X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lifs dataskyddspolicy

Senast uppdaterad: 2020-11-20

VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Lif vidtar åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Läkemedelsindustriföreningens Service AB, 556170-1268, (Lif) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges.

På denna sida beskriver vi hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de personuppgifter som vi sparar hos oss. Med personuppgifter avses all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

VAR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Vi strävar alltid efter att spara personuppgifter inom EU. Vissa av våra tjänsteleverantörer finns dock utanför EU och i dessa fall behandlas personuppgifter utanför EU/EES-området. För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser LIF till att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats med samtliga tjänsteleverantörer som hanterar dina personuppgifter utanför EU/EES-området, t.ex. dataöverföringsavtal (som inkluderar EU-kommissionens standardiserade dataskyddsbestämmelser, s.k. modellklausuler). Från och med den 25 maj 2018 har du rätt att, på begäran, få information om till vilka länder utanför EU/EES-området som dina personuppgifter överförs och vilka skyddsåtgärder som Lif har vidtagit.

VI KAN UPPDATERA DENNA INFORMATION

Vi kan komma att uppdatera denna informationstext, t.ex. om vi skulle behandla uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela uppgifter med andra mottagare I sådant fall kommer vi att meddela dig på lämpligt sätt. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på Lif.se.

DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Lif behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Du har rätt att:

Begära tillgång (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften rättas.

Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter om det finns lagligt stöd för detta.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Begära radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begära begränsning av behandling

Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen har begränsats får vi endast, utöver lagra uppgifterna, behandla dem med stöd av ditt samtycke, för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter.

Flytta din data (dataportabilitet)

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ditt samtycke.

Hantera dina rättigheter

Om du vill hantera dina rättigheter, t.ex. beställa ett registerutdrag eller begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, ber vi dig att ladda ner vårt formulär. Normalt tar det oss 30 dagar att hantera din begäran från det att vi har tagit emot formuläret. Skicka det ifyllda formuläret till gdpr@lif.se tillsammans med kopia på giltig id-handling. Detta för att vi ska vara säkra på din identitet. Använd gärna den e-postadress som du eventuellt har registrerad hos oss när du skickar in formuläret.

KONTAKT

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Lif. Se nedan för kontaktuppgifter. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten).

Läkemedelsindustriföreningens Service AB
556170-1268
Box 17608
118 92 Stockholm

E-post: gdpr@lif.se

Uppdaterad: 1 september 2023