X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Medlemsföretag

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Kontaktperson på medlemsföretag är du om du arbetar på eller har anlitats av något av Lifs medlemsföretag.

Dina personuppgifter samlas in från dig själv, din uppdragsgivare eller arbetsgivare eller från andra externa personer som lämnar dina uppgifter till oss.

NÄR OCH VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Hantera medlemsföretag

För att hantera Lifs medlemsföretag, t.ex. administrera medlemsregistret och medlemsavgifter samt kommunicera i samma syfte, behandlar Lif personuppgifter om kontaktpersoner till medlemsföretagen.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer
 • Kommunikation
 • Organisatorisk information

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att hantera relationen till medlemsföretagen.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras till dess att en ny kontaktperson anmäls av medlemsföretaget. Personuppgifter i bokföringsmaterial bevaras för en tid om sju (7) år räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades för att uppfylla rättsliga skyldigheter (bokförings- och redovisningskrav i bokföringslagen (1999:1078)).

Kommunikation och lämnande av information

För att kommunicera och lämna information till medlemsföretagen om Lifs verksamhet eller information som berör medlemsföretagen behandlar Lif personuppgifter om kontaktpersoner till medlemsföretagen.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att kommunicera med och lämna information till medlemsföretagen

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras för detta syfte till dess att kontaktpersonen avregistreras.

Genomföra enkätundersökningar

Lif behandlar personuppgifter om kontaktpersoner till medlemsföretagen i samband med att Lif genomför enkätundersökningar bland medlemsföretagen.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att kommunicera med och lämna information till medlemsföretagen.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras för detta syfte under den tid undersökningen genomförs och för en tid om tre (3) månader därefter för att sammanställa svaren i en rapport. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

Hantera och bemöta rättsliga krav

I syfte att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess, mot ett medlemsföretag eller annan behandlar Lif personuppgifter om kontaktpersoner till medlemsföretagen.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer
 • Kommunikation
 • Organisatorisk information

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist och rättsprocesser.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Lif behandlar personuppgifter om kontaktpersoner till medlemsföretag i syfte att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för Lif, t.ex. bokförings- och redovisningskrav och skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

Uppgifter

Samtliga uppgifter som samlats in och som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för Lif.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att Lif ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som gäller för Lif.

Hantera och skydda system och tjänster

För att hantera och skydda Lifs IT-system och IT-tjänster, t.ex. vid loggning, felsökning, säkerhetskopiering, förändrings- och problemhantering i system och i samband med eventuella IT-incidenter, behandlar Lif om det är nödvändigt personuppgifter om kontaktpersoner till medlemsföretag.

Uppgifter

Samtliga uppgifter som anges ovan.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda Lifs berättigade intresse av att hantera och skydda sina IT-system och -tjänster.

Bevarandetid

Dina personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen ovan av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 12 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

MOTTAGARE SOM PERSONUPPGIFTER DELAS MED

När det är nödvändigt delar Lif personuppgifter med olika mottagare.

Medlemsföretagen

Vid kommunikation med medlemsföretagen kan Lif dela kontaktpersoners personuppgifter med medlemsföretagen.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer
 • Kommunikation, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden
 • Organisatorisk information

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att hantera att hantera relationen till medlemsföretagen.

Externa personer

Vid kommunikation med externa personer delar Lif de personuppgifter som du själv eller annan lämnar till de externa personerna.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer
 • Kommunikation, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden
 • Organisatorisk information

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och med externa personer i tjänsten.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter delar Lif personuppgifter med tjänsteleverantörer som Lif har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller IT-tjänster till Lif (såsom drift, teknisk support och underhåll av IT-systemen). Tjänsteleverantörerna får endast behandla personuppgifter för dessa syften och inte för några egna ändamål. De är även skyldiga att skydda personuppgifter i samma utsträckning som Lif.

Uppdaterad: 24 maj 2018