X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Färdplan för en fossilfri läkemedelsbransch

Lif och våra medlemsföretag har åtagit sig att arbeta för en fossilfri läkemedelsbransch. I vår färdplan beskriver vi hur de forskande läkemedelsföretagen ska bidra till Sveriges klimatmål och Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

År 2045 ska Sverige vara världens första fossilfria välfärdsnation. Vi lever i en tid där klimatförändringarnas effekter är påtagliga och drabbar människors hälsa och möjligheter att leva sina liv med god livskvalitet. Det finns ingen tid att förlora och alla måste bidra.

Färdplanen beskriver hur vi tillsammans med det offentliga – politiker på nationell och regional nivå, myndigheter och övriga aktörer – ska skapa förutsättningar för en fossilfri läkemedelsbransch och bidra till att nå Sveriges och EU:s klimatmål.

Färdplan för en fossilfri läkemedelsbransch

I färdplanen beskriver Lif hur läkemedelsföretagen arbetar för att uppfylla löftet om fossilfrihet och vilken samverkan med det offentliga som behövs för att nå Sveriges och EU:s klimatmål.

Produktionsår: 2022

Läkemedelsbranschens klimatåtaganden

  • Till 2030 ska Lif och medlemsföretagen ha minskat de absoluta koldioxidutsläppen med 45 %*.
  • År 2040 bör utsläppen ha minskat med 76 %.
  • Till 2045 ska utsläppsminskningarna vara minst 86 %.
  • Resterande utsläpp tas bort via andra metoder, exempelvis koldioxidinfångning.

*Jämfört med 2022 som jämförelseår. Om motsvarande reduktion kan visas mot ett annat jämförelseår som används i ett enskilt bolags klimatmål anses detta uppfylla Lifs ambition

Samverkan med det offentliga för en fossilfri läkemedelsbransch

Det offentliga har stora möjligheter att bidra till ett fossilfritt samhälle. Lif har tagit fram förslag för att accelerera omställningen inom ett ett antal områden där potentialen att göra skillnad för klimatet är hög.

  • På området hållbar energi- och resursanvändning föreslår Lif en ökad tonvikt på korrekt läkemedelsanvändning genom läkemedelsgenomgångar och förbättrad uppföljning av följsamhet till ordination. Detta kommer att påverka samhällets konsumtionsmönster och minska mängden överblivna läkemedel (idag kasseras 1 200–1 500 ton per år).
  • På området samverkan kring utsläppsminskningar i hälso- och sjukvården vill Lif att läkemedel ska betraktas som en integrerad del av vårdens verksamhet och ingå i sektorns strävan mot fossilfrihet. Det finns redan en lång tradition av samarbete och flera områden där gemensamma insatser känns självklart. Ett område är kliniska läkemedelsprövningar, som när det är möjligt kan genomföras på distans för att reducera resande och koldioxidutsläpp. Ett annat är precisionsmedicin som ger allt bättre förutsättningar till skräddarsydd, tidig diagnostik och behandling – ett viktigt bidrag för att effektivisera prevention och vård vilket bidrar till minskad klimatpåverkan.
  • På området incitament i offentlig upphandling föreslår Lif tydliga kravspecifikationer i upphandlingar av tjänster och produkter som utgår från både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vidare måste hållbarhet viktas på ett relevant sätt så att den verkligen premieras. När kravspecifikationerna för offentliga upphandlingar och inköp utvecklas och förtydligas behövs också en hårdare uppföljning så att det går att säkerställa att kraven efterlevs.

Fossilfrihet stärker svensk Life Science och bidrar till global hållbarhet

Lifs medlemmar har en relativt stark position inom sina respektive koncerner, vilket möjliggör internationell spridning av initiativ som tas i Sverige. Den svenska läkemedelsbranschen har alltså goda möjligheter att vara pådrivande det globala hållbarhetsarbetet.

Hållbar utveckling nationellt och internationellt har länge stått högt på Sveriges agenda och alla förutsättningar för en accelerering av den gröna omställningen finns på plats här. Genom att värna och utveckla dem kan hållbar produktion bli ett starkt konkurrensmedel som attraherar företagsinvesteringar inom Life Science i Sverige, något som i sin tur skapar tillväxt och välfärd – till värde för såväl samhällsekonomin och folkhälsan som klimatet.

Lifs hållbarhetsmanifest och -strategi

Lif är den första branschorganisationen inom Life Science i världen att ta fram ett hållbarhetsmanifest. Där lovar vi att verka för en fossilfri läkemedelsbransch, men manifestet innehåller fler åtaganden: totalt nio hållbarhetslöften som täcker hela värdekedjan från forskning och utveckling till produktion och konsumtion.

Manifestet åtföljs av en hållbarhetsstrategi som beskriver läget och förutsättningarna för arbetet med hållbar utveckling och FN:s Agenda 2030 inom läkemedelsbranschen.

Läs mer om hållbarhetsmanifestet

Ladda ner hållbarhetsmanifestet (pdf)

Ladda ner Lifs hållbarhetsstrategi (pdf)

Uppdaterad: 8 december 2022