Nyheter

18 mars
Folkhälsomyndigheten ska nu utreda hur stor kostnaden blir om också pojkar erbjuds HPV-vaccinering, något myndigheten rekommenderade redan 2017. ”Få insatser kan anses mer ändamålsenliga än de som förebygger en cancerutveckling och där man annars har att hantera konsekvenserna och kostnaderna för fullt utvecklad sjukdom”, säger LIF:s Johan Brun.
15 mars
Nu kan du tycka till om och påverka LIFs åtgärdsförslag för att Sverige återigen ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar.
14 mars
SCB presenterar vartannat år nationell FoU statistik. ”Forskning och utveckling i Sverige 2017” visar att läkemedelsföretagens investeringar i Sverige fortsätter att öka. Företagen i varugruppen Farmaceutiska basprodukter och läkemedel investerade under 2017 över 11,4 miljarder.
13 mars
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har regeringens uppdrag att prognostisera och följa upp återbäringen för förmånsläkemedel. Den rapporterade återbäringen för 2018 var knappt 3 miljarder kronor men då finns inte återbäringen från klinikläkemedel med.
12 mars
Kunskapen om ett läkemedels miljöeffekter är viktiga för att minimera negativ påverkan i alla led, från tillverkning och användning till kassering. EU:s nya strategi är välbalanserad och tar ställning för patienternas behov samtidigt som den pekar ut vilka åtgärder som behövs för att minimera läkemedlens potentiella miljörisker.
28 februari
På dagen för sällsynta sjukdomar släpps rapporten ”Särläkemedel i Sverige”. Det är en fördjupad analys och redovisning av särläkemedel som har tagits fram av NEPI med stöd av LIF. ”Vi hoppas att underlaget kan bidra till att finna lösningar för att förbättra svenska patienters tillgång till behandling för dessa ofta mycket svåra sjukdomar”, säger LIF:s analyschef Karolina Antonov.
27 februari
Under 2018 exporterades läkemedel från Sverige till ett värde av 82 miljarder kronor, visar statistik från SCB. Ökningen under året var 11 procent (exporten steg från 74 miljarder till 82 miljarder kronor).
22 februari
Den konsekvensanalys som LIF tagit fram visar att ett mer begränsat utlämnande av läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten får många negativa samhälleliga konsekvenser.
20 februari
Företag som tillverkar generiska läkemedel ska tillåtas tillverka kopior och biosimilarer av läkemedel redan innan patentskyddet för originalläkemedlet löpt ut. Det beslutade EU-ländernas ambassadörer i Bryssel på onsdagen. Sverige var emot beslutet. De forskade läkemedelsföretagen i Europa är starkt kritiska och anser att patentskyddet nu urholkas.
14 februari
De senaste åren har LIF upprepade gånger lyft behovet av en samlad ansats när det gäller tillgängliggörandet av hälsodata för analys. Så även i remissvaret till slutbetänkandet ”Rätt att forska – långsiktig reglering av forskningsdatabaser” som lämnats till utbildningsdepartementet.
7 februari
Från och med den 9 februari kommer receptbelagda läkemedelsförpackningar att märkas med en ny sorts streckkod. Märkningen är en del av en ny EU-lagstiftning som innebär att receptbelagda läkemedels äkthet kan styrkas i alla led av distributionen, från fabrik till apotek och utlämnandet till kunder eller patienter.
5 februari
Högre kompetens i vården, kunskapsöverföring och positiv effekt på samhällsekonomin – det är effekten av företagsinitierade kliniska prövningar, enligt en ny rapport beställd av LIF.
4 februari
LIF introducerar en ny tjänst för den som vill följa besluten i IGN (Informationsgranskningsnämnden) och NBL (Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation). Den ger enkelt överblick över viktiga fall och ny praxis kring marknadsföringsregler för läkemedel.
29 januari
Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten (EHM) har nyligen fattat beslut som på ett betydande och olyckligt sätt kommer att minska transparensen i läkemedelsstatistiken. Konsekvensen blir att det blir svårare att följa upp och utveckla det svenska läkemedelssystemet menar LIF. De beslut som Socialstyrelsens och EHM fattat riskerar såväl genomförandet av den kommande Life Science-strategin som Läkemedelsutredningens nyligen presenterade förslag för att utveckla läkemedelsprissättningen.
25 januari
Tidigare i veckan presenterade Storbritannien sin handlingsplan mot antibiotikaresistens. Bland annat ska läkemedelsföretagen få starkare incitament att utveckla ny antibiotika. ”Vi önskar att även Sverige tar ett liknande initiativ”, säger LIF:s Bengt Mattson som arbetar med frågan.
22 januari
Efter drygt fyra månader av politiskt dödläge och parlamentarisk osäkerhet är nu den nya regeringen på plats.På måndagen den 21 januari läste den nytillträdde statsministern regeringsförklaringen och presenterade ministeruppställningen för kommande mandatperiod.
22 januari
Efter drygt tio år som ledamot i LIFs styrelse och nära 4 år som ordförande, lämnar Niklas Karlberg Sverige och antar nya utmaningar på Novartis huvudkontor i Schweiz. Malin Parkler, vice ordförande i LIF och VD i Pfizer tar fr.o.m. den 1 februari över som ordförande.
18 januari
TLV presenterar för femte året i rad en omfattande rapport där de svenska läkemedelspriserna analyseras i ett internationellt perspektiv. Den är väl värd att läsas av alla som är intresserade av det svenska läkemedelssystemet. Rapporten innehåller även en bra sammanställning av prissättningssystemen i andra europeiska länder och är därför av intressant för alla som vill få en bättre förståelse av den europeiska läkemedelsmarknaden.
16 januari
Den 15 januari fattade brittiska underhuset beslut om att avslå både avtalet och den politiska deklarationen som hade förhandlats fram mellan EU och Storbritannien om Brexit. Att Storbritannien nu riskerar att lämna EU utan att det finns ett avtal som reglerar utträdet får konsekvenser på många områden.
11 januari
I en intervju av LIFe-time.se presenterar utredaren Toivo Heinsoo sina förslag på förändringar i systemet för finansiering, subvention och prissättning som 11 januari överlämnades till regeringen. Den största förändring som utredningen föreslår är att det särskilda statsbidrag som regionerna får för läkemedelskostnader inom förmånssystemet upphör och istället föreslås regionerna få ett motsvarande generellt statsbidrag.
11 januari
Nya substanseroch flerläkemedel motsksällsynta sjukdomar är någratydliga trender närEMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten redovisarsin statistik för 2018.– Spännande är att42 är helt nya läkemedel, dvs läkemedel som består avnya aktiva substanser, säger Johan Brun,senior medicinsk rådgivare på LIF.
9 januari
Informationsgranskningsnämnden, IGN fällde under hösten läkemedelsbolaget Novartis för otillåten marknadsföring av ett receptbelagt läkemedel gentemot allmänheten då en av företagets medarbetare delat ett pressmeddelande på den sociala plattformen LinkedIn.
13 december 2018
Mygel och korruption inom läkemedelsbranschen för tusen miljarder. De mest vanliga receptfria läkemedlen utan medicinsk effekt. Förskrivande läkare köpta av företagen.
10 december 2018
Vi söker en driven och positiv person till en spännande tjänst som Compliance Officer inom LIF - de forskande läkemedelsföretagen.
7 december 2018
LIF har ett antal kommentarer till Folkhälsomyndigheten innan de redovisar uppdraget att ta fram nya incitamentsmodeller till regeringen i december, bland annat att Sverige kan bli pilotmarknad för att testa nya lösningar.
27 november 2018
Med ett nytt sätt att göra MR-undersökning blir det möjligt att skapa en fullständig bild av hjärnan på bara en minut. Nu har innovationen EPIMix tilldelats Athenapriset – Sveriges största pris för klinisk forskning. Priset består av ett forskningsstipendium på 150000 kronor.
14 november 2018
Läkemedelsutvecklingen har bidragit till att läkemedelsbehandling som tidigare genomfördes i sluten vård idag kan ske polikliniskt eller genom patientens egen vård, t.ex. sker en ökande del av cancerbehandlingen i tablettform. Utifrån denna utveckling – och att vården i ökad utsträckning förväntas bedrivas i hemmet – instämmer LIF i att det inte längre är funktionellt att dela in vården med utgångspunkt i vilken vårdinstitution patienten besöker.
8 november 2018
De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterade våren 2018 en gemensam handlingsplan för life science. Handlingsplanen lyfter tre viktiga områden som måste stärkas för att företagen ska kunna verka och utvecklas i Sverige. Det handlar om forskning och utveckling, introduktion av innovativa behandlingsmetoder och åtgärder för att att Sverige ska bli förstahandsval vid investeringar och etableringar.
17 oktober 2018
Under hösten starter LIF en ny arbetsgrupp som ska arbeta med frågor kring läkemedel för avancerad terapi, så kallade ATMP. Gruppen kommer att arbeta med frågor som rör regelverk, certifiering, distribution, hälsoekonomi, mm. LIF är också medsökande som en av 14 partners i ett nationellt projekt som fokuserar på hälsoekonomiska utvärderingar och tänkbara affärsmodeller.
16 oktober 2018
Value of health är ett initiativ som startade 2014 för att få fram förslag på hur hälso- och sjukvårdssystemen i Europa kan reformeras, bland annat genom att hitta nya sätt att värdera hur patienten upplever och skattar sin hälsa efter behandling. Bakom initiativet står industri, akademi, anställda inom hälso-och sjukvård samt patientföreträdare och i dagarna kom slutrapporten.
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - mar 20
Morell tar makten över vårdfrågor inom SKL https://t.co/O8UquqgyHG
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - mar 20
Kommer vi ha tillgång till alla läkemedel efter Brexit? https://t.co/lWL6BrqWm1
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - mar 20
@dagenssamhalle: Debatt: Mer måste göras för att stärka patientsäkerheten och tillgången av läkemedel efter Brexit, skriver @EFPIA:s Ste…
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - mar 20
CEO Stefan Oschmann, europeiska läkemedelsföreningen,@EFPIA konstaterar att Brexit är den största logistikutmaninge… https://t.co/CxIrNRfw29
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - mar 20
Missa inte chansen att tycka till om LIFs åtgärdsförslag för att öka antalet företagsinitierade kliniska läkemedels… https://t.co/9W5nIJ7vW9
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - mar 20
Nu krattas manegen för car T-celler i Sverige - Cancer - Dagens Medicin https://t.co/zPFDHifuQV
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - mar 20
Dra inte vaccinfrågan i långbänk, Löfven! https://t.co/zny85mrzLp