X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Användare

Senast uppdaterad: 2018-08-06

Användare är du när du använder Lifs webbplatser, medlemssidor, intranät och andra digitala kanaler, t.ex. sidor på sociala medier.

Dina personuppgifter samlas in från dig själv, din uppdragsgivare eller arbetsgivare eller från andra externa personer som lämnar dina uppgifter till oss.

NÄR OCH VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Hantera användarkonton till medlemssidor och intranät

För att hantera användarkonton till Lifs medlemssidor och intranät, t.ex. för att registrera användarkonto och göra informationsutskick, behandlar Lif användares personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter

  • Namn
  • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera användarkonton till Lifs medlemssidor och intranät.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som användarkontot är aktivt. Om användarkontot inte har använts på 13 månader kommer användarkontot att raderas.

Hantera förfrågningar

Lif behandlar användares personuppgifter för att hantera förfrågningar i Lifs digitala kanaler, t.ex. via Lifs sidor på sociala medier.  

Kategorier av personuppgifter

  • Namn
  • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer
  • Förfrågan

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera förfrågningar.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras för detta syfte under en period om 12 månader räknat från tidpunkten för den senaste kommunikationen i samma konversation. Kommunikation i digitala kanaler bevaras, som utgångspunkt, tillsvidare för detta syfte. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.

Tillhandahålla nyhetsbrev

Lif behandlar användares personuppgifter för att tillhandahålla Lifs nyhetsbrev. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i nyhetsbrevet eller i kontoinställningarna.

Kategorier av personuppgifter

  • Namn
  • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla Lifs nyhetsbrev.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras för detta syfte till dess att användarkontot raderas eller den tidigare tidpunkt du avregistrerar dig från nyhetsbrevet.

Genomföra enkätundersökningar

Lif behandlar personuppgifter om användare i samband med att Lif genomför enkätundersökningar.

Kategorier av personuppgifter

  • Namn
  • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att genomföra enkätundersökningar.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras för detta syfte under den tid undersökningen genomförs och för en tid om tre (3) månader därefter för att sammanställa svaren i en rapport. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

Utvärdera och följa upp användningen av digitala kanaler

Lif behandlar personuppgifter som användare lämnar vid användningen av Lifs digitala kanaler för att utvärdera och följa upp användingen, t.ex. genom att samla in och analysera besöks- och klickstatistik.

Kategorier av personuppgifter

  • Användargenererad information, t.ex. besökta webbplatser

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utvärdera och följa upp användningen av Lifs digitala kanaler.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras endast under sådan tid som är nödvändig för att avidentifiera dem. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Lif behandlar personuppgifter om användare i syfte att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för Lif, t.ex. skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

Uppgifter

Samtliga uppgifter som samlats in och som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för Lif.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att Lif ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som gäller för Lif.

Hantera och skydda system och tjänster

För att hantera och skydda Lifs IT-system och -tjänster, t.ex. vid loggning, felsökning, säkerhetskopiering, förändrings- och problemhantering i system och i samband med eventuella IT-incidenter, behandlar Lif, om det är nödvändigt, personuppgifter.

Uppgifter

Samtliga uppgifter som anges ovan.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda Lifs berättigade intresse av att hantera och skydda sina IT-system och -tjänster.

Bevarandetid

Dina personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen ovan av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 12 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

MOTTAGARE SOM PERSONUPPGIFTER DELAS MED

När det är nödvändigt delar Lif personuppgifter med olika mottagare.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter delar Lif personuppgifter med tjänsteleverantörer som Lif har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller IT-tjänster till Lif (såsom drift, teknisk support och underhåll av IT-systemen). Tjänsteleverantörerna får endast behandla personuppgifter för dessa syften och inte för några egna ändamål. De är även skyldiga att skydda personuppgifter i samma utsträckning som Lif.

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 6 augusti 2018