X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nyheter

19 oktober
Tävlingen "Framtidens Apotek" ville få förslag på hur ett apotek kan se ut om fem, tio eller femtio år men också hur framtidens apotek kan bidra till att främja ett liv i hälsa? Det vinnande förslaget kom från Forum for Health Policy som vill se att apoteken men också farmaceuterna i framtiden blir en mer naturlig del av hälso- och sjukvården.
18 oktober
Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med företaget NorthXBiologics etablera en innovationshubb för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vacciner i Matfors. Hubben ska också stimulera till forskning och utveckling inom området.
14 oktober
Region Stockholm lyfter i sin budget för 2022 fram satsningar inom Life Science-området och ökar anslagen för såväl Centrum för hälsodata som Stockholms medicinska biobank. – Det är välkommet och viktigt att man från regionen markerar att strategin också innebär riktade ekonomiska satsningar och att man nu stärker upp två strukturer som utgör viktiga grundpelare för regionens Life Science-arbete, säger Frida Lundmark, Lifs Life Science-expert.
11 oktober
Med ett extrainsatt Vårdens viktiga vägval vill Lif starta diskussionen om den svenska hälso- och sjukvårdens framtid. Var står de politiska partierna och vilka frågor kommer de att ha med i sina valprogram? Hur kommer arbetet med att genomföra den nationella Life Science-strategin att se ut under kommande mandatperiod?
1 oktober
Den 6 oktober tar Vårdens viktiga vägval upp vården av personer med sällsynta diagnoser. Ett område som diskuteras flitigt såväl nationellt som internationellt.
1 oktober
Provtagningsmetoden Capitainer står som årets vinnare av Guldpillret. Den gör det möjligt för patienterna att ta kvalitetssäkrade torkade blodprov i hemmet för diagnos och uppföljning av läkemedelsbehandling. Bakom produkten ligger en forskargrupp vid Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet.
29 september
Läkemedel fortsätter att vara en viktig del av den svenska varuexporten trots den pågående coronapandemin, visar SCBs statistik för första halvåret 2021.
27 september
Vinnova finansierar 11 innovationsmiljöer inom precisionshälsa som ska bidra till en mer förebyggande, träffsäker och jämlik hälso- och sjukvård och bidra till att stärka Sverige som Life Science-nation. Lif deltar på olika sätt i flera av initiativen.
24 september
Kopplingarna mellan mänskliga rättigheter, läkemedelsbranschen och sjukvården i stort är många – tillgång till adekvat vård är i sig en rättighet. Och som bolag kan läkemedelsföretagen bidra till hållbar utveckling inom näringslivet genom att stärka de mänskliga rättigheterna i leveranskedjan. Detta genom att goda arbetsvillkor med respekt för internationella konventioner är en integrerad del av arbetet.
21 september
Regeringens budgetproposition innebär att hela vårdområdet inklusive social omsorg, får totalt 112 miljarder kronor i budgeten nästa år, bland annat för att hantera den uppskjutna vården.
16 september
Ytterligare 220 miljoner satsas på den nationella kraftsamlingen Genomic Medicine Sweden (GMS). Satsningen gör det möjligt att fortsätta införandet av precisionsmedicin i svensk sjukvård så att alla Sveriges invånare får tillgång till mer precis diagnostik och individanpassad vård.
15 september
Dag Larsson, senior sakkunnig på Lif, är en av de fyra som prisas i Sweden BIO:s nya utmärkelse ”Awards for outstanding life science contributions. Han mottar utmärkelsen i kategorin ”Thought Leader”.
14 september
Regeringen öronmärker 2,1 miljarder kronor nästa år för ökad global jämlik tillgång till vaccin mot covid-19. En mycket välkommen satsning, anser Anders Blanck, vd Lif.
9 september
Regeringen har aviserat stora satsningar på välfärd och omsorg i höstbudgeten. Bland förslagen märks bland annat avgiftsfri pneumokockvaccinering för 75-åringar och personer i medicinska riskgrupper med start hösten 2022.
6 september
Den 6 september sjösätter Lif den digitala kampanjen På liv och död. I korta filmer skildras hur läkemedelsföretagens forskning resulterat i behandlingar mot ett antal sjukdomar och därigenom gett människor möjlighet att leva ett friskare, friare liv.
2 september
Den ökade psykiska ohälsan är temat för höstens första Vårdens Viktiga Vägval den 8 september. Arbetet med att ta fram en nationell strategi pågår men vad görs mer? Hur går det med kunskapsstyrningen och hur kan forskningen stimuleras ytterligare?
1 september
Den 7 september samlas ett antal nordiska företrädare på inbjudan av EUCOPE och IML för att diskutera EU:s läkemedelsstrategi och hur den planerade översynen av EU-lagstiftningen om särläkemedel kommer att påverka behandlingen av sällsynta sjukdomar i de nordiska länderna.
31 augusti
Att stabil läkemedelsförsörjning är en förutsättning för en hållbar hälso- och sjukvård är uppenbart. Men det bidrar också till flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030, från biologisk mångfald till fredliga samhällen. Ambitionen att förbättra Sveriges krisberedskap får inte leda till protektionism när vi har allt att vinna på öppna gränser, skriver Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson.
31 augusti
För tionde gången arrangerar branschtidningen Life Science Sweden konferensen The Future of Swedish & Danish Life Science. Temat är precisionsmedicin. Från Lif deltar Frida Lundmark, expert inom Life Science.
27 augusti
– Ett mycket viktigt och efterlängtat uppdrag, säger Lifs Frida Lundmark om uppdraget till Vinnova att årligen samla in och analysera statistik om Life Science-branschens utveckling.
24 augusti
Uppföljning av läkemedelsanvändning på sjukhus är ett måste för att kunna arbeta effektivt med maximal patientnytta och göra Sverige världsbäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Det är så vi får en så bra läkemedelsbehandling som möjligt idag och i framtiden. Men då krävs en förbättrad tillgång till data, skriver Lifs digitaliseringsexpert Magnus Lejelöv.
20 augusti
Svensk läkemedelsförsörjning måste även vara stabil och välfungerande i tider av kris och krig. En statlig utredning arbetar för närvarande med förslag på hur beredskapen ska stärkas och föreslår utökade läkemedelslager som en bärande del av lösningen. När det handlar om att stötta och stärka systemet är dock andra faktorer viktigare, menar Lif.
17 augusti
Lif fortsätter under hösten att bjuda in patientföreträdare, beslutsfattare och olika representanter för svensk hälso- och sjukvård för att diskutera vårdens viktigaste frågor. Först ut är ett samtal om den ökande psykiska ohälsan samt en extrainsatt valspecial – ett år innan valet.
13 augusti
Våra forskningsinfrastrukturer behöver förbättras och i ett nytt betänkande, ”Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur”, finns ett antal goda förslag för att stärka styrningen och utvecklingen. Men Lif efterlyser en inkludering av infrastrukturer med hemvist i både akademin och sjukvården i det fortsatta arbetet.
12 juli
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga datamängder inom hälsodataområdet som är av nationellt intresse. Det är ett av flera regeringsuppdrag som initierats senaste tiden och som handlar om att förbättra förutsättningarna för ökad användning och nyttiggörande av hälsodata.
12 juli
I juni satte Johan Brun punkt för den serie krönikor han varje vecka skrivit för Lifs räkning om coronapandemin. Det blev nära 60 stycken och i den sista konstaterar han:”Både mina egna och andras prognoser har under oftast visat sig vara felaktiga och pandemin fortsätter än idag att gäcka oss.”
8 juli
Under den digitala upplagan av Almedalsveckan 2021 arrangerade Lif två seminarier gästade av beslutfattare, patientföreträdare och ämnesexperter. Det första handlade om hur Sverige kan få fler företagsinitierade läkemedelsprövningar och för det andra var temat en uppsnabbad implementering av precisionsmedicin.
8 juli
Företagens forskning och utveckling ökade under pandemiåret 2020 visar SCBs preliminära FoU-statistik som publicerades idag. – Det är ett styrkebesked för Sverige som forskningsland, konstaterar Jonas Vikman samhällspolitisk chef på Lif.
8 juli
Nu börjar arbetet med att skapa ett statligt nationellt datautrymme för bilddiagnostik. I slutet av juni gav regeringen E-hälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie för utveckling av ett statligt nationellt datautrymme för hälsodata inom bilddiagnostik. – En efterlängtad satsning, sammanfattar Lifs Frida Lundmark.
6 juli
Den svenska regeringen har uttalat att Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården. Lif har tagit fram ett antal förslag på åtgärder som skulle bidra till en snabbare implementering av precisionsmedicin i svensk hälso- och sjukvård.
6 juli
Med den digitala kampanjen #BliMålmedveten vill AbbVie öka kunskapen om sina insatser inom hållbarhet och de globala målen. ”Vi hoppas även att vi kan inspirera andra till att också bli mer målmedvetna och bidra till det samhälle vi lever i”, säger Theresia Bredenwall som arbetar med kampanjen.
2 juli
I början av millenniet var utsläpp av läkemedelsrester från tillverkningen en fråga som inte ägnades särskilt stor uppmärksamhet, men de senaste 20 åren har den varit helt dominerande. Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson går igenom hur fokuset svängt och de många insatser som numer pågår världen över för att eliminera oacceptabla utsläpp.
29 juni
Nu söker vi dig som vill bli Tech Lead på Fass – en av Sveriges mest använda plattformar för läkemedelsinformation. Rollen är nyinrättad, bred och omväxlande med många kontaktytor både internt och externt.
23 juni
Ett av målen i Life Science-strategin är att fler kliniska prövningar som bedrivs i samarbete med näringslivet ska förläggas i Sverige. Den ambitionen delas av Stockholm och Skåne. Under seminariet djupdyker vi i dessa regioners politiska ambitioner och praktiska arbete för att öka antalet kliniska prövningar.
23 juni
Snabbare processer för att patienterna ska få tillgång till nya läkemedel och en möjlighet att få vara med i dialogen med hälso- och sjukvården om viktiga framtidsfrågor. Det är genomgående orsakerna till att tre nya företag vill engagera sig i Lif och i Sverige.
21 juni
Rapporten Uppföljning av läkemedelskostnader som nyligen presenterades av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) bör läsas av alla med intresse i den svenska läkemedelsmarknaden. Det kanske viktigaste i rapporten är den tydliga beskrivningen av att läkemedelsområdet befinner sig vid en brytpunkt.
21 juni
Det är inte tekniken som sätter upp hinder för e-hälsa i framkant. – Vi måste investera i förändringsresan och ge patienter, hälso- och sjukvårdpersonal och våra medarbetare möjlighet att ta till sig det som kommer, menar Karin Eidolf som är marketing and sales operations head på Bayer.
4 juni
En produktionsanläggning för covid-vaccin växer fram i Solna. Under onsdagen besökte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch företaget Valnevas nya vaccinfabrik i Solna tillsammans med regionrådet Desirée Pethrus. Anläggningen tas i bruk senare i år och kommer att användas för covid-19-vaccin.
4 juni
Både Lifs egen lägesrapport och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapport om implementering av precisionsmedicin visar på stora möjligheter men pekar också på flera utmaningar som behöver adresseras. En konkret plan och en satsning på hälsodata är två förutsättningar som krävs för att fler patienter ska kunna ta del av precisionsmedicin i framtiden.
3 juni
Under våren lanserade Fass en app för allmänheten. Något som redan finns för målgrupperna hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer. – Vi ser att appen är en viktig pusselbit i att göra det enkelt för patienter och allmänhet att hitta uppdaterad och korrekt läkemedelsinformation på det sätt som de föredrar oavsett var de befinner sig, säger Gunilla Englund, affärsutvecklingsansvarig på Fass.
2 juni
Lif har svarat på remissen av utredningen ”Informationsöverföring mellan vård och omsorg”. Förslagen i delbetänkandet är viktiga och Lif bedömer att de kan stärka förutsättningarna för en mer ändamålsenlig behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården och omsorgen, för individens bästa men också för att långsiktigt öka nyttiggörandet av hälsodata mer generellt. Men det fortsatta arbetet som behöver ta vid utredningens förslag behöver initieras skyndsamt och den nationella samordningen måste öka.
31 maj
Vid Lifs årsstämma valdes två nya ledamöter in i styrelsen och företagen Incyte Biosciences Nordic AB, Daiichi-Sankyo Nordics Aps och Kyowa Kirin AB blev nya medlemmar.
28 maj
Idag är cirkulär ekonomi fundamentalt för att minska avfall och föroreningar från sjukvårdssektorn i stort och från läkemedelsföretagen. Men klimatfrågan måste vävas in i cirkulariteten. Annars finns risken att det man vinner på gungorna förloras på karusellerna och vi missar Parisavtalets mål. Under EU:s gröna vecka står miljömässig hållbarhet i fokus för hållbarhetsexperten Bengt Mattsons krönika.
28 maj
För att precisionsmedicin ska bli en integrerad del i framtidens hälso- och sjukvård är det en hel del som behöver göras, konstaterar Lifs vd Anders Blanck i samband med lanseringen av en ny rapport som beskriver hur långt arbetet med implementeringen av precisionsmedicin har kommit i några av Sveriges regioner.
27 maj
Under januari–mars 2021 minskade den svenska varuexporten med två procent i värde, jämfört med samma period året innan. Även läkemedelsexporten var lägre än i jämförelse med motsvarande period 2020, men högre än i slutet av året.
27 maj
E-hälsa och digitalisering är viktiga komponenter i Astellas verksamhet och de senaste två åren har arbetet tagit ordentlig fart, berättar Jens Bäck som är nordic digital product manager på företaget: – Digitaliseringen är här för att stanna och genom den skapas fler sätt för oss att bidra till en bättre hälso- och sjukvård och vara en värdefull partner.
24 maj
Regeringen aviserade tidigare i år att en pilot för införande av en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet ska sjösättas, någonting Lif länge arbetat för och lyft som viktigt för en hållbar tillverkning.
20 maj
Den 20 maj, när den kliniska forskningen uppmärksammas under Clinical Trials Day, lanserar Lif sin uppdaterade handlingsplan för hur Sverige i framtiden ska kunna konkurrera om fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar.
19 maj
Den globala fördelningen av vacciner mot covid-19 präglas av orättvisa. Grundproblemet utgörs av att dagens produktionstakt inte räcker till att täcka hela världens behov samtidigt. Sverige bör gå i bräschen för att en mer rättvis fördelning kommer till stånd, skriver Lifs vd Anders Blanck i en debattartikel i Dagens Industri.
18 maj
Hur har strokevården utvecklats och hur ser framtiden ut?Här kan du se inspelningen av Lifs seminarium om hur läkemedel, medicinteknik och omhändertagande kan kombineras för bästa möjliga prevention och behandling.