FASS

Senast uppdaterad: 2018-08-30

Lif tillhandahåller läkemedelsinformationstjänsten Fass på uppdrag av anslutna företag. I samband med det behandlar Lif personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde till företagen. Vilka läkemedelsföretag som är anslutna till Fass framgår på denna sida.

Dina personuppgifter samlas in från dig själv, din arbetsgivare eller uppdragsgivare, eller, vid beställning av läkemedelsinformation i punktskrift, från berört läkemedelsföretag eller apotek.

NÄR OCH VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Hantera tjänst för läkemedelsinformation (FASS)

FASS-företagsanvändare

Lif behandlar på uppdrag av berörda läkemedelsföretag personuppgifter om Fass-företagsanvändare i samband med tillhandahållande av Fass-tjänsten, t.ex. för att hantera användarkonton, hantera produktflyttar och för att göra informationsutskick om tjänsten.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer
 • Användarnamn

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda företags och Lifs berättigade intresse av att hantera tjänsten.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras som utgångspunkt till dess att användarkontot inaktiveras. Användarnamn och namn bevaras dock tillsvidare för att tillgodose berörda läkemedelsföretags och Lifs berättigade intresse av att säkerställa spårbarhet.

Kontaktperson på anslutet företag

Lif behandlar personuppgifter om kontaktpersoner på anslutna företag i samband med tillhandahållande av Fass, t.ex. för att göra informationsutskick om tjänsten.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda företags och Lifs berättigade intresse av att hantera tjänsten.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras för detta syfte till dess att företaget meddelar annat eller att tjänsteavtalet upphör.


Hantera FASS-webbtjänst

Användare

Lif behandlar personuppgifter om användare av Fass-webbtjänst, t.ex. för att hantera användarkonton och göra informationsutskick om tjänsten.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda företags och Lifs berättigade intresse av att hantera tjänsten.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras för detta syfte till dess att användarkontot raderas.

Hantera förfrågningar

Avsändare

Lif behandlar på uppdrag av berörda läkemedelsföretag avsändares personuppgifter för att hantera förfrågningar som rör Fass-tjänsterna.

Uppgifter

 • Namn
 • Organisatoriska uppgifter, t.ex. titel
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer
 • Förfrågan

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda företags och Lifs berättigade intresse av att hantera förfrågningar som rör Fass-tjänsterna.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras normalt under en period om 12 månader räknat från tidpunkten för förfrågan för detta syfte eller den längre tid som är nödvändig för att hantera förfrågan.


Hantera beställning av punktskrift

Mottagare

I samband med en beställning av en punktskrift av läkemedelsinformation via berört läkemedelsföretag eller apotek behandlar Lif personuppgifter om mottagaren för att kunna hantera och leverera beställningen. För att hantera beställningen delar vi personuppgifter med en leverantör av punktskriftbeställningar, se nedan.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. adress

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda företags berättigade intresse av att tillhandahålla läkemedelsinformation i punktskrift.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att hantera beställningen och till dess att beställningen levererats.


Genomföra enkätundersökningar

FASS-företagsanvändare

För att genomföra enkätundersökningar om Fass behandlar Lif personuppgifter om Fass-företagsanvändare.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda företags och Lifs berättigade intresse av att genomföra enkätundersökningar om Fass-tjänsterna.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under den tid undersökningen genomförs och för en period om tre (3) månader för att sammanställa rapporter. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.


Följa upp och utvärdera användningen av FASS

Användare

För att följa upp och utvärdera användningen av Fass behandlar Lif på uppdrag av berörda läkemedelsföretag personuppgifter om användare av Fass.se i samband med insamling av besöksstatistik.

Uppgifter

 • Klient-ID.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda företags och Lifs berättigade intresse av att följa upp och utvärdera användningen av Fass-tjänsterna.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras endast under sådan tid som är nödvändig för att avidentifiera dem. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik bevaras tillsvidare eller till dess att de raderas.


Hantera anslutna företag till FASS och FASS-webbtjänst

Kontaktperson på anslutet företag

Lif behandlar personuppgifter om kontaktpersoner på anslutna företag för att hantera förhållandet till de anslutna företagen, till exempel hantera avtal, administrera avgifter och kommunicera med kontaktpersonerna i samma syfte. Lif är personuppgiftsansvarig för behandlingen av kontaktpersonernas personuppgifter för detta syfte.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose LIFs berättigade intresse av att hantera förhållandet till företagen.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras till dess att anslutet företag anmäler ny kontaktperson och för en tid om tio (10) år räknat från tidpunkten då ny kontaktperson anmälts eller företaget upphört att vara ett anslutet företag (beroende på vilken tidpunkt som inträffar först) för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att hantera och bemöta eventuella rättsliga krav. Personuppgifter i bokföringsmaterial bevaras för en tid om sju (7) år räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades för att uppfylla rättsliga skyldigheter (bokförings- och redovisningskrav i bokföringslagen (1999:1078)).


Hantera anmälan av Webbtjänst-användare

Anmälare

Vid anmälan av en Webbtjänst-användare behandlar Lif anmälarens personuppgifter i syfte att hantera anmälan och bekräfta att endast behöriga personer får tillgång till systemet. Lif är personuppgiftsansvarig för behandlingen av anmälarens personuppgifter.

Uppgifter

 • Namn
 • Organisatorisk information, t.ex. titel

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera anmälan och säkerställa att endast behöriga personer får tillgång till systemet.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under den tid som anmälan hanteras och därefter för samma period som användarkontot finns för att tillgodose vårt berättigade intresse av att säkerställa spårbarhet.


Hantera avtalsförhållande med författare

Författare

För att hantera avtalsförhållanden med författare som bidrar med portaltexter på Fass.se behandlar Lif personuppgifter om författaren, t.ex. för att hantera avtalet, registrera kontaktuppgifter och betala ut arvode. Lif är personuppgiftsansvarig för behandlingen av författarnas personuppgifter.

Uppgifter

 • Namn
 • Organisatoriska uppgifter, t.ex. titel
 • Arbetsplats

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att hantera avtalsförhållandet med författaren.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under avtalsförhållandet och för en tid om tio (10) år därefter för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att hantera och bemöta eventuella rättsliga krav. Personuppgifter i bokföringsmaterial bevaras för en tid om sju (7) år räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades för att uppfylla rättsliga skyldigheter (bokförings- och redovisningskrav i bokföringslagen (1999:1078)).


Kommunikation om författare

Författare

Lif behandlar personuppgifter om författare som bidragit med portaltexter på Fass.se. Lif är personuppgiftsansvarig för behandlingen av författarnas personuppgifter.

 

Uppgifter

 • Namn
 • Organisatoriska uppgifter, t.ex. titel
 • Arbetsplats

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att ange upphovsman till portaltexterna på Fass.se

Bevarandetid

Publicerade personuppgifter bevaras, som utgångspunkt, tillsvidare eller till dess att en ny portaltext med annan upphovman publiceras.


Hantera och skydda system och tjänster

För att hantera och skydda de system och tjänster som används för att tillhandahålla Fass-tjänsterna behandlar Lif personuppgifter om de kategorier av individer vars personuppgifter behandlas i samband med tillhandahållande av tjänsterna, se ovan. För behandlingen av dina personuppgifter för detta syfte har Lif och berörda läkemedelsföretag ett delat personuppgiftsansvar.

Uppgifter

Samtliga uppgifter som anges ovan.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda företags och Lifs berättigade intresse av att hantera och skydda systemen och tjänsterna som används för att tillhandahålla Fass-tjänsterna.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 12 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.


Utveckla system och tjänster

För att utveckla de system och tjänster som används för att tillhandahålla Fass-tjänsterna behandlar Lif personuppgifter om de kategorier av individer vars personuppgifter behandlas i samband med tillhandahållande av tjänsterna, se ovan. För behandlingen av dina personuppgifter för detta syfte har Lif och berörda läkemedelsföretag ett delat personuppgiftsansvar (dvs. var för sig).

Uppgifter

Samtliga uppgifter som anges ovan.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda företags och Lifs berättigade intresse av att utveckla systemen och tjänsterna som används för att tillhandahålla Fass-tjänsterna.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att genomföra avidentifiering av uppgifter, testa funktionalitet eller genomföra verifiering av rättningar.


MOTTAGARE SOM PERSONUPPGIFTER DELAS MED

När det är nödvändigt delar Lif på uppdrag av berörda läkemedelsföretag dina personuppgifter med olika mottagare.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter delar Lif personuppgifter med tjänsteleverantörer som Lif har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller olika tjänster till Lif, t.ex. IT-tjänster (såsom drift, teknisk support och underhåll av IT-systemen), kommunikations- och tryckeritjänster. Tjänsteleverantörerna får endast behandla personuppgifter för dessa syften och inte för några egna ändamål. De är även skyldiga att skydda personuppgifter i samma utsträckning som Lif.

Leverantör av punktskriftbeställningar

Vid beställning av läkemedelsinformation i punktskrift delas personuppgifter med leverantören av punktskriftbeställningar för att hantera beställningen. Leverantören får endast behandla personuppgifter för att hantera beställningen och inte för några egna syften.

Leverantör av bilder på läkemedel och medicintekniska produkter

Vid beställning av bilder på läkemedel och medicintekniska produkter delas personuppgifter med leverantören för att hantera beställningen. Leverantören är ansvarig för sin egen hantering av personuppgifter vid beställningen.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • E-postadress

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera din beställning av bilder på läkemedel och medicintekniska produkter.

 

Relaterat innehåll
Uppdaterad: 21 maj 2018