X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedel

Samarbete för att lösa utmaningar kring kombinationsbehandlingar

Lif, NT-rådet och regionernas samverkansmodell för läkemedel föreslår i en gemensam rapport åtgärder för att underlätta tillgänglighet till kombinationsbehandlingar, särskilt inom cancer och blodsjukdomar.

Läkemedelsbehandlingar som består av kombinationer av flera nyare läkemedel utgör en stor utmaning för alla inblandade. Trots att kombinationerna kan bedömas som medicinskt värdefulla för patientgrupper är de svåra att rekommendera när de består av nyare läkemedel. Kostnaderna för användning av ett nyare läkemedel är ofta hög och när ytterligare ett nyare läkemedel läggs till blir det svårt eller omöjligt att bedöma läkemedelskombinationen som kostnadseffektiv. Utmaningen har varit extra tydlig inom onkologi och hematologi där NT-rådet haft flera angelägna kombinationer som inte kunnat bejakas för användning.

I fokus för samarbetet: att tillgängliggöra kombinationsbehandlingar ”här och nu”

Representanter från regionernas samverkansmodell för läkemedel, NT-rådet och Lif har medverkat i ett gemensamt projekt för att beskriva utmaningarna och föreslå åtgärder för att förbättra möjligheterna att angelägna läkemedelskombinationer ska kunna bedömas kostnadseffektiva och rekommenderas för användning. TLV har gett stöd till projektet genom att bidra med kompetens och kunskap men fokus för arbetet har varit på kombinationer som består av två rekvisitionsläkemedel.

Syftet med arbetet har varit att utarbeta praktiska lösningar som har möjlighet att underlätta tillgängliggörandet av kombinationsbehandlingar ”här och nu”, med fokus på åtgärder som kan göras med nuvarande förutsättningar. Arbetet har även identifierat behov av fortsatt utveckling i ett längre perspektiv.

– Det har varit värdefullt att genom detta projekt kunna prova på ett nytt sätt att arbeta tillsammans för att adressera en gemensam utmaning. Det har varit en tillgång att både sakkunniga och jurister har deltagit i arbetet. Analysen har på så sätt kunnat fördjupas och resulterat i åtgärdsförslag som vi tror både läkemedelsföretag och regioner kan acceptera, säger Karolina Antonov, analyschef på Lif.

Åtgärdsförslag för bättre tillgång till nyare kombinationsläkemedel i framtiden

Projektets arbete har sammanfattats i en rapport där flera förslag som utgår från nuvarande process för nationellt ordnat införande läggs fram. Förslagen kommer inte att vara tillämpliga för alla läkemedel som ska användas i kombination, utan en klar majoritet av dessa kommer fortfarande att hanteras enligt nuvarande arbetssätt och utvärderingsmetoder.

För att i framtiden ha bättre möjligheter att kunna använda särskilt angelägna läkemedelskombinationer bestående av nyare läkemedel föreslås i rapporten bland annat följande:

  • ett frivilligt åtagande för berörda parter att verka för att kombinationsbehandlingar möjliggörs. Det gäller både företag och regionerna via NT-rådet.
  • att viss information alltid finns med i hälsoekonomiska kunskapsunderlag och att den inte beläggs med sekretess.
  • att antaganden om hur stor andel av ett läkemedels användning som kommer utgöras av kombinationsanvändning (viktning) ska kunna användas som grund för förhandling och fastställande av avtalsvillkor.
  • att lösningsförslag som presenteras i rapporten bör prövas i en pilot där en lämplig läkemedelskombination kan identifieras via horisontspaning.

TLV har anknytande till detta ett pågående regeringsuppdrag att utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar och betalningsmodeller. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 15 september.

Rapport från partsgemensamt projekt för att stärka tillgången på utmanande kombinationsbehandlingar inom cancerområdet

Lif, NT-rådet och regionernas samverkansmodell för läkemedel föreslår i en gemensam rapport åtgärder för att underlätta tillgänglighet till kombinationsbehandlingar, särskilt inom cancer och blodsjukdomar.

Produktionsår: 2023
Foto på kontaktpersonen

Tf vd

Prissättning & subventionsfrågor
Tillgängliggörande av läkemedel i Sverige

Statistik & Hälsodata

Kontaktperson TLV och Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Uppdaterad: 12 juni 2023