Nyheter

12 september
Skepsis mot och missvisande information om vaccin återfinns på WHO:s lista över 2019 års tio största hot mot folkhälsan och smittsamma sjukdomar som tidigare utrotats gör nu nytt intåg, bland annat förlorade fyra europeiska länder nyligen statusen som mässlingsfria.
3 september
Peter Leander har gedigen erfarenhet av kommunikation, pr och public affairs inom läkemedelsindustrin och kommer närmast från en tjänst som Senior Corporate Affairs Manager på Pfizer.
29 augusti
För att möta framtidens utmaningar i hälso- och sjukvården måste digitaliseringens möjligheter tas till vara fullt ut. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har målsättningen att Sverige ska vara bäst i värden på e-hälsa år 2025, och här har läkemedelsföretagen en roll att spela. För andra året i rad har LIF undersökt branschens digitaliseringsarbete i ett e-hälsoindex.
20 augusti
Läkemedelsföretagens investeringar i forskning och utveckling inom vården ökade under 2018, visar LIFs årliga rapportering av bolagens värdeöverföringar till svensk sjukvård.
15 augusti
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapport om kostnadsutvecklingen för läkemedel visar ett flertal intressanta siffror och tendenser. Bland annat framträder besparingseffekterna av sidoöverenskommelserna tydligt.
8 augusti
Har du ett brett samhällsintresse och är nyfiken på läkemedelsbranschen? Det behövs fler personer som har insikt i hela det komplexa läkemedelsområdet. Därför startar LIF en traineeverksamhet för morgondagens ledare inom branschen som ger nyutexaminerade en unik tillgång till den forskande läkemedelsbranschens samlade kompetens. Programmet ger dig förutsättningar att efteråt söka dig vidare till anställningar inom läkemedelsföretag, myndigheter och hälso- och sjukvården.
5 augusti
Miljöhänsyn vid köp av antibiotika, strategier för att stärka Sverige som Life Science-nation samt utmaningarna inom barncancervården var temat för de tre seminarier som LIF anordnade i Almedalen 2019. Missade du dem kan du ta del av diskussionerna i efterhand via referat och filmade intervjuer på LIFe-time.se.
31 juli
Den kliniska forskningen är motorn i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Det handlar både om utvecklande av nya metoder och nya läkemedel och utförs både av akademin, hälso- och sjukvården och industrin. Ett forskningssamarbete som även i framtiden är en förutsättning för att Sverige ska vara ett attraktivt land för läkemedelsföretag att bedriva läkemedelsprövningar i. LIF listar och besvara fem av de viktigaste frågorna.
17 juni
Användningen av vård- och hälsodata är ett viktigt verktyg i arbetet med att utveckla diabetesvården. Den 14 juni stod LIF och EFPIA värd för ett rundabordssamtal på temat, där intressenter från hela Europa deltog.
10 juni
Regeringen intensifierar arbetet med att stärka förutsättningarna för den svenska Life Science-sektorn. Idag presenterar näringsminister Ibrahim Baylan, forskningsminister Matilda Ernkrans och socialminister Lena Hallengren vilka områden som ska prioriteras i den kommande Life Science-strategin i en debattartikel i Dagens Medicin.
4 juni
Problemet i Sverige är inte att patientorganisationerna får för mycket ekonomiskt stöd från läkemedelsföretagen, utan snarare att de inte har tillräcklig basfinansiering.Det skriver Anders Blancki en kommentar till en ledare i Expressen som tar upp frågan ompatientorganisationernas oberoende när de får bidrag från läkemedelsföretag.
4 juni
Ett nytt samarbete mellan fem skandinaviska organisationer ska erbjuda kompetensutveckling för personer som arbetar med Life Science i Norden. Nu har projektet fått 75 000 euro från Nordplus Horizontal.
3 juni
Mycket glädjande! Läkemedelsindustrin är en avancerad, högteknologisk sektor, allt viktigare för Sverige som exportnation.
24 maj
Den senaste veckan har problemet med restnoterade läkemedel debatterats på DN Debatt. I veckan startade överläkarna Jan Calissendorff och Mikael Lehtihet en debatt om problemet med restnoterade läkemedel. LIF, tillsammans med FGL, är en av flera som skrivit replik på artikeln.
24 maj
I sin nya roll som styrelseordförande för LIF ser Malin Parkler fram emot att fortsätta driva LIFs samverkan med hälso- och sjukvården och patienterna.
20 maj
Varje år gör LIF en undersökning bland medlemsföretagen för att kartlägga läget för kliniska prövningar i Sverige. Den så kallade FoU-rapporten för 2018 är inte helt färdig men delresultaten visar att kurvan fortfarande lutar åt fel håll.
10 maj
Förslagen från statlige läkemedelsutredaren Toivo Heinsoo kan inte genomföras utan en genomgripande omarbetning. Det skriver Läkemedelsindustriföreningen, LIF, i remissvaret till slutbetänkandet från Läkemedelsutredningen (SOU 2018:89).
8 maj
LIF ifrågasätter eHälsomyndighetens lagstöd för att fortsätta leverera läkemedelsstatistik till regioner och myndigheter samtidigt som företagens tillgång stryps.
30 april
Läkemedelsverket har fått i uppdrag att utreda läkemedelsförskrivning utanför godkänd indikation. Det kan leda till ett parallellt system i Sverige med lägre krav på att visa säkerhet och effekt. "En sådan ordning är inte acceptabel", menar LIFs vd Anders Blanck.
25 april
Vaccination är ett av samhällets mest effektiva verktyg för att rädda liv och främja hälsa. På Folkhälsomyndighetens vaccindag lyftes tidigt vaccinernas värde, skriver LIFs sakkunnige Bengt Mattson och understryker vikten av att vaccinera sig genom hela livet, inte bara i barndomen.
24 april
Vacciner räddar miljontals liv varje år och skyddar ännu fler från att insjukna i allvarliga åkommor som kan ha svåra, livslånga efterverkningar. En hög vaccinationstäckning ökar skyddet för hela befolkningen, något som just nu uppmärksammas i en internationell kampanj.
16 april
LIF:s samhällspolitiska chef Jonas Vikman intervjuade Elizabeth Kuiper, director of european affairs på EFPIA, när hon var på besök i Stockholm.
12 april
E-hälsomyndighetens konsekvensanalys av sitt beslut att strypa tillgången till läkemedelsstatistik är klar. Efter en genomgång kan LIF konstatera att den uttömmande beskriver de stora negativa konsekvenser som är att vänta när myndigheten som tidigare aviserat slutar att leverera uppgifter till statistikleverantörerna den 10 maj.
8 april
Vill du vara med och förvalta och utveckla Fass? - Ett av Sveriges mest använda informationssystem för läkemedelsinformation.
4 april
Nu kan du tycka till om och påverka LIFs åtgärdsförslag för att Sverige återigen ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar.
2 april
Vem står bakom den bästa kliniska forskningen i Sverige? Nominera dig själv eller någon annan till årets Athenapris senast den 10 juni.Vinnaren får ett forskningsstipendium på 150 000 kronor.
1 april
Folkhälsomyndigheten har snabbutrett kostnaden för att inkludera även pojkar i vaccinationsprogrammet mot HPV. Den hälsoekonomiska analysen visar att allmän vaccination är kostnadseffektiv, men att det dyraste vaccinet förutsätter en rabatt vid upphandling för att vara ett kostnadseffektivt alternativ.
22 mars
Avancerade terapiläkemedel (ATMP) kan användas för att ge svårt sjuka patienter helt nya typer av effektiva behandlingar. Men de nuvarande betalnings- och värderingsmodellerna är inte utformade för dessa och försvårar därmed införandet i vården. En ny rapport från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi ger förslag på hur ATMP-behandlingarna kan finansieras.
18 mars
Folkhälsomyndigheten ska nu utreda hur stor kostnaden blir om också pojkar erbjuds HPV-vaccinering, något myndigheten rekommenderade redan 2017. ”Få insatser kan anses mer ändamålsenliga än de som förebygger en cancerutveckling och där man annars har att hantera konsekvenserna och kostnaderna för fullt utvecklad sjukdom”, säger LIF:s Johan Brun.
14 mars
SCB presenterar vartannat år nationell FoU statistik. ”Forskning och utveckling i Sverige 2017” visar att läkemedelsföretagens investeringar i Sverige fortsätter att öka. Företagen i varugruppen Farmaceutiska basprodukter och läkemedel investerade under 2017 över 11,4 miljarder.
13 mars
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har regeringens uppdrag att prognostisera och följa upp återbäringen för förmånsläkemedel. Den rapporterade återbäringen för 2018 var knappt 3 miljarder kronor men då finns inte återbäringen från klinikläkemedel med.
12 mars
Kunskapen om ett läkemedels miljöeffekter är viktiga för att minimera negativ påverkan i alla led, från tillverkning och användning till kassering. EU:s nya strategi är välbalanserad och tar ställning för patienternas behov samtidigt som den pekar ut vilka åtgärder som behövs för att minimera läkemedlens potentiella miljörisker.
28 februari
På dagen för sällsynta sjukdomar släpps rapporten ”Särläkemedel i Sverige”. Det är en fördjupad analys och redovisning av särläkemedel som har tagits fram av NEPI med stöd av LIF. ”Vi hoppas att underlaget kan bidra till att finna lösningar för att förbättra svenska patienters tillgång till behandling för dessa ofta mycket svåra sjukdomar”, säger LIF:s analyschef Karolina Antonov.
27 februari
Under 2018 exporterades läkemedel från Sverige till ett värde av 82 miljarder kronor, visar statistik från SCB. Ökningen under året var 11 procent (exporten steg från 74 miljarder till 82 miljarder kronor).
22 februari
Den konsekvensanalys som LIF tagit fram visar att ett mer begränsat utlämnande av läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten får många negativa samhälleliga konsekvenser.
20 februari
Företag som tillverkar generiska läkemedel ska tillåtas tillverka kopior och biosimilarer av läkemedel redan innan patentskyddet för originalläkemedlet löpt ut. Det beslutade EU-ländernas ambassadörer i Bryssel på onsdagen. Sverige var emot beslutet. De forskade läkemedelsföretagen i Europa är starkt kritiska och anser att patentskyddet nu urholkas.
14 februari
De senaste åren har LIF upprepade gånger lyft behovet av en samlad ansats när det gäller tillgängliggörandet av hälsodata för analys. Så även i remissvaret till slutbetänkandet ”Rätt att forska – långsiktig reglering av forskningsdatabaser” som lämnats till utbildningsdepartementet.
7 februari
Från och med den 9 februari kommer receptbelagda läkemedelsförpackningar att märkas med en ny sorts streckkod. Märkningen är en del av en ny EU-lagstiftning som innebär att receptbelagda läkemedels äkthet kan styrkas i alla led av distributionen, från fabrik till apotek och utlämnandet till kunder eller patienter.
5 februari
Högre kompetens i vården, kunskapsöverföring och positiv effekt på samhällsekonomin – det är effekten av företagsinitierade kliniska prövningar, enligt en ny rapport beställd av LIF.
4 februari
LIF introducerar en ny tjänst för den som vill följa besluten i IGN (Informationsgranskningsnämnden) och NBL (Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation). Den ger enkelt överblick över viktiga fall och ny praxis kring marknadsföringsregler för läkemedel.
29 januari
Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten (EHM) har nyligen fattat beslut som på ett betydande och olyckligt sätt kommer att minska transparensen i läkemedelsstatistiken. Konsekvensen blir att det blir svårare att följa upp och utveckla det svenska läkemedelssystemet menar LIF. De beslut som Socialstyrelsens och EHM fattat riskerar såväl genomförandet av den kommande Life Science-strategin som Läkemedelsutredningens nyligen presenterade förslag för att utveckla läkemedelsprissättningen.
25 januari
Tidigare i veckan presenterade Storbritannien sin handlingsplan mot antibiotikaresistens. Bland annat ska läkemedelsföretagen få starkare incitament att utveckla ny antibiotika. ”Vi önskar att även Sverige tar ett liknande initiativ”, säger LIF:s Bengt Mattson som arbetar med frågan.
22 januari
Efter drygt fyra månader av politiskt dödläge och parlamentarisk osäkerhet är nu den nya regeringen på plats.På måndagen den 21 januari läste den nytillträdde statsministern regeringsförklaringen och presenterade ministeruppställningen för kommande mandatperiod.
22 januari
Efter drygt tio år som ledamot i LIFs styrelse och nära 4 år som ordförande, lämnar Niklas Karlberg Sverige och antar nya utmaningar på Novartis huvudkontor i Schweiz. Malin Parkler, vice ordförande i LIF och VD i Pfizer tar fr.o.m. den 1 februari över som ordförande.
18 januari
TLV presenterar för femte året i rad en omfattande rapport där de svenska läkemedelspriserna analyseras i ett internationellt perspektiv. Den är väl värd att läsas av alla som är intresserade av det svenska läkemedelssystemet. Rapporten innehåller även en bra sammanställning av prissättningssystemen i andra europeiska länder och är därför av intressant för alla som vill få en bättre förståelse av den europeiska läkemedelsmarknaden.
16 januari
Den 15 januari fattade brittiska underhuset beslut om att avslå både avtalet och den politiska deklarationen som hade förhandlats fram mellan EU och Storbritannien om Brexit. Att Storbritannien nu riskerar att lämna EU utan att det finns ett avtal som reglerar utträdet får konsekvenser på många områden.
11 januari
I en intervju av LIFe-time.se presenterar utredaren Toivo Heinsoo sina förslag på förändringar i systemet för finansiering, subvention och prissättning som 11 januari överlämnades till regeringen. Den största förändring som utredningen föreslår är att det särskilda statsbidrag som regionerna får för läkemedelskostnader inom förmånssystemet upphör och istället föreslås regionerna få ett motsvarande generellt statsbidrag.
11 januari
Nya substanseroch flerläkemedel motsksällsynta sjukdomar är någratydliga trender närEMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten redovisarsin statistik för 2018.– Spännande är att42 är helt nya läkemedel, dvs läkemedel som består avnya aktiva substanser, säger Johan Brun,senior medicinsk rådgivare på LIF.
9 januari
Informationsgranskningsnämnden, IGN fällde under hösten läkemedelsbolaget Novartis för otillåten marknadsföring av ett receptbelagt läkemedel gentemot allmänheten då en av företagets medarbetare delat ett pressmeddelande på den sociala plattformen LinkedIn.
13 december 2018
Mygel och korruption inom läkemedelsbranschen för tusen miljarder. De mest vanliga receptfria läkemedlen utan medicinsk effekt. Förskrivande läkare köpta av företagen.
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - sep 16
@AndersBlanck: Stegvis övergång ska före-bygga läkemedelsbrister https://t.co/MUShENRn02 via @LäkemedelsVärlden
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - sep 16
Stegvis övergång ska före-bygga läkemedelsbrister https://t.co/MUShENRn02 via @LäkemedelsVärlden
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - sep 16
@forskasverige: Mycket goda nyheter: regeringen lägger förslag om ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med fo…
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - sep 16
@MalinParkler: #hälsoriksdagen - flourtanten nämns som en betydelsefull hälsoinsats. Idag sägs svenska barn vara bland de mest stillasit…
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - sep 16
Lasker-pris till forskare bakom Herceptin https://t.co/PdwN9O3Xi2
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - sep 13
Kan en svenskutvecklad antikropp bromsa Alzheimers sjukdom i framtiden? Om tre år kommer resultaten från en fas 3-s… https://t.co/ItGXWoUgk4
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - sep 13
@LmVarlden: Ny rapport speglar regional ojämlikhet för läkemedelsprövningar. Mer utrymme för forskning i primärvården skulle hjälpa, ans…