X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Deltagare

Senast uppdaterad: 2020-11-20

Deltagare är du om du deltar i ett seminarium, möte, i en utbildning som sker inom ramen för Lifs verksamhet eller i övrigt besöker Lifs lokaler. Deltagare är du även om du deltar i Lifs grupper och nätverk.

Dina personuppgifter samlas in från dig själv, din uppdragsgivare eller arbetsgivare eller från andra externa personer som lämnar dina uppgifter till oss.

NÄR OCH VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Genomföra seminarier, möten och utbildningar

Vid deltagande i seminarier, möten och utbildningar som sker inom ramen för Lifs verksamhet behandlar Lif personuppgifter om deltagarna, t.ex. för att registrera och dokumentera deltagandet och för att kommunicera med deltagarna för samma syfte.

Uppgifter

 • Bildmaterial, t.ex. fotografi eller videoinspelning
 • Kommunikation, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden eller röstinspelning
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer
 • Namn
 • Organisatorisk information

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att genomföra seminarier, möten och utbildningar.

Bevarandetid

Personuppgifter i deltagarlistor bevaras under en period om 13 månader räknat från tidpunkten för mötet för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp deltagandet och utvärdera genomförda seminarier, möten och utbildningar. Personuppgifter i bokföringsmaterial bevaras för en tid om sju (7) år räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades för att uppfylla rättsliga skyldigheter (bokförings- och redovisningskrav i bokföringslagen (1999:1078)).

Hantera Lifs grupper och nätverk

I syfte att hantera Lifs grupper och nätverk, t.ex. publicera namn och kontaktuppgifter till deltagare på Lifs medlemswebb, för att dokumentera grupperna och nätverkens verksamhet (såsom i protokoll och minnesanteckningar), samt kommunicera med deltagarna för samma syfte, behandlar Lif personuppgifter om deltagarna.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer
 • Kommunikation
 • Organisatorisk information

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att hantera Lifs grupper och nätverk och särskilt dokumentera gruppernas och nätverkens verksamhet.

Bevarandetid

Personuppgifter i protokoll och minnesanteckningar bevaras tillsvidare. Personuppgifter som har publicerats på Lifs webbplatser bevaras till dess att ny deltagare anmäls.

Genomföra enkätundersökningar

Lif behandlar personuppgifter i samband med att Lif genomför enkätundersökningar.

Kategorier av personuppgifter

 • Kommunikation, t.ex. enkätsvar
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra enkätundersökningar.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras för detta syfte under den tid undersökningen genomförs och för en tid om tre (3) månader därefter för att sammanställa svaren i en rapport. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

Kamerabevakning för att förebygga, avslöja och utreda brott

Vi kan behandla dina personuppgifter i samband med kamerabevakning av våra ingångar i syfte att förebygga, avslöja och utreda brott, men även för din och vår trygghet. Det finns tydliga skyltar som visar om ett område är kamerabevakat. Endast ett fåtal behöriga personer har tillgång till bildmaterialet.

Kategorier av personuppgifter

 • Bildmaterial

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra kamerabevakning i syfte att förebygga, avslöja och utreda brott.

Bevarandetid

Dina personuppgifter bevaras under en period om två (2) månader räknat från tidpunkten för inspelningen i syfte att förebygga, avslöja och utreda brott.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Lif behandlar personuppgifter i syfte att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för Lif, t.ex. skyldigheter enligt datakyddslagstiftningen.

Uppgifter

Samtliga uppgifter som samlats in och som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för Lif.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att Lif ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som gäller för Lif.

Hantera och bemöta rättsliga krav

I syfte att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess, kan Lif behandla deltagares personuppgifter.

Uppgifter

 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för att hantera och bemöta det rättsliga kravet

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist och rättsprocesser.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.

Hantera och skydda system och tjänster

För att hantera och skydda Lifs IT-system och -tjänster, t.ex. vid loggning, felsökning, säkerhetskopiering, förändrings- och problemhantering i system och i samband med eventuella IT-incidenter, behandlar Lif om det är nödvändigt personuppgifter om kontaktpersoner till leverantörer.

Kategorier av personuppgifter

Samtliga uppgifter som anges ovan.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda Lifs berättigade intresse av att hantera och skydda sina IT-system och -tjänster.

Bevarandetid

Dina personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen ovan av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 12 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

MOTTAGARE SOM PERSONUPPGIFTER DELAS MED

När det är nödvändigt delar Lif personuppgifter med olika mottagare.

Deltagare och deras organisationer

Lif kan dela deltagares personuppgifter med andra deltagare och deras organisationer i samband med kommunikation med dessa.

Kategorier av personuppgifter

 • Bildmaterial, t.ex. fotografi
 • Kommunikation, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden
 • Namn
 • Kontaktuppgifter , t.ex. e-postadress och telefonnummer
 • Organisatoriska uppgifter

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och med externa personer i tjänsten.

Medlemsföretag

Medlemsföretagen har bland annat tillgång till mötesprotokoll och minnesanteckningar på Lifs medlemswebb. Vid kommunikation med medlemsföretagen kan Lif även dela deltagares personuppgifter med medlemsföretagen.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer
 • Kommunikation, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden
 • Organisatorisk information

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att hantera Lifs grupper och nätverk och särskilt dokumentera gruppernas och nätverkens verksamhet.

Externa personer

Vid kommunikation med externa personer delar Lif de personuppgifter som du själv eller annan lämnar till de externa personerna.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer
 • Kommunikation, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden
 • Organisatorisk information

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och med externa personer i tjänsten.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter delar Lif personuppgifter med tjänsteleverantörer som Lif har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller olika tjänster till Lif, t.ex. IT-tjänster (såsom drift, teknisk support och underhåll av IT-systemen), kommunikations- och tryckeritjänster. Tjänsteleverantörerna får endast behandla personuppgifter för dessa syften och inte för några egna ändamål. De är även skyldiga att skydda personuppgifter i samma utsträckning som Lif.