X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nytt projekt ska undersöka genomförbarheten i ett svenskt partnerskap för kliniska prövningar

10 april
Patient och läkare

Vinnova har beviljat en förstudie kring ett svenskt partnerskap för kliniska läkemedelsprövningar, med särskilt fokus på de företagsinitierade prövningarna. Lif är en av deltagarna i projektet.

Projektet sker med stöd av det strategiska innovationsprogrammet Swelife. Förstudien syftar till att undersöka och konkretisera några av partnerskapets bärande delar och vad som skulle krävas för att realisera dem. Fem parter bestående av storstadsregionerna Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen samt Lif och SwedenBIO deltar i projektet.

Kliniska prövningar innebär möjligheter för patienter att redan i utvecklingsprocessen få tidig tillgång till nya, effektivare behandlingar samtidigt som de bidrar till vårdens utveckling. Kliniska prövningar fungerar även som proxy för life science-sektorn eftersom det är en viktig ingång för företag i allokering av investeringar i Sverige inom såväl forskning som produktion.

Ökad kapacitet och förmåga inom kliniska prövningar

Projektets parter är överens om att Sverige behöver höja ambitionsnivån för kliniska prövningar. Förstudien kommer därför att ta avstamp i att det, både utifrån ett tillväxt- och patientperspektiv, behöver genomföras fler kliniska prövningar i Sverige och i alla faser av terapiutvecklingen.

Projektet koordineras av Region Skåne och projektleds ifrån Region Stockholm. Samtliga parter ansvarar för olika delar i projektet som förväntas resultera i:

  • En ökad, datadriven kunskap och ett beslutsstöd för strategisk prioritering av terapiområden inom vilka genomförandekapaciteten av kliniska prövningar behöver stärkas.
  • En förståelse för om modellen för s.k. konsortialavtal är relevant och ändamålsenlig för att reglera ett partnerskap, hur avtalskonstruktionen bör utformas samt tydliggöra respektive parts åtaganden.
  • En modell för hur nationella terapinätverk inom ramen för partnerskapet och över region- och vårdgivargränser kan etableras och fungera över tid och som ett sätt att stärka Sveriges förmåga att planera för och genomföra kliniska prövningar.
  • Ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan projektparterna avseende arbetssätt, processer, insikter och vägval.
  • En fördjupad dialog med de danska och norska partnerskapen (TrialNation och NorTrials) som best practice för företagsinitierade, kliniska prövningar.

En modell för hur Sverige kan bli mer attraktivt som prövningsland

Stefan Jovinge, forskningschef för Skånes universitetssjukhus (SUS) och koordinator för projektet, säger att det är avgörande i den globala konkurrensen att man kan bedriva de studier man åtar sig med hög kvalitet.

– De tre största regionerna (Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne) bygger en gemensam struktur för att skapa en modell som skall göra Sverige till ett attraktivt alternativ för studier och terapiutveckling. Genom att planera för studiegenomförande innan erbjudande kommer och skapa ett prövningsområde av Danmarks storlek med gemensam kontraktsskrivning ökas styrkan i att genomföra större inklusioner, på given tid. Målet är en modell för att göra Sverige attraktivt som prövningsland.

Frida Lundmark, som representerar Lif i projektet, betonar värdet av samarbete för att stärka Sveriges konkurrenskraft globalt.

– Läkemedelsbranschen ser detta som ett stort steg framåt. Projektet kommer generera värdefull kunskap och leda till ett konkret lyft. För att förbättra förutsättningarna för kliniska läkemedelsprövningar behövs ett målmedvetet, operativt och strategiskt partnerskap mellan alla involverade aktörer. Lif hoppas att utkomsten blir ett partnerskap nationell nivå, ett Swetrial, och även leder till mer samverkan mellan de nordiska länderna, så att vi kan öka konkurrenskraften inom kliniska prövningar som är en hörnsten i läkemedelsföretagens arbete och styr var de väljer att investera. Detta projekt lägger grunden för det.

 

Projektet ”Stärkt konkurrenskraft för kliniska prövningar” startade 1 april och pågår fram till sista juni 2025.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy