X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Foto på Raphael van Emeren

"Kommunikationen är avgörande för trygg läkemedelsanvändning"

Informationsflödet kring läkemedelsäkerhet är konstant och kravfyllt. Uppdaterad kunskap om företagens produkter måste nå ut till vårdgivarna och patienterna behöver enkel och korrekt information för att kunna sköta sin medicinering korrekt. Som ansvarig för Amgens säkerhetsarbete vet Raphael Van Eemeren vikten av att alla inblandade får sina behov mötta. I framtiden kan artificiell intelligens och annan ny teknik både förenkla och förbättra procedurerna.

Raphael Van Eemeren ansvarar för läkemedelsföretaget Amgens arbete med säkerheten kring sina produkter. Han tror att hälso- och sjukvården inte alltid är medveten om kopplingen mellan medicineringsfel och säkerhetsprofilen för ett läkemedel. När ett misstag skett vid medicinering måste alla berörda parter bidra med information och bedömningar om hur det kom sig och hur det kan förhindras.

– För oss som läkemedelsföretag är det därför viktigt att samla in så mycket information som möjligt om medicineringsfel så att vi också kan bedöma vilka förbättringar vi kan göra från vår sida.

Den mänskliga faktorn ligger bakom många skador vid läkemedelsanvändning. Hur arbetar Amgen för att minska risken för att mediciner till exempel förväxlas?

– När våra produkter finns tillgängliga i flera styrkor har vi som standard att använda olika färger för olika styrkor samt att använda samma färg på en ytterförpackning som på exempelvis sprutan som finns i. Detta minskar risken för förväxling och hjälper patienter och vårdpersonal att upptäcka eventuella sammanblandningar vid administreringen.

Lättillgänglig läkemedelsinformation kan rädda liv

Informationen om hur man ska använda ett läkemedel måste vara lättillgänglig i vårdsammanhang. Raphael Van Eemeren säger att det vore värdefullt om hälso-och sjukvårdspersonalen enkelt kunde dela med sig av läkemedelsinformation och bruksanvisningar för att främja korrekt användning. Det skulle i vissa fall kunna vara livräddande.

– Jag har nyligen haft en personlig erfarenhet av detta då vår dotter fick diagnosen typ I-diabetes. Hon fick ett läkemedel som familj och vänner ska använda om hon får mycket lågt blodsocker. När jag gick till apoteket för att hämta ut läkemedlet gav apotekaren mig en broschyr med en QR-kod till FASS där jag direkt blev hänvisad till en tydlig bruksanvisning och ett videoklipp. Det var sedan enkelt för mig att dela detta klipp med familj och vänner som då kunde ta till sig informationen på ett enkelt sätt. Det gör att vi känner oss tryggare och är ett bra exempel på hur man kan göra informationen mer lättillgänglig för patienter, deras närstående och vårdgivare.

Läkemedelsföretagens säkerhetsinformation misstas för reklam

En stor del av läkemedelsföretagens verksamhet handlar om att ta fram säkerhetsinformation om sina produkter – riskminimeringsmaterial. Raphael Van Eemeren understryker vikten av att patienter och sjukvårdspersonal förstår värdet av det materialet eftersom syftet är att bidra till korrekt användning av läkemedlen och minska risken för medicineringsfel.

Idag upplever många företag att informationen, som skickas ut till hälso- och sjukvården, ofta misstas för marknadsföring. Ett sätt att komma till rätta med det är att skapa större medvetenhet bland alla intressenter, säger Raphael. Det aktuella temat för årets patientsäkerhetsdag (”Medication Safety – medication without harm”) är en bra början.

– Kanske är det ännu viktigare är att hälso- och sjukvården förstår att det också vår uppgift som läkemedelsföretag att utvärdera hur effektiva riskminimeringsmaterialen är och att vi därför kontinuerligt försöker förbättra dem. När uppdaterade material skickas ut är det för att vi ser en möjlighet att ytterligare minimera specifika risker.

Riskminimering är en internationell läkemedelsfråga

Hur ser du på den roll EU:s kommitté för läkemedelssäkerhet PRAC* och svenska myndigheter spelar för att minimera risker vid läkemedelsanvändning?

– Inom EU:s regelverk för farmakovigilans (läkemedelssäkerhet) spelar PRAC en oerhört viktig roll eftersom gruppen består av oberoende experter och det ger en möjlighet att införa säkerhetsåtgärder i hela EU på ett relativt strömlinjeformat sätt. De lokala läkemedelsmyndigheterna är närmare patienterna och bidrar med viktiga lokala nyanser. Därför är samspelet mellan PRAC, de lokala läkemedelsmyndigheterna i EU och läkemedelsföretagen mycket viktig när man ska införa riskminimerande åtgärder.

Nyttja tekniken för tryggare medicinering

När Raphael Van Eemeren fritt får önska sig tre åtgärder för att förbättra patientsäkerheten vid medicinering listar han bärbar teknologi, artificiell intelligens och fler verktyg för att nå ut med information om viktiga förändringar i säkerhetsinformationen.

– Det är glädjande att se att några lokala initiativ för att öka rapporteringen av biverkningar genom rapportering direkt från patienters journaler nu går vidare från en pilotfas. Ett nästa steg skulle kunna vara att samla in information om biverkningar direkt från patienters bärbara enheter (wearables).

– Att få in information om biverkningar och kompletterande uppgifter är en sak men både läkemedelsindustrin och myndigheterna skulle kunna bli bättre på att snabbare hantera och analysera all information så att ny säkerhetsinformation kan nå användaren snabbare. Inte minst skulle vi behöva ha kortare handläggningstider för att uppdatera produktinformation och bipacksedel. Det är nästan överflödigt att lyfta fram att AI kan spela en betydande roll här.

– Det sista steget är såklart att återigen nå ut till hälso- och sjukvården och patienterna för att informera dem om uppdateringar i produktinformationen. Här skulle det vara värdefullt att använda fler digitala kanaler och verktyg, över olika plattformar, för att sprida informationen och till exempel de riskminimeringsmaterial som vi har utan att skapa en stor börda hälso- och sjukvården.

* PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) är en kommitté inom den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA som utvärderar och övervakar läkemedelssäkerhet.

Det här är Raphael Van Eemeren

Raphael Van Eemeren är EU/UK QPPV (Qualified Person for Pharmacovogilance) på läkemedelsföretaget Amgen. Det innebär att han har ett övergripande ansvar för hur företaget systematiskt arbetar med säkerheten för sina produkter. I rollen ingår även att ha överblick över företagets säkerhetsstudier, riskhanteringsplaner och riskminimeringsåtgärder.

Raphael är utbildad farmaceut och har arbetat på Amgen i cirka 20 år i olika roller, både lokala, regionala och globala.

Uppdaterad: 19 september 2022