X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nyheter

19 februari
Förslaget till ny läkemedelslagstiftning innebär inte att EUs läkemedelsmyndighet EMA kommer att sänka kraven på medicinsk evidens när de bedömer nytta/risk-balansen för ett nytt läkemedel, enligt en analys.
16 februari
Vetenskapsrådet ska få möjlighet att finansiera forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse i upp till tio år istället för dagens sex. Med det hoppas regeringen kunna skapa den långsiktighet som Sveriges forskningsaktörer efterlyst, bland annat Lif. Särskilt infrastrukturen MAX IV är aktuell för längre finansiering enligt utbildningsminister Mats Persson.
14 februari
Regeringens läkemedelsstrategi 2024–2026 fokuserar på utveckling, tillgänglighet och hantering av läkemedel. Den innehåller en välkommen prioritering av kliniska prövningar för att stärka utvecklingen av nya behandlingar, vilket maximerar nyttan av läkemedel och ger tillgång till bästa möjliga vård.
7 februari
Förfalskade läkemedel utgör ett betydande globalt hot mot liv och hälsa. I Europa är systemet med e-verifikation en effektiv spärr mot falska läkemedel i de legala apotekssystemen. Men i kölvattnet av att vi handlar alltmer digitalt måste vi stärka kampen mot falska läkemedel, skriver Lifs vd Johan Färnstrand och e-VIS vd Kristina von Sydow i en debattartikel i Dagens Medicin tillsammans med övriga styrelsen för e-VIS.
2 februari
Statskontoret har på uppdrag av regeringen analyserat Läkemedelsverkets ekonomiska situation, finansieringsmodell och avgiftsstruktur. Analysen visar att Läkemedelsverket fullgör sina uppgifter och har ett högt förtroende, men att regeringen bör ändra myndighetens finansieringsmodell.
2 februari
En moderniserad och mer effektiv organisering av statliga forskningsfinansiärer som kan stödja innovation och samverkan mellan akademi och näringsliv skulle gynna Sverige som internationellt konkurrenskraftig forskningsnation, särskilt inom Life Science. Det skriver Lif i sitt remissvar till regeringens förslag om en omorganisation av systemet.
31 januari
Socialstyrelsen ska förbättra tillgången på hälsodata för forskning. Detta genom kortare handläggningstider på beställningar från Sveriges hälsodataregister och högre kvalitet på leveranserna. För närvarande får forskare, myndigheter och läkemedelsföretag vänta upp till ett år – en flaskhals för forskning och utveckling.
31 januari
Rapporten ”Framtidens bipacksedel” beskriver gällande regelverk och olika initiativ som pågår inom EU kring digitala bipacksedlar. Rapporten beskriver också de fördelar och utmaningar som finns för att främja utvecklingen av digitala bipacksedlar.
26 januari
Regeringens beslut om att Folkhälsomyndigheten ska fortsätta med sin ersättningsgaranti för smala men medicinskt viktiga antibiotika är positivt. Modellen säkerställer tillgången till läkemedel som är centrala för att upprätthålla en effektiv hälso- och sjukvård i Sverige och motverka antibiotikaresistens.
26 januari
Restanmälningarna av läkemedel ökade markant under 2023. Flera faktorer, som global oro och lågkonjunktur, påverkar situationen. Ökningen innebär dock inte nödvändigtvis en faktisk brist på läkemedel. Hotet om höga sanktionsavgifter kan ha bidragit till en överrapportering.
25 januari
Sverige ska bygga en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården för att förbättra patientvården och främja medicinsk innovation. Satsningen involverar flera aktörer, bland annat den forskande läkemedelsbranschen. Regeringen har även tillsatt en utredning kring genomförande och anpassning till den kommande EU-förordningen EHDS.
23 januari
Hur de nationella vaccinationsprogrammen och vacciner kan användas mer effektivt för att främja folkhälsan behöver ses över. En statlig utredning har gjort en översyn men deras förslag räcker inte hela vägen. Mer måste göras, menar Lif och lyfter bland annat att den vuxna befolkningen borde erbjudas vaccinering mot fler sjukdomar.
19 januari
Den här veckan påbörjar EU:s allians för kritiska läkemedel sitt arbete, ett initiativ för att stärka tillverkningen av viktiga mediciner inom unionen och diversifiera internationella leveranskedjor. Målet är att öka Europas självförsörjning och säkerställa tillgången på kritiska läkemedel så att vi minskar vårt beroende av leverantörer i andra delar av världen.
18 januari
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd. Lif välkomnar att även Sverige nu tar fram en strategi för hur vården av personer med en sällsynt sjukdom kan förbättras.
15 januari
Vi kommer att genomföra ett serverbyte måndag den 15 januari med start klockan 17. Övergången beräknas ta ett dygn.
12 januari
Folk och försvars rikskonferens 2024 gav plats åt näringslivets och civilförsvarets betydelse för svensk säkerhet. Från Lif deltog vd Johan Färnstrand, som poängterar behovet av starka partnerskap för en hållbar försörjning av varor och tjänster.
12 januari
Sverige har bred kapacitet inom läkemedelsproduktion men det räcker inte för att täcka behovet av kritiska läkemedel. Det krävs en kombination av insatser och gärna nordiskt samarbete, visar Läkemedelsverkets undersökning.
20 december 2023
Den 19 december deltog Lif i en hearing hos regeringen om den nationella life science-strategin. Syftet var att samla nyckelaktörer inom olika sektorer – akademi, offentlig sektor, patientorganisationer och näringsliv – för att få deras synpunkter på vilka målsättningar som är viktigast.
12 december 2023
Regeringen inrättar en AI-kommission för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Initiativet kommer ha betydelse för att främja tillväxt inom AI-området. Kommissionens ska titta på allt från utbildning, lagstiftning till säkerhet och riskkapital. Initiativet välkomnas av Lif, eftersom arbetet också kommer gynna AI-utvecklingen inom Life Science och hälso- och sjukvårdsområdet.
12 december 2023
Hur kan antalet kliniska prövningar i Skåne öka? Regionen ser både framsteg och utmaningar på området. Det framkom på ett välbesökt möte på Medicon Village i Lund, arrangerat av Kliniska studier Sverige, Lif och Skånes forsknings- och innovationsråd.
8 december 2023
Läkemedelsbranschen har stor betydelse för svensk ekonomi och för vårt välstånd, och vi måste värna den positiva utvecklingen inom life science-sektorn. Det var ett av budskapen från Lifs vd Johan Färnstrand under torsdagens öppna utfrågning i riksdagens socialutskott om EUs kommande läkemedelslagstiftning.
8 december 2023
Lif deltog när ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin sammankallade Näringslivsrådet för att diskutera Sveriges nationella säkerhetsstrategi och krisberedskap. Vd Johan Färnstrand lyfte åtgärder för en trygg läkemedelsförsörjning.
5 december 2023
Läkemedelsbranschen ser stora möjligheter att bidra till strategin som har potential att lyfta export och innovation och stärka Sveriges position internationellt, samtidigt som den bidrar till grön och digital omställning.
30 november 2023
Sveriges BNP minskade under tredje kvartalet i år. Det råder recession med en allmänt sviktande ekonomi. Samtidigt har SCB presenterat nya siffror för svensk utrikeshandel, och en uppgång i läkemedelsexporten visar att branschen står stadigt i den negativa konjunkturen.
28 november 2023
Regeringen har låtit utreda hur möjligheterna till sekundäranvändning av hälsodata kan förbättras, en viktig komponent i arbetet med att stärka hälso- och sjukvården. I slutet av november presenterade utredningen sina slutsatser.
18 november 2023
Antibiotikaresistens är ett växande globalt hälsohot och situationen blir alltmer akut. Vacciner är en viktig del av WHO:s strategi för att bekämpa problemet. En kraftfull insats från Sveriges sida skulle vara att utöka vaccinationsprogrammen och därigenom minska användningen av antibiotika som driver på resistensutvecklingen.
17 november 2023
Nollvision cancer och Lif har tagit fram en uppföljningsrapport till den rapport som publicerades 2021 om status i arbetet med att implementera precisionsmedicin i Sverige. Den visar att det har skett en positiv utveckling men att en rad hinder fortfarande kvarstår.
15 november 2023
Årets Athenapris går till en ny metod för icke-invasiv övervakning av trycket inuti hjärtat hos patienter med hjärtsvikt. Metoden kan ge bättre monitorering och behandling av en stor patientgrupp, som i dag har en hög överdödlighet.
6 november 2023
Forskningspolitiken måste stärka den svenska Life Science-branschens konkurrenskraft och utveckla sjukvården, skriver Lif i sitt inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2024. Det kräver samverkan på internationell, nationell och regional nivå inom sektorns alla fält.
27 oktober 2023
Under 2022 fortsatte satsningarna på forskning och utveckling i Sverige. De totala utgifterna för verksamheten i landet uppgick till cirka 203,5 miljarder, en ökning från 2021 med nästan tre procentpå 2022 års prisnivå.
26 oktober 2023
Sista avsnittet i "Läkemedelsbristen – finns det någon lösning?" är här. Lifs handlingsplan mot läkemedelsbrist som nämnts serien igenom har nu lanserats och vi tittar närmare på förslagen för att trygga tillgången till mediciner.
26 oktober 2023
Läkemedelsbranschen tar ytterligare ett steg i arbetet med att säkerställa svenska patienters tillgång till mediciner: Idag lanserar Lif en handlingsplan som beskriver hur branschen arbetar för att hantera och förebygga läkemedelsbrist och bidra till en robust hälso- och sjukvård. Planen innehåller en rad åtgärdsförslag.
19 oktober 2023
I veckans avsnitt är det dags för patienternas perspektiv. Vad händer när medicinen du behöver plötsligt inte står att finna? Svenska Epilepsiförbundets ordförande Bengt Eliasson berättar om utmaningarna.
13 oktober 2023
En utredning som har granskat finansieringssystemet för forskning och innovation lämnar nu förslag på en omstrukturering som kan möta dagens och morgondagens behov. Då kvaliteten i svensk forskning stått stilla de senaste tio åren trots ökade statliga anslag behövs ett omtag.
12 oktober 2023
Varför saknas plötsligt vissa mediciner på apotekshyllan? Lif djupdyker i orsakerna till läkemedelsbrist och vad som görs för att åtgärda problematiken. Avsnitt två gästas av chefsfarmaceuten Fredrik Boström.
11 oktober 2023
E-hälsa och digitalisering är viktiga verktyg för att stärka patienternas egenmakt och frigöra resurser i vården. Internetstiftelsens senaste rapport Svenskarna och internet visar att 8 av 10 personer använder e-tjänster för sjukvården, vilket är ett betydande antal, tycker Lifs digitaliseringsexpert Gunilla Englund.
10 oktober 2023
I en nyligen publicerad delrapport från E-hälsomyndigheten presenteras konkreta förslag för att påbörja skapandet av en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården och tandvården. Lif välkomnar förslagen som lyfter vikten av att ha processer för samarbete med berörda aktörer och intressenter som centrala delar för att kunna genomföra uppdraget.
6 oktober 2023
Representanter från Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund kräver besked från regeringen och läkemedelsindustrin om läkemedelsbristen i en debattartikel Svenska Dagbladet. Att kunna leverera läkemedel till sjukvård och patient är högsta prioritet för oss inom läkemedelsbranschen. Problemet med läkemedelsbrist är globalt, men det finns lösningar nationellt.
5 oktober 2023
Varför saknas plötsligt vissa mediciner på apotekshyllan? Lif djupdyker i orsakerna till läkemedelsbrist och vad som görs för att åtgärda problematiken i samtal med centrala spelare inom svensk läkemedelsförsörjning.
2 oktober 2023
Biokemisten Katalin Karikó och immunologen Drew Weissman belönas med Nobelpriset i medicin 2023 för sitt banbrytande arbete med mRNA-teknik, som lade grunden för snabb utveckling av covid-19-vacciner.
29 september 2023
Lif uppmanar till ett nationellt grepp om läkemedelsprövningar för att motverka Sveriges minskade attraktivitet som prövningsland. I sitt remissvar till utredningen om företagsinitierade kliniska prövningar fastslås att ett partnerskap mellan industrin, akademin och sjukvården skulle stärka landets position inom Life Science och gynna både patienter och svensk ekonomi.
28 september 2023
Lif ingår i Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap som verkar för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas utan störningar oavsett globala händelser. Den 26 september kallade rådet till möte.
22 september 2023
EU-kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning syftar till att öka tillgången till läkemedel i medlemsstaterna och stärka Europas innovationskraft. Men förslagets nuvarande utformning går i direkt motsatt riktning och måste revideras, anser Lif.
21 september 2023
Tre nya medlemmar valdes in i Lifs styrelse den 18 september: Daniel Lucas från Eli Lilly, Emelie Antoni från AstraZeneca och Johan Kahlström från Novartis. De ser fram emot att arbeta fokuserat med frågor som snabbare tillgång till innovativa läkemedel och en ledande global position för svensk Life Science.
12 september 2023
Tre forskningscentrum som blivit viktiga aktörer i det svenska ekosystemet för biologiska läkemedel får nu ny finansiering från Vinnova och Vetenskapsrådet. Verksamheterna ska göra Sverige ledande inom utveckling och produktion, något som på sikt bidrar till export, tillväxt och fler jobbtillfällen.
8 september 2023
Regeringen öronmärker medel i nästa års budget för att förlänga skattelättnaden för utländska experter som arbetar i Sverige. Utvidgningen av den så kallade expertskatten är nödvändig för att säkra den världsledande spetsforskning och innovation som krävs för Life Science-branschens tillväxt.
7 september 2023
I höstbudgeten avsätts nästan 800 miljoner kronor för inköp av covidvaccin, då staten förlänger överenskommelsen med SKR för att säkerställa en jämn och hög vaccineringstäckning under nästa år. Det ger regionerna goda förutsättningar att fortsätta skydda riskgrupperna.
7 september 2023
Regeringen satsar 341 miljoner kronor över tre år på att bygga en gemensam digital infrastruktur för hela Sveriges hälso- och sjukvård, förslaget välkomnas av Lif som lyfter vikten av en nära dialog med näringslivet under arbetet.
31 augusti 2023
Utredningen om en nationell samordning av försörjningsberedskapen föreslår att läkemedelsföretagen själva ska finansiera beredskapsåtgärder som exempelvis säkerhetslager. Lif ser med oro på förslaget, som riskerar att försvaga läkemedelsförsörjningen.
29 augusti 2023
Exporten av läkemedel ökade kraftigt under förra året och nådde rekordhöjder. Nya siffror från SCB visar att läkemedel blir en allt viktigare exportprodukt då den positiva trenden håller i sig och exporten fortsätter att växa under 2023.
25 augusti 2023
Läkemedelsföretagens investeringar i forskning och annan samverkan med den svenska hälso- och sjukvården ökade under förra året. Det visar en sammanställning av 2022 års Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso- och sjukvården, som sammanställts av Lif – de forskande läkemedelsföretagen.
23 augusti 2023
Bristen på penicillinet Kåvepenin och behovet att säkra tillgången på äldre antibiotika överlag gör att Sverige sätter in flera åtgärder. Bland annat ser regeringen över nya ersättningsmodeller och högre priser. Det kommer både stärka läkemedelsförsörjningen och minska hotet från antibiotikaresistensen, anser Lif.
5 juli 2023
Regeringen planerar byggandet av en nationell digital infrastruktur för vården, vilket möjliggör säker och effektiv delning av patientinformation mellan vårdgivare. I en promemoria till socialministern föreslår Lif och tre andra branschorganisationer en Sverigeförhandling för att genomföra projektet.
4 juli 2023
I detta avsnitt ger Håkan Hanberger, professor och infektionsläkare, och Ylva Sandström, medicinsk rådgivare på Lif och specialist i allmänmedicin, en bild av konsekvenserna för sjukvården om det inte längre finns effektiva antibiotika att tillgå. Vanliga kirurgiska ingrepp, cancerbehandlingar och andra rutinmässiga medicinska procedurer skulle bli riskfyllda och svåra att genomföra.
29 juni 2023
Lif ser mycket positivt på regeringens besked om att Jeanette Edblad anställs som ny chef för life science-kontoret i Regeringskansliet.
26 juni 2023
Den svenska Life Science-branschen har enorm potential att växa och möta globala hälsoutmaningar med ny medicinteknik och läkemedel. Men företagen behöver rätt förutsättningar. Regeringen måste satsa på att stärka konkurrenskraften med åtgärder på Sverige- och EU-nivå.
21 juni 2023
När förhandlingarna nu inleds kring EU-kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning måste Sverige driva på för ett regelverk som både kan öka tillgången till nya läkemedel för Europas patienter och ge rätt incitament för forskningsinvesteringar inom unionen. Svenska patienter och företag är förlorare om lagförslaget inte ändras.
16 juni 2023
Lifs läkemedelsinformationstjänst – Fass, har nyligen lanserat appen ”Fass Vård”, som riktar sig mot vårdprofessionen. Appens nya funktioner ger enklare åtkomst till läkemedelsinformation och svarar även på omvärldsläget och eventuella krissituationer genom appens offline-funktionalitet. Appen finns till för vårdpersonal som behöver pålitlig läkemedelsinformation för att fatta snabba och välinformerade beslut. ”Fass Vård” finns nu tillgänglig för nedladdning på både Google Play och App Store.
16 juni 2023
EU:s ministerråd har antagit en rekommendation för att intensifiera kampen mot antibiotikaresistens. Rekommendationen, som ger konkreta riktlinjer för att minska antibiotikaanvändning hos både människor och djur, är av stor vikt för unionens arbete mot AMR.
15 juni 2023
I veckan träffades Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap under ledning av Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar. Lif var med som representant för läkemedelsbranschen. Rådet har bildats för att stärka kunskapen i tvärsektoriella frågor av vikt för Sverige, bland annat krigsplacering och försörjningsberedskap.
13 juni 2023
British standards institute har lanserat en global certifiering som ska minska risken för utsläpp av antibiotikarester i miljön vid läkemedelsproduktion. Den bygger på en tillverkningsstandard som branschen varit med och utvecklat. Lif hoppas att certifieringen kan användas vid upphandling i hela Norden.
9 juni 2023
Almedalsveckan är en unik mötesplats där samtal och debatt kan leda till positiv samhällsutveckling. Vi hoppas att våra seminarier och samtal leder till konkreta åtgärder som stärker svensk konkurrenskraft samt utvecklar hälso- och sjukvården i syfte att ge patienter bästa möjliga vård.
9 juni 2023
Under det svenska EU-ordförandeskapet har Sverige, liksom förra gången 2009, lyft hotet från AMR – antibiotikaresistens. Det är ett välkommet initiativ kring en global utmaning som inget land ensamt kan lösa. Centralt då som nu är förutsättningarna för forskning och utveckling av nya antibiotika för att ersätta de gamla som successivt blir verkningslösa.
8 juni 2023
Hur kommer deep tech att forma framtiden för läkemedelsbranschen och Europas ekonomi? Som ordförandeland i EU höll Sverige nyligen en högnivåkonferens om hur teknikintensivt entreprenörskap kan bidra till en innovativ och konkurrenskraftig inre marknad. Lifs IP-expert Karolina Rondahl delar med sig av nyckelinsikter från eventet.
26 maj 2023
Vitalis är en av de största hälsoteknikmässorna i Norden, där experter, innovatörer och beslutsfattare inom hälso- och sjukvårdssektorn samlas för utbyte av idéer och kunskap. För Lif och Fass var det självklart att finnas på plats när årets upplaga arrangerades i slutet av maj.
23 maj 2023
Ett pilotprojekt därläkemedelsföretag fick ersättning för att garantera snabb tillgång till medicinskt kritiska antibiotika vid behov visade så goda resultat att försöket nu förlängs av regeringen.
23 maj 2023
Vinnova har idag beslutat om ett nationellt innovationskluster för kommersialisering, kompetensutveckling och produktionskapacitet för avancerade terapier. Det förväntas bidra till forskning, innovation och ekonomisk tillväxt.
22 maj 2023
Kliniska prövningar är en viktig del av läkemedelsutvecklingen. Inte bara är de avgörande för att få fram nya läkemedel och terapier. De ger också patienter tillgång till den senaste forskningen. I samband med Clinical Trials Day berättar Johan Färnstrand, vd på Lif, om varför det är så viktigt att företagsinitierade läkemedelsprövningar utförs just i Sverige.
19 maj 2023
Fyra nya ledamöter valdes på Lifs årsstämma den 16 maj. De ser alla fram emot att driva på för patienters tillgång till nya, effektiva läkemedel så att de får möjlighet att dra nytta av den imponerande medicinska utvecklingen och att bidra till arbetet med att stärka Sverige inom Life Science.
12 maj 2023
Fass presenterar sin nya app Fass Vård på Vitalis den 23–25/5, en mässa för digitala lösningar inom vård och omsorg. Där kommer de att ha dialog med deltagarna om deras behov av läkemedelsinformation och hur appen kan utvecklas ytterligare.
11 maj 2023
The upcoming meeting in Stockholm From Theory to Practice: Implementing the EU Health Technology Assessment Regulation is an important event in the Nordics leading up to the implementation in 2025.
9 maj 2023
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson ledde nyligen ett toppmöte med sjukvårdsministrar i EU, med fokus på tillgång till innovativa och redan etablerade läkemedel. Lif deltog i en utställning om svensk läkemedelsinnovation som hölls i samband med mötet.
5 maj 2023
Regeringen skjuter till mer pengar till Genomic Medicine Swedens (GMS) pilotprojekt där alla barn som diagnosticerats med cancer erbjuds helgenomsekvensering. Tekniken ger en mer precis diagnos och möjliggör en så skräddarsydd behandling som möjligt.
5 maj 2023
För att rest- och bristsituationer ska kunna förebyggas och hanteras bättre har regeringen gett Läkemedelsverket i uppdrag att se över vilka ytterligare åtgärder som kan sättas in. Bland annat genom att ge farmaceuter nya mandat.
26 april 2023
Lif välkomnar att EU-kommissionen nu presenterat ett förslag till en ny samlad läkemedelslagstiftning för medlemsländerna. En moderniserad lagstiftning behövs för att möta den medicinska utvecklingen. En del lagförslag riskerar dock att försämra EUs konkurrenskraft gentemot främst USA och Asien.