Nyheter

30 mars
Den första april börjar Bengt Mattson arbeta heltid som sakkunnig inom hållbarhet på LIF. Tillskottet är en del i LIFs förstärkning av organisationens arbete med hållbar läkemedelsförsörjning i Sverige och FN:s globala hållbarhetsmål.
25 mars
Flera olika medier har uppmärksammat att coronapandemin får fler patienter att välja digitala vårdcentraler, nätläkare eller andra digitala tjänster. I en intervju med Läkemedelsmarknaden konstaterar Karolina Antonov, analytiker på LIF att coronautbrottet också kan komma att påskynda utvecklingen av digitala kliniska prövningar.
25 mars
Med anledning av coronapandemin vill LIF informera om arbetet med att säkra tillgången till läkemedel och hur du kan hjälpa till för att alla ska kunna få tag i de mediciner de behöver.
17 mars
Läkemedelsverket ska arbeta för att förebygga läkemedelsbrister i spåren av coronaepidemin efter ett nytt regeringsuppdrag. Myndigheten intensifierar även dialogen med läkemedelsföretagens branschorganisationer för att hantera situationen, däribland LIF.
27 februari
Svensk läkemedelsexport ökade kraftigt under 2019 och översteg 105 miljarder kronor. Detta samtidigt som varuexporten generellt saktar in. Det visar SCB:s statistik för ”utrikes handel med varor”, som publicerades 27 februari.
27 februari
Det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 fortsätter att spridas över hela världen, fram tills idag har dödsfall inträffat i utöver Kina och i andra länder i Asien, bland annat i Italien och Frankrike. Läkemedelsbranschen är engagerad i flera globala initiativ som syftar till att utveckla vacciner, diagnostik och behandlingar i kampen mot covid-19. Läkemedelsbranschen arbetar även aktivt med att ta hand om de drabbade, minimera virusutbrottet samt att utveckla program för att kunna minska och förhindra framtida utbrott.
12 februari
Läkemedelsverket fått i uppdrag att undersöka hur samordningen kan förbättras mellan de ansvariga aktörerna när det uppstår kritiska restnoteringar. Nu har de lämnat förslag på åtgärder, och LIF kommenterar.
6 februari
Coronaepidemin växer. LIFs samhällspolitiska chef Jonas Vikman gästade SVT:s Morgonstudion i veckan och pratade om hur läkemedelsföretagen arbetar för att ta fram ett vaccin.
4 februari
Den 4 februari är det World Cancer Day. En av de frågor som är viktig att uppmärksamma är behovet av fungerande antibiotika för att kunna ge till exempel cytostatikabehandling, där inte bara cancerceller utan också viktiga immunceller förstörs och på så sätt ökar risken för infektioner och behovet av fungerande antibiotika.
31 januari
Under helgen är LIF på Centerns kommundagar för att delta i den politiska diskussionen och förstå utvecklingen inom hälso- och sjukvården bättre. På plats finns både LIFs anställda och representanter från medlemsföretagen.
31 januari
LIF var en av de aktörer som fick presentera sitt inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen vid utbildningsutskottets öppna utfrågning 30 januari. ”Det är viktigt att den kopplas till och stödjer Sveriges Lifes Science-strategi” poängterar analyschef Karolina Antonov som representerade LIF.
29 januari
Läkemedelsföretag måste skyndsamt säkerställa att rapporter om restnoteringar är korrekta och uppdaterade, och farmaceuter bör ges större möjligheter att direkt på apotek hantera läkemedelsbrister. Det är några av ett flertal åtgärder som behövs för att minska konsekvenserna i Sverige av restnoterade läkemedel, anser LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
21 januari
Problemet med föroreningar från läkemedelsrester vid tillverkning i utvecklingsländer är något som myndigheter, forskare och företag i Sverige gemensamt arbetar för att motverka. Att skärpa lagstiftningen är en väg framåt, men när det gäller miljökrav kring utsläpp av läkemedelssubstanser skulle åtgärder kunna vidtas redan nu.
15 januari
2019 godkände den europeiska läkemedelsmyndigheten 66 nya läkemedel. Flest nya produkter återfanns inom terapiområdet hematologi tätt följt av cancer.
7 januari
Under julhelgen uppmärksammades restnoteringar i nyheterna. LIFs Bengt Mattson diskuterade läget och en kommande tjänst från Fass som ska minska problematiken. ”De flesta situationer där det skapar problem kan den här tjänsten lösa”, sade han till Sveriges Radio.
18 december 2019
Den europeiska branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag, EFPIA har tillsammans med den internationella organisationen Cancer Drug Development Forum (CDDF) och European Cancer Patient Coalition (ECPC), Europas största paraplyorganisation för cancerpatientföreningar, gemensamt tagit fram ett sk positionspapper för Personalised Oncology. Bland annat lyfter man behovet av ökad tillgång till gensekvensbaserad diagnostik.
17 december 2019
Överenskommelsen mellan staten och SKR om det statliga bidraget till regionerna för läkemedelsförmånerna nästa år är klar.
13 december 2019
Vårdens och läkemedelsbranschens medarbetare samverkar inom många områden. Allt samröre måste följa de regler som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner, LIF och branschorganisationerna för företag inom medicin- och laboratorieteknik. Den första januari 2020 börjar en reviderad version av regelverket att gälla.
12 december 2019
Idag kom regeringens nationella strategi för att ta Sverige till en topposition inom Life Science.LIFs vd Anders Blanck konstaterar att det är en milstolpe som den forskande läkemedelsbranschen arbetat för länge.
3 december 2019
För andra året i rad arrangeras ”Fight the Fakes Week” första veckan i december. Bakom kampanjen står nära 40 olika organisationer, myndigheter och branschorganisationer. Målet är att uppmärksamma riskerna med att köpa läkemedel illegalt.
28 november 2019
Emmanuelle Charpentiers forskning har varit central för upptäckten av gensaxen, CRISPR, en teknik som har gett utvecklingen av läkemedel mot genetiska sjukdomar fullständigt nya förutsättningar och kommer att bana väg för botande behandlingar för en rad svåra åkommor.
26 november 2019
I februari lanserar FASS en ny tjänst som visar detaljerad information om restnoterade läkemedel – ett initiativ för att förenkla hanteringen av läkemedelsbrister.
22 november 2019
Vid LIFs styrelses möte den 15 november beslutade styrelsen att rekommendera föreningsstämman att läkemedelsföretaget Mylan tas in som ny medlem i LIF. Totalt har nu LIF 96 medlemmar, inklusive de adjungerade företag som är med i IML (Innovativa Mindre Life Science bolag) och i ASCRO (branschorganisationen för CRO-företag).
14 november 2019
Under hösten har två genterapier mot Skelleftesjukan fått klartecken av NT-rådet (Rådet för nya terapier), med vissa förbehåll. Beslutet är efterlängtat av patienterna som länge har väntat på att få tillgång till mer effektiva behandlingar av en svår och långsamt livshotande sjukdom.
11 november 2019
Inte alla känner till hur mycket läkemedelsbranschen bidrar med till Sveriges välfärd, men den är faktiskt livsviktig: som stor exportör, som jobbskapare och inte minst genom de hälsovinster som nya innovationer och behandlingar bidrar till.
7 november 2019
Cancerforskningen tappar mark i förhållande till andra länder och medicinsk forskning överlag är på nedgång, visar Cancerfondens senaste rapport. Den negativa utvecklingen innebär sämre tillgång till vård i internationell framkant och nya behandlingar för svenska patienter.
6 november 2019
Athenapriset, Sveriges största pris för framstående klinisk forskning, går i år till forskarna bakom en ny teknik som ger andningsstöd till nyfödda som inte kan andas själva.
28 oktober 2019
LIF är positiv till att den nyligen genomförda Styr- och resursutredningen kompletteras med en utredning av hur innovationsstödet vid svenska universitet och högskolor kan förbättras och effektiviseras. Positivt är också regeringens beslut om att utöka det s.k. FoU-avdraget för företag.
25 oktober 2019
Vi intervjuade Nathalie Moll, director general på EFPIA, om den europeiska Life Sciencesektorns viktigaste frågor just nu när hon var på besök i Stockholm.
24 oktober 2019
Dagens Medicin har i veckan uppmärksammat att Karolinska universitetssjukhuset är först i Sverige med att bli certifierat för att använda en av de godkända CAR T-cellsläkemedlen. Förberedelser för att behandla den första patienten, ett barn med leukemi, pågår just nu. CAR T-cellsläkemedel hör till en ny grupp av läkemedel som ingår i begreppet avancerad terapi, ATMP.
23 oktober 2019
I oktober startade den första omgången av LIFs traineeprogram. Av många toppkvalificerade sökande gick de två utbildningsplatserna till Sofia-Maria Annell och Caroline Nabavieh, som nu är på plats på kansliet för att under 18 månader lära sig allt om läkemedelsbranschen.
18 oktober 2019
Läkemedelsinformationstjänsten Fass används inom vården, på apotek och av patienter och anhöriga och har över 4 miljoner besök per månad. En del i arbetet med att utveckla Fass är att möta användarna för att förstå deras behov. Intervjuer och enkäter ger viktigt underlag om vilken utveckling som ska prioriteras.
2 oktober 2019
Sverige satsar extra i den globala kampen mot antibiotikaresistens (AMR) och bidrar med 20 miljoner till en ny internationell fond som ska intensifiera arbetet i framför allt världens låg- och medelinkomstländer. Regeringen motiverar insatsen med att utvecklingen av AMR är en världsomfattande kris som kräver ytterligare politiskt och finansiellt stöd.
12 september 2019
Skepsis mot och missvisande information om vaccin återfinns på WHO:s lista över 2019 års tio största hot mot folkhälsan och smittsamma sjukdomar som tidigare utrotats gör nu nytt intåg, bland annat förlorade fyra europeiska länder nyligen statusen som mässlingsfria.
3 september 2019
Peter Leander har gedigen erfarenhet av kommunikation, pr och public affairs inom läkemedelsindustrin och kommer närmast från en tjänst som Senior Corporate Affairs Manager på Pfizer.
29 augusti 2019
För att möta framtidens utmaningar i hälso- och sjukvården måste digitaliseringens möjligheter tas till vara fullt ut. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har målsättningen att Sverige ska vara bäst i värden på e-hälsa år 2025, och här har läkemedelsföretagen en roll att spela. För andra året i rad har LIF undersökt branschens digitaliseringsarbete i ett e-hälsoindex.
20 augusti 2019
Läkemedelsföretagens investeringar i forskning och utveckling inom vården ökade under 2018, visar LIFs årliga rapportering av bolagens värdeöverföringar till svensk sjukvård.
15 augusti 2019
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapport om kostnadsutvecklingen för läkemedel visar ett flertal intressanta siffror och tendenser. Bland annat framträder besparingseffekterna av sidoöverenskommelserna tydligt.
8 augusti 2019
Har du ett brett samhällsintresse och är nyfiken på läkemedelsbranschen? Det behövs fler personer som har insikt i hela det komplexa läkemedelsområdet. Därför startar LIF en traineeverksamhet för morgondagens ledare inom branschen som ger nyutexaminerade en unik tillgång till den forskande läkemedelsbranschens samlade kompetens. Programmet ger dig förutsättningar att efteråt söka dig vidare till anställningar inom läkemedelsföretag, myndigheter och hälso- och sjukvården.
5 augusti 2019
Miljöhänsyn vid köp av antibiotika, strategier för att stärka Sverige som Life Science-nation samt utmaningarna inom barncancervården var temat för de tre seminarier som LIF anordnade i Almedalen 2019. Missade du dem kan du ta del av diskussionerna i efterhand via referat och filmade intervjuer på LIFe-time.se.
31 juli 2019
Den kliniska forskningen är motorn i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Det handlar både om utvecklande av nya metoder och nya läkemedel och utförs både av akademin, hälso- och sjukvården och industrin. Ett forskningssamarbete som även i framtiden är en förutsättning för att Sverige ska vara ett attraktivt land för läkemedelsföretag att bedriva läkemedelsprövningar i. LIF listar och besvara fem av de viktigaste frågorna.
17 juni 2019
Användningen av vård- och hälsodata är ett viktigt verktyg i arbetet med att utveckla diabetesvården. Den 14 juni stod LIF och EFPIA värd för ett rundabordssamtal på temat, där intressenter från hela Europa deltog.
10 juni 2019
Regeringen intensifierar arbetet med att stärka förutsättningarna för den svenska Life Science-sektorn. Idag presenterar näringsminister Ibrahim Baylan, forskningsminister Matilda Ernkrans och socialminister Lena Hallengren vilka områden som ska prioriteras i den kommande Life Science-strategin i en debattartikel i Dagens Medicin.
4 juni 2019
Problemet i Sverige är inte att patientorganisationerna får för mycket ekonomiskt stöd från läkemedelsföretagen, utan snarare att de inte har tillräcklig basfinansiering.Det skriver Anders Blancki en kommentar till en ledare i Expressen som tar upp frågan ompatientorganisationernas oberoende när de får bidrag från läkemedelsföretag.
4 juni 2019
Ett nytt samarbete mellan fem skandinaviska organisationer ska erbjuda kompetensutveckling för personer som arbetar med Life Science i Norden. Nu har projektet fått 75 000 euro från Nordplus Horizontal.
3 juni 2019
Mycket glädjande! Läkemedelsindustrin är en avancerad, högteknologisk sektor, allt viktigare för Sverige som exportnation.
24 maj 2019
Den senaste veckan har problemet med restnoterade läkemedel debatterats på DN Debatt. I veckan startade överläkarna Jan Calissendorff och Mikael Lehtihet en debatt om problemet med restnoterade läkemedel. LIF, tillsammans med FGL, är en av flera som skrivit replik på artikeln.
24 maj 2019
I sin nya roll som styrelseordförande för LIF ser Malin Parkler fram emot att fortsätta driva LIFs samverkan med hälso- och sjukvården och patienterna.
20 maj 2019
Varje år gör LIF en undersökning bland medlemsföretagen för att kartlägga läget för kliniska prövningar i Sverige. Den så kallade FoU-rapporten för 2018 är inte helt färdig men delresultaten visar att kurvan fortfarande lutar åt fel håll.
10 maj 2019
Förslagen från statlige läkemedelsutredaren Toivo Heinsoo kan inte genomföras utan en genomgripande omarbetning. Det skriver Läkemedelsindustriföreningen, LIF, i remissvaret till slutbetänkandet från Läkemedelsutredningen (SOU 2018:89).
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - mar 30
@LIFse: Välkomna att följa LIFs hållbarhetsexpert @BengtMattson på twitter.
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - mar 30
@LIFse: LIFs Johan Brun har ögat på all världens coronaforskning: "Aldrig tidigare har så många projekt startats så snabbt." #coronavi…
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - mar 30
@LIFse: Den 1 april börjar @BengtMattson som sakkunnig inom hållbarhetsfrågor på heltid på LIF, en tung förstärkning i vårt arbete med h…
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - mar 30
Välkomna att följa LIFs hållbarhetsexpert @BengtMattson på twitter. https://t.co/kpoys44W2L
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - mar 30
Den 1 april börjar @BengtMattson som sakkunnig inom hållbarhetsfrågor på heltid på LIF, en tung förstärkning i vårt… https://t.co/FLDZ6BBlJ5
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - mar 30
”Vi är stolta över vårt arbete i Sverige” https://t.co/4WKMiX5DoB
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - mar 30
@CSRBengt: From today you can follow my new twitter account @BengtMattson I have started my new role at LIF, the Swedish Association of…