X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lifs handlingsplan mot antibiotikaresistens

Lif har tagit fram en handlingsplan mot antibiotikaresistens. Den beskriver resistensläget i Sverige, vad som görs av läkemedelsbranschen och andra aktörer för att motverka problemet och pekar ut vad som behöver göras för att bromsa utvecklingen. 

De viktigaste förslagen i handlingsplanen

Svenskt ledarskap i kampen mot antibiotikaresistens

Antimikrobiell resistens (AMR) – att bakterier utvecklar resistens mot antibiotika som därför blir verkningslöst mot infektioner är ett växande, allvarligt hot. Det kräver global samverkan.

Ett av handlingsplanens centrala förslag är att Sverige ska axla EU-ledarskapet i det internationella arbetet mot AMR. Antibiotikaresistensen har länge varit en politiskt prioriterad fråga och tack vare ett målmedvetet arbete är resistensläget gott i jämförelse med resten av världen. Vi har en stark ställning internationellt och förutsättningar att bli ett globalt föredöme i bekämpandet av antibiotikaresistens. Bland annat genom erfarenheter av arbete med ansvarsfull tillverkning och användning, preventionsarbete och incitament för utveckling och tillgängliggörande av nya antibiotika.

Bättre betalningsmodeller kan ge nya antibiotika

Behovet av nya antibiotika är stort och kommer alltid att vara det men idag tas alldeles för få nya läkemedel fram; med dagens ersättningsmodeller är det olönsamt för läkemedelsföretagen att utveckla läkemedlen, i värsta fall en ren förlustaffär. Detta eftersom antibiotikan måste användas så sparsamt som möjligt för att minska risken för ny resistens.

I handlingsplanen förespråkar Lif att Sverige lanseras som en global testmarknad för bättre betalningsmodeller för antibiotika och andra initiativ som säkrar tillgängligheten till de antibiotika vi redan har och ger incitament för att utveckla nya.

Lifs handlingsplan mot antibiotikaresistens

Handlingsplanen mot antibiotikaresistens beskriver de forskande läkemedelsföretagens syn på vilka åtgärder som behövs för att trycka ner resistensutvecklingen och säkerställa en modern hälso- och sjukvård.

 

Produktionsår: 2022

Lifs målbild i arbetet mot AMR

Globalt: Sverige ses som ett globalt föredöme som adresserar AMR-utmaningen brett utifrån alla relevanta perspektiv.

Inom EU: Sverige agerar som en stark företrädare för etablerandet av pull-mekanismer (såsom TEE) och andra incitament som skapar förutsättningar för nya antibiotika, samt bidrar till säkerställd tillgänglighet till antibiotika (exempelvis i arbetet med att etablera den nya EU-myndigheten HERA)

På nationell nivå: Sverige utvecklas till en erkänd testmarknad för olika initiativ som, om de sedan används på europeisk och global nivå, kan ha mycket positiva effekter när det gäller att minska resistensutvecklingen, säkra tillgänglighet till existerande antibiotika och utveckla nya effektiva antibiotika.

Se lanseringen av handlingsplanen

Lif presenterade handlingsplanen på ett seminarium som gästades av Malin Grape, regeringens AMR-ambassadör, och Enrico Baraldi från PLATINEA.

Antibiotikaresistens – ett hot mot oss alla

Resistenta bakterier är ett av de största hoten mot den globala folkhälsan. Utan kraftfulla åtgärder på internationell och lokal nivå riskerar den moderna sjukvården att slås ut. I värsta fall kastas mänskligheten tillbaka till tiden före penicillinet. Därför är AMR, antimikrobiell resistens, en högprioriterad fråga för läkemedelsbranschen.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4

 

Uppdaterad: 5 juli 2023