X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Reklameraläkemedel.se, Lif Jourtelefon och Röda webben

Senast uppdaterad: 2020-11-20

Lif tillhandahåller tjänster för hantering av läkemedelsreklamationer, rapporter om läkemedelsförpackningar (reklameraläkemedel.se) och jourtelefonrapporter på uppdrag av berörda läkemedelsföretag (Röda webben-tjänsterna). I Röda webben-tjänsterna ingår även den webbaserade informationstjänsten på rodawebben.se. I samband med det behandlar Lif personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde till företagen, om inget annat anges. Det läkemedelsföretag som är personuppgiftsansvarig är det företag som berörs av reklamationen.

Dina personuppgifter samlas in från dig själv, din arbetsgivare eller uppdragsgivare.

NÄR OCH VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Hantera läkemedelsreklamationer

Rapportör

Vid rapportering av läkemedelsreklamationer via reklameraläkemedel.se behandlar Lif på uppdrag av berörda läkemedelsföretag personuppgifter om rapportören för att hantera läkemedelsreklamationen.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer och e-postadress.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose företagets berättigade intresse av att hantera läkemedelsreklamationen och att följa upp en lämnad reklamation.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras av Lif under en period om 12 månader räknat från tidpunkten för rapporten för att tillgodose företagets och Lifs berättigade intresse av att möjliggöra felsökning.

Hantera jourtelefonrapporter

Rapportör

Vid rapportering av läkemedelsärenden via Lif Jourtelefon behandlar Lif på uppdrag av berörda läkemedelsföretag personuppgifter om rapportören för att hantera rapporten.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer
 • Uppgift om berört läkemedel
 • Rapport

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose företagets berättigade intresse av att hantera rapporten och att följa upp en lämnad rapport.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlas endast om du frivilligt lämnar sådana uppgifter och då med stöd av ditt uttryckliga samtycke, eller om det rör sig om misstänkta biverkningar av läkemedel, med stöd läkemedelsförordningen (2015:458).

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras av Lif under en period om 12 månader räknat från tidpunkten för rapporten för att tillgodose företagets och Lifs berättigade intresse av att möjliggöra felsökning.

Hantera anmälan av Lif Jourtelefon-användare

Anmälare

Vissa personer har behörighet att anmäla nya Lif Jourtelefon-användare. Om du anmäler en person som Lif Jourtelefon-användare behandlar Lif anmälarens personuppgifter i syfte att hantera anmälan och bekräfta att endast behöriga personer får tillgång till systemet. Lif är personuppgiftsansvarig för behandlingen av anmälarens personuppgifter.

Uppgifter

 • Namn
 • Organisatorisk information, t.ex. titel

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera anmälan och säkerställa att endast behöriga personer får tillgång till systemet.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under den tid som anmälan hanteras och därefter för samma period som användarkontot finns för att tillgodose vårt berättigade intresse av att säkerställa spårbarhet.

Hantera Lif Jourtelefon-användare

Lif Jourtelefon-användare

Lif behandlar personuppgifter om Lif Jourtelefon-användare i samband med tillhandahållande av Röda webben-tjänsterna, t.ex. för att hantera användarkonton och för att göra informationsutskick om tjänsten. Lif är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Lif Jourtelefon-användarens personuppgifter.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer
 • Organisatorisk information, t.ex. titel
 • Användarnamn

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att hantera Lif Jourtelefon-tjänsten.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras som utgångspunkt till dess att användarkontot inaktiveras. Användarnamn och namn bevaras dock tillsvidare för att tillgodose berörda läkemedelsföretags och Lifs berättigade intresse av att säkerställa spårbarhet.

Hantera förfrågningar

Användare

Lif behandlar på uppdrag av berörda läkemedelsföretag användares personuppgifter för att hantera förfrågningar som rör Röda webben-tjänsterna.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer
 • Förfrågan

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda företags och Lifs berättigade intresse av att hantera förfrågningar som rör Röda webben-tjänsterna.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras normalt under en period om 12 månader räknat från tidpunkten för förfrågan för detta syfte eller den längre tid som är nödvändig för att hantera förfrågan.

Hantera tjänst för läkemedelsreklamationer

Röda webben-företagsanvändare

Lif behandlar på uppdrag av berörda läkemedelsföretag personuppgifter om Röda webben-företagsanvändare i samband med tillhandahållande av Röda webben-tjänsterna, t.ex. för att hantera användarkonton och för att göra informationsutskick om tjänsten.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer
 • Användarnamn

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda företags och Lifs berättigade intresse av att hantera tjänsten.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras som utgångspunkt till dess att användarkontot inaktiveras. Användarnamn och namn bevaras dock tillsvidare för att tillgodose berörda läkemedelsföretags och Lifs berättigade intresse av att säkerställa spårbarhet.

Följa upp och utvärdera användningen av Röda webben-tjänsterna

Användare

För att följa upp och utvärdera användningen av Röda webben-tjänsterna behandlar Lif på uppdrag av berörda läkemedelsföretag personuppgifter om användare av Röda webben-tjänsterna i samband med insamling av besöksstatistik.

Uppgifter

 • Klient-ID

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda läkemedelsföretag och Lifs berättigade intresse av att följa upp och utvärdera användningen av Röda webben-tjänsterna.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras endast under sådan tid som är nödvändig för att avidentifiera dem. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik bevaras tillsvidare eller till dess att de raderas.

Hantera anslutna företag till Röda webben-tjänsterna

Kontaktperson på anslutet företag

Lif behandlar personuppgifter om kontaktpersoner på anslutna företag för att hantera förhållandet till de anslutna företagen, till exempel administrera avgifter och kommunicera med kontaktpersonerna i samma syfte. Lif är personuppgiftsansvarig för behandlingen av kontaktpersonernas personuppgifter för detta syfte.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att hantera förhållandet till de anslutna företagen.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras till dess att anslutet företag anmäler ny kontaktperson och för en tid om tio (10) år räknat från tidpunkten då ny kontaktperson anmälts eller företaget upphört att vara ett anslutet företag (beroende på vilken tidpunkt som inträffar först) för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att hantera och bemöta eventuella rättsliga krav. Personuppgifter i bokföringsmaterial bevaras för en tid om sju (7) år räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades för att uppfylla rättsliga skyldigheter (bokförings- och redovisningskrav i bokföringslagen (1999:1078)).

Hantera och skydda system och tjänster

För att hantera och skydda de system och tjänster som används för att tillhandahålla Röda webben-tjänsterna behandlar Lif personuppgifter om de kategorier av individer vars personuppgifter behandlas i samband med tillhandahållande av tjänsterna, se ovan. För behandlingen av dina personuppgifter för detta syfte har Lif och berörda läkemedelsföretag ett delat personuppgiftsansvar.

Uppgifter

Samtliga uppgifter som anges ovan.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda företags och Lifs berättigade intresse av att hantera och skydda IT-systemen och -tjänsterna som används för att tillhandahålla Röda webben-tjänsterna.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen ovan av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 12 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

Utveckla system och tjänster

För att utveckla de system och tjänster som används för att tillhandahålla Röda webben-tjänsterna behandlar Lif på uppdrag av berörda läkemedelsföretag personuppgifter om de kategorier av individer vars personuppgifter behandlas i samband med tillhandahållande av tjänsterna, se ovan.

Uppgifter

Samtliga uppgifter som anges ovan.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda företags och Lifs berättigade intresse av att utveckla systemen och tjänsterna som används för att tillhandahålla Röda webben-tjänsterna.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att genomföra avidentifiering av uppgifter, testa funktionalitet eller genomföra verifiering av rättningar.

MOTTAGARE SOM PERSONUPPGIFTER DELAS MED

När det är nödvändigt delar Lif på uppdrag av berörda läkemedelsföretag dina personuppgifter med olika mottagare.

Berörda läkemedelsföretag

Rapportör

Personuppgifter som en rapportör lämnar i samband med en läkemedelsreklamation via reklameraläkemedel.se eller vid anmälan av ett läkemedelsärende via Lif Jourtelefon delas med berörda läkemedelsföretag.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer
 • Uppgift om berört läkemedel
 • Rapport

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose företagets berättigade intresse av att hantera rapporten och att följa upp en lämnad rapport.

Läkemedelsverket

Rapportör

På instruktion från berörda läkemedelsföretag delar Lif samtliga reklamationsrapporter som lämnas via reklameraläkemedel.se med Läkemedelsverket. Läkemedelsverket är personuppgiftsansvarig för sin egen efterföljande behandling av lämnande personuppgifter.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer
 • Uppgift om berört läkemedel
 • Rapport

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose företagets berättigade intresse av att hantera läkemedelsreklamationer och Läkemedelsverkets berättigade intresse av att få del av lämnade läkemedelsreklamationer.

e-Verifikation i Sverige

Rapportör

På instruktion från berörda läkemedelsföretag delar LIF samtliga rapporter om läkemedelsförpackningar som lämnas via reklameraläkemedel.se med e-Verifikation i Sverige (e-VIS), som är den svenska icke-kommersiella förening som driver SMVS (Swedish Medicines Verification System) för e-VIS egen efterföljande behandling i syfte att följa upp lämnade rapporter och för att ta fram statistik.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose företagets berättigade intresse av att hantera rapporter om läkemedelsförpackningar och e-VIS berättigade intresse av att få del av lämnade rapporter för uppföljnings- och statistikändamål.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter delar Lif personuppgifter med tjänsteleverantörer som Lif har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller olika tjänster till Lif, t.ex. IT-tjänster (såsom drift, teknisk support och underhåll av IT-systemen), kommunikations- och tryckeritjänster. Tjänsteleverantörerna får endast behandla personuppgifter för dessa syften och inte för några egna ändamål. De är även skyldiga att skydda personuppgifter i samma utsträckning som Lif.