X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nyheter

1 februari
Vi måste bli bättre på att snabbt upptäcka cancer. Ju tidigare diagnos, desto större möjlighet till lyckad behandling. I en artikel på DN debatt föreslår företrädare för cancerområdet bland annat fler nationella screeningprogram. Lif är en av undertecknarna.
1 februari
Regeringen föreslår att lättnaderna i arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – FoU-avdraget – ska stärkas. Det är en träffsäker åtgärd för att attrahera kompetens som är nödvändig för en framgångsrik och konkurrenskraftig Life Science-bransch, skriver Lif i sitt remissvar. Men det är viktigt att all FoU-verksamhet omfattas.
31 januari
Nu är det hög tid börja formulera sin nominering till Guldpillret 2023. Vinnaren får en prissumma på 100 000 kronor. Guldpillret, som i år fyller 14 år, har instiftats av Läkemedelsförsäkringen och delas ut i samarbete med Dagens Medicin.
24 januari
Regeringen föreslår idag i en proposition flera åtgärder för att förbättra tillgången på läkemedel. Det skarpaste förslaget, att införa sanktionsavgifter på mellan 25 000 – 100 miljoner kronor när läkemedelsföretag restanmäler läkemedel för sent, riskerar att få en direkt motsatt effekt från syftet och istället bidra till att förvärra situationen.
24 januari
Den europeiska läkemedelsbranschen har initierat ett projekt som ska underlätta för patienter att delta i läkemedelsprövningar i ett annat EU-land. – Det ger särskilt personer med sällsynta diagnoser större möjlighet att prova nya, innovativa behandlingar, men utvecklingen mot alltmer specialiserade läkemedel ökar behovet av internationella prövningar överlag, säger Lifs Frida Lundmark.
24 januari
Riksdagen har nu beslutat om en ny biobankslag. Beslutet är efterlängtat och nödvändigt för att göra Sverige mer attraktivt för klinisk forskning och locka nya investeringar till Life Science-området.
24 januari
Alltför höga sanktionsavgifter vid sen anmälan av läkemedelsbrist skulle bara göra situationen värre, menar Lif.
13 januari
Folkhälsomyndigheten har genomfört en pilotstudie där de undersökt om en ny ersättningsmodell kan garantera tillgången till medicinskt kritiska antibiotika i Sverige, något som säkrar möjligheten att behandla svåra infektioner och ger incitament för läkemedelsföretagen att tillhandahålla produkter. Resultatet var stabil och snabb tillgång till antibiotika i sjukvården.
12 januari
Johan Färnstrand börjar den 1 mars och efterträder Anders Blanck som slutar på egen begäran efter 11 år som vd.
11 januari
Just nu pågår en statlig utredning om hur förutsättningarna för kliniska prövningar ska förbättras. I ett inspel ger Lif sina synpunkter på hur Sverige kan bli förstahandsvalet för läkemedelsföretagens prövningar, något som stärker svensk Life Science och patienternas tillgång till nya behandlingar.
9 januari
Efter 18 månader på Lif flyttar Amy Havenäng till Göteborg för att arbeta med digitalisering inom hälso- och sjukvården på Cerner. Under traineetiden har hon både fördjupat sig i flera specialområden och fått inblick i hela branschen.
9 januari
Alexander Sommensjö fick möjlighet att omsätta sina kunskaper i hållbarhet i praktiken samtidigt som han skaffade sig kompetens inom läkemedelsbranschens områden. Tiden som trainee på Lif har inneburit stort ansvar för egna projekt och många kontakter med sektorns aktörer.
28 december 2022
Vi ser en fallande konkurrenskraft i Europa där den globala andelen av läkemedelsinvesteringar minskar, och Sveriges attraktionskraft riskerar minska i ett europeiskt perspektiv till följd av krångliga processer och att nya behandlingar inte når hela vägen fram till de patienter som behöver dem.
23 december 2022
Etikprövningsmyndigheten har idag fått i uppdrag av regeringen att påbörja utvecklingen av att föra statistik över klinisk forskning i Sverige. Lif, som vill se fler företagsinitierade kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård välkomnar uppdraget.
22 december 2022
Vi som jobbar på Lif – de forskande läkemedelsföretagen och på alla våra medlemsföretag vill rikta ett varmt tack till alla aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn och Life Science för ett mycket gott samarbete under det gångna året – och vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
16 december 2022
Podden får besök av årets läkemedelsprofil Enrico Baraldi och Anders Karlén från ENABLE 2 som berättar om svårigheterna inom både grundforskning och läkemedelsutveckling när det gäller antibiotika. De berättar också om framgångsrika samarbeten i kampen mot AMR och nya sätt att ersätta läkemedelsföretagen för antibiotika.
14 december 2022
Regeringens prioriteringar inför det svenska ordförandeskapet inom EU har nu presenterats. Läkemedelsbranschen ser fram emot att vara en aktiv samarbetspartner under halvåret.
12 december 2022
Jenni Nordborg, i dag regeringens Life Science-samordnare, blir chef för internationella relationer på Lif. Hon kommer att leda arbetet med att flytta fram branschens positioner internationellt med start under det svenska ordförandeskapet inom EU.
9 december 2022
I avsnitt två diskuterar vi det globala folkhälsohotet antibiotikaresistens med gäster från två läkemedelsföretag och djupdyker i de lösningar som den forskande läkemedelsbranschen kan ta med till bordet.
5 december 2022
Vill du vara med och göra Sverige till ett ledande land i Europa vad gäller en jämlik tillgång till moderna läkemedel? Vi söker en sakkunnig inom området pris, subvention, introduktion och finansiering av läkemedel (Market Access) för policyarbete.
5 december 2022
För femte året i rad arrangeras ”Fight the Fakes Week” första veckan i december. Bakom kampanjen står nära 40 olika organisationer, myndigheter och branschorganisationer. Målet är att uppmärksamma riskerna med att köpa läkemedel illegalt.
2 december 2022
Lif bjuder in aktörer inom Life Science för att diskutera sektorns arbete med hållbar utveckling. I det senaste avsnittet ger Mikael Pennanen (Novo Nordisk) och Joseffa Moritz (BMS) varsitt konkret exempel på hur deras företag bidrar till Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål. Vi diskuterar också den färdplan för en fossilfri läkemedelsbransch som Lif nyligen lanserade.
30 november 2022
2022 blev Lif den första branschorganisationen inom Life Science i världen att ta fram ett hållbarhetsmanifest. Ett av löftena var att verka för en fossilfri läkemedelsbransch. Därför presenterar Lif nu en färdplan för hur de forskande läkemedelsföretagen ska bidra till Sveriges klimatmål och Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.
29 november 2022
Läkemedelsbranschen växer i betydelse som exportland. Värdet av exporten under de tre första kvartalen 2022 ligger på samma nivå som under hela 2021 och exportvolymen av läkemedelsprodukter ökade mer än någon annan bransch, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).
21 november 2022
Utvecklingen av antibiotikaresistens, att antibiotika successivt slutar att fungera, pågår här och nu och är ett av de största hoten mot människors hälsa. Alla måste bidra för att bekämpa problemet så att det även i framtiden går att behandla infektioner och ge nödvändig sjukvård. Ett sätt är att arbeta med prevention och på sätt minska behovet av antibiotika.
21 november 2022
I projektet Genomic Data Infrastructure (GDI) ska man skapa en infrastruktur som ger säker access till genomik och tillhörande kliniska data över hela Europa. Det kommer stärka forskningen och hela precisionsmedicinsområdet.
18 november 2022
Redan idag orsakar antibiotikaresistenta bakterier uppskattningsvis 1,3 miljoner dödsfall om året. Om ingenting görs grusas sjukvårdens möjligheter att ge patienter nödvändig vård och vi står inför en global hälsokris. I Lifs nya poddserie "Antibiotikaresistens – den tysta pandemin" diskuterar vi problemet och hur vi kan hejda utvecklingen.
15 november 2022
Att bevara tillgången till äldre antibiotika är nödvändigt för att bromsa den skenande antibiotikaresistensen och kunna bedriva nödvändig vård i framtiden. Därför måste det bli mindre kostsamt för företagen att tillhandahålla antibiotika på den svenska marknaden. Det menar en rad myndigheter och rekommenderar flera åtgärder.
3 november 2022
Sju av världens största läkemedelsföretag kraftsamlar nu för att reducera utsläppen av växthusgaser. Genom flera konkreta åtgärder ska de gemensamt accelerera arbetet för netto noll-utsläpp i sjukvården.
1 november 2022
Nu kommer slutförslaget från de myndigheter som arbetat med en modell för hur en miljöpremie för läkemedel i förmånssystemet ska fungera. Att på detta sätt ge läkemedelsföretagen incitament för en grönare produktion är något Lif länge drivit på för, men ersättningsnivåerna riskerar att bli för låga för att få önskad effekt.
31 oktober 2022
Etik och transparens är ett av fokusområdena i läkemedelsbranschens hållbarhetsmanifest – de globala målen slår fast att fungerande institutioner och låg korruption är ett grundvillkor för hållbarhet. Den samverkan som krävs för att nå god, hållbar hälsa för alla blir omöjlig i ett samhälle där demokratin är satt ur spel, skriver Bengt Mattson.
28 oktober 2022
De forskande läkemedelsföretagen tillhör en av de branscher där satsningen på FoU ökar mest. Näringslivets investeringar i läkemedel uppgick till 14 miljarder förra året, enligt Statistiska Centralbyråns nya mätning. – Företagens forskningsintensiva verksamhet gynnar både svensk hälsa och ekonomi, säger Lifs Life Science-expert Frida Lundmark. Sverige måste vårda det goda läget.
28 oktober 2022
Den forskande läkemedelsbranschen bidrar till Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål på en mängd sätt. För att öka medvetenheten om det arbete som pågår visar Lif upp exempel från företagens bidrag till de globala målen i en digital kampanj under hösten och vintern.
27 oktober 2022
Ylva Sandström, idag ordförande i Distriktläkarföreningen Stockholm, ledamot i Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse och verksam som distriktsläkare på Trollbäckens vårdcentral kommer efter nyår att tillträda tjänsten som medicinsk rådgivare på Lif.
19 oktober 2022
Athenapriset går i år till Stratipath, en lösning för AI-baserad precisionsmedicinsk bildanalys för riskindelning av bröstcancerpatienter. Athenapriset är Sveriges största pris till forskning och innovationer som tagits fram genom samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.
18 oktober 2022
Idag presenterades den nya regeringens ministrar, och det gläder mig särskilt att vi nu kommer att ha en dedikerad sjukvårdsminister, säger Lifs vd Anders Blanck i en kommentar.
17 oktober 2022
Trots de senaste årens kriser var den svenska läkemedelsmarknaden stabil under förra året, både sett till prisutveckling och till upprätthållen försörjning. Det visar Lifs statistik för 2021.
13 oktober 2022
Lif och Life Science-sektorns övriga branschorganisationer har ingått en överenskommelse med GMS (Genomic Medicine Sweden) som ska förenkla och intensifiera samverkan mellan aktörerna. Målet är att tillsammans driva på implementeringen av precisionsmedicin i svensk sjukvård.
11 oktober 2022
Kunskapen om hur man hanterar vårdappar är hög enligt Internetstiftelsens undersökning av svenskarnas internetvanor och användande av digitala tjänster. E-hälsa och digitalisering är viktiga verktyg för att stärka patienternas egenmakt och frigöra resurser i vården, säger Lifs digitala expert Gunilla Englund och konstaterar att rapporten är glädjande läsning.
30 september 2022
Klimatförändringarna är ett hinder för hållbar hälsa. Att nå målen i Agenda 2030 om tillgång till förnybar, tillförlitlig energi och bekämpandet av global uppvärmning är därför en nyckel till god folkhälsa idag och imorgon. Just nu är energikrisen en dominerande fråga. Bengt Mattson funderar över hur det kommer att påverka arbetet för klimatet.
29 september 2022
Lif vill få en tydlig bild av hur svenska läkemedelsföretag ser på digitaliseringen. Sedan 2018 har man därför låtit researchföretaget Opticom göra en årlig mätning, ett digitaliseringsindex. Efter den senaste undersökningen intervjuade Opticom Lifs expert Gunilla Englund om indexets utveckling, dess framtid och megatrender inom digitaliseringsområdet.
29 september 2022
En stabil tillgång till läkemedel i Sverige är kritiskt för sjukvården och människors hälsa. Nu förbereds ett lagförslag om höga böter till läkemedelsföretag som är sena med att informera om att en medicin riskerar att ta slut. Kontraproduktivt och riskabelt, menar Lif som anser att alltför stora avgifter kan leda till att patienter inte får de läkemedel de behöver. Det finns mer effektiva åtgärder.
27 september 2022
Lifs analyschef Karolina Antonov har blivit utnämnd till Årets farmaceut av fackförbundet Sveriges Farmaceuter. I motiveringen lyfter man bland annat hennes mångåriga arbete med läkemedelsstatistik och hälsodata, särskilt för att öka möjligheten att använda de två i kombination.
31 augusti 2022
Efter sju år slutar Jonas Vikman som Lifs samhällspolitiske chef. Under dessa år har han varit tongivande i Lifs arbete med politiska partier och tagit stort ansvar för Lifs internationella arbete. Han har även kontinuerligt jobbat med att inkludera egenvård och förebyggande hälsovård i en breddad diskussion om utvecklingen av hälso- och sjukvården.
31 augusti 2022
God hälsa är en central del när samhället ställer om till långsiktig hållbarhet. Kopplingen till de andra hållbarhetsmålen, från energi till klimat och arbetsmiljö, är inte alltid solklar men nog så viktig. Bengt Mattson knyter ihop sambanden ur läkemedelsbranschens perspektiv efter en sommar präglad av global oro.
30 augusti 2022
Exporten av läkemedel har ökat kraftigt under första halvåret i år. Den uppgick till cirka 70 miljarder kronor, jämfört med 50 miljarder under första halvåret 2021, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). De starka siffrorna utgör ett kvitto på att satsningen på Life Science måste fortsätta, anser Lif.
23 augusti 2022
Regeringen vill ändra i patientdatalagen så att proceduren för antalsberäkningar förenklas. I och med lagändringen blir det enklare att genomföra klinisk forskning i Sverige. – Det stärker vår konkurrenskraft inom Life Science och ger fler svenska patienter möjlighet att prova nya innovativa behandlingar, säger Lifs Frida Lundmark.
15 augusti 2022
Anders Blanck har idag meddelat styrelsen att han önskar lämna sin post som VD för Lif. Anders Blanck har varit VD sedan 2011, och dessförinnan vice VD sedan 2005. Anders Blanck fortsätter som VD under hösten för att ge styrelsen möjlighet att under den tiden söka hans efterträdare. Centralt för rekryteringen är att finna en person med passion för patienters tillgång till nya medicinska innovationer och för ett gott samarbete mellan läkemedelsbranschen och hälso- och sjukvården.
8 juli 2022
I podcasten Läkemedelsbranschen diskuterar vi brännande frågor inom Life Science, sjukvårdspolitik, hållbarhet och andra samhällsområden där svenska läkemedelsföretag är viktiga spelare. Passa på att lyssna ikapp på våra serier om digitalisering, hållbarhet och valet 2022 under sommaren. I höst kommer nya avsnitt.
1 juli 2022
Sveriges Apoteksförening har antagit en branschöverenskommelse om att receptfria produkter innehållande den aktiva substansen diklofenak av miljöskäl endast ska säljas bakom disk på medlemsföretagens apotek.