X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Analys föreslår ny finansieringsmodell för Läkemedelsverket

2 februari
Läkemedelsverket

Statskontoret har på uppdrag av regeringen analyserat Läkemedelsverkets ekonomiska situation, finansieringsmodell och avgiftsstruktur. Analysen visar att Läkemedelsverket fullgör sina uppgifter och har ett högt förtroende, men att regeringen bör ändra myndighetens finansieringsmodell.

Statskontoret bedömer sammantaget i sin analys att Läkemedelsverket fullgör sitt uppdrag, att verksamheten håller hög kvalitet och myndigheten har ett högt förtroende hos sina målgrupper. Det internationella anseendet är högt och myndigheten har en stark position inom EU-samarbetet.

Lif och flera andra målgrupper och samarbetspartners till Läkemedelsverket framhåller att det är värdefullt att Läkemedelsverket har ett högt internationellt anseende och att det är viktigt att myndigheten kan upprätthålla detta.

– Lif har i en rad olika sammanhang betonat vikten av att Läkemedelsverket får ekonomiska förutsättningar att bedriva en verksamhet med hög kvalitet och bibehållet internationellt anseende. Det är mycket positivt att Statskontoret har tagit intryck av vad Läkemedelsverkets målgrupper har framfört, säger Linda Melkersson, jurist på Lif.

Statskontoret föreslår annan finansieringsmodell

Läkemedelsverkets verksamhet finansieras till cirka 70 procent med avgifter. Statskontoret föreslår att de avgifter som Läkemedelsverket tar ut redovisas mot inkomsttitel på statsbudgeten och att myndighetens kostnader finansieras via ett förvaltningsanslag.  

Finansiering via förvaltningsanslag innebär att regeringen får bättre förutsättningar att ställa krav på att Läkemedelsverket effektiviserar sin verksamhet enligt Statskontoret.

Förslaget innebär ingen skillnad för de som betalar avgifter till Läkemedelsverket. Myndigheten kommer att fortsätta att ta ut avgifter som ska finansiera statens kostnader för Läkemedelsverkets verksamhet, och regeringen kommer att fortsätta att besluta om nivån på avgifterna. 

– Lif har i olika sammanhang tillstyrkt avgiftshöjningar i syfte att Läkemedelsverket ges förutsättningar till en tillräcklig och långsiktig finansiering. Vi har i dessa sammanhang alltid framhållit att det är viktigt att avgiftshöjningar tydligt kopplas till satsningar på kompetensutveckling, kompetensförsörjning, vidareutveckling av arbetssätt, fortsatt effektivisering och regelförbättring samt EU-engagemang. Lif anser att Statskontorets förslag är positivt om det förbättrar förutsättningarna för effektivisering.

Läkemedelverkets position inom EU har stor betydelse för svensk life science

Statskontoret påtalar att det arbete som Läkemedelsverket bedriver på EU-nivå är viktigt och att det gynnar både hälso- och sjukvården och den svenska life science-sektorn.

Läkemedelsverket har under lång tid byggt upp ett högt anseende som det är viktigt myndigheten kan upprätthålla. Statskontoret bedömer därför att det finns starka skäl att verksamheten finansieras via statsbudgeten för att trygga finansieringen för denna viktiga verksamhet.

– Lif har länge betonat att Läkemedelsverkets position som en av de mest ansedda läkemedelsmyndigheterna inom EU är av stor betydelse för hela den svenska life science-branschen. En förutsättning för att denna position ska kunna bibehållas och utvecklas är att Läkemedelsverket tillförsäkras tillräckliga resurser för att aktivt kunna delta, inte bara i direkt ärendehandläggning, utan även i EMA:s arbete med vetenskapliga riktlinjer och annat arbete som är viktigt för att utveckla det regulatoriska systemet. Det är glädjande att Statskontoret delar denna uppfattning, säger Linda Melkersson, jurist på Lif.

Läs mer på Statskontorets hemsida 

 

Foto på kontaktpersonen
Linda Melkersson Chefsjurist

Chefsjurist

Regulatoriska frågor och Läkemedelssäkerhet

LER och etiska frågor