X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Medverkande

Senast uppdaterad: 2018-08-30

Medverkande är du när du medverkar i t.ex. kommunikation i olika kanaler som sker inom ramen för Lifs verksamhet.

Dina personuppgifter samlas in från dig själv, externa personer som lämnar dina uppgifter till oss eller offentliga källor, t.ex. öppna webbplatser.

NÄR OCH VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten
Lif behandlar personuppgifter om personer som medverkar i kommunikation, t.ex. i e-post mellan medarbetare och andra externa personer i tjänsten.

Kategorier av personuppgifter

 • Kommunikation, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer
 • Namn
 • Organisatoriska uppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och med externa personer i tjänsten.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under en under en period om tio (10) år räknat från tidpunkten för den senaste kommunikationen i samma konversation för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

Kommunikation och lämnande av information

Lif behandlar personuppgifter om personer som medverkar eller förekommer i kommunikation och i information om Lifs verksamhet eller som är av betydelse för Lifs medlemsföretag i olika kanaler, t.ex. vid publicering av nyheter, artiklar och skrivelser på Lifs medlemssidor eller intranät, på Lifs webbplatser och i Lifs kanaler på sociala medier.

Kategorier av personuppgifter

 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress
 • Namn
 • Redaktionellt innehåll, t.ex. innehåll i artiklar

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs och Lifs medlemsföretags berättigade intresse av att ta kommunicera och lämna information om Lifs verksamhet och som är av betydelse för Lifs medlemsföretag.

Bevarandetid

Publicerade personuppgifter bevaras, som utgångspunkt, tillsvidare.

Genomföra omvärldsbevakning och analyser

Inom ramen för Lifs verksamhet genomför Lif omvärldsbevakning och olika analyser av t.ex. olika sakfrågor som är av betydelse för den forskande läkemedelsbranschen. I samband med detta behandlar Lif personuppgifter om personer som förekommer i sådan bevakning och analyser.

Kategorier av personuppgifter

 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress
 • Namn
 • Redaktionellt innehåll, t.ex. innehåll i artiklar
 • Uppgift om politisk uppfattning (i förekommande fall)

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att genomföra omvärldsbevakning och analyser som är av betydelse för den forskande läkemedelsbranschen.

De känsliga personuppgifter (politisk uppfattning) som eventuellt behandlas är uppgifter som på ett tydligt sätt har offentliggjorts.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras tillsvidare för detta syfte.

Hantera remisser

Som branschorganisation för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige är Lif remissinstans i frågor som rör den forskande läkemedelsbranschen. För att hantera remisser behandlar Lif personuppgifter om de personer som medverkar i hanteringen, t.ex. i samband med kommunikation om remissen och vid publicering av Lifs remissvar på Lifs webbplats.

Kategorier av personuppgifter

 • Kommunikation, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress
 • Namn
 • Organisatoriska uppgifter, t.ex. uppgift om arbetsgivare och befattning

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att hantera remissförfrågningar.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under den tid som remissen hanteras. Publicerade personuppgifter bevaras tillsvidare.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Lif behandlar personuppgifter i syfte att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess.

Kategorier av personuppgifter

Samtliga uppgifter som är nödvändiga för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist och rättsprocesser.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Lif behandlar personuppgifter om medverkande i syfte att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för Lif, t.ex. skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

Kategorier av personuppgifter

Samtliga uppgifter som samlats in och som är nöd-vändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för Lif.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att Lif ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som gäller för Lif.

Hantera och skydda system och tjänster

För att hantera och skydda Lifs IT-system och -tjänster, t.ex. vid loggning, felsökning, säkerhetskopiering, förändrings- och problemhantering i system och i samband med eventuella IT-incidenter, behandlar Lif, om det är nödvändigt, personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter

Samtliga uppgifter som anges ovan.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda Lifs berättigade intresse av att hantera och skydda sina IT-system och -tjänster.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen ovan av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 12 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

MOTTAGARE SOM PERSONUPPGIFTER DELAS MED

När det är nödvändigt delar Lif personuppgifter med olika mottagare.

Allmänheten

Personuppgifter som publicerats på webbsidan är offentliga och kan laddas ned av vem som helst.

Uppgifter

 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress
 • Namn
 • Organisatoriska uppgifter, t.ex. uppgift om arbetsgivare och befattning
 • Redaktionellt innehåll, t.ex. innehåll i artiklar

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att kommunicera och lämna information om Lifs verksamhet och som är av betydelse för Lifs medlemsföretag.

Medlemsföretag

Vid kommunikation med medlemsföretagen kan Lif dela personuppgifter om personer som förekommer i kommunikationen med medlemsföretagen.

Uppgifter

 • Kommunikation, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer
 • Namn
 • Organisatoriska uppgifter

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att kommunicera med Lifs medlemsföretag.

Externa personer

Vid kommunikation med externa personer delar Lif de personuppgifter som du själv eller annan lämnar till de externa personerna.

Kategorier av personuppgifter

 • Kommunikation, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer
 • Namn
 • Organisatoriska uppgifter

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och med externa personer i tjänsten.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter delar Lif personuppgifter med tjänsteleverantörer som Lif har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller IT-tjänster till Lif (såsom drift, teknisk support och underhåll av IT-systemen). Tjänsteleverantörerna får endast behandla personuppgifter för dessa syften och inte för några egna ändamål. De är även skyldiga att skydda personuppgifter i samma utsträckning som Lif.

Uppdaterad: 30 augusti 2018