X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bokaläkemedelsutbildning.se

Senast uppdaterad: 2019-04-29

Användare av bokaläkemedelsutbildning.se är du om du deltar i Lifs pilotprojekt Bokaläkemedelsutbildning.se.

Dina personuppgifter samlas in från dig själv, din uppdragsgivare eller arbetsgivare.

NÄR OCH VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Administratörer på företag

För att kunna administrera samarbetsdatabasen, behandlar Lif personuppgifter om administratörer på berörda företag.

Uppgifter

  • Namn
  • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress

Medarbetare inom hälso-och sjukvården

För att kunna förmedla kontakt genom samarbetsdatabasen behandlar Lif personuppgifter om de medarbetare inom hälso- och sjukvården som använder kontaktformuläret.

Uppgifter

  • Namn
  • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att inom ramen för pilotprojektet administrera samarbetsdatabasen.

Bevarandetid alt 1

Personuppgifter bevaras för detta syfte till dess att användarkontot raderas eller den tidigare tidpunkt du avregistrerar dig från bokalakemedelsutbildning.se.

Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Lif behandlar personuppgifter om användare i syfte att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för Lif, t.ex. skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

Uppgifter

Samtliga uppgifter som samlats in och som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för Lif.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att Lif ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som gäller för Lif.

Hantera och skydda system och tjänster

För att hantera och skydda Lifs IT-system och -tjänster, t.ex. vid loggning, felsökning, säkerhetskopiering, förändrings- och problemhantering i system och i samband med eventuella IT-incidenter, behandlar Lif, om det är nödvändigt, personuppgifter.

Uppgifter

Samtliga uppgifter som anges ovan.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda Lifs berättigade intresse av att hantera och skydda sina IT-system och -tjänster.

Bevarandetid

Dina personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen ovan av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 12 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

MOTTAGARE SOM PERSONUPPGIFTER DELAS MED

När det är nödvändigt delar Lif personuppgifter med olika mottagare.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter delar Lif personuppgifter med tjänsteleverantörer som Lif har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller IT-tjänster till Lif (såsom drift, teknisk support och underhåll av IT-systemen). Tjänsteleverantörerna får endast behandla personuppgifter för dessa syften och inte för några egna ändamål. De är även skyldiga att skydda personuppgifter i samma utsträckning som Lif.

 

Uppdaterad: 29 april 2019