X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nyheter

31 augusti
Efter sju år slutar Jonas Vikman som Lifs samhällspolitiske chef. Under dessa år har han varit tongivande i Lifs arbete med politiska partier och tagit stort ansvar för Lifs internationella arbete. Han har även kontinuerligt jobbat med att inkludera egenvård och förebyggande hälsovård i en breddad diskussion om utvecklingen av hälso- och sjukvården.
31 augusti
God hälsa är en central del när samhället ställer om till långsiktig hållbarhet. Kopplingen till de andra hållbarhetsmålen, från energi till klimat och arbetsmiljö, är inte alltid solklar men nog så viktig. Bengt Mattson knyter ihop sambanden ur läkemedelsbranschens perspektiv efter en sommar präglad av global oro.
30 augusti
Exporten av läkemedel har ökat kraftigt under första halvåret i år. Den uppgick till cirka 70 miljarder kronor, jämfört med 50 miljarder under första halvåret 2021, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). De starka siffrorna utgör ett kvitto på att satsningen på Life Science måste fortsätta, anser Lif.
23 augusti
Regeringen vill ändra i patientdatalagen så att proceduren för antalsberäkningar förenklas. I och med lagändringen blir det enklare att genomföra klinisk forskning i Sverige. – Det stärker vår konkurrenskraft inom Life Science och ger fler svenska patienter möjlighet att prova nya innovativa behandlingar, säger Lifs Frida Lundmark.
15 augusti
Anders Blanck har idag meddelat styrelsen att han önskar lämna sin post som VD för Lif. Anders Blanck har varit VD sedan 2011, och dessförinnan vice VD sedan 2005. Anders Blanck fortsätter som VD under hösten för att ge styrelsen möjlighet att under den tiden söka hans efterträdare. Centralt för rekryteringen är att finna en person med passion för patienters tillgång till nya medicinska innovationer och för ett gott samarbete mellan läkemedelsbranschen och hälso- och sjukvården.
8 juli
I podcasten Läkemedelsbranschen diskuterar vi brännande frågor inom Life Science, sjukvårdspolitik, hållbarhet och andra samhällsområden där svenska läkemedelsföretag är viktiga spelare. Passa på att lyssna ikapp på våra serier om digitalisering, hållbarhet och valet 2022 under sommaren. I höst kommer nya avsnitt.
1 juli
Sveriges Apoteksförening har antagit en branschöverenskommelse om att receptfria produkter innehållande den aktiva substansen diklofenak av miljöskäl endast ska säljas bakom disk på medlemsföretagens apotek.
30 juni
Hotet från antibiotikaresistensen blir allt mer överhängande. En rad branschorganisationer inom Life Science bildar nu Svensk industriallians mot AMR för att med förenade krafter bromsa utvecklingen.
29 juni
Utbildning är en förutsättning för hållbar utveckling. Det är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som ger var och en verktyg att bidra till samhällsutvecklingen. Utbildningssystemen världen över måste därför möta alla människors behov livet igenom.
28 juni
Marcus Unell tillträder den 1 juli som ny Compliance Officer (CO) för Lif med huvudansvar för branschens etikfrågor. Han efterträder Jonas Duborn som lämnat Lif för läkemedelsföretaget Camurus. Fram tills nu har Marcus Unell varit biträdande CO.
17 juni
Beslutet av världshandelsorganisationen WTO att delvis upphäva immateriella rättigheter på vacciner mot covid-19 är djupt olyckligt. Det är tack vare patentskydd som det i dag finns vacciner mot sjukdomen. Beslutet riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser för investeringar i medicinsk forskning.
16 juni
Med en åldrande befolkning och medicinska framsteg som bland annat möjliggör individanpassad vård står hälso- och sjukvården inför stora finansieringsutmaningar. Den 17 juni invigs en tvärvetenskaplig satsning på forskning och utbildning inom hälsoekonomi vid Uppsala universitet.
15 juni
AMR Industry Alliance är en koalition av Life Science-företag som arbetar för att förhindra ökningen av antibiotikaresistens. Nu har man tagit ett stort steg i arbetet med ansvarsfull produktion av antibiotika genom att utveckla en standard för tillverkningen. Den ger tydlig vägledning till producenterna så att de kan minska risken för att AMR sprids i miljön.
9 juni
Med lager på en månads förbrukning av kritiska läkemedel ute i hälso- och sjukvården ska Sveriges läkemedelsförsörjning och krisberedskap stärkas. Lif välkomnar satsningen men lageruppbyggnaden måste ske över tid och samordnat så att den inte orsakar läkemedelsbrist.
8 juni
Lif och andra Life Science-organisationer har tecknat en överenskommelse med Centrum för hälsodata inom Region Stockholm om gemensamma principer för tillgång och utlämnande av hälsodata. Syftet är att underlätta samverkan mellan Life Science-företag och hälso- och sjukvården.
8 juni
På Lifs årsmöte den 31 maj valdes tre nya styrelsemedlemmar in: Per Öhlén från Sanofi, Kara Brotemarkle från Roche och Georges Dagher från GSK. Malin Parkler från Pfizer är fortsatt ordförande.
3 juni
En miljöpremie i förmånssystemet för läkemedel kan få stor effekt genom att stötta och driva på grönare produktion inom läkemedelsbranschen. Men det gäller att den utformas på rätt sätt så att många företag väljer att ansluta sig när försöksverksamheten drar igång.
31 maj
Världen är mer sammankopplad än någonsin och hållbar utveckling kan bara förverkligas genom samarbete. Lifs hållbarhetsstrategi ska skapa dialog om hur läkemedelsbranschen kan bidra men också vad som krävs av andra så att vi tillsammans kan driva utvecklingen framåt. Företagen är globala spelare med både möjlighet och skyldighet att bidra till Agenda 2030 och hållbar hälsa i alla länder.
30 maj
Vi kan inte tala om en hållbar utveckling av samhället utan att tala om hållbar hälsa, bland annat jämlik tillgång till vård och behandling oavsett ålder, bostadsort och socioekonomisk ställning. Vad behöver politiken göra och hur måste hälso- och sjukvården förändras för att alla ska kunna ha ett så friskt liv som möjligt? Lif håller ett seminarium på Järvaveckan den 2 juni.
27 maj
Sverige och Storbritannien är starka Life Science-kluster där samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvården banat väg för ländernas medicinska framgångar. För att skapa starkare kluster genom samverkan över landsgränserna skrev länderna under en avsiktsförklaring den 27 maj.
25 maj
Vitalis är Nordens största e-hälsomässa och ett omistligt skyltfönster för vad som händer på området. Bland annat lyfts ny teknik inom hälso- och sjukvården, digitala vårdtjänster och utvecklingen inom diagnostik och patientstöd.
23 maj
Lif lanserar ett hållbarhetsmanifest för den forskande läkemedelsbranschen. Där listas nio åtaganden som ska bidra till att göra Life Science-sektorn till en ledande aktör i samhällsomställningen. De spänner över läkemedlets hela värdekedja, från forskning och utveckling till produktion och konsumtion.
20 maj
I mars släppte Läkemedelsverket sin årliga statistik för kliniska prövningar 2021. Till skillnad från de senaste fem åren syntes en ökning av antalet inkomna ansökningar för kliniska läkemedelsprövningar jämfört med åren innan. Men vad betyder uppgången? Vågar vi hoppas på att det här är en början på ett trendbrott? undrar Lifs Sofia-Maria Annell som arbetar för fler företagsinitierade kliniska prövningar i en krönika.
18 maj
Användning av hälsodata för hälso- och sjukvård men också forskning, innovation och utveckling är ett område som utvecklas snabbt. Men det finns också utmaningar kopplade till dagens regelverk. Därför ses detta nu över.
17 maj
Nu öppnar nomineringen till årets upplaga av Guldpillret där insatser som gjort läkemedelsanvändningen bättre och säkrare för patienterna belönas med 100 000 kronor. Nomineringstiden pågår till den 2 september. Det går att nominera både egna och andras projekt.
17 maj
Även om antalet ansökningar från läkemedelsföretagen om att få starta en klinisk läkemedelsprövning har ökat under 2021 så har Sverige under de senaste åren haft en nedåtgående trend. Varför och hur trenden kan vändas vill nu näringsdepartementet ta reda på.
16 maj
Efterfrågan på kunniga representanter som kan föra fram patienternas perspektiv i hälso- och sjukvårdssystemet ökar ständigt och behovet av utbildning är stort. EUPATI Sverige arbetar med att ta fram just sådana utbildningar och bjöd nyligen in läkemedelsbranschen för att kartlägga vilka kompetenser de ser som nödvändiga.
11 maj
Är du en skicklig kommunikatör som förstår värdet av proaktiv PR? Brinner du för kommunikationens möjlighet att påverka? Nu finns två spännande tjänster där du får vara med och driva PR & kommunikation för oss, de forskande läkemedelsföretagen i Sverige.
4 maj
Healthier Together är ett EU-initiativ med fokus på prevention, diagnostik och behandling av fem utvalda folksjukdomar. Den europeiska branschorganisationen Efpia stödjer initiativet och har sammanställt en rapport som lyfter fram några angelägna förslag för att stärka området hjärt- och kärlsjukdom, kopplat till en analys av coronapandemins effekter.
3 maj
Att sjukvården är väljarnas viktigaste valfråga har stått klart de senaste tio åren. Men nu visar en ny undersökning att hela fyrtio procent (tre miljoner) av väljarna kan tänka sig att byta parti på grund av partiernas sjukvårdspolitik.
29 april
Varje år uppmärksammas World Intellectual Property Day världen över. FN-organet för immaterialrätt, WIPO, står bakom dagen och vill rikta fokus på den stora roll immaterialrätten spelar för innovation. 2022 är temat: ”IP and Youth: Innovating for a Better Future”. I denna krönika berättar Lifs Karolina Rondahl, junior sakkunnig med fokus på immaterialrättsliga frågor, vad som fått henne att intressera sig för området.
29 april
Vacciner ger oss möjlighet att förebygga sjukdomar och i vissa fall helt utrota dem. Därför måste vi öka kunskapen om varför vaccination kan rädda livet på dig eller någon av dina närstående. Alla behöver få rätt förutsättningar att ta till sig vetenskapligt grundad hälsoinformation – här möts flera av de globala hållbarhetsmålen.
28 april
Sverige kommer under EU-ordförandeskapet nästa år att ha en ledande roll i den pågående moderniseringen av EUs läkemedelslagstiftning. På torsdagen besöker en delegation från europeiska läkemedelsbranschen Sverige, för överläggningar med regeringen och aktörer inom Life Science-området.
27 april
I nuläget finns ungefär 150 miljoner prov bevarade i svenska biobanker för forskning, vård och behandling. Biologiska prover som är en förutsättning för utveckling av ny diagnostik och nya behandlingar. – Vi behöver bli bättre på att både marknadsföra och tillvarata de svenska biobankerna, de är en nyckel för utvecklingen av det svenska Life Science-systemet, säger Lifs Frida Lundmark som ingår i Biobanks Sveriges styrgrupp för rapporten ”Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur”.
22 april
Frida Lundmark konstaterar att en ny biobankslag är efterlängtad. Den nya lagen behövs för att Sverige ska fortsätta att vara attraktivt för klinisk forskning och locka till nya investeringar inom Life Science-området.
21 april
Antibiotikaresistens riskerar att bli en av de ledande dödsorsakerna i världen. Problemet växer sig allt större och kan leda till en global hälsokris, där sjukvården slås ut och allvarliga sjukdomar inte går att behandla. För att bryta den negativa utvecklingen krävs kraftfulla åtgärder. Den 21 april presenterade Lif läkemedelsbranschens handlingsplan mot antibiotikaresistens.
21 april
På 2021 års upplaga av Uppsala Health summit diskuterades innovativa sätt att förebygga mental hälsa och stärka psykiskt välbefinnande. Slutsatserna presenterades i en rapport som kom i mars 2022. – Läkemedelsbranschen kan bidra till bättre behandlingar och förebyggande insatser, säger Lifs expert Maria Fagerquist.
13 april
Onsdag den 13 april deltog Lif, efter inbjudan av socialminister Lena Hallengren, i ett dialogmöte med syftet att diskutera hur olika aktörer kan bidra till att öka tillgängligheten till behandling för patienter med sällsynta sjukdomar.
11 april
Läkemedelsföretag ska ansöka om nationell subvention för nya läkemedel i samtliga EU-länder senast två år efter att läkemedlet godkänts av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Det åtagandet införs nu av den europeiska branschorganisationen EFPIA.
4 april
Trots krig och oro i världen listar fortfarande de svenska väljarna hälso- och sjukvården som sin viktigaste fråga i valen 2022. För Lif som företräder de forskande läkemedelsföretagen som tar fram nya och innovativa läkemedel är det också den viktigaste frågan.
4 april
Läkemedelsverkets statistik visar 2021 för första gången på flera år en tydlig uppgång för antalet inkomna ansökningar om kliniska läkemedelsprövningar. Ett trendbrott hoppas Lifs Sofia-Maria Annell. För att förbättra förutsättningarna för att rekrytera till prövningarna tar nu Lif fram en nationell databas.
30 mars
Behovet av läkemedel och sjukvård i det krigshärjade Ukraina är enormt men att nå fram med hjälpleveranserna näst intill omöjligt. Parallellt ställs svensk sjukvård inför medicinska utmaningar när ukrainska patienter flyr hit. Bengt Mattson skriver om hur kriget slår mot människors hälsa och hindrar långsiktig hållbar utveckling.
18 mars
Under Brain Awareness Week inleder AbbVie, ett av Lifs medlemsföretag, en ny satsning inom området neurologi: #Hjärnhälsa2030. Målet är att öka kunskapen kring hjärnans sjukdomar och stimulera till att hjärnhälsa prioriteras i hela samhället för att förbättra livet för alla som påverkas av neurologisk sjukdom.
15 mars
Behoven av läkemedel i det krigshärjade Ukraina är stora. Många, inte minst läkemedelsföretag, vill bidra. I förra veckan fick svenska myndigheter i uppdrag att koordinera och hantera läkemedelsdonationer.
11 mars
I finalavsnittet av Lifs digitaliseringspodd avhandlas bl.a. digitalisering ur ett nordiskt perspektiv, virtuella kliniska studier och hur läkemedelsbranschen kan bidra till innovation inom sjukvården. Med Anna-Clara Nord Ekerling och Josefine Envall (Novartis).
4 mars
För att öka hälso- och sjukvårdens beredskap och stärka tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter vid kris får Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten flera uppdrag av regeringen. Bengt Mattson, Lifs expert på läkemedelsförsörjning, kommenterar satsningarna ur leverantörskedjans perspektiv.
4 mars
Andrea Bengtsson (Merck) och Louise Hommerberg (Takeda) gästar podden för ett samtal om nyttan med hälsodata, hur läkemedelsföretagens tjänster "bortom pillren" skapar värde för vården och patienterna och annat aktuellt inom området digital hälsa.
3 mars
Den europeiska läkemedelsbranschen planerar att bidra med mediciner till Ukraina. – Just nu ser man över formerna för det, säger Lifs expert på läkemedelsförsörjning Bengt Mattson. Det finns också ett stort svenskt engagemang och vi tittar på hur vi kan bistå på ett samordnat sätt.
2 mars
Risken att kriget i Ukraina skulle orsaka läkemedelsbrist i Sverige är låg i nuläget. Läkemedelsimporten till Sverige och övriga Europa från Ryssland och Ukraina är så pass liten att tillgången på kort sikt är fortsatt stabil.
2 mars
Godkännanden av läkemedel med helt nya aktiva substanser ökade under 2021 jämfört med 2020 visar europeiska läkemedelsverket EMAs nyligen publicerade årsrapport. Det betyder att läkemedelsbranschen har fortsatt att visa en stark innovationskraft även under pågående pandemi. Bland de 92 godkända produkterna fanns fyra vacciner och tre läkemedel mot covid-19.