X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

IGN och NBL

Sök i:
Filtrera: *
* Får du inte de träffar du förväntar dig? Använd först ett filter och lägg därefter till ett i taget.

Prenumerera på nya IGN/NBL ärenden

Om IGN och NBL

IGN står för Informationsgranskningsnämnden och NBL står för Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation.

IGN (tidigare IGM) och NBL verkar sedan 1969 för att upprätthålla branschens krav på att läkemedelsföretagen i sin information och övriga marknadsaktiviteter iakttar god branschsed. Om ett företag konstaterats bryta mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk kan företaget åläggas att erlägga en avgift. Avgiften uppgår till max 500 000 kr och betalas till Lif.

IGN

Informationsgranskningsnämnden (IGN) ersatte from 1 januari 2017 Informationsgranskningsmannen (IGM).

IGN består av ordförande samt två ledamöter. Ordförande i IGN ska vara Lifs Compliance Officer. Minst en ledamot ska företräda medicinsk sakkunskap; denne ska vara legitimerad läkare, inneha klinisk specialitet eller motsvarande kompetens och vara kliniskt erfaren. Minst en ledamot ska ha kvalificerad utbildning inom hälso- och sjukvårdens område med betydande och allsidig erfarenhet samt ha insikter inom marknadsrätt.

IGNs uppgifter

 • att löpande granska företagens läkemedelsinformation.
 • att på eget initiativ eller efter anmälan pröva om marknadsföringsåtgärder och marknadsaktiviteter avseende läkemedel står i överensstämmelse med god branschsed.

IGNs sammansättning

Ordförande
Jonas Duborn, Compliance Officer Lif

Vice ordförande
Medicine Doktor Anders Öhlén

Ledamot
Apotekare Björn Isaksson

Suppleanter
Margareta Olsson Birgersson, Läkare

Göran Wennersten, Läkare

Anmälan till IGN

De som har rätt att anmäla ett ärende till IGN för granskning är:

 • Privatpersoner
 • Läkemedelsföretag
 • Annat företag eller sammanslutning (myndigheter anmäler till NBL)

Kontaktuppgifter till IGN

Informationsgranskningsnämnden, IGN
Lif
Box 17698
118 92 Stockholm

ign@lif.se

pliktexemplar@lif.se

Vice ordf. Anders Öhlén
Tel: 0702-00 16 20

Av miljöskäl är det önskvärt att pliktexemplar sänds via e-post.

Anmälningar inklusive bilagor skickas även dessa med fördel via e-post.

NBL

NBL består av ordförande och elva ledamöter. Ordföranden skall vara erfaren och dokumenterat skicklig jurist och får inte vara verksam inom läkemedelsbranschen. Sex ledamöter skall vara i ansvarig ställning knutna till läkemedelsföretag. Två ledamöter skall företräda medicinsk sakkunskap. Tre ledamöter skall företräda allmänintressen, särskilt konsumentintresset.

NBLs uppgifter

 • att behandla överklagade ärenden som handlagts av IGN eller LIFs Compliance Officer.
 • att vara första och sista instans i ärenden där en myndighet står som anmälare i ärenden avseende marknadsföring av läkemedel.
 • att avge vägledande uttalanden i en informations- eller marknadsföringsfråga när NBL finner detta nödvändigt.

NBLs sammansättning

Ordförande
f.d. Justitierådet Severin Blomstrand

Vice Ordförande
Justitierådet Ingemar Persson

Sekreterare
Seyran Yildiz, Institutet mot Mutor

Emma Renheim, Institutet mot Mutor (föräldraledig)

 

Ledamöter

Rikard Pellas, Sobi

Camilla Poljén, MSD

Birgitta Strinnholm, AstraZeneca Sverige AB

Johanna Blom, Bausch & Lomb Nordic AB

Anders Ottenblad, Abbvie AB

Synnöve Lindemalm, Medicinsk sakkunnig

Lennart Andrén, Medicinsk sakkunnig

Ove Andersson, Medicinsk sakkunnig, suppleant

Inge Eriksson, SKR, Allmänintresse

Mårten Lindström, SKR, Allmänintresse

Sofie Alverlind, SKR, Allmänintresse, suppleant

Bernt Åslund, Allmänintresse, suppleant

Susanne Oskarsson, Biogen

Ingrid Burman, Allmänintresse

 

Suppleanter

Tinni Lien, Bayer

Catherina Koninska, Mylan

 

NBL-möten andra halvåret 2021

 • 22 oktober
 • 19 november
 • 10 december

 

Kontaktuppgifter till NBL

Ärenden till NBL skickas företrädesvis via e-post, seyran.yildiz@institutetmotmutor.se, i andra hand via post enligt nedan.

Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL), Institutet mot Mutor (IMM)

Box 16050 
103 21 Stockholm

Tel: 08-555 100 45

 

Kontaktperson NBL

Seyran Yildiz, Institutet mot Mutor