X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Korrigerad kostnadsutveckling för läkemedel

Sedan 2014 förekommer det förhandlade återbäringsavtal mellan läkemedelsföretag och regioner både för läkemedel inom läkemedelsförmånen och för läkemedel som används inom slutenvården. Den lägre kostnad som detta innebär för regionerna syns inte när kostnadsutvecklingen för läkemedel redovisas baserat på listpriser. Det är därför viktigt att beskriva kostnadsutvecklingen för läkemedel både med och utan hänsyn tagen till den återbäring som läkemedelsföretag betalar till regionerna och staten.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har regeringens uppdrag att redovisa kostnadsutvecklingen och prognostisera och följa upp återbäringen för förmånsläkemedel. De aktuella rapporterna är:

Den rapporterade återbäringen för 2021 var 2,7 miljarder kronor och omfattar framförallt cancerläkemedel, läkemedel mot koagulationsrubbningar, TNF-hämmare och läkemedel mot hepatit C. I jämförelse med föregående år har besparingar från sidoöverenskommelser minskat med 118 miljoner kronor. Minskningen förklaras framför allt av förändringar i sänkt AUP, bland annat sänkningar av TNF-hämmare och vissa cancerläkemedel. Utöver återbäringen för förskrivningsläkemedel blev återbäringen för läkemedel i slutenvården på 1,6 miljarder kronor.

Återbäring över tid

Ladda ned bild: Återbäring över tid (png)

Download picture: Rebates over time (png)

Återbäring, uppdelat på läkemedelsområde

Ladda ned bild: Återbäring, uppdelat på läkemedelsområde (png)

Download picture: Rebates, divided by therapy area (png)

För samtliga områden har återbäringen ökat, med undantag för TNF-hämmare där återbäringen minskat med 39 %. Det beror på flera faktorer. Ingen återbäring betalades för det sista kvartalet 2021 eftersom återbäringsavtalen för TNF-hämmare löpte ut i september 2021 och inga nya avtal har tecknats. Där utöver har AUP sänkts för vissa produkter och det har skett en övergång till användning av TNF-hämmare med lägre kostnad. För de övriga områdena har det skett en ökning av återbäringen vilket beror på ökad försäljning inom befintliga återbäringsavtal och att fler läkemedel med återbäringsavtal tillkommit.

Sidoöverenskommelser, trepartsöverläggning och återbäring

Sidoöverenskommelse: Ett civilrättsligt avtal mellan ett läkemedelsföretag och en region utifrån en så kallad trepartsöverläggning. En sidoöverenskommelse kan sedan utgöra beslutsunderlag för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Sidoöverenskommelser används i samband med att nya läkemedel ska inkluderas i läkemedelsförmånen. Ett annat användningsområde är för att stimulera konkurrensen mellan biologiska läkemedel, både före och efter patentutgång, så att priserna pressas. Det förekommer även motsvarande avtal för klinikläkemedel men de kallas inte sidoöverenskommelser och omfattas inte av TLV:s uppföljning.

Trepartsöverläggning: En dialog mellan regioner och läkemedelsföretag tillsammans med TLV i samband med ett ärende om subvention av läkemedel. En trepartsöverläggning kan resultera i en sidoöverenskommelse.

Återbäring: En ersättning till regionerna för en del av kostnaden för läkemedel, som betalas ut i efterhand av läkemedelsföretaget. Återbäringen baseras på vad som angetts i sidoöverenskommelsen. En fördelning sker mellan regionerna och staten – 60/40 procent – och görs genom det särskilda statsbidraget för läkemedelsförmånen.

Vilka läkemedel omfattas av sidoöverenskommelser?  Sidoöverenskommelser finns för läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen. TLV beslutar om vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånerna. De har också i uppdrag att redovisa kostnadsutvecklingen samt prognostisera och följa upp återbäringen för förmånsläkemedel.

Uppdaterad: 17 oktober 2022