Etiska regelverket

Gällande from 1:a maj 2020.

Övergångsregel för Kapitel 3, avdelning 1 får tillämpas för alla sammankomster som äger rum innan 1:a september 2020. Se inledningen till Kapitel 3 för mer information om detta.

Avdelning 1
Information som vid marknadsföring av humanläkemedel riktas till läkare, tandläkare, farmacevter eller annan personal inom svensk sjukvård, hälsovård eller läkemedelsdistribution
Avdelning 2
Information som vid marknadsföring av humanläkemedel på den svenska marknaden riktas till allmänheten som läkemedelskonsument
Avdelning 1
Överenskommelse om samverkansformer med hälso- och sjukvården
Avdelning 2
Etiska regler för umgänget mellan läkemedelsföretag och medarbetare på apotek
Avdelning 3
Öppen rapportering av värdeöverföring
Avdelning 1
Etiska regler för samarbete mellan läkemedelsföretag och organisationer/intresseorganisationer/allmänhet
Avdelning 2
Etiska regler för umgänget mellan läkemedelsföretag och politiker
Avdelning 1
Regler för icke-interventionsstudier
Avdelning 2
Ekonomiskt stöd till Nationella Kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården
Bilaga 1
Mall för öppen rapportering
Bilaga 2
Stadgar och arbetsordning för IGN och NBL
Bilaga 3
Riktlinjer för marknadsföring av receptfria läkemedel på mobiltelefon och läsplattor