X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nyheter

26 maj
Vitalis är en av de största hälsoteknikmässorna i Norden, där experter, innovatörer och beslutsfattare inom hälso- och sjukvårdssektorn samlas för utbyte av idéer och kunskap. För Lif och Fass var det självklart att finnas på plats när årets upplaga arrangerades i slutet av maj.
23 maj
Ett pilotprojekt därläkemedelsföretag fick ersättning för att garantera snabb tillgång till medicinskt kritiska antibiotika vid behov visade så goda resultat att försöket nu förlängs av regeringen.
23 maj
Vinnova har idag beslutat om ett nationellt innovationskluster för kommersialisering, kompetensutveckling och produktionskapacitet för avancerade terapier. Det förväntas bidra till forskning, innovation och ekonomisk tillväxt.
22 maj
Kliniska prövningar är en viktig del av läkemedelsutvecklingen. Inte bara är de avgörande för att få fram nya läkemedel och terapier. De ger också patienter tillgång till den senaste forskningen. I samband med Clinical Trials Day berättar Johan Färnstrand, vd på Lif, om varför det är så viktigt att företagsinitierade läkemedelsprövningar utförs just i Sverige.
19 maj
Fyra nya ledamöter valdes på Lifs årsstämma den 16 maj. De ser alla fram emot att driva på för patienters tillgång till nya, effektiva läkemedel så att de får möjlighet att dra nytta av den imponerande medicinska utvecklingen och att bidra till arbetet med att stärka Sverige inom Life Science.
12 maj
Fass presenterar sin nya app Fass Vård på Vitalis den 23–25/5, en mässa för digitala lösningar inom vård och omsorg. Där kommer de att ha dialog med deltagarna om deras behov av läkemedelsinformation och hur appen kan utvecklas ytterligare.
11 maj
The upcoming meeting in Stockholm From Theory to Practice: Implementing the EU Health Technology Assessment Regulation is an important event in the Nordics leading up to the implementation in 2025.
9 maj
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson ledde nyligen ett toppmöte med sjukvårdsministrar i EU, med fokus på tillgång till innovativa och redan etablerade läkemedel. Lif deltog i en utställning om svensk läkemedelsinnovation som hölls i samband med mötet.
5 maj
Regeringen skjuter till mer pengar till Genomic Medicine Swedens (GMS) pilotprojekt där alla barn som diagnosticerats med cancer erbjuds helgenomsekvensering. Tekniken ger en mer precis diagnos och möjliggör en så skräddarsydd behandling som möjligt.
5 maj
För att rest- och bristsituationer ska kunna förebyggas och hanteras bättre har regeringen gett Läkemedelsverket i uppdrag att se över vilka ytterligare åtgärder som kan sättas in. Bland annat genom att ge farmaceuter nya mandat.
26 april
Lif välkomnar att EU-kommissionen nu presenterat ett förslag till en ny samlad läkemedelslagstiftning för medlemsländerna. En moderniserad lagstiftning behövs för att möta den medicinska utvecklingen. En del lagförslag riskerar dock att försämra EUs konkurrenskraft gentemot främst USA och Asien.
25 april
Immaterialrätt är en förutsättning för nya behandlingar som förbättrar människors liv, kanske ditt och mitt. När jag talar med personer som arbetar med frågan på läkemedelsområdet blir det tydligt hur avgörande det är, särskilt för mindre företag, skriver Lifs expert Karolina Rondahl med anledning av årets World IP Day.
21 april
Nu är nomineringen för Athenapriset 2023 öppen. Vem tar hem det prestigefyllda priset i år? Det instiftades med visionen att förbättra hälsa och livsvillkor för människor genom att stimulera forskning och innovationer i samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.
20 april
HiKS, Lifs databas för företagsinitierade prövningar, gör det enklare att hitta och delta i kliniska läkemedelsprövningar. Förhoppningsvis kommer tjänsten också att stärka Sveriges attraktivitet som prövningsland.
20 april
Trots sina stora hälsovinster är vacciner en underutnyttjad resurs idag. Fortfarande drabbas många människor i Sverige av sjukdom och död som går att förhindra med enkla och billiga medel: värdet av vaccinering genom hela livet, inte bara i barndomen, kan inte underskattas.
19 april
Att ha koll på Life Science-branschens trender och utvecklingsbehov gör det möjligt att rikta insatserna där de får bäst effekt. Innovationsmyndigheten Vinnova presenterar en rapport över de svenska företagens utveckling 2009–2020. Den visar att branschen är på frammarsch men att bland annat kompetensförsörjningen vacklar.
13 april
Sveriges ordförandeskap i EU kan kanske så här i halvtid sammanfattas med ordet lågmält, även om de aktiviteter som genomförts i Sverige inom vårdområdet varit viktiga. Jag hoppas dock att life science-konferensen i slutet av juni blir ett avslutande fyrverkeri som än tydligare kan sätta Sveriges life science-sektor på den globala kartan.
31 mars
Idag meddelade regeringen att Inger Alverfors ges uppdraget att se över regelverket för hälsodataregister. Behovet av utredningen är stort då det idag saknas uppgifter om primärvårdens verksamhet och användningen av läkemedel inom slutenvården.
31 mars
Den forskande läkemedelsbranschen ser en positiv trend just nu. Regeringen satsar och visar handlingskraft för att förverkliga målet om Sverige som globalt ledande Life Science-nation genom ett pärlband av konkreta insatser. Nu gäller det att hålla tempot uppe och ta fasta på alla goda initiativ.
16 mars
SweTrial, ett nationellt partnerskap mellan aktörer för att skapa förutsättningar för fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar. Det är huvudförslaget i den utredning som nu överlämnats till regeringen. Lif ser mycket positivt på förslagen i utredningen.
15 mars
Barbro Westerholm, före detta riksdagsledamot för Liberalerna och under decennier en centralgestalt inom svensk hälso- och sjukvård, har avlidit 89 år gammal. Hon var läkaren och politikern som alla lyssnade till med respekt, som alltid tog ställning för utsatta och sköra grupper och för alla människors lika värde.
14 mars
Regionens handlingsplan beskriver hur man ska ta precisionsmedicinen in i hälso- och sjukvården så att patienter får tillgång till individbaserade behandlingar. Man föreslår bland annat bättre modeller för samverkan med Life Science-företagen. – Vi behöver dra nytta av samtliga aktörer på ett än mer effektivt sätt, kommenterar Lifs Frida Lundmark.
9 mars
Hittills har parallellimportörer inte varit skyldiga att göra restanmälningar till Läkemedelsverket när en produkt riskerar att ta slut. Men nu ska de under en testperiod rapportera in kommande brister. Ett värdefullt bidrag i arbetet med att upprätthålla tillgången till mediciner, anser Lif.
2 mars
Socialstyrelsen ska köpa in sjukvårdsprodukter som behövs för traumavård och bygga statliga säkerhetslager. Uppdraget kom från regeringen i slutet av februari och man påtalar att det ska genomföras skyndsamt.
1 mars
Läkemedelsförsörjningens alla aktörer arbetar med att säkra Sveriges läkemedelstillgång i både kristider och normalläge. En rad regeringsuppdrag har de senaste åren lagts ut på myndigheter med ansvar för läkemedel. Nu har rapporter som redovisar arbetet publicerats.
28 februari
Nya siffror från SCB visar att den svenska exporten av läkemedel slår alla rekord. Bakom framgångarna står stora investeringar för ökad produktion, samtidigt som branschen tagit stora kliv framåt i den gröna omställningen.
24 februari
På den årliga heldagen ”Medinnovation i Skåne” möts hälso- och sjukvård, näringsliv, politik och akademi för samtal om hur innovation och forskning i samverkan och nära patienten skapar framtidens sjukvård.
24 februari
Socialminister Jakob Forssmed gästar Lifs podd och pratar om hur Sverige kan intensifiera Europas kamp mot antibiotikaresistens under vårt ordförandeskap i EU och regeringens arbete med vår tids kanske största folkhälsohot.
10 februari
Vad händer om en patient inte tar sitt läkemedel på det sätt som det var tänkt? Vilka blir konsekvenserna för människan, sjukvården och samhället i stort och vad kan man göra åt det?
7 februari
En statlig utredning föreslår ett undantag i sekretesslagstiftningen för att statistik om läkemedelsförsäljning åter ska kunna vara offentlig. Lif välkomnar utredningens förslag.
1 februari
Vi måste bli bättre på att snabbt upptäcka cancer. Ju tidigare diagnos, desto större möjlighet till lyckad behandling. I en artikel på DN debatt föreslår företrädare för cancerområdet bland annat fler nationella screeningprogram. Lif är en av undertecknarna.
1 februari
Regeringen föreslår att lättnaderna i arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – FoU-avdraget – ska stärkas. Det är en träffsäker åtgärd för att attrahera kompetens som är nödvändig för en framgångsrik och konkurrenskraftig Life Science-bransch, skriver Lif i sitt remissvar. Men det är viktigt att all FoU-verksamhet omfattas.
31 januari
Nu är det hög tid börja formulera sin nominering till Guldpillret 2023. Vinnaren får en prissumma på 100 000 kronor. Guldpillret, som i år fyller 14 år, har instiftats av Läkemedelsförsäkringen och delas ut i samarbete med Dagens Medicin.
24 januari
Regeringen föreslår idag i en proposition flera åtgärder för att förbättra tillgången på läkemedel. Det skarpaste förslaget, att införa sanktionsavgifter på mellan 25 000 – 100 miljoner kronor när läkemedelsföretag restanmäler läkemedel för sent, riskerar att få en direkt motsatt effekt från syftet och istället bidra till att förvärra situationen.
24 januari
Den europeiska läkemedelsbranschen har initierat ett projekt som ska underlätta för patienter att delta i läkemedelsprövningar i ett annat EU-land. – Det ger särskilt personer med sällsynta diagnoser större möjlighet att prova nya, innovativa behandlingar, men utvecklingen mot alltmer specialiserade läkemedel ökar behovet av internationella prövningar överlag, säger Lifs Frida Lundmark.
24 januari
Riksdagen har nu beslutat om en ny biobankslag. Beslutet är efterlängtat och nödvändigt för att göra Sverige mer attraktivt för klinisk forskning och locka nya investeringar till Life Science-området.
24 januari
Alltför höga sanktionsavgifter vid sen anmälan av läkemedelsbrist skulle bara göra situationen värre, menar Lif.
13 januari
Folkhälsomyndigheten har genomfört en pilotstudie där de undersökt om en ny ersättningsmodell kan garantera tillgången till medicinskt kritiska antibiotika i Sverige, något som säkrar möjligheten att behandla svåra infektioner och ger incitament för läkemedelsföretagen att tillhandahålla produkter. Resultatet var stabil och snabb tillgång till antibiotika i sjukvården.
12 januari
Johan Färnstrand börjar den 1 mars och efterträder Anders Blanck som slutar på egen begäran efter 11 år som vd.
11 januari
Just nu pågår en statlig utredning om hur förutsättningarna för kliniska prövningar ska förbättras. I ett inspel ger Lif sina synpunkter på hur Sverige kan bli förstahandsvalet för läkemedelsföretagens prövningar, något som stärker svensk Life Science och patienternas tillgång till nya behandlingar.
9 januari
Efter 18 månader på Lif flyttar Amy Havenäng till Göteborg för att arbeta med digitalisering inom hälso- och sjukvården på Cerner. Under traineetiden har hon både fördjupat sig i flera specialområden och fått inblick i hela branschen.
9 januari
Alexander Sommensjö fick möjlighet att omsätta sina kunskaper i hållbarhet i praktiken samtidigt som han skaffade sig kompetens inom läkemedelsbranschens områden. Tiden som trainee på Lif har inneburit stort ansvar för egna projekt och många kontakter med sektorns aktörer.
28 december 2022
Vi ser en fallande konkurrenskraft i Europa där den globala andelen av läkemedelsinvesteringar minskar, och Sveriges attraktionskraft riskerar minska i ett europeiskt perspektiv till följd av krångliga processer och att nya behandlingar inte når hela vägen fram till de patienter som behöver dem.
23 december 2022
Etikprövningsmyndigheten har idag fått i uppdrag av regeringen att påbörja utvecklingen av att föra statistik över klinisk forskning i Sverige. Lif, som vill se fler företagsinitierade kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård välkomnar uppdraget.
22 december 2022
Vi som jobbar på Lif – de forskande läkemedelsföretagen och på alla våra medlemsföretag vill rikta ett varmt tack till alla aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn och Life Science för ett mycket gott samarbete under det gångna året – och vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
16 december 2022
Podden får besök av årets läkemedelsprofil Enrico Baraldi och Anders Karlén från ENABLE 2 som berättar om svårigheterna inom både grundforskning och läkemedelsutveckling när det gäller antibiotika. De berättar också om framgångsrika samarbeten i kampen mot AMR och nya sätt att ersätta läkemedelsföretagen för antibiotika.
14 december 2022
Regeringens prioriteringar inför det svenska ordförandeskapet inom EU har nu presenterats. Läkemedelsbranschen ser fram emot att vara en aktiv samarbetspartner under halvåret.
12 december 2022
Jenni Nordborg, i dag regeringens Life Science-samordnare, blir chef för internationella relationer på Lif. Hon kommer att leda arbetet med att flytta fram branschens positioner internationellt med start under det svenska ordförandeskapet inom EU.
9 december 2022
I avsnitt två diskuterar vi det globala folkhälsohotet antibiotikaresistens med gäster från två läkemedelsföretag och djupdyker i de lösningar som den forskande läkemedelsbranschen kan ta med till bordet.
5 december 2022
Vill du vara med och göra Sverige till ett ledande land i Europa vad gäller en jämlik tillgång till moderna läkemedel? Vi söker en sakkunnig inom området pris, subvention, introduktion och finansiering av läkemedel (Market Access) för policyarbete.