X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nyheter

29 maj
EU-valet kommer allt närmare. Veckans panel rymmer EU-kandidater och politiska experter som möter varandra i brännheta minidebatter.
28 maj
Europa halkar efter USA inom life science och denna negativa trend behöver brytas. Samtidigt har Sverige stora möjligheter att växa inom läkemedelsområdet och regeringen söker nu branschens hjälp. Det framkom under ett mycket välbesökt seminarium som Lif genomförde i samarbete med EU-kommissionens representation i Sverige.
24 maj
Ett projekt som samlar in och återvinner injektionspennor har minskat mängden plast i Danmark med 25 ton och är nu under uppskalning. En nordisk delegation besökte avfallshanteraren Zirq Solutions och Novo Nordisk för att lära sig mer om arbetet.
24 maj
Läkemedelsverket har publicerat ny statistik som visar en minskning av läkemedelsprövningar i Sverige under 2023. Det bekräftar en global trend där Europa som helhet tappar mark. För att vända utvecklingen och stärka Sveriges position inom kliniska prövningar krävs nu ett nationellt partnerskap.
22 maj
Den 9 juni är det Europaparlamentsval. I premiäravsnittet av Lifs EU-valspodd presenterar och analyserar vi vår stora opinionsundersökning.
20 maj
För att främja precisionshälsa och cancerdiagnostik tilldelar regeringen Genomic Medicine Sweden 49,5 miljoner kronor. Pengarna kommer att användas för att fortsätta utveckla helgenomsekvensering för barn med cancer och sällsynta hälsotillstånd, samt för nya pilotprojekt inom precisionsdiagnostik och datadelning.
20 maj
På Clinical Trials Day uppmärksammar vi vår sajt HiKS, där man kan söka efter kliniska studier som läkemedelsföretag genomför i Sverige. Tjänsten har nu funnits i drygt ett år och underlättar för patienter och vårdgivare att hitta läkemedelsprövningar som söker deltagare.
16 maj
Vid Lifs stämma den 16 maj valdes Emelie Antoni, Astra Zeneca, till ny styrelseordförande. Malin Parkler avgår efter fem framgångsrika år, men fortsätter som ledamot i Lifs styrelse.
16 maj
Förslagen i utredningen om de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret är inte tillräckliga för att vacciners potential att förbättra folkhälsan och minska vårdkostnaderna ska kunna nyttjas fullt ut, skriver Lif i sitt remissvar.
8 maj
En ny opinionsundersökning utförd av Novus på uppdrag av Lif – de forskande läkemedelsföretagen åskådliggör att svenskar hyser en stark önskan om ökat inflytande inom Europeiska unionen. Undersökningen visar att en stor majoritet av svenskarna har högt förtroende för EU och ser vikten av att Sverige tar en aktiv och starkare roll i EU, särskilt i tider av globala utmaningar.
7 maj
När socialdepartementet stod värd för ett globalt möte om åtgärder mot antibiotikaresistens var Lif inbjudna för att bidra med expertis. Eventet arrangerades av Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance inför FN:s högnivåmöte i höst och fokuserade på nya strategier för att förhindra en global hälsokris.
6 maj
Inför Europaparlamentsvalet i juni 2024 visar en ny undersökning från Novus, som gjorts på uppdrag av Lif, att en majoritet av de svenska väljarna anser att Sverige har låg möjlighet att påverka beslut i EU. Det är oroande, skriver Lifs Peter Leander och Jenni Nordborg i en debattartikel i Altinget. Beslut som fattas på EU-nivå påverkar direkt nationell lagstiftning och samhällsutveckling, inte minst inom folkhälsa och ekonomi.
3 maj
Vitalis, mötesplatsen för framtidens hälsa, äger rum 14–16/5 där Fass och HiKS presenterar nyheter i en monter. Lif anordnar även ett konferensspår om AI i sjukvården, modererat av Jenni Nordborg, Lifs chef för internationella relationer och Gunilla Englund, Lifs digitaliseringsexpert.
26 april
EU-parlamentet har röstat ja till ett lagförslag om att skapa ett europeiskt hälsodataområde (EHDS). Detta stärker möjligheten att dra nytta av tillgänglig data på ett säkert sätt, vilket i sin tur främjar medicinsk forskning och utveckling av nya behandlingar.
26 april
Läkemedel spelar en avgörande roll för global hälsa. Det möjliggörs av ett starkt immaterialrättsligt skydd. Med ett EU som satsar på immaterialrätt, innovation och medicinsk utveckling skapar vi vår gemensamma hållbara framtid, skriver Lifs expert Karolina Rondahl på World Intellectual Property Day.
23 april
I samarbete med intressenter från hela Skandinavien arrangerade Inter-Association Initiative, Pharmaceuticals in the Environment (IAI PIETF) ett webbinarium den 10 april. Syftet var att belysa olika initiativ inom upphandling, inköp, och märkning av läkemedel som tagits av aktörer i de skandinaviska länderna.
17 april
EU-minister Jessika Roswall tar nu initiativ till en särskild EU-arbetsgrupp kring läkemedel som ska ledas av Socialdepartementet.
10 april
Vinnova har beviljat en förstudie kring ett svenskt partnerskap för kliniska läkemedelsprövningar, med särskilt fokus på de företagsinitierade prövningarna. Lif är en av deltagarna i projektet.
10 april
”Det är ett viktigt val, det som händer i EU formar samhällsutvecklingen i Sverige och har stor inverkan på bland annat tillväxt, hälsa och välstånd”, säger Lifs chef för politik och kommunikation Peter Leander. ” Vi har tagit fram läkemedelsbranschens EU-agenda för att vi vill öka uppmärksamheten om de EU-frågor som har störst påverkan på Sverige.”
8 april
Nu startar nomineringstiden för Athenapriset, Sveriges största pris till forskning och innovationer som kommit till genom samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet.
4 april
Vi söker en Compliance Officer som ska stödja och företräda läkemedelsbranschen i frågor rörande etik och compliance. Som Lifs Compliance Officer är du en nyckelspelare som, utöver att verka för regelefterlevnad, bidrar i viktiga frågor som att framtidssäkra branschens etiska regelverk och att utveckla förtroendeskapande samverkansformer och partnerskap.
4 april
Hälsodata spelar stor roll för framstegen inom forskning, innovation och utvecklingen av sjukvården. Bättre förutsättningar för sekundäranvändning av hälsodata är en av nycklarna till att stärka Sveriges position som en ledande life science-nation. Därför är det bekymmersamt att man inte tar hänsyn till företagens behov, skriver Lif i sitt remissvar till Utredningen om sekundäranvändning av hälsodata.
3 april
Det svenska läkemedelssystemet har utmaningar med att hantera den snabba och individbaserade läkemedelsutvecklingen. För att uppnå ett framtidssäkrat, transparent och ekonomiskt hållbart läkemedelssystem – där patienter ges tillgång till nödvändiga behandlingar – krävs nya arbetssätt, nya verktyg och utökad samverkan.
27 mars
SKR och Lif uppmanar regeringen att snabbt hantera förslagen från den statliga utredningen ”Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel”.
27 mars
Vi söker en medicinskt sakkunnig för att stärka Lifs medicinska expertis och samarbetet med hälso- och sjukvårdens beslutsfattare. Tillsammans med Lifs medlemmar och kollegor kommer du driva viktiga policyfrågor för att öka omvärldens förståelse för värdet av medicinsk innovation och läkemedel. Uppdraget kräver en djup förståelse för hälso- och sjukvården och förmåga att etablera och underhålla relationer för att säkerställa att Lif förblir en relevant partner till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och inom life science-sektorn.
20 mars
EU-parlamentets utskott ENVI har kommit överens om vissa förändringar av EU-kommissionens förslag till reviderad läkemedelslagstiftning. Överenskommelsen utgör ett delvis positivt första steg i den fortsatta lagstiftningsprocessen, anser Lif.
18 mars
Lifs styrelse har kommit överens med Johan Färnstrand om att gå skilda vägar och att han avslutar sitt uppdrag som vd. Karolina Antonov träder in som tillförordnad vd från och med 19 mars.
18 mars
En överenskommelse om hälsodataförordningen EHDS har nåtts mellan EU-parlamentet och Europeiska rådet. Förslaget som förhandlats fram ger medlemsländerna möjlighet till opt-out för delning av hälsodata.
14 mars
Läkemedelsverket får i uppdrag att sammanställa nationell statistik över kliniska prövningar för läkemedel och medicintekniska produkter. Detta som ett svar på den nedgående trenden för antalet prövningar i Sverige – ett hinder för medicinsk innovation och utvecklingen av nya behandlingar.
14 mars
För att höja cybersäkerhetsnivån i Sverige och stärka motståndskraften krävs ett fördjupat samarbete mellan det privata och det offentliga. Det och NATO-medlemskapet dominerade årets första möte med näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap, där Lif ingår.
13 mars
Läkemedel har potential att i grunden förändra behovet av hälso- och sjukvård, och bör därför vara en av de mest intressanta pusselbitarna för Vårdansvarskommittén att analysera vid ett förändrat huvudmannaskap för hälso- och sjukvården, skriver Peter Leander, chef för politik och kommunikation på Lif.
7 mars
Förra veckan höll världshandelsorganisationen WTO sitt trettonde ministermöte, MC13. Där hanterades frågan om slopandet av patentskydd för covid-19-vaccin skulle utvidgas till att gälla fler covid-relaterade produkter.
7 mars
I en gemensam debattartikel i SvD skriver Lif, IKEM och SwedenBio om att svenska satsningar på innovation riskerar att hämmas av ett europeiskt lagförslag.
6 mars
Sveriges tillgång till högkvalificerad internationell arbetskraft ska stärkas genom vässade myndighetsinsatser, meddelar regeringen. Lif välkomnar initiativet. Rätt expertis är nödvändigt för life science-branschens fortsatta tillväxt.
29 februari
På sällsynta dagen skriver Lifs vd Johan Färnstrand i Life-time om behovet av att förbättra livsvillkoren och behandlingsinsatserna för de minst 500 000 personer som lever med ett sällsynt hälsotillstånd i Sverige.
29 februari
I ett inlägg i Dagens Samhälle framförde prissättningsmyndigheten TLV och Sveriges kommuner och regioner (SKR) att EU:s nya läkemedelslagstiftning ska innehålla ett obligatoriskt krav på jämförande kliniska studier för att ett nytt läkemedel ska godkännas. I en replik utvecklar Lifs vd Johan Färnstrand varför detta inte är rätt väg att gå.
29 februari
Skottdagen den 29 februari är de sällsynta hälsotillståndens dag. Under de fyra år som gått sedan senast har mycket hänt. Bland annat har många nya läkemedel för behandling av sällsynta hälsotillstånd utvecklats.
28 februari
Nya siffror från SCB visar att exporten av läkemedel fortsatte att öka kraftigt under förra året och slår nya rekord. Läkemedel står nu för 7,3 procent av Sveriges totala export.
26 februari
Civilförsvaret ska återuppbyggas och privata aktörer spelar en viktig roll. På ett seminarium hos SNS delade Pär Malmberg från Utredningen om stärkt försörjningsberedskap med sig av insikter om hur näringslivets beredskap, inklusive lagerhållning av läkemedel, kan stärkas.
19 februari
Förslaget till ny läkemedelslagstiftning innebär inte att EUs läkemedelsmyndighet EMA kommer att sänka kraven på medicinsk evidens när de bedömer nytta/risk-balansen för ett nytt läkemedel, enligt en analys.
16 februari
Vetenskapsrådet ska få möjlighet att finansiera forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse i upp till tio år istället för dagens sex. Med det hoppas regeringen kunna skapa den långsiktighet som Sveriges forskningsaktörer efterlyst, bland annat Lif. Särskilt infrastrukturen MAX IV är aktuell för längre finansiering enligt utbildningsminister Mats Persson.
14 februari
Regeringens läkemedelsstrategi 2024–2026 fokuserar på utveckling, tillgänglighet och hantering av läkemedel. Den innehåller en välkommen prioritering av kliniska prövningar för att stärka utvecklingen av nya behandlingar, vilket maximerar nyttan av läkemedel och ger tillgång till bästa möjliga vård.
7 februari
Förfalskade läkemedel utgör ett betydande globalt hot mot liv och hälsa. I Europa är systemet med e-verifikation en effektiv spärr mot falska läkemedel i de legala apotekssystemen. Men i kölvattnet av att vi handlar alltmer digitalt måste vi stärka kampen mot falska läkemedel, skriver Lifs vd Johan Färnstrand och e-VIS vd Kristina von Sydow i en debattartikel i Dagens Medicin tillsammans med övriga styrelsen för e-VIS.
2 februari
Statskontoret har på uppdrag av regeringen analyserat Läkemedelsverkets ekonomiska situation, finansieringsmodell och avgiftsstruktur. Analysen visar att Läkemedelsverket fullgör sina uppgifter och har ett högt förtroende, men att regeringen bör ändra myndighetens finansieringsmodell.
2 februari
En moderniserad och mer effektiv organisering av statliga forskningsfinansiärer som kan stödja innovation och samverkan mellan akademi och näringsliv skulle gynna Sverige som internationellt konkurrenskraftig forskningsnation, särskilt inom Life Science. Det skriver Lif i sitt remissvar till regeringens förslag om en omorganisation av systemet.
31 januari
Socialstyrelsen ska förbättra tillgången på hälsodata för forskning. Detta genom kortare handläggningstider på beställningar från Sveriges hälsodataregister och högre kvalitet på leveranserna. För närvarande får forskare, myndigheter och läkemedelsföretag vänta upp till ett år – en flaskhals för forskning och utveckling.
31 januari
Rapporten ”Framtidens bipacksedel” beskriver gällande regelverk och olika initiativ som pågår inom EU kring digitala bipacksedlar. Rapporten beskriver också de fördelar och utmaningar som finns för att främja utvecklingen av digitala bipacksedlar.
26 januari
Regeringens beslut om att Folkhälsomyndigheten ska fortsätta med sin ersättningsgaranti för smala men medicinskt viktiga antibiotika är positivt. Modellen säkerställer tillgången till läkemedel som är centrala för att upprätthålla en effektiv hälso- och sjukvård i Sverige och motverka antibiotikaresistens.
26 januari
Restanmälningarna av läkemedel ökade markant under 2023. Flera faktorer, som global oro och lågkonjunktur, påverkar situationen. Ökningen innebär dock inte nödvändigtvis en faktisk brist på läkemedel. Hotet om höga sanktionsavgifter kan ha bidragit till en överrapportering.
25 januari
Sverige ska bygga en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården för att förbättra patientvården och främja medicinsk innovation. Satsningen involverar flera aktörer, bland annat den forskande läkemedelsbranschen. Regeringen har även tillsatt en utredning kring genomförande och anpassning till den kommande EU-förordningen EHDS.
23 januari
Hur de nationella vaccinationsprogrammen och vacciner kan användas mer effektivt för att främja folkhälsan behöver ses över. En statlig utredning har gjort en översyn men deras förslag räcker inte hela vägen. Mer måste göras, menar Lif och lyfter bland annat att den vuxna befolkningen borde erbjudas vaccinering mot fler sjukdomar.
19 januari
Den här veckan påbörjar EU:s allians för kritiska läkemedel sitt arbete, ett initiativ för att stärka tillverkningen av viktiga mediciner inom unionen och diversifiera internationella leveranskedjor. Målet är att öka Europas självförsörjning och säkerställa tillgången på kritiska läkemedel så att vi minskar vårt beroende av leverantörer i andra delar av världen.
18 januari
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd. Lif välkomnar att även Sverige nu tar fram en strategi för hur vården av personer med en sällsynt sjukdom kan förbättras.
15 januari
Vi kommer att genomföra ett serverbyte måndag den 15 januari med start klockan 17. Övergången beräknas ta ett dygn.
15 januari
Lif.se kommer att uppgraderas klockan 18.30 och arbetet beräknas vara klart inom en halvtimme.
12 januari
Folk och försvars rikskonferens 2024 gav plats åt näringslivets och civilförsvarets betydelse för svensk säkerhet. Från Lif deltog vd Johan Färnstrand, som poängterar behovet av starka partnerskap för en hållbar försörjning av varor och tjänster.
12 januari
Sverige har bred kapacitet inom läkemedelsproduktion men det räcker inte för att täcka behovet av kritiska läkemedel. Det krävs en kombination av insatser och gärna nordiskt samarbete, visar Läkemedelsverkets undersökning.
20 december 2023
Den 19 december deltog Lif i en hearing hos regeringen om den nationella life science-strategin. Syftet var att samla nyckelaktörer inom olika sektorer – akademi, offentlig sektor, patientorganisationer och näringsliv – för att få deras synpunkter på vilka målsättningar som är viktigast.
12 december 2023
Regeringen inrättar en AI-kommission för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Initiativet kommer ha betydelse för att främja tillväxt inom AI-området. Kommissionens ska titta på allt från utbildning, lagstiftning till säkerhet och riskkapital. Initiativet välkomnas av Lif, eftersom arbetet också kommer gynna AI-utvecklingen inom Life Science och hälso- och sjukvårdsområdet.
12 december 2023
Hur kan antalet kliniska prövningar i Skåne öka? Regionen ser både framsteg och utmaningar på området. Det framkom på ett välbesökt möte på Medicon Village i Lund, arrangerat av Kliniska studier Sverige, Lif och Skånes forsknings- och innovationsråd.
8 december 2023
Läkemedelsbranschen har stor betydelse för svensk ekonomi och för vårt välstånd, och vi måste värna den positiva utvecklingen inom life science-sektorn. Det var ett av budskapen från Lifs vd Johan Färnstrand under torsdagens öppna utfrågning i riksdagens socialutskott om EUs kommande läkemedelslagstiftning.
8 december 2023
Lif deltog när ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin sammankallade Näringslivsrådet för att diskutera Sveriges nationella säkerhetsstrategi och krisberedskap. Vd Johan Färnstrand lyfte åtgärder för en trygg läkemedelsförsörjning.
5 december 2023
Läkemedelsbranschen ser stora möjligheter att bidra till strategin som har potential att lyfta export och innovation och stärka Sveriges position internationellt, samtidigt som den bidrar till grön och digital omställning.
30 november 2023
Sveriges BNP minskade under tredje kvartalet i år. Det råder recession med en allmänt sviktande ekonomi. Samtidigt har SCB presenterat nya siffror för svensk utrikeshandel, och en uppgång i läkemedelsexporten visar att branschen står stadigt i den negativa konjunkturen.
28 november 2023
Regeringen har låtit utreda hur möjligheterna till sekundäranvändning av hälsodata kan förbättras, en viktig komponent i arbetet med att stärka hälso- och sjukvården. I slutet av november presenterade utredningen sina slutsatser.
18 november 2023
Antibiotikaresistens är ett växande globalt hälsohot och situationen blir alltmer akut. Vacciner är en viktig del av WHO:s strategi för att bekämpa problemet. En kraftfull insats från Sveriges sida skulle vara att utöka vaccinationsprogrammen och därigenom minska användningen av antibiotika som driver på resistensutvecklingen.
17 november 2023
Nollvision cancer och Lif har tagit fram en uppföljningsrapport till den rapport som publicerades 2021 om status i arbetet med att implementera precisionsmedicin i Sverige. Den visar att det har skett en positiv utveckling men att en rad hinder fortfarande kvarstår.
15 november 2023
Årets Athenapris går till en ny metod för icke-invasiv övervakning av trycket inuti hjärtat hos patienter med hjärtsvikt. Metoden kan ge bättre monitorering och behandling av en stor patientgrupp, som i dag har en hög överdödlighet.
6 november 2023
Forskningspolitiken måste stärka den svenska Life Science-branschens konkurrenskraft och utveckla sjukvården, skriver Lif i sitt inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2024. Det kräver samverkan på internationell, nationell och regional nivå inom sektorns alla fält.
27 oktober 2023
Under 2022 fortsatte satsningarna på forskning och utveckling i Sverige. De totala utgifterna för verksamheten i landet uppgick till cirka 203,5 miljarder, en ökning från 2021 med nästan tre procentpå 2022 års prisnivå.
26 oktober 2023
Sista avsnittet i "Läkemedelsbristen – finns det någon lösning?" är här. Lifs handlingsplan mot läkemedelsbrist som nämnts serien igenom har nu lanserats och vi tittar närmare på förslagen för att trygga tillgången till mediciner.
26 oktober 2023
Läkemedelsbranschen tar ytterligare ett steg i arbetet med att säkerställa svenska patienters tillgång till mediciner: Idag lanserar Lif en handlingsplan som beskriver hur branschen arbetar för att hantera och förebygga läkemedelsbrist och bidra till en robust hälso- och sjukvård. Planen innehåller en rad åtgärdsförslag.
19 oktober 2023
I veckans avsnitt är det dags för patienternas perspektiv. Vad händer när medicinen du behöver plötsligt inte står att finna? Svenska Epilepsiförbundets ordförande Bengt Eliasson berättar om utmaningarna.
13 oktober 2023
En utredning som har granskat finansieringssystemet för forskning och innovation lämnar nu förslag på en omstrukturering som kan möta dagens och morgondagens behov. Då kvaliteten i svensk forskning stått stilla de senaste tio åren trots ökade statliga anslag behövs ett omtag.
12 oktober 2023
Varför saknas plötsligt vissa mediciner på apotekshyllan? Lif djupdyker i orsakerna till läkemedelsbrist och vad som görs för att åtgärda problematiken. Avsnitt två gästas av chefsfarmaceuten Fredrik Boström.