Nyheter

14 november
Läkemedelsutvecklingen har bidragit till att läkemedelsbehandling som tidigare genomfördes i sluten vård idag kan ske polikliniskt eller genom patientens egen vård, t.ex. sker en ökande del av cancerbehandlingen i tablettform. Utifrån denna utveckling – och att vården i ökad utsträckning förväntas bedrivas i hemmet – instämmer LIF i att det inte längre är funktionellt att dela in vården med utgångspunkt i vilken vårdinstitution patienten besöker.
8 november
De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterade våren 2018 en gemensam handlingsplan för life science. Handlingsplanen lyfter tre viktiga områden som måste stärkas för att företagen ska kunna verka och utvecklas i Sverige. Det handlar om forskning och utveckling, introduktion av innovativa behandlingsmetoder och åtgärder för att att Sverige ska bli förstahandsval vid investeringar och etableringar.
17 oktober
Under hösten starter LIF en ny arbetsgrupp som ska arbeta med frågor kring läkemedel för avancerad terapi, så kallade ATMP. Gruppen kommer att arbeta med frågor som rör regelverk, certifiering, distribution, hälsoekonomi, mm. LIF är också medsökande som en av 14 partners i ett nationellt projekt som fokuserar på hälsoekonomiska utvärderingar och tänkbara affärsmodeller.
16 oktober
Value of health är ett initiativ som startade 2014 för att få fram förslag på hur hälso- och sjukvårdssystemen i Europa kan reformeras, bland annat genom att hitta nya sätt att värdera hur patienten upplever och skattar sin hälsa efter behandling. Bakom initiativet står industri, akademi, anställda inom hälso-och sjukvård samt patientföreträdare och i dagarna kom slutrapporten.
13 september
I ett aktuellt ärende har flera internationella patient- och läkarorganisationer ifrågasatt ett av patenten för ett av läkemedlen mot hepatit C, och därför vänt sig till europeiska patentverket, EPO. LIF vill komplettera mediebilden med information om läkemedel mot sjukdomen i Sverige.
12 september
Vaccination är en av de mest kostnadseffektiva förebyggande åtgärder som finns för att undvika spridning av infektionssjukdomar och är därför en hörnsten i folkhälsoprogrammen i Europa och resten av världen. LIF har besvarat en remiss från socialdepartementet om EU-kommissionens förslag för att stärka det EU-gemensamma arbetet.
10 september
170 snabba korta möten blir det när LIFs Stockholmsgrupp för andra gången sammanför läkemedelsföretag och Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.
7 september
LIF har beställt två analyser av introduktion och tillgång till nya läkemedel i Sverige. Resultaten presenteras nu i två oberoende rapporter som båda visar tydliga skillnader mellan olika terapiområden vad gäller tillgång till och upptag av nya mediciner.
30 augusti
Är du en engagerad Digital Kommunikatör i början av din karriär? Vi söker dig som är en doer och gillar operativt kommunikationsarbete samtidigt som du kan ta egna initiativ.
30 augusti
Medicin för 42 miljarder kronor exporterades första halvåret 2018.
27 augusti
Linda Melkersson tillträder i augusti en nyinrättad tjänst som jurist hos LIF. Hon kommer senast från Läkemedelsverket och en roll som chef för rättsenheten. Linda har från sin tid på Läkemedelsverket mer än 17 års erfarenhet av juridiska frågor inom läkemedelsområdet.
14 augusti
I en artikel på DN Debatt skriver fem företrädare för cancervården om problemet att på förhand veta exakt vilka patienter som har nytta av en viss cancerbehandling. LIF:s vd Anders Blanck lyfter i en replik fram den snabba utvecklingen av alltmer avancerad cancerdiagnostik.
10 augusti
Det vi kan göra i dag kunde jag som ung student inte ens drömma om. Vi har i decennier kompenserat för sjukdomar. Nu återställer vi normal funktion i kroppen, sade Johan Brun, senior medicinsk rådgivare. LIF, vid seminariet i Almedalen den 5 juli om framtidens läkemedel, ett samarbete mellan LIF och Dagens Nyheter.
9 juli
Konsultföretaget Quantify Research har på uppdrag av LIF analyserat tillgängligheten i Sverige till nya läkemedel. Enligt rapporten är cirka två tredjedelar av de nya läkemedlen tillgängliga.
27 juni
Staten måste ta nationellt ansvar för läkemedel, utvärdering subventioner och finansiering. Endast så kan svenska patienter garanteras en jämlik tillgång till läkemedel. Det skriver LIF och branschföreträdare i en debattartikel i Göteborgs-Posten.
21 juni
LIF har sammanställt en handlingsplan med åtgärder som ska säkerställa att data som finns verkligen kommer till användning för att skapa ny kunskap, förbättra den nationella samordningen och öka internationellt samarbete.
20 juni
LIF ser mycket positivt på förslagen i Nya apoteksmarknadsutredningens slutbetänkande, och vi tycker att vi har fått gehör för många av våra synpunkter. Kliniska läkemedelsprövningar i Sverige kommer att få ett förenklat och snabbare system för att distribuera prövningsläkemedel – och det är ett litet men viktigt steg för att Sverige ska kunna få fler prövningar till landet.
19 juni
LIF tycker att det är positivt med en Forskningsdatabaslag men vill se ytterligare stöd i form av ett vägledande kansli för att göra det enklare att forska med hjälp av svenska register.
18 juni
Patent och det som kallas immateriella rättigheter är en komplicerad och snårig lagstiftning. Det EU-förslag som nu bereds om en viss uppluckring av det immateriella skyddet för just läkemedel riskerar att skada svensk och europeisk forskning och läkemedelsindustri och kan ha effekter långt utanför EUs gränser.– LIF avstyrker i ett remissvar bestämt EU-kommissionens förslag. Det gäller nu att få med sig andra medlemsstater och andra aktörer till stöd för vår position, säger LIFs VD Anders Blanck i en kommentar.
13 juni
Jan-Olof Jacke blir ny vd för Svenskt Näringsliv. Han efterträder Carola Lemne senare under året.
4 juni
LIFs medlemsföretag redovisar årligen i en öppen webbportal de ekonomiska samarbeten varje företag har haft med sjukvårdspersonal och kliniker. Det handlar om ersättningar för utfört arbete – samarbetena handlar om allt ifrån kliniska prövningar till föredrag och att sitta i rådgivande kommittéer.
21 maj
Vid LIFs årsstämma 2018 har fyra nya ledamöter invalts i styrelsen. Niklas Karlberg (Novartis) fortsätter som ordförande och Malin Parkler (Pfizer) blir ny vice ordförande.
11 maj
Socialstyrelsen bedömer i sin årliga rapport om läkemedelsförsäljningen att kostnaden för läkemedel inom läkemedelsförmånen kommer att öka under prognosperioden 2018-2020, med 7,7 procent under 2018 och 7,7 procent under 2019. Det motsvarar en ökning av kostnaden för läkemedel inom förmånen från 23,3 miljarder kronor 2017 till 25,1 miljarder kronor 2018, till 27,0 miljarder kronor 2019 och till 28,4 miljarder kronor 2020. Fler cancerfall till följd av en ökad livslängd och fler nya cancerläkemedel bidrar till en prognostiserad kostnadsökning på cirka 1,4 miljarder kronor under de tre åren.
7 maj
Hälso- och sjukvården i Europa står inför många utmaningar. Att öka patientinflytandet och samtidigt hitta fungerande former för prioriteringar är några av dem.
25 april
LIF genomför fram till 13 maj en webb-enkät till läkare och sjuksköterskor med erfarenhet av kliniska prövningar. Undersökningens syfte är att ta fram en samlad bild av värdet av kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. Värdet kan bestå av bland annat intäkter i relation till kostnader, arbetstillfällen samt kompetensutveckling bland de som arbetar med kliniska läkemedelsprövningar.
23 april
Vacciner räddar liv och är en av de mest kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för folkhälsan. I en ny rapport som LIF låtit sammanställa kan du lära mer om vilket värde vacciner har skapat och kan komma att skapa framöver.
16 april
LIF - de forskande läkemedelsföretagen söker en kommunikatör med digitalt fokus till ett omväxlande och spännande jobb inom ett viktigt samhällsområde. LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Vi företräder företagen i för dem gemensamma policyfrågor. Vi har nära och konstruktiv samverkan med vårdens olika aktörer och med politiska och administrativa beslutsfattare.
16 april
Den kliniska forskningen är motorn i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Det handlar både om utvecklande av nya metoder och nya läkemedel och utförs både av akademin, hälso- och sjukvården och industrin. Ett forskningssamarbete som även i framtiden är en förutsättning för att Sverige ska vara ett attraktivt land för läkemedelsföretag att bedriva läkemedelsprövningar i. LIF listar och besvara fem av de viktigaste frågorna.
13 april
Medier har rapporterat om en jämförande studie av hur den så kallade "disclosure code", öppen redovisning av ersättningar till hälso- och sjukvården från läkemedelsföretag, införts i nio olika länder. Det framkommer en del missuppfattningar i medierapporteringen, och LIF vill därför förtydliga:
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - nov 16
@AMRAlliance: It takes more than a decade to develop a new antibiotic or vaccine. What could be the solutions to create a sustainable an…
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - nov 16
@aminamnzr: I helgen publicerades en studie som inte kunde visa någon effekt av D-vitamin och omega-3 mot cancer och hjärtkärlsjukdom ho…
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - nov 16
@SwecareSweden: Frukostsem på S63 om #precisionsmedicin, en del av Life Science-kontorets @JNordborg färdplan. Medhörning i praktiken @L…
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - nov 16
@SwecareSweden: Internt frukostseminarie tema #precisionsmedicin m @AndersBlanck, Johan Brun, medicinsk rådgivare & Dag Larsson, sakkun…
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - nov 16
@HansWinberg: BW på Sveavägen 63. Idag om precisionsmedicin, en del av Life Science-kontorets @JNordborg färdplan. Medhörning i praktike…
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - nov 16
Grönt ljus för fyra Life Science-förslag https://t.co/rNH4pS9X8Y
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - nov 16
@SwecareSweden: Dag Larsson, senior sakkunnig #policy@LIFse @LIFetimeSE#S63 drar definition #precisionsmedicin https://t.co/l7CF…