X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Hållbar utveckling går ut på att nå ekonomiskt och socialt välstånd för hela befolkningen, med minimal miljö- och klimatpåverkan, både idag och imorgon. Här har näringslivet en viktig uppgift att fylla och läkemedelsbranschen tar ett stort ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

 

Lifs hållbarhetsmanifest

Lifs hållbarhetsmanifest för läkemedelsbranschen ska bidra till att göra life science-sektorn till en ledande aktör i samhällsomställningen. Åtagandena spänner över läkemedlets hela värdekedja, från forskning och utveckling till produktion och konsumtion.

Hållbarhet och Agenda 2030 i läkemedelsbranschen

Hållbarhet inom läkemedelsbranschen handlar bland annat om miljöhänsyn vid produktionen av läkemedel, arbete med hälsa och prevention, tillgång till mediciner över hela världen, goda arbetsvillkor för de anställda, framgångsrik medicinsk innovation och hårda etiska regler för branschen. Ledstjärnan i arbetet är FN:s Agenda 2030, med de 17 globala mål för hållbar utveckling som ska ha uppnåtts år 2030. Mycket av måluppfyllelsen ryms i det redan pågående hållbarhetsarbetet och befintliga initiativ inom Lif och ute hos läkemedelsföretagen.

Agenda 2030 och de globala målen

FN:s medlemsländer, däribland Sverige, har inom ramen för hållbarhetsstrategin Agenda 2030 satt upp 17 globala mål för hållbar utveckling. Det är en ambitiös handlingsplan för människor, vår planet och vårt välstånd som spänner över ett stort antal områden.

Syftet är att fram till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över.

De globala hållbarhetsmålen ska

  • öka förståelsen för hållbar utveckling
  • hjälpa till att rikta in åtgärder och initiativ mot gemensamma mål
  • göra det möjligt för organisationer i alla sektorer att bidra till en mer välmående, inkluderande och hållbar värld.

Så arbetar läkemedelsbranschen med hållbarhet och de globala målen

Det råder klar konsensus om att de globala hållbarhetsmålen endast kan nås om näringslivet samverkar med regeringar, myndigheter, civilsamhället, den vetenskapliga och akademiska sektorn och enskilda medborgare.

För den forskningsintensiva läkemedelsbranschen finns ett antal mål där det är tydligt att vårt bidrag gör extra stor skillnad. God hälsa är grundläggande för att främja alla de 17 mål som vart och ett direkt drar nytta av eller bidrar till framstegen inom folkhälsan.

Hälsa, sjukvård och medicinsk innovation: mål 3 och 9

Mål 3: god hälsa och välbefinnande och mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Människors möjlighet att leva ett så friskt liv som möjligt förutsätter tillgång till effektiva läkemedel och behandling, högkvalitativ och jämlik vård, träffsäker diagnosticering och förebyggande insatser genom prevention både innan sjukdomen bryter ut och för att förhindra återfall. God folkhälsa och livskvalitet bland befolkningen innebär även en vinst för hela samhället; det gynnar utvecklingen i stort, stärker Sveriges ekonomiska välstånd och ökar konkurrenskraften.

Läkemedelssektorn är en av de mest forskningsintensiva branscherna i Sverige. Företagens innovationstunga verksamhet är en viktig komponent i arbetet med att möta samhällets hälsoutmaningar och förbättra kvaliteten på sjukvården för patienterna. Här utvecklas nya behandlingar och produkter som förebygger och diagnosticerar sjukdomar.

Lif arbetar för att stärka förutsättningarna för forskning och innovation i läkemedelssektorn och Life Sciencesindustrin i stort. Det sker bland annat inom ramen för regeringens Life Science-strategi.

Läs mer om hur Lif arbetar för en god folkhälsa och världsledande medicinsk forskning:

Vacciner

Forskning

Miljö och hållbar produktion: mål 6, 12 och 13

Mål 6 12 13 ny.svg

Läkemedel hamnar i miljön både i produktions- och konsumentledet. Den främsta vägen är genom människors och djurs användning och utsöndring. En betydligt mindre del kommer från tillverkning, vilket ändå kan innebära miljörisker och måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Utöver korrekt förskrivning av läkemedel, att följa recept och återlämna oanvända produkter till apoteket är rening av kommunalt vatten samt ansvarsfull tillverkning och rening av processvatten viktiga åtgärder för att reducera mängden läkemedel som når miljön. Detsamma gäller i kampen mot antibiotikaresistens.

För svensk läkemedelsindustri handlar det om att använda tillverkningsmetoder som belastar miljön så litet som möjligt och begränsa utsläppen av läkemedelsrester i naturen. Allt för att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

En viktig komponent är att använda de tekniska möjligheter som finns för att rena avloppsvatten på läkemedelsrester vilket flera läkemedelsföretag med anläggningar i Sverige gör – ett exempel är Astra Zenecas specialutvecklade reningsverk vid tillverkningsenheten i Södertälje – men som även flera kommuner har börjat använda.

Lif och branschen bedriver även ett omfattande arbete med att bekämpa antibiotikaresistens, ett av vår tids största globala folkhälsohot. Här är minimerandet av utsläpp från läkemedelstillverkning en nyckel.

Läkemedelstillverkning, -distribution och användning av medicin i hälso- och sjukvården kan bidra negativt till klimatförändringarna. Energianvändning baserat på fossila energislag släpper ut koldioxid inom produktionen. Förpackningar av plast, gjorda av fossil råvara, leder också till nettoutsläpp av koldioxid när de förbränns efter användning. Även distribution är till stor del fortfarande beroende av fossila bränslen och påverkar därigenom också klimatet. Men även från produkter, som vissa inhalatorer, sker utsläpp av växthusgaser.

Industrin jobbar aktivt med att minska energianvändningen totalt men också med att gå över till förnyelsebara energikällor. Produktutveckling inom exempelvis inhalatorområdet har möjliggjort en radikalt minskad klimatpåverkan.

Lif tycker: läkemedel och miljö

För Lif är det angeläget att engagera alla olika aktörer så att den totala miljöpåverkan under ett läkemedels hela livscykel, från tillverkning till distribution och användning, blir så liten som möjligt. Det måste etableras möjligheter att belöna bra hållbarhetsarbete, såväl det miljömässiga som det sociala ansvarstagandet, på läkemedelsmarknaden.

Fakta: Läkemedel och miljö

Likt de flesta andra produkter bär läkemedel på en risk för miljöpåverkan. Det gäller i alla led, från forskning och tillverkning till försäljning, konsumtion samt avfalls- och avloppshantering. Här berättar vi om hur läkemedel påverkar miljön och vad som görs från industrins och lagstiftarnas sida för att minska skadlig inverkan av utsläpp av läkemedel.

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17: globalt genomförande och partnerskap

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård men vi kan inte göra allt själva. Samarbete och partnerskap med de övriga aktörerna längs ett läkemedels livscykel är nödvändigt för framgång i arbetet.

Därför är mål 17, genomförande och globalt partnerskap, den grundläggande förutsättningen för att de övriga globala utvecklingsmålen ska kunna nås.

Exempel på läkemedelsföretagens arbete med de globala målen

De forskande läkemedelsföretagens hållbarhetsarbete spänner över allt från innovation och produktion till distribution och trygg läkemedelsanvändning. Här har vi samlat exempel på hur våra medlemmar engagerar sig i FN:s globala hållbarhetsmål.

Uppdaterad: 9 november 2023