X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

IGN och NBL

Prenumerera på nya IGN-/NBL-ärenden


Databaser

Filter

* Får du inte de träffar du förväntar dig? Använd först ett filter och lägg därefter till ett i taget.

Om IGN och NBL

Nämnderna IGN och NBL övervakar att läkemedelsföretagen följer god branschsed i sin läkemedelsinformation och andra marknadsföringsaktiviteter. De gör både granskningar på eget initiativ och efter anmälningar utifrån. Om det konstateras att ett företag brutit mot det etiska regelverket kan det åläggas en straffavgift. Avgiften uppgår till max 500 000 kr och betalas till Lif.

IGN

IGN (Informationsgranskningsnämnden) består av ordförande samt två ledamöter. Minst en ledamot ska företräda medicinsk sakkunskap; denne ska vara legitimerad läkare, inneha klinisk specialitet eller motsvarande kompetens och vara kliniskt erfaren. Minst en ledamot ska ha kvalificerad utbildning inom hälso- och sjukvårdens område med betydande och allsidig erfarenhet samt ha insikter inom marknadsrätt.

IGN ersatte från 1 januari 2017 Informationsgranskningsmannen (IGM).

IGN:s uppgifter

 • att löpande granska företagens läkemedelsinformation
 • att på eget initiativ eller efter anmälan pröva om marknadsföringsåtgärder och marknadsaktiviteter avseende läkemedel står i överensstämmelse med god branschsed.

IGN:s sammansättning

Ordförande
Medicine doktor Anders Öhlén

Vice ordförande
Apotekare Björn Isaksson

Ledamot
Margareta Olsson Birgersson, läkare

Suppleanter
Annika Ohlsson, apotekare

Hans Siltberg, läkare (fr.o.m. 1 augusti 2022)

Anmälan till IGN

De som har rätt att anmäla ett ärende till IGN för granskning är:

 • privatpersoner
 • läkemedelsföretag
 • annat företag eller sammanslutning (myndigheter anmäler till NBL).

Kontaktuppgifter till IGN

Informationsgranskningsnämnden, IGN
Lif
Box 17698
118 92 Stockholm

ign@lif.se

pliktexemplar@lif.se

Ordf. Anders Öhlén
Tel: 0702-00 16 20

Av miljöskäl är det önskvärt att pliktexemplar sänds via e-post.

Anmälningar inklusive bilagor skickas även dessa med fördel via e-post.

NBL 

NBL (Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation) består av ordförande och elva ledamöter. Ordföranden skall vara erfaren och dokumenterat skicklig jurist och får inte vara verksam inom läkemedelsbranschen. Sex ledamöter skall vara i ansvarig ställning knutna till läkemedelsföretag. Två ledamöter skall företräda medicinsk sakkunskap. Tre ledamöter skall företräda allmänintressen, särskilt konsumentintresset.

NBL:s uppgifter

 • att behandla överklagade ärenden som handlagts av IGN eller Lifs Compliance Officer.
 • att vara första och sista instans i ärenden där en myndighet står som anmälare i ärenden avseende marknadsföring av läkemedel.
 • att avge vägledande uttalanden i en informations- eller marknadsföringsfråga när NBL finner detta nödvändigt.

NBL:s sammansättning

Ordförande
F.d. justitierådet Severin Blomstrand

Vice Ordförande
Justitierådet Ingemar Persson

Sekreterare
Karolina Rondahl, Lif

Ledamöter

Rikard Pellas, Sobi

Camilla Poljén, MSD

Birgitta Strinnholm, AstraZeneca Sverige AB

Johanna Blom, Bausch & Lomb Nordic AB

Anders Ottenblad, Abbvie AB

Synnöve Lindemalm, medicinsk sakkunnig

Magnus Simonsson, medicinskt sakkunnig

Ove Andersson, medicinsk sakkunnig, suppleant

Inge Eriksson, SKR, allmänintresse

Mårten Lindström, SKR, allmänintresse

Kristina Niemi, allmänintresse

Sofie Alverlind, SKR, allmänintresse, suppleant

Susanne Oskarsson, Biogen

Ingrid Burman, allmänintresse

Suppleanter

Tinni Lien, Bayer

Henric Juserius, Glenmark pharma

NBL-möten våren 2024

 • 2 februari

 • 8 mars

 • 12 april

 • 31 maj

Kontaktuppgifter till NBL

Ärenden till NBL skickas företrädesvis via e-post till NBL sekreterare, nbl@lif.se, i andra hand via post enligt nedan.

Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL), Lif Service AB
BOX 17608
118 92 Stockholm

Tel: 08-462 37 00