X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Etik

Senast uppdaterad: 2018-05-23

Vid publicering av samarbeten i Lifs samarbetsdatabas, rapportering av värdeöverföringar och inom ramen för IGNs (Informationsgranskningsnämnden) och NBLs (Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation) verksamhet behandlar Lif personuppgifter på uppdrag av berörda läkemedelsföretag i egenskap av personuppgiftsbiträde.

Dina personuppgifter samlas från dig själv, din arbetsgivare eller uppdragsgivare.

NÄR OCH VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Administration av samarbetsdatabaser

Administratörer på företag

För att kunna administrera samarbetsdatabaserna, t.ex. för att göra det möjligt att lägga upp nya samarbeten i databaserna, behandlar Lif på uppdrag av berörda läkemedelsföretag personuppgifter om administratörer på berörda företag.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose företagets berättigade intresse av att administrera samarbetsdatabaserna.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras för detta syfte till dess att företaget meddelar annat eller att tjänsteavtalet upphör.

Sjukvårdspersonal

Vid rapportering av värdeöverföringar behandlar Lif på uppdrag av berörda läkemedelsföretag sjukvårdspersonals personuppgifter.

Uppgifter

 • Namn
 • Arbetsplats
 • Utbetalt arvode och utlägg för omkostnader

Laglig grund

Samtycke. Behandlingen sker med stöd av ditt samtycke.

Berättigat intresse. Om du inte har lämnat ditt samtycke behandlar företaget dina personuppgifter för att tillgodose sitt berättigade intresse av att uppfylla sina skyldigheter enligt läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER) och istället sammanställa dina personuppgifter för att rapportera värdeöverföringar på en aggregerad nivå.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras för detta syfte under en period om fem (5) år räknat från utgången av respektive rapporteringsperiod. Uppgifterna är dock offentliga (publicerade) under en period om tre (3) år räknat från tidpunkten då uppgifterna offentliggjordes.

Kontaktperson för extern part

Vid publicering av samarbeten behandlar Lif på uppdrag av berörda läkemedelsföretag personuppgifter om kontaktpersoner för externa parter som anges i rapporterade samarbeten.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer och e-postadress.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose företagets intresse av att uppfylla sina skyldigheter enligt läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras för detta syfte under en period om tre (3) år räknat från tidpunkten då uppgifterna offentliggjordes.

Beredning av beslut från IGN och NBL

Anmälare, nämnddeltagare, medverkande

I samband med beredning av beslut inom ramen för IGN och NBL behandlar Lif på uppdrag av berörda läkemedelsföretag personuppgifter om anmälare, nämnddeltagare och övriga medverkande personer som kan förekomma i beslutsunderlaget.

Uppgifter

 • Namn

För nämnddeltagare även följande uppgifter:

 • E-postadress

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda företags intresse av att uppfylla sina skyldigheter enligt läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att bereda beslutet, samt för en tid om tio (10) år därefter räknat från tidpunkten för beslutet för att tillgodose företagens berättigade intresse av att upprätthålla spårbarhet.

Kommunikation av beslut från IGN och NBL

Anmälare, nämnddeltagare, medverkande

Besluten från IGN och NBL publiceras på webbplatsen och skickas till berörda parter. Lif behandlar i samband med det personuppgifter om anmälare, nämnddeltagare och medverkande som förekommer i beslutet.

Uppgifter

 • Namn

För nämnddeltagare även följande uppgifter:

 • E-postadress

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda företags intresse av att uppfylla sina skyldigheter enligt läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras för detta syfte tillsvidare.

MOTTAGARE SOM INFORMATION DELAS MED

När det är nödvändigt delar Lif på uppdrag av berörda läkemedelsföretag dina personuppgifter med olika mottagare.

Allmänheten

Personuppgifter som publicerats på webbsidan är offentliga och kan laddas av ned av vem som helst.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda företags intresse av att uppfylla sina skyldigheter enligt läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Berörda parter

Personuppgifter i beslut från IGN och NBL delas med de parter som berörs av beslutet.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

För nämnddeltagare även:

 • E-postadress

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda företags intresse av att uppfylla sina skyldigheter enligt läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter delar Lif personuppgifter med tjänsteleverantörer som Lif har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller olika tjänster till Lif, t.ex. IT-tjänster (såsom drift, teknisk support och underhåll av IT-systemen), kommunikations- och tryckeritjänster. Tjänsteleverantörerna får endast behandla personuppgifter för dessa syften och inte för några egna ändamål. De är även skyldiga att skydda personuppgifter i samma utsträckning som Lif.

Uppdaterad: 21 maj 2018