X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Sköterska med droppställning

Förutsättningar för precisionsmedicin i Sverige

Våren 2020 intervjuades företrädare för hälso- och sjukvården och akademin om de utmaningar som finns kopplade till implementeringen av precisionsmedicin i svensk hälso- och sjukvård. Resultatet samlas i rapporten Förutsättningar för precisionsmedicin i Sverige.

Målsättningen i regeringens nationella Life Science-strategi är att Sverige ska vara en ledande Life Science-nation. För det krävs internationellt konkurrenskraftig forskning och innovation och, inte minst, förutsättningar att bygga långsiktiga och strategiska partnerskap där akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv kan samverka för att tillsammans bidra till såväl ökad kunskap som till att tillgängliggöra nya behandlingar för patienter i Sverige.

De stora forskningsframsteg som gjorts under senare år har skapat förutsättningar för en modernisering och mer individanpassad hälso- och sjukvård – så kallad precisionsmedicin.  Detta innebär tillgång till mer avancerad diagnostisk och dataanalys som möjliggör mer individanpassade behandlingar men som också ger nya förutsättningar för preventiva insatser, så kallad precisionshälsa. 

Under hösten 2020 beställde läkemedelsföretaget och Lif-medlemmen Roche en undersökning förutsättningarna för implementering av precisionsmedicin i den svenska hälso- och sjukvården. Kartläggningen har genomförts av Arthur D. Little som intervjuat elva företrädare för olika organisationer och regioner om vilka utmaningar de ser kopplade till implementeringen av precisionsmedicin

Det standardiserade vårdförloppet vid lungcancer har använts som modell för att analysera dagens situation och ett hypotetiskt framtidsscenario i syfte att identifiera områden där det behövs olika typer av åtgärder för att implementera precisionsmedicin.

Slutsatserna i rapporten baseras på de genomförda intervjuerna och ska ses som ett underlag för det fortsatta arbetet för en modernisering av svensk hälso- och sjukvård genom implementeringen av precisionsmedicin.

Vad är precisionsmedicin?

I Nationell strategi för Life Science (Sveriges Regering, december 2019) definieras precisionsmedicin enligt följande: Med precisionsmedicin avses diagnostiska metoder och terapi för individanpassad utredning, prevention och behandling av sjukdom, applicerade på individnivå eller på delar av befolkningen. De nya möjligheter som precisionsmedicinen erbjuder baseras på senare års framsteg inom bland annat molekylära biovetenskaper (”omics”-teknologier) och bioinformatik, samt tillkomsten av nya högupplösande avbildningstekniker.

Förutsättningar för precisionsmedicin i Sverige

Rapporten är ett underlag för fortsatt dialog med beslutsfattare, patientföreningar, myndigheter och andra intressenter om hur precisionsmedicin ska bli en integrerad del av svensk hälso- och sjukvård.

Ladda ner den fullständiga rapporten här.

 Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy

Uppdaterad: 17 oktober 2022