X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nyheter

18 maj
Användning av hälsodata för hälso- och sjukvård men också forskning, innovation och utveckling är ett område som utvecklas snabbt. Men det finns också utmaningar kopplade till dagens regelverk. Därför ses detta nu över.
17 maj
Nu öppnar nomineringen till årets upplaga av Guldpillret där insatser som gjort läkemedelsanvändningen bättre och säkrare för patienterna belönas med 100 000 kronor. Nomineringstiden pågår till den 2 september. Det går att nominera både egna och andras projekt.
17 maj
Även om antalet ansökningar från läkemedelsföretagen om att få starta en klinisk läkemedelsprövning har ökat under 2021 så har Sverige under de senaste åren haft en nedåtgående trend. Varför och hur trenden kan vändas vill nu näringsdepartementet ta reda på.
16 maj
Efterfrågan på kunniga representanter som kan föra fram patienternas perspektiv i hälso- och sjukvårdssystemet ökar ständigt och behovet av utbildning är stort. EUPATI Sverige arbetar med att ta fram just sådana utbildningar och bjöd nyligen in läkemedelsbranschen för att kartlägga vilka kompetenser de ser som nödvändiga.
11 maj
Är du en skicklig kommunikatör som förstår värdet av proaktiv PR? Brinner du för kommunikationens möjlighet att påverka? Nu finns två spännande tjänster där du får vara med och driva PR & kommunikation för oss, de forskande läkemedelsföretagen i Sverige.
4 maj
Healthier Together är ett EU-initiativ med fokus på prevention, diagnostik och behandling av fem utvalda folksjukdomar. Den europeiska branschorganisationen Efpia stödjer initiativet och har sammanställt en rapport som lyfter fram några angelägna förslag för att stärka området hjärt- och kärlsjukdom, kopplat till en analys av coronapandemins effekter.
3 maj
Att sjukvården är väljarnas viktigaste valfråga har stått klart de senaste tio åren. Men nu visar en ny undersökning att hela fyrtio procent (tre miljoner) av väljarna kan tänka sig att byta parti på grund av partiernas sjukvårdspolitik.
29 april
Varje år uppmärksammas World Intellectual Property Day världen över. FN-organet för immaterialrätt, WIPO, står bakom dagen och vill rikta fokus på den stora roll immaterialrätten spelar för innovation. 2022 är temat: ”IP and Youth: Innovating for a Better Future”. I denna krönika berättar Lifs Karolina Rondahl, junior sakkunnig med fokus på immaterialrättsliga frågor, vad som fått henne att intressera sig för området.
29 april
Vacciner ger oss möjlighet att förebygga sjukdomar och i vissa fall helt utrota dem. Därför måste vi öka kunskapen om varför vaccination kan rädda livet på dig eller någon av dina närstående. Alla behöver få rätt förutsättningar att ta till sig vetenskapligt grundad hälsoinformation – här möts flera av de globala hållbarhetsmålen.
28 april
Sverige kommer under EU-ordförandeskapet nästa år att ha en ledande roll i den pågående moderniseringen av EUs läkemedelslagstiftning. På torsdagen besöker en delegation från europeiska läkemedelsbranschen Sverige, för överläggningar med regeringen och aktörer inom Life Science-området.
27 april
I nuläget finns ungefär 150 miljoner prov bevarade i svenska biobanker för forskning, vård och behandling. Biologiska prover som är en förutsättning för utveckling av ny diagnostik och nya behandlingar. – Vi behöver bli bättre på att både marknadsföra och tillvarata de svenska biobankerna, de är en nyckel för utvecklingen av det svenska Life Science-systemet, säger Lifs Frida Lundmark som ingår i Biobanks Sveriges styrgrupp för rapporten ”Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur”.
22 april
Frida Lundmark konstaterar att en ny biobankslag är efterlängtad. Den nya lagen behövs för att Sverige ska fortsätta att vara attraktivt för klinisk forskning och locka till nya investeringar inom Life Science-området.
21 april
Antibiotikaresistens riskerar att bli en av de ledande dödsorsakerna i världen. Problemet växer sig allt större och kan leda till en global hälsokris, där sjukvården slås ut och allvarliga sjukdomar inte går att behandla. För att bryta den negativa utvecklingen krävs kraftfulla åtgärder. Den 21 april presenterade Lif läkemedelsbranschens handlingsplan mot antibiotikaresistens.
21 april
På 2021 års upplaga av Uppsala Health summit diskuterades innovativa sätt att förebygga mental hälsa och stärka psykiskt välbefinnande. Slutsatserna presenterades i en rapport som kom i mars 2022. – Läkemedelsbranschen kan bidra till bättre behandlingar och förebyggande insatser, säger Lifs expert Maria Fagerquist.
13 april
Onsdag den 13 april deltog Lif, efter inbjudan av socialminister Lena Hallengren, i ett dialogmöte med syftet att diskutera hur olika aktörer kan bidra till att öka tillgängligheten till behandling för patienter med sällsynta sjukdomar.
11 april
Läkemedelsföretag ska ansöka om nationell subvention för nya läkemedel i samtliga EU-länder senast två år efter att läkemedlet godkänts av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Det åtagandet införs nu av den europeiska branschorganisationen EFPIA.
4 april
Trots krig och oro i världen listar fortfarande de svenska väljarna hälso- och sjukvården som sin viktigaste fråga i valen 2022. För Lif som företräder de forskande läkemedelsföretagen som tar fram nya och innovativa läkemedel är det också den viktigaste frågan.
4 april
Läkemedelsverkets statistik visar 2021 för första gången på flera år en tydlig uppgång för antalet inkomna ansökningar om kliniska läkemedelsprövningar. Ett trendbrott hoppas Lifs Sofia-Maria Annell. För att förbättra förutsättningarna för att rekrytera till prövningarna tar nu Lif fram en nationell databas.
30 mars
Behovet av läkemedel och sjukvård i det krigshärjade Ukraina är enormt men att nå fram med hjälpleveranserna näst intill omöjligt. Parallellt ställs svensk sjukvård inför medicinska utmaningar när ukrainska patienter flyr hit. Bengt Mattson skriver om hur kriget slår mot människors hälsa och hindrar långsiktig hållbar utveckling.
18 mars
Under Brain Awareness Week inleder AbbVie, ett av Lifs medlemsföretag, en ny satsning inom området neurologi: #Hjärnhälsa2030. Målet är att öka kunskapen kring hjärnans sjukdomar och stimulera till att hjärnhälsa prioriteras i hela samhället för att förbättra livet för alla som påverkas av neurologisk sjukdom.
15 mars
Behoven av läkemedel i det krigshärjade Ukraina är stora. Många, inte minst läkemedelsföretag, vill bidra. I förra veckan fick svenska myndigheter i uppdrag att koordinera och hantera läkemedelsdonationer.
11 mars
I finalavsnittet av Lifs digitaliseringspodd avhandlas bl.a. digitalisering ur ett nordiskt perspektiv, virtuella kliniska studier och hur läkemedelsbranschen kan bidra till innovation inom sjukvården. Med Anna-Clara Nord Ekerling och Josefine Envall (Novartis).
4 mars
För att öka hälso- och sjukvårdens beredskap och stärka tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter vid kris får Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten flera uppdrag av regeringen. Bengt Mattson, Lifs expert på läkemedelsförsörjning, kommenterar satsningarna ur leverantörskedjans perspektiv.
4 mars
Andrea Bengtsson (Merck) och Louise Hommerberg (Takeda) gästar podden för ett samtal om nyttan med hälsodata, hur läkemedelsföretagens tjänster "bortom pillren" skapar värde för vården och patienterna och annat aktuellt inom området digital hälsa.
3 mars
Den europeiska läkemedelsbranschen planerar att bidra med mediciner till Ukraina. – Just nu ser man över formerna för det, säger Lifs expert på läkemedelsförsörjning Bengt Mattson. Det finns också ett stort svenskt engagemang och vi tittar på hur vi kan bistå på ett samordnat sätt.
2 mars
Risken att kriget i Ukraina skulle orsaka läkemedelsbrist i Sverige är låg i nuläget. Läkemedelsimporten till Sverige och övriga Europa från Ryssland och Ukraina är så pass liten att tillgången på kort sikt är fortsatt stabil.
2 mars
Godkännanden av läkemedel med helt nya aktiva substanser ökade under 2021 jämfört med 2020 visar europeiska läkemedelsverket EMAs nyligen publicerade årsrapport. Det betyder att läkemedelsbranschen har fortsatt att visa en stark innovationskraft även under pågående pandemi. Bland de 92 godkända produkterna fanns fyra vacciner och tre läkemedel mot covid-19.
28 februari
Sällsynta dagen infaller sista dagen i februari. I år sker detta mot bakgrund av ett ökat politiskt intresse för att patienter med svåra sällsynta sjukdomar ska ges möjlighet till läkemedelsbehandlingar som kan förbättra livskvalitet eller förlänga överlevnad.
28 februari
Går det att förena tillväxt och grön omställning? Läkemedelsbranschen är beviset. Under 2021 befäste läkemedelsbranschen sin position som en av Sveriges största och viktigaste varuexportörer och bidrar därmed till landets välstånd. På 10 år har läkemedelsbranschen ökat sin export från svenska produktionsanläggningar med 60 procent. Bakom framgångarna står stora investeringar för ökad produktion, samtidigt som branschen tagit stora kliv framåt i den gröna omställningen.
25 februari
Hållbar konsumtion och produktion är en del av Agenda 2030. När det gäller produktionen av läkemedel har de flesta en tydlig definition av hållbarhet, men vad innebär det i konsumtionsledet? Begreppet har ett brett omfång, konstaterar Bengt Mattson.
24 februari
Mer samverkan mellan regioner och kommuner ska stärka vårdens kapacitet i kristid. Det stod klart när utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap överlämnade sitt slutbetänkande. Samverkan över alla aktörsgränser är viktigt, säger Lifs expert Bengt Mattson. Det gäller även läkemedelsförsörjningen.
24 februari
– Vi är djupt oroade över det oprovocerade ryska militära angreppet mot Ukraina och dess följder för befolkningens liv och hälsa, samt över risken för att situationen eskalerar ytterligare, säger Lifs vd Anders Blanck.
23 februari
I podden ”Hälsa för ohälsosamma” talar läkaren och professorn Fredrik Nyström om folkhälsa ur olika aspekter. I senaste avsnittet gästar Lifs vaccinexpert Jonas Vikman och talar om vad som är sant och falskt i påståenden om covid-19-vaccin.
18 februari
Mia Tillgren Moreau från Abbvie och Jesper Olsson från läkemedelsdistributören Tamro diskuterar egenmonitorering, hur företag kan samarbeta kring digitalisering och vikten av hälsodata för att göra Sverige till ett Life Science-land i framkant.
17 februari
Karolina Rondahl började Lifs traineprogram i augusti 2020. Hon har juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och en master i medicin med inriktning intellectual capital management från Sahlgrenska School of Innovation and entreprenurship. Här sammanfattar Karolina tiden som trainee på Lif.
17 februari
Nu växlar Sverige upp i kampen mot antibiotikaresistens och utser en AMR-ambassadör som ska stärka arbetet internationellt. Det blir Malin Grape som får uppdraget.
15 februari
Antalet restanmälda läkemedel minskade 2021 jämfört med 2020, visar Läkemedelsverkets sammanställning. Anledningen är att läkemedelsförsörjning hamnat högt på agendan i och med pandemin och att alla ansvariga aktörer i distributionskedjan arbetat intensivt med frågan, menar Lifs Bengt Mattson. Det ger också hopp om en fortsatt stabil tillgänglighet.
15 februari
Nyligen publicerad statistik visar att tillgången på vacciner blir allt bättre men att det nu handlar om att stötta hälso- och sjukvården i låginkomstländer för att öka den globala vaccintäckningen.
11 februari
Gunilla Englund arbetar med att utveckla Fass tjänster så att alla som behöver läkemedelsinformation ska kunna få det så enkelt som möjligt. Hon gästar podden för att bland annat tala om framtiden för Sveriges största källa till information om läkemedel.
9 februari
2019 började det nya europeiska säkerhetssystemet mot förfalskade läkemedel gälla. Tre år senare hanterar systemet ordinarie läkemedelsvolymer, Europas största samtidiga vaccinationsinsats och visar att det kan förhindra förfalskade läkemedel att nå handeln.
8 februari
Marcus Unell började Lifs traineeprogram i september 2020. Han har en juristexamen och en fil.kand. i franska från Uppsala universitet. Innan han kom till Lif arbetade han med juridik på Trafikverket. Nu kan han sammanfatta traineetiden på Lif.
8 februari
Framgångsrikt arbete med läkemedelsbrist och fokus på ordnad utfasning när läkemedel tas bort från marknaden – det är några av aktiviteterna Centrum för bättre läkemedelsanvändning lyfter i sin senaste lägesrapport. – 2022 ser jag fram emot att bidra i arbetet med läkemedel i miljön som intensifieras i och med en ny samverkanssatsning, säger Lifs Bengt Mattson.
4 februari
Cancer är ett samlingsnamn för en grupp olika sjukdomar som har det gemensamt att en eller flera celler förändras och utvecklas till cancerceller. Sjukdomarna har varierande symtom och olika behandlingsbehov men gemensamt för all cancer är behovet av tidig upptäckt, då är möjligheterna att helt bota sjukdomen störst. Men nu visar nya och mer individanpassade behandlingar lovande resultat.
4 februari
Podden gästas av Leif Vinterbacke (Teva) och Christer Westlinder (BMS). De talar bland annat om Sverige i internationell jämförelse på den digitala arenan, vad som händer när gränserna mellan läkemedel och digitala tjänster luckras upp och statens roll i digitaliseringen av vården.
1 februari
På världsutställningen Expo 2020 i Dubai är Lif med i det svenska programmet under temaveckan ”Health and Wellness” – en unik möjlighet att hitta lösningar på globala hälsoutmaningar och utveckla hälso- och sjukvården. Den 1–2 februari möter vi aktörer från 190 länder för att samtala och få vidgade perspektiv. Hur vi ska tackla hotet från antibiotikaresistens är en av de viktigaste frågorna.
31 januari
Mindre administration och snabbare svar på ansökningar om kliniska prövningar ska bli resultatet av den nya EU-förordningen som börjar gälla den 31 januari. – Det här är viktigt för att Europa och Sverige vara fortsatt konkurrenskraftiga inom Life Science, säger Lifs Frida Lundmark.
27 januari
Den europeiska läkemedelsföreningen Efpia lanserar idag ”Shifting the paradigm for ATMPs: Adapting reimbursement and value frameworks to improve patient access in Europe”. Rapporten innehåller ett antal rekommendationer för hur cell- och genterapier kan bli en del av dagens hälso- och sjukvård.
27 januari
För att kunna leva ett friskt liv måste människor ha tillgång till effektiva läkemedel och behandlingar, och god hälsa är ett av FN:s globala hållbarhetsmål. Det är även läkemedelsbranschens portalparagraf. Kriterierna för att målet ska klassas som uppnått är många, och Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson fördjupar sig i hur läkemedelsföretagen kan bidra.
25 januari
Årets första Vårdens viktiga vägval tar den 2 februari upp ett av de stora globala folkhälsohoten – antibiotikaresistens, ibland även kallad den tysta pandemin. Ett ämne som i dagarna uppmärksammats efter en artikel i Lancet som bland annat visade att resistenta bakterier svarar för mer än en miljon dödsfall årligen i de undersökta länderna vilket är mer än vad som orsakas av HIV eller malaria.
24 januari
Antibiotikaresistens är en av de ledande dödsorsakerna i världen, visar en ny studie. Sverige tar problemet på stort allvar sedan länge och nyligen kom en uppdaterad handlingsplan för gemensamma insatser från myndigheter och organisationer. Lif är positiva till åtgärderna och att man lyfter vikten av nya antibiotika, något som kräver nya betalningsmodeller.