Nyheter

9 juli
Konsultföretaget Quantify Research har på uppdrag av LIF analyserat tillgängligheten i Sverige till nya läkemedel. Enligt rapporten är cirka två tredjedelar av de nya läkemedlen tillgängliga.
27 juni
Staten måste ta nationellt ansvar för läkemedel, utvärdering subventioner och finansiering. Endast så kan svenska patienter garanteras en jämlik tillgång till läkemedel. Det skriver LIF och branschföreträdare i en debattartikel i Göteborgs-Posten.
21 juni
LIF har sammanställt en handlingsplan med åtgärder som ska säkerställa att data som finns verkligen kommer till användning för att skapa ny kunskap, förbättra den nationella samordningen och öka internationellt samarbete.
20 juni
LIF ser mycket positivt på förslagen i Nya apoteksmarknadsutredningens slutbetänkande, och vi tycker att vi har fått gehör för många av våra synpunkter. Kliniska läkemedelsprövningar i Sverige kommer att få ett förenklat och snabbare system för att distribuera prövningsläkemedel – och det är ett litet men viktigt steg för att Sverige ska kunna få fler prövningar till landet.
19 juni
LIF tycker att det är positivt med en Forskningsdatabaslag men vill se ytterligare stöd i form av ett vägledande kansli för att göra det enklare att forska med hjälp av svenska register.
18 juni
Patent och det som kallas immateriella rättigheter är en komplicerad och snårig lagstiftning. Det EU-förslag som nu bereds om en viss uppluckring av det immateriella skyddet för just läkemedel riskerar att skada svensk och europeisk forskning och läkemedelsindustri och kan ha effekter långt utanför EUs gränser.– LIF avstyrker i ett remissvar bestämt EU-kommissionens förslag. Det gäller nu att få med sig andra medlemsstater och andra aktörer till stöd för vår position, säger LIFs VD Anders Blanck i en kommentar.
13 juni
Jan-Olof Jacke blir ny vd för Svenskt Näringsliv. Han efterträder Carola Lemne senare under året.
4 juni
LIFs medlemsföretag redovisar årligen i en öppen webbportal de ekonomiska samarbeten varje företag har haft med sjukvårdspersonal och kliniker. Det handlar om ersättningar för utfört arbete – samarbetena handlar om allt ifrån kliniska prövningar till föredrag och att sitta i rådgivande kommittéer.
21 maj
Vid LIFs årsstämma 2018 har fyra nya ledamöter invalts i styrelsen. Niklas Karlberg (Novartis) fortsätter som ordförande och Malin Parkler (Pfizer) blir ny vice ordförande.
11 maj
Socialstyrelsen bedömer i sin årliga rapport om läkemedelsförsäljningen att kostnaden för läkemedel inom läkemedelsförmånen kommer att öka under prognosperioden 2018-2020, med 7,7 procent under 2018 och 7,7 procent under 2019. Det motsvarar en ökning av kostnaden för läkemedel inom förmånen från 23,3 miljarder kronor 2017 till 25,1 miljarder kronor 2018, till 27,0 miljarder kronor 2019 och till 28,4 miljarder kronor 2020. Fler cancerfall till följd av en ökad livslängd och fler nya cancerläkemedel bidrar till en prognostiserad kostnadsökning på cirka 1,4 miljarder kronor under de tre åren.
7 maj
Hälso- och sjukvården i Europa står inför många utmaningar. Att öka patientinflytandet och samtidigt hitta fungerande former för prioriteringar är några av dem.
25 april
LIF genomför fram till 13 maj en webb-enkät till läkare och sjuksköterskor med erfarenhet av kliniska prövningar. Undersökningens syfte är att ta fram en samlad bild av värdet av kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. Värdet kan bestå av bland annat intäkter i relation till kostnader, arbetstillfällen samt kompetensutveckling bland de som arbetar med kliniska läkemedelsprövningar.
23 april
Vacciner räddar liv och är en av de mest kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för folkhälsan. I en ny rapport som LIF låtit sammanställa kan du lära mer om vilket värde vacciner har skapat och kan komma att skapa framöver.
16 april
LIF - de forskande läkemedelsföretagen söker en kommunikatör med digitalt fokus till ett omväxlande och spännande jobb inom ett viktigt samhällsområde. LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Vi företräder företagen i för dem gemensamma policyfrågor. Vi har nära och konstruktiv samverkan med vårdens olika aktörer och med politiska och administrativa beslutsfattare.
16 april
Den kliniska forskningen är motorn i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Det handlar både om utvecklande av nya metoder och nya läkemedel och utförs både av akademin, hälso- och sjukvården och industrin. Ett forskningssamarbete som även i framtiden är en förutsättning för att Sverige ska vara ett attraktivt land för läkemedelsföretag att bedriva läkemedelsprövningar i. LIF listar och besvara fem av de viktigaste frågorna.
13 april
Medier har rapporterat om en jämförande studie av hur den så kallade "disclosure code", öppen redovisning av ersättningar till hälso- och sjukvården från läkemedelsföretag, införts i nio olika länder. Det framkommer en del missuppfattningar i medierapporteringen, och LIF vill därför förtydliga:
27 mars
Danska läkemedelsverket Laegemiddelstyrelsen har nyligen kritiserat ett läkemedelsbolag där en anställd publicerat en pressrelease på det sociala nätverket Linkedin. Pressreleasen handlade om ett av företagets läkemedel.
27 februari
Sverige är ett läkemedelsexporterande land. SCBs senaste statistik visar att ökningen fortsätter, både i volym och i värde, för helåret 2017. Värdet av Sveriges läkemedelsexport är nu mer än 74 miljarder kronor.
21 februari
LIFs remissvar till delbetänkandet från den pågående utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel konstaterar att det inte går att utläsa av betänkandet vilket land Sverige vill vara när ett nytt läkemedelssystem införts.
5 februari
Regeringen inrättar ett permanent kontor för Life Science i Näringsdepartementet för att åtstadkomma bättre samordning och högre tempo i arbetet med att stärka Sverige som Life Science-nation. Kontoret kommer att ledas av Jenni Nordborg, avdelningschef för Hälsa vid Vinnova.- Det är en tydlig signal till omvärlden om att Sverige vill satsa långsiktigt på Life Science, säger LIFs VD Anders Blanck.
2 februari
Regeringen vill förtydliga i lagen att apotekens huvuduppgift är att kunden ska få sina mediciner snabbt, samt att rådgivning som ges ska hålla hög kvalitet. LIF tillstyrker de flesta av de föreslagna lagändringarna, men anser att det saknas förslag på för patienten viktiga områden.
8 januari
Läkaren Johan Brun har anställts som Senior medical advisor på LIF – de forskande läkemedelsföretagen. Han kommer att arbeta på deltid med olika strategiska frågor.
22 november 2017
Ett meddelande i mobilen slår larm till frivilliga hjärtlungräddare när en person drabbats av hjärtstopp. Nu har innovationen tilldelats Athenapriset – Sveriges största pris för klinisk forskning. Priset består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor och delas ut av närings- och innovationsminister Mikael Damberg den 5 december.
17 november 2017
LIF deltar på Liberalernas Landsmöte i Västerås 17-19 november. LIFs samhällspolitiske chef Jonas Vikman berättar i videon om vad som präglar partiets politik inom sjukvårds- och läkemedelsområdet. LIF på Liberalernas Landsmöte
1 november 2017
Fass är idag ett av Sveriges mest använda system som dagligen används av hälso- och sjukvårdspersonal för aktuell information om läkemedel. Deltagande företag ansvarar för uppdateringarna och förser vård, omsorg, apotek, patienter, allmänhet med flera med ständigt uppdaterad information om läkemedel. Fass-texter och bipacksedlar finns även tillgängliga via mobila enheter som smartphones och läsplattor och som app för vårdpersonal och veterinärer. Fass har under åren utvecklats till ett av Sveriges starkaste varumärken. Bakom Fass står Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF.
31 oktober 2017
Branschorganisationen SwedenBIO har kartlagt hur utländska experter inom Life Science anser att det är att arbeta och bo i Sverige. Kartläggningen är ett svar på enkäter bland EMA-anställda som inte rankat Stockholm speciellt högt. Undersökningen visar att nyckelpersoner inom Life Science hyllar Sverige som ett land med professionellt forskningsklimat. Samtidigt lyfts det svenska samhället för att det ger reella möjligheter att kombinera yrkesliv och familjeansvar.
23 oktober 2017
I nyhetsinslag i Sveriges Radio den 23 oktober framförs antydningar om mutor och bestickning mellan läkemedelsföretag och läkare. Antydningarna är ospecificerade och stämmer inte med verkligheten. LIF och medlemsföretagen tillbakavisar anklagelserna, och hänvisar till att vi är öppna med ekonomiska transaktioner med sjukvårdspersonal.
19 oktober 2017
Regeringen har beslutat att ta fram förslag på hur utvecklingen av nya antibiotika ska stimuleras. Folkhälsomyndigheten får uppdraget, och Sverige kan till exempel driva pilotprojekt för att visa hur stimulansmodellerna kan fungera.
17 oktober 2017
Nya Apoteksmarknadsutredningen har i ett delbetänkande lagt förslaget att priserna på läkemedel utanför förmånen ska bli desamma i hela landet. Det kommer att göra det enklare för patienter och förskrivare. Utredningens bedömning är att förslaget kommer att resultera i besparingar på mellan 100 och 150 miljoner kronor. Sveriges Apoteksförenings kommentar är att de saknar förslag för sänkta läkemedelspriser.
29 september 2017
Dag Larsson Under 2017 deltar LIF på flera politiska kongresser och kommun- och landstingsdagar för att diskutera läkemedelspolitiska hälso- och sjukvårdsfrågor. I filmen ovan kommenterar Dag Larsson, LIF:s ansvarige för regionala frågor, varför det är viktigt att vara med på Centerns partistämma som genomförs mellan den 28 september och 1 oktober i Malmö.
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - jul 20
@imi_paradigm: #PARADIGM invites #regulators to help in systematising #patientengagement by responding to the needs and expectations sur…
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - jul 19
@smartasamtal: Sverige ska vara bäst i världen på artificiell intelligens, så lyder den nationella inriktningen. Intresserad av att läsa…
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - jul 19
@IQVIA_global: #DYK 4.5 billion standard units of stratified medicines were used by patients in the ten major developed markets in 2016?…
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - jul 19
@IMI_JU: Through our new Calls for proposals, we are launching the #AntimicrobialResistance Accelerator, a coordinated, strategic effort…
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - jul 18
@IQVIA_global: If you want to understand the current landscape for antibody-drug conjugates in cancer drug development, then download th…
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - jul 18
Grattis Fredrik - och inte minst SKL ! https://t.co/B6KldE75HN
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - jul 18
@IMI_JU: Press release: IMI launches new Calls for proposals addressing #AntimicrobialResistance #BrainDisorders #ImmuneDisease https://…