X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

“Coronapandemin fortsätter att utmana”

Smittan i Europa ökar och vilken strategi som ska genomföras för att bromsa pandemin diskuteras i väntan på ett fungerande vaccin. Forskning från Sverige bekräftar att det framförallt var hög ålder i kombination med annan sjukdom som orsakade de flesta av vårens dödsfall men också att vården utvecklats och blivit bättre. Kan forskning om hur SARS-CoV-2 dämpar smärtupplevelser resultera i nya läkemedel och kan kväveoxidbehandling hjälpa covid-sjuka?

Det blir allt mer uppenbart att det är ett problem om vår uppfattning om coronapandemin enbart styrs av hur massmedia väljer att beskriva den och inte utifrån det allt bättre statistiska underlag vi får. Situationen i Europa skapar just nu feta rubriker i alla nyhetsmedier. Den europeiska kontinenten har under senaste tiden haft cirka 300 000 nya fall av identifierade smittade per vecka men det ska jämföras med att i våras hade vi 3 miljoner nya fall under samma tid, samtidigt som det då troligen fanns ett stort mörkertal med odiagnostiserade.

Storbritannien hade i veckan en ökning av antalet nydiagnostiserade fall på 77 procent mellan två dagar men ändå motsvarar denna andra våg endast en tiondel av andelen smittade under våren. En stor del andel av de smittade är unga och vi ser en ökande smittspridning inom universitetsvärlden. I dagarna har bland annat över 1 000 elever isolerats efter utbrott på två brittiska lärosäten.

David Nabarro, WHO-expert, har i ett uttalande tydliggjort att kriget mot covid-19 inte vinns genom allt tuffare nedstängningar och generella försök att kontrollera medborgares beteenden. Han vill se en mer situationsanpassad strategi – att rätt beslut ska tas på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Lättare sagt än gjort, tycker nog många. Utan att förringa de som avlidit eller fått svåra problem efter genomgången coronainfektion kan man konstatera att President Roosvelts citat “The only thing we have to fear is fear itself” används allt oftare när coronaläget analyseras.

Världen fortsätter att stänga ner

Trots tveksamt vetenskapligt underlag planerar många länder för stora inskränkningar. I New York vill borgmästaren stänga ner ett flertal stadsdelar, skolor och restauranger. Samma åtgärder väntas bli verklighet i Paris och i Storbritannien har det föreslagits att man ska införa restriktioner som innebär att man inte får träffa någon utanför den egna familjen. I Italien planerar man att kräva att alla medborgare ska bära munskydd när man vistas utomhus. Undrar om det är realistiskt.

”Great Barrington declaration”

En forskartrio från tre olika universitet (två brittiska och ett amerikanskt) står bakom ”Great Barrington declaration”. I denna uppmanar de världens länder att skapa flockimmunitet genom att se till att alla unga, som löper liten risk att bli svårt sjuka i covid-19, blir smittade. På så sätt vill de snabba på utvecklingen av immunitet i samhället i avvaktande på att eventuella vacciner finns att tillgå. Samtidigt uppmanar de att individer med risk att bli svårt sjuka ska skyddas. De motiverar sitt upprop med att nedstängningar har en förödande konsekvens för folkhälsan och drabbar låginkomsttagare hårdast.

Ett annat utspel har gjorts av Kate Bingham, ansvarig för Storbritanniens vaccinationsprogram. Hon har i ett uttalande konstaterat att hela befolkningen aldrig kommer att kunna vaccineras, blir det hälften får man vara nöjd. Planen är därför att endast vaccinera äldre och de med uttalad risk. Så länge det inte finns ett vaccin med 95-procentig effekt finns ingen anledning att vaccinera hela befolkningen, enligt Bingham. Ett uttalande som inte kommer att öka intresset för vaccinationer i Storbritannien, där vaccinskepticismen redan idag är stor.

Fortsatt spridning I Sverige

I Sverige har vi framförallt sett enstaka utbrott i speciella grupperingar förutom i Stockholm, där smittan dyker upp på ett mer utspritt sätt. Det som är speciellt i huvudstaden är att ökningen framförallt kommer från de som testar sig själva i hemmet och oftast med obetydliga symtom och besvär. En grupp som riskerar att bli en allt viktigare källa till omedveten smittspridning.

SARS-CoV-2 kan visa vägen till ny smärtbehandling

Forskare från universitetet i Arizona, USA, har gjort spännande iakttagelser. Man sökte en förklaring till varför så många som hälften av alla som smittats under pågående pandemi inte upplevde några symtom eller bara hade mycket milda besvär. De insåg att denna symtomlindring gynnade virus möjligheter till ökad spridning då infekterade inte känner av sin smitta och därför inte undviker sociala kontakter. Forskarna kunde visa att SARS-CoV-2:s spike protein, det som virus använder för att ta sig in i cellerna, samverkar med VEGF-A/Neuropilin-1 receptorn, vilken i sin tur sänder smärtsignaler till hjärnan. Kroppen har många olika biologiska signalvägar för att vi ska kunna uppleva smärta och en av dessa är den som kallas Vascular Endothelial Growth Factor-A (VEGF-A). Den signalvägen spelar roll för kärlväggstillväxt men är även aktiverad i samband med cancer och reumatiska sjukdomar. När VEGF-A binds till receptorn för neuropilin skapas en stark smärtupplevelse och coronavirusets spike-protein verkar kunna blockera denna bindning. Nu vill forskarna se om det går att utveckla en behandling som på ett liknande sätt binder sig till neuropilin, vilket skulle kunna bli ett välkommet tillskott för bättre smärtbehandling.

Risken med att vara gammal och skör

Geriatriska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm har följt upp sina inläggningar under våren och konstaterar att samsjuklighet och skörhet är helt avgörande faktorer när det gäller överlevnad vid covid-19. Glädjande nog kunde de notera att tre fjärdedelar av alla svårt sjuka överlevde under de tre månader som studien varade och att resultaten blev allt bättre över tid. Från en medeldödlighet på kliniken på 3 procent innan pandemin steg siffran till 30 procent för att i slutet av observationstiden ligga på 20 procent. Risken att dö med covid-19 ökade med 5 procent per levnadsår och en 85-åring har 50 procents högre risk att dö än en 75-åring. En risk som var ännu högre om patienten var skör och samtidigt behandlades för andra sjukdomar. Ett allt bättre omhändertagande förklarar troligen de successivt sjunkande dödstalen.

Kväveoxid en ny möjlighet vid covid-19

Under våren har det pågått ett antal studier som utvärderat nyttan av kväveoxid, NO, som en behandling vid svårare covid-19. Även svenska universitet har intresserat sig för denna möjlighet. Idén är gammal och testades bland annat under SARS-epidemin för att öka syresättning vid sviktande lungfunktion, sannolikt via en minskning av inflammationen i lungvävnaden. NO tillverkas naturligt i kroppen och fungerar som ett hormon. Det styr spänningen i blodkärlsväggarnas muskler och blodflödet mellan olika organ. Den effekten utnyttjas sedan länge av läkemedel mot kärlkramp. NO är frisatt från ett kemiskt ämne, SNAP (S-nitroso-N-acetylpenicillamin) och har även en tydlig virusdödande effekt vilket gör denna behandling än mer intressant. Vi väntar fortfarande på resultat från kontrollerade studier.

Vad är K-talet?

Många försöker hitta en förklaring till varför vi i Sverige numera har en lägre smittspridning än i andra europeiska länder, även justerat för befolkningsstorlek. I Spanien har man 7 gånger så många smittade per 100 000 invånare och motsvarande siffra är i Tjeckien 6, i Frankrike 5 och i Nederländerna 4 gånger så många med konstaterad infektion.

En av förklaringarna kan vara faktor K, det tal som beskriver om det är många som smittar några få eller några få som smittar många, så kallade superspridare. Ett lågt K-tal talar för att man inom landet har många superspridare, något som Sverige hittills varit befriat från. Man räknar med att i drabbade länder står 10 procent av de infekterade för 80 procent av smittspridningen. Varför Sverige klarat sig så bra kan man undra över. Troligen beror det på att vi har varit duktiga på att undvika stora folksamlingar, vi har relativt små hushåll utan generationsboende, vi höll skolorna öppna för barn som aldrig är viktiga superspridare och vi håller ”oftast” tillräcklig distans till andra.

Smart virus

Virus är smarta och anpassar sig snabbt till olika miljöer för att kunna fortsätta att sprida sig. Vi lär under den närmaste tiden få se hur SARS-CoV-2, i försök att hitta fler att infektera, kommer att spridas i nya grupperingar. I Frankrike uppger man idag att över hälften av nya smittade kommer från fattiga invandrargrupper medan man i Danmark har noterat att nästan 50 procent av alla nya infekterade är under 30 år, men att dessa står för knappt 5 procent av de som läggs in på sjukhus. En liknande bild som den vi ser i Sverige.

Vi lär oss hela tiden allt mer om covid-19 men många frågeställningar kvarstår och när denna pandemi tar slut vet ingen. Med förhoppning om att vi alla tillsammans gör det vi kan för att säkra en allt bättre utveckling i Sverige får jag önska en trevlig helg.

Johan Brun är senior medicinsk rådgivare på Lif och läkare med 20 års erfarenhet från den forskande läkemedelsbranschen.

Läs mer om pågående forskning kring läkemedel och vacciner mot covid-19 i Lifs forskningsöversikt.

Uppdaterad: 8 oktober 2020