X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Rekrytering

Senast uppdaterad: 2018-06-11

Arbetsökande eller kandidat är du om du ansöker om anställning på Lif.

Dina personuppgifter samlas in från dig själv, rekryteringsföretag som vi anlitat, referenspersoner som du har uppgivit och allmänt tillgängliga informationskällor, t.ex. sociala medier.

NÄR OCH VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Hantera rekryteringsprocessen

Lif behandlar personuppgifter som har samlat in för att hantera rekryteringsprocessen, t.ex. för att att ta emot och granska ansökningshandlingar (såsom CV och personligt brev) och för att utvärdera ansökan och för att kommunicera angående under rekryteringsprocessen.

Kategorier av personuppgifter

 • Bild- och ljudmaterial
 • Demografiska uppgifter, t.ex. kön
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kompetensuppgifter, t.ex. utbildningar och arbetslivserfarenhet
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgift om facklig tillhörighet
 • Uppgift om omdöme
 • Uppgift om sociala förhållanden, t.ex. civilstånd

Laglig grund

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett eventuellt anställningsavtal träffas.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel hälsouppgifter och uppgift om fackligt medlemskap, behandlar Lif endast om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då med stöd av uttryckliga samtycke.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under rekryteringsprocessen för detta syfte och för en tid om 26 månader därefter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Framtida rekrytering

I samband med en rekryteringsprocess kan Lif fråga efter godkännande att få spara ansökningshandlingar för en framtida rekrytering. Det är helt frivilligt att lämna sitt samtycke till att Lif sparar ansökningshandlingarna och samtycket kan när som helst återkallas.

Kategorier av personuppgifter

 • Bild- och ljudmaterial
 • Demografiska uppgifter, t.ex. kön
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kompetensuppgifter, t.ex. utbildningar och arbetslivserfarenhet
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgift om facklig tillhörighet
 • Uppgift om omdöme
 • Uppgift om sociala förhållanden, t.ex. civilstånd

Laglig grund

Samtycke. Behandlingen sker med stöd av samtycke.

Särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel hälsouppgifter och uppgift om fackligt medlemskap, behandlar Lif med stöd av ditt uttryckliga samtycke.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under en tid om 26 månader efter det att rekryteringsprocessen avslutats.

Genomföra kontroller och personlighets- och förmågestester

I vissa fall genomför Lif olika typer av kontroller och tester (t.ex. personlighets- och förmågetester) som ett steg i rekryteringsprocessen. Om det blir aktuellt med kontroller och tester kommer Lif att fråga efter kandidatens samtycke till detta.

Kategorier av personuppgifter

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Testuppgifter, t.ex. testresultat 

Laglig grund

Samtycke. Behandlingen sker med stöd av samtycke.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel hälsouppgifter, behandlar vi med stöd av ditt uttryckliga samtycke.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under rekryteringsprocessen för detta syfte och för en tid om 26 månader därefter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

Utvärdera och följa upp rekryteringsprocessen

Lif behandlar kandidaters personuppgifter för att utvärdera och följa upp rekryteringsprocessen, t.ex. för att ta fram rapporter och statistik över antalet ansökningar per tjänst och i allmänhet.

Kategorier av personuppgifter

 • Anställningsuppgifter
 • Demografiska uppgifter, t.ex. kön
 • Identitetsuppgifter
 • Kompetensuppgifter, t.ex. utbildningar och arbetslivserfarenhet
 • Organisatoriska uppgifter, t.ex. titel

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera rekryteringsprocessen.

Bevarandetid

Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.

Hantera och bemöta rättsliga krav

I syfte att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess, måste Lif behandla kandidatens personuppgifter.

Uppgifter

 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel uppgift om fackligt medlemskap och hälsouppgifter, behandlas om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.

Referensperson

Uppgifter

Samtliga uppgifter som är nödvändiga för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Lif behandlar personuppgifter om kandidater i syfte att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för Lif, t.ex. för att uppfylla krav i lagen om anställningsskydd (LAS).

Uppgifter

Samtliga uppgifter som samlats in och som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för Lif.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att Lif ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som gäller för Lif.

Hantera och skydda system och tjänster

För att hantera och skydda Lifs IT-system och -tjänster, t.ex. vid loggning, felsökning, säkerhetskopiering, förändrings- och problemhantering i system och i samband med eventuella IT-incidenter, behandlar Lif om det är nödvändigt kandidaters personuppgifter.

Uppgifter

Samtliga uppgifter som anges ovan.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda Lifs berättigade intresse av att hantera och skydda sina IT-system och -tjänster.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen ovan av personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 12 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

MOTTAGARE SOM PERSONUPPGIFTER DELAS MED

När det är nödvändigt delar Lif personuppgifter med olika mottagare.

Fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer

I vissa fall delar Lif personuppgifter med fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer, t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter (såsom förhandlings- och informationsplikt) eller för att hantera och bemöta rättsliga krav (t.ex. i samband med en tvist eller rättsprocess).

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Uppgifter

Samtliga uppgifter som samlats in och som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för Lif.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Kategorier av personuppgifter

Samtliga uppgifter som är nödvändiga för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.

Laglig grund för utlämnandet

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel uppgift om fackligt medlemskap och hälsouppgifter, delar Lif om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Myndigheter

Hantera och bemöta rättsliga krav

För att hantera och bemöta rättsliga krav (t.ex. i samband med en tvist eller rättsprocess) kan Lif om det är nödvändigt dela personuppgifter med myndigheter.

Kategorier av personuppgifter

Samtliga uppgifter som är nödvändiga för att hantera och bemöta det rättsliga kravet

Laglig grund för utlämnandet

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel uppgift om fackligt medlemskap och hälsouppgifter, delar Lif om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Externa rådgivare

Hantera och bemöta rättsliga krav

Om det är nödvändigt för att hantera och bemöta ett rättsligt krav kan Lif dela personuppgifter med externa rådgivare (till exempel advokatbyråer eller andra juristbyråer).

Kategorier av personuppgifter

Samtliga uppgifter som är nödvändiga för att hantera och bemöta det rättsliga kravet

Laglig grund för utlämnandet

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel uppgift om fackligt medlemskap och hälsouppgifter, delar Lif om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter delar Lif personuppgifter med tjänsteleverantörer som Lif har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller IT-tjänster till Lif (såsom drift, teknisk support och underhåll av IT-systemen) eller rekryteringstjänster. Tjänsteleverantörerna får endast behandla personuppgifter för dessa syften och inte för några egna ändamål. De är även skyldiga att skydda personuppgifter i samma utsträckning som Lif.

Uppdaterad: 24 maj 2018