X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Illustration patient

Patientsamverkan

Att patientrepresentanter har en stark och inflytelserik röst i hälso- och sjukvårdssystemet är avgörande för en individcentrerad sjukvård. Samarbete mellan patientrepresentanter och läkemedelsföretag behövs för både utveckling, effektiv användning och utvärdering av läkemedel. Det är bara genom samverkan vi kan få en evidensbaserad, säker hälso- och sjukvård. På den här sidan finns information om kliniska prövningar, förutsättningarna för samverkan mellan läkemedelsbranschen och patientrepresentanter och länkar till utbildningar som syftar till att stärka samarbetet mellan sjukvårdssystemets aktörer.

E-utbildning om samverkan med läkemedelsföretag

Lifs har tagit fram en digital utbildning på 30 minuter om reglerna för samverkan mellan läkemedelsföretag, patientorganisationer och patienter. Den ger grundkunskap och tar upp en rad praktiska exempel – från vad som gäller när läkemedelsföretag arrangerar möten för patienter och medlemmar i organisationer till bestämmelserna kring konsultuppdrag. 

Regler för samverkan mellan läkemedelsföretag och patienter

Samverkan mellan läkemedelsföretag och patientorganisationer bidrar till bättre behandlingar och höjd livskvalitet för Sveriges patienter. Utbytet av kunskap och erfarenheter är idag utbrett och uppskattat. För att säkerställa att samarbetet sker på ett ansvarsfullt sätt och att de inblandade aktörernas oberoende inte äventyras har Lif tagit fram samverkansregler.

Patientutbildningar med EUPATI Sverige

Behovet av representanter som kan föra fram patienternas perspektiv inom forskning och läkemedelsutveckling är stort. EUPATI Sverige erbjuder en utbildning i ämnet, anpassad för patientföreträdare. Det stärker delaktigheten och möjligheten att påverka. Kursen tas fram tillsammans med patienter, bransch, akademi och offentliga myndigheter. Lif är en av aktörerna. EUPATI Sverige är ett Arvsfondsprojekt som drivs av Funktionsrätt Sverige.

Att delta i en klinisk läkemedelsprövning

Kliniska läkemedelsprövningar är en förutsättning för utvecklingen av nya läkemedel. De bidrar också till framsteg inom den medicinska forskningen. Det finns flera anledningar till att människor väljer att medverka i en prövning. Här kan du läsa mer om hur det fungerar och fördelarna med att delta.

Expertnätverk Patientsamverkan

Ett starkt och professionellt partnerskap mellan patientrepresentanter och den forskande läkemedelsbranschen är nödvändigt. Det hjälper branschen att utveckla säkra läkemedel som är effektiva samt täcker medicinska behov på ett adekvat sätt, genom att patienternas kunskap tas tillvara under hela processen: från utveckling till användning och optimering av de behandlingar som forskas fram. Därför driver Lif ett expertnätverk för patientsamverkan, en plattform där våra sakkunniga och representanter från medlemsföretagen kan ha en gemensam dialog med patientsfären och utveckla Lifs arbete på området. Nätverket driver bland annat frågor om former för samverkan, en långsiktigt hållbar och oberoende patientrepresentation och tillgänglighet till behandling.

För mer information, kontakta Maria Fagerquist som ansvarar för Expertnätverk patientsamverkan.

Foto på kontaktpersonen
Maria Fagerquist Sakkunnig policy
Uppdaterad: 15 december 2022