Nyheter

14 november
Under hösten har två genterapier mot Skelleftesjukan fått klartecken av NT-rådet (Rådet för nya terapier), med vissa förbehåll. Beslutet är efterlängtat av patienterna som länge har väntat på att få tillgång till mer effektiva behandlingar av en svår och långsamt livshotande sjukdom.
7 november
Cancerforskningen tappar mark i förhållande till andra länder och medicinsk forskning överlag är på nedgång, visar Cancerfondens senaste rapport. Den negativa utvecklingen innebär sämre tillgång till vård i internationell framkant och nya behandlingar för svenska patienter.
6 november
Athenapriset, Sveriges största pris för framstående klinisk forskning, går i år till forskarna bakom en ny teknik som ger andningsstöd till nyfödda som inte kan andas själva.
28 oktober
LIF är positiv till att den nyligen genomförda Styr- och resursutredningen kompletteras med en utredning av hur innovationsstödet vid svenska universitet och högskolor kan förbättras och effektiviseras. Positivt är också regeringens beslut om att utöka det s.k. FoU-avdraget för företag.
25 oktober
Vi intervjuade Nathalie Moll, director general på EFPIA, om den europeiska Life Sciencesektorns viktigaste frågor just nu när hon var på besök i Stockholm.
24 oktober
Dagens Medicin har i veckan uppmärksammat att Karolinska universitetssjukhuset är först i Sverige med att bli certifierat för att använda en av de godkända CAR T-cellsläkemedlen. Förberedelser för att behandla den första patienten, ett barn med leukemi, pågår just nu. CAR T-cellsläkemedel hör till en ny grupp av läkemedel som ingår i begreppet avancerad terapi, ATMP.
23 oktober
I oktober startade den första omgången av LIFs traineeprogram. Av många toppkvalificerade sökande gick de två utbildningsplatserna till Sofia-Maria Annell och Caroline Nabavieh, som nu är på plats på kansliet för att under 18 månader lära sig allt om läkemedelsbranschen.
18 oktober
Läkemedelsinformationstjänsten Fass används inom vården, på apotek och av patienter och anhöriga och har över 4 miljoner besök per månad. En del i arbetet med att utveckla Fass är att möta användarna för att förstå deras behov. Intervjuer och enkäter ger viktigt underlag om vilken utveckling som ska prioriteras.
2 oktober
Sverige satsar extra i den globala kampen mot antibiotikaresistens (AMR) och bidrar med 20 miljoner till en ny internationell fond som ska intensifiera arbetet i framför allt världens låg- och medelinkomstländer. Regeringen motiverar insatsen med att utvecklingen av AMR är en världsomfattande kris som kräver ytterligare politiskt och finansiellt stöd.
12 september
Skepsis mot och missvisande information om vaccin återfinns på WHO:s lista över 2019 års tio största hot mot folkhälsan och smittsamma sjukdomar som tidigare utrotats gör nu nytt intåg, bland annat förlorade fyra europeiska länder nyligen statusen som mässlingsfria.
3 september
Peter Leander har gedigen erfarenhet av kommunikation, pr och public affairs inom läkemedelsindustrin och kommer närmast från en tjänst som Senior Corporate Affairs Manager på Pfizer.
29 augusti
För att möta framtidens utmaningar i hälso- och sjukvården måste digitaliseringens möjligheter tas till vara fullt ut. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har målsättningen att Sverige ska vara bäst i värden på e-hälsa år 2025, och här har läkemedelsföretagen en roll att spela. För andra året i rad har LIF undersökt branschens digitaliseringsarbete i ett e-hälsoindex.
20 augusti
Läkemedelsföretagens investeringar i forskning och utveckling inom vården ökade under 2018, visar LIFs årliga rapportering av bolagens värdeöverföringar till svensk sjukvård.
15 augusti
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapport om kostnadsutvecklingen för läkemedel visar ett flertal intressanta siffror och tendenser. Bland annat framträder besparingseffekterna av sidoöverenskommelserna tydligt.
8 augusti
Har du ett brett samhällsintresse och är nyfiken på läkemedelsbranschen? Det behövs fler personer som har insikt i hela det komplexa läkemedelsområdet. Därför startar LIF en traineeverksamhet för morgondagens ledare inom branschen som ger nyutexaminerade en unik tillgång till den forskande läkemedelsbranschens samlade kompetens. Programmet ger dig förutsättningar att efteråt söka dig vidare till anställningar inom läkemedelsföretag, myndigheter och hälso- och sjukvården.
5 augusti
Miljöhänsyn vid köp av antibiotika, strategier för att stärka Sverige som Life Science-nation samt utmaningarna inom barncancervården var temat för de tre seminarier som LIF anordnade i Almedalen 2019. Missade du dem kan du ta del av diskussionerna i efterhand via referat och filmade intervjuer på LIFe-time.se.
31 juli
Den kliniska forskningen är motorn i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Det handlar både om utvecklande av nya metoder och nya läkemedel och utförs både av akademin, hälso- och sjukvården och industrin. Ett forskningssamarbete som även i framtiden är en förutsättning för att Sverige ska vara ett attraktivt land för läkemedelsföretag att bedriva läkemedelsprövningar i. LIF listar och besvara fem av de viktigaste frågorna.
17 juni
Användningen av vård- och hälsodata är ett viktigt verktyg i arbetet med att utveckla diabetesvården. Den 14 juni stod LIF och EFPIA värd för ett rundabordssamtal på temat, där intressenter från hela Europa deltog.
10 juni
Regeringen intensifierar arbetet med att stärka förutsättningarna för den svenska Life Science-sektorn. Idag presenterar näringsminister Ibrahim Baylan, forskningsminister Matilda Ernkrans och socialminister Lena Hallengren vilka områden som ska prioriteras i den kommande Life Science-strategin i en debattartikel i Dagens Medicin.
4 juni
Problemet i Sverige är inte att patientorganisationerna får för mycket ekonomiskt stöd från läkemedelsföretagen, utan snarare att de inte har tillräcklig basfinansiering.Det skriver Anders Blancki en kommentar till en ledare i Expressen som tar upp frågan ompatientorganisationernas oberoende när de får bidrag från läkemedelsföretag.
4 juni
Ett nytt samarbete mellan fem skandinaviska organisationer ska erbjuda kompetensutveckling för personer som arbetar med Life Science i Norden. Nu har projektet fått 75 000 euro från Nordplus Horizontal.
3 juni
Mycket glädjande! Läkemedelsindustrin är en avancerad, högteknologisk sektor, allt viktigare för Sverige som exportnation.
24 maj
Den senaste veckan har problemet med restnoterade läkemedel debatterats på DN Debatt. I veckan startade överläkarna Jan Calissendorff och Mikael Lehtihet en debatt om problemet med restnoterade läkemedel. LIF, tillsammans med FGL, är en av flera som skrivit replik på artikeln.
24 maj
I sin nya roll som styrelseordförande för LIF ser Malin Parkler fram emot att fortsätta driva LIFs samverkan med hälso- och sjukvården och patienterna.
20 maj
Varje år gör LIF en undersökning bland medlemsföretagen för att kartlägga läget för kliniska prövningar i Sverige. Den så kallade FoU-rapporten för 2018 är inte helt färdig men delresultaten visar att kurvan fortfarande lutar åt fel håll.
10 maj
Förslagen från statlige läkemedelsutredaren Toivo Heinsoo kan inte genomföras utan en genomgripande omarbetning. Det skriver Läkemedelsindustriföreningen, LIF, i remissvaret till slutbetänkandet från Läkemedelsutredningen (SOU 2018:89).
8 maj
LIF ifrågasätter eHälsomyndighetens lagstöd för att fortsätta leverera läkemedelsstatistik till regioner och myndigheter samtidigt som företagens tillgång stryps.
30 april
Läkemedelsverket har fått i uppdrag att utreda läkemedelsförskrivning utanför godkänd indikation. Det kan leda till ett parallellt system i Sverige med lägre krav på att visa säkerhet och effekt. "En sådan ordning är inte acceptabel", menar LIFs vd Anders Blanck.
25 april
Vaccination är ett av samhällets mest effektiva verktyg för att rädda liv och främja hälsa. På Folkhälsomyndighetens vaccindag lyftes tidigt vaccinernas värde, skriver LIFs sakkunnige Bengt Mattson och understryker vikten av att vaccinera sig genom hela livet, inte bara i barndomen.
24 april
Vacciner räddar miljontals liv varje år och skyddar ännu fler från att insjukna i allvarliga åkommor som kan ha svåra, livslånga efterverkningar. En hög vaccinationstäckning ökar skyddet för hela befolkningen, något som just nu uppmärksammas i en internationell kampanj.
16 april
LIF:s samhällspolitiska chef Jonas Vikman intervjuade Elizabeth Kuiper, director of european affairs på EFPIA, när hon var på besök i Stockholm.
12 april
E-hälsomyndighetens konsekvensanalys av sitt beslut att strypa tillgången till läkemedelsstatistik är klar. Efter en genomgång kan LIF konstatera att den uttömmande beskriver de stora negativa konsekvenser som är att vänta när myndigheten som tidigare aviserat slutar att leverera uppgifter till statistikleverantörerna den 10 maj.
8 april
Vill du vara med och förvalta och utveckla Fass? - Ett av Sveriges mest använda informationssystem för läkemedelsinformation.
4 april
Nu kan du tycka till om och påverka LIFs åtgärdsförslag för att Sverige återigen ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar.
2 april
Vem står bakom den bästa kliniska forskningen i Sverige? Nominera dig själv eller någon annan till årets Athenapris senast den 10 juni.Vinnaren får ett forskningsstipendium på 150 000 kronor.
1 april
Folkhälsomyndigheten har snabbutrett kostnaden för att inkludera även pojkar i vaccinationsprogrammet mot HPV. Den hälsoekonomiska analysen visar att allmän vaccination är kostnadseffektiv, men att det dyraste vaccinet förutsätter en rabatt vid upphandling för att vara ett kostnadseffektivt alternativ.
22 mars
Avancerade terapiläkemedel (ATMP) kan användas för att ge svårt sjuka patienter helt nya typer av effektiva behandlingar. Men de nuvarande betalnings- och värderingsmodellerna är inte utformade för dessa och försvårar därmed införandet i vården. En ny rapport från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi ger förslag på hur ATMP-behandlingarna kan finansieras.
18 mars
Folkhälsomyndigheten ska nu utreda hur stor kostnaden blir om också pojkar erbjuds HPV-vaccinering, något myndigheten rekommenderade redan 2017. ”Få insatser kan anses mer ändamålsenliga än de som förebygger en cancerutveckling och där man annars har att hantera konsekvenserna och kostnaderna för fullt utvecklad sjukdom”, säger LIF:s Johan Brun.
14 mars
SCB presenterar vartannat år nationell FoU statistik. ”Forskning och utveckling i Sverige 2017” visar att läkemedelsföretagens investeringar i Sverige fortsätter att öka. Företagen i varugruppen Farmaceutiska basprodukter och läkemedel investerade under 2017 över 11,4 miljarder.
13 mars
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har regeringens uppdrag att prognostisera och följa upp återbäringen för förmånsläkemedel. Den rapporterade återbäringen för 2018 var knappt 3 miljarder kronor men då finns inte återbäringen från klinikläkemedel med.
12 mars
Kunskapen om ett läkemedels miljöeffekter är viktiga för att minimera negativ påverkan i alla led, från tillverkning och användning till kassering. EU:s nya strategi är välbalanserad och tar ställning för patienternas behov samtidigt som den pekar ut vilka åtgärder som behövs för att minimera läkemedlens potentiella miljörisker.
28 februari
På dagen för sällsynta sjukdomar släpps rapporten ”Särläkemedel i Sverige”. Det är en fördjupad analys och redovisning av särläkemedel som har tagits fram av NEPI med stöd av LIF. ”Vi hoppas att underlaget kan bidra till att finna lösningar för att förbättra svenska patienters tillgång till behandling för dessa ofta mycket svåra sjukdomar”, säger LIF:s analyschef Karolina Antonov.
27 februari
Under 2018 exporterades läkemedel från Sverige till ett värde av 82 miljarder kronor, visar statistik från SCB. Ökningen under året var 11 procent (exporten steg från 74 miljarder till 82 miljarder kronor).
22 februari
Den konsekvensanalys som LIF tagit fram visar att ett mer begränsat utlämnande av läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten får många negativa samhälleliga konsekvenser.
20 februari
Företag som tillverkar generiska läkemedel ska tillåtas tillverka kopior och biosimilarer av läkemedel redan innan patentskyddet för originalläkemedlet löpt ut. Det beslutade EU-ländernas ambassadörer i Bryssel på onsdagen. Sverige var emot beslutet. De forskade läkemedelsföretagen i Europa är starkt kritiska och anser att patentskyddet nu urholkas.
14 februari
De senaste åren har LIF upprepade gånger lyft behovet av en samlad ansats när det gäller tillgängliggörandet av hälsodata för analys. Så även i remissvaret till slutbetänkandet ”Rätt att forska – långsiktig reglering av forskningsdatabaser” som lämnats till utbildningsdepartementet.
7 februari
Från och med den 9 februari kommer receptbelagda läkemedelsförpackningar att märkas med en ny sorts streckkod. Märkningen är en del av en ny EU-lagstiftning som innebär att receptbelagda läkemedels äkthet kan styrkas i alla led av distributionen, från fabrik till apotek och utlämnandet till kunder eller patienter.
5 februari
Högre kompetens i vården, kunskapsöverföring och positiv effekt på samhällsekonomin – det är effekten av företagsinitierade kliniska prövningar, enligt en ny rapport beställd av LIF.
4 februari
LIF introducerar en ny tjänst för den som vill följa besluten i IGN (Informationsgranskningsnämnden) och NBL (Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation). Den ger enkelt överblick över viktiga fall och ny praxis kring marknadsföringsregler för läkemedel.
29 januari
Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten (EHM) har nyligen fattat beslut som på ett betydande och olyckligt sätt kommer att minska transparensen i läkemedelsstatistiken. Konsekvensen blir att det blir svårare att följa upp och utveckla det svenska läkemedelssystemet menar LIF. De beslut som Socialstyrelsens och EHM fattat riskerar såväl genomförandet av den kommande Life Science-strategin som Läkemedelsutredningens nyligen presenterade förslag för att utveckla läkemedelsprissättningen.
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - nov 14
OECD: Vårdkostnader ökar snabbt https://t.co/UYLhFYWZCi
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - nov 14
Idag kraftsamlas för att öka antalet kliniska prövningar i @regionstockholm. @ISvenonius och @TobiasNaessen inlede… https://t.co/xb5pJP9hvt
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - nov 13
@ulrikaarehed: Cancerfonden har i år fattat beslut om en rekordutdelning till cancerforskning. 770 miljoner kronor är den största satsni…
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - nov 13
@eupatientsforum: Co-creation is about culture, not money. The system that sees the patient as a consumer should evolve into co-creation…
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - nov 13
@LIFse: Ny rapport från ⁦@EFPIA⁩ och Iqvia om personcentrerade behandlingar: ”Assessing person-centered therapeutic innovations” https:/…
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - nov 13
Ny rapport från ⁦@EFPIA⁩ och Iqvia om personcentrerade behandlingar: ”Assessing person-centered therapeutic innovat… https://t.co/vxmMRAaTMS
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - nov 13
@EFPIA: Person-centered therapeutic innovations can have a significant impact on patient’s quality of life. A new @IQVIA_global @EFPIA r…