grundförutsättningar.
  • Vidareutveckla den digitala infrastrukturen i vården. Den digitala infrastrukturen ska skapa förutsättningar för en innovativ och marknadsdriven utveckling där patientsäkerheten är i fokus. Samspel behöver ske med såväl offentliga som privata aktörer. 

Realisera e-hälsans fulla potential

Tillsammans kan läkemedelsbranschen och de andra aktörerna i hälso- och sjukvårdssystemet ta fram tjänster och lösningar som realiserar e-hälsans fulla potential.

Lifs poddserie om digital hälsa

I miniserien ”Läkemedelsbranschen och digitaliseringen” diskuterar experter från Lifs medlemsföretag spännande ämnen som hälsodata, digitala tjänster och den forskande läkemedelsbranschens utmaningar inom digital hälsa.

Digitaliseringen transformerar vården

Data som används för att prognosticera hälsotillstånd, användandet av AI-triagering för att guida patienterna till rätt vårdnivå och användandet av digital monitorering för att snabba på genomförandet av kliniska läkemedelsprövningar är några av de innovationer som driver på utvecklingen av svensk sjukvård. Här är ett par exempel.

  • Diagnostisering: Digital diagnosticering genom analys av data växer markant och täcker allt fler områden, från malignt melanom till diabetes.
  • Forskning: Såväl distansmonitorering av kliniska prövningar som kopplingen till hälsodata kommer att kunna göra framtidens forskning ännu mer avancerad och precis.
  • Hälsofrämjande teknik och appar för individen: Detta kan exempelvis hjälpa till med självmonitorering eller diagnosticering av hälsotillstånd som astma och förmaksflimmer och anpassad optimering av medicineringen. Dessutom skulle de många hälso- och fitnessapparna för vardagen kunna kopplas till vården och bli en del av sekundär prevention och diagnostik.
  • Effektivisering av vården: Support vad gäller tolkning av radiologiska och patologiska prover och stöd i beslut rörande diagnos såväl som behandling är några exempel på möjligheterna och utvecklingen går snabbt.

E-hälsoindex kartlägger läkemedelsbranschens digitaliseringsarbete

För att få ökad kunskap om läkemedelsbranschens arbete med digitalisering började Lif 2018 med ett årligt e-hälsoindex. Det mäter hur och i vilken utsträckning svenska läkemedelsföretag arbetar med och bidrar till e-hälsa idag och ger en bild över hur de ser på digitaliseringen. Bland annat täcker undersökningen attityder, kunskap och bilden av framtiden.

Dessutom kartläggs företagens kännedom om och delaktighet i arbetet med Vision e-hälsa 2025, en överenskommelse mellan regeringen och SKR om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. 

Lifs e-hälsoindex 2022 (pdf)

Uppdaterad: 8 november 2023