X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif bidrog med inspel till regeringens uppdatering av life science-strategin

20 december 2023

Den 19 december deltog Lif i en hearing hos regeringen om den nationella life science-strategin. Syftet var att samla nyckelaktörer inom olika sektorer – akademi, offentlig sektor, patientorganisationer och näringsliv – för att få deras synpunkter på vilka målsättningar som är viktigast.

Detta som en del av arbetet med att uppdatera strategin som lanserades 2019. Med sina omfattande åtta prioriterade områden och 30 kopplade målsättningar behöver den efter fyra år nu uppdateras.

Hearingen leddes av bland annat socialminister Jakob Forssmed, utbildningsminister Mats Persson och regeringens life science-samordnare Jeanette Edblad. Under mötet gav deltagarna medskick till två huvudpunkter: Dels vilka tre frågeställningar inom de åtta områdena som regeringen främst bör ta sig an för att stärka Sverige som life science-nation, dels vad de inbjudna organisationerna själva prioriterar och hur de kan bidra till de frågor de identifierat som mest angelägna.

Konkurrenskraft, kliniska prövningar och innovation i fokus för läkemedelsbranschen

Från Lif deltog vd Johan Färnstrand. Hans budskap till regeringen var att den forskande läkemedelsbranschen ser internationell konkurrenskraft, klimatet för kliniska prövningar och implementeringen av innovationer i sjukvården som mest centralt för en svensk life science-sektor i världsklass.

  • Internationell konkurrenskraft: För en stark konkurrenskraft måste det vara självklart att life science-branschen, en av Sveriges ekonomiska basnäringar, backas upp av en effektiv närings- och handelspolitik som bottnar i investeringar i forskning och produktion och driver en hållbar utveckling. Regeringen behöver tydligt ta ställning för innovation och immaterialrätt inom EU för stärkt konkurrenskraft. Det gäller inte minst i förhandling och implementering av EU:s förslag till läkemedelslagstiftning, miljölagstiftning och EHDS (European Health Data Space) som kan främja användandet av hälsodata inom vård, forskning och innovation i Europa.
  • Förutsättningarna för kliniska prövningar: Kliniska läkemedelsprövningar är en ödesfråga för svensk hälso- och sjukvård. Sverige behöver ett nationellt partnerskap som kan skapa effektiva, förutsägbara processer och säkerställa en hög genomförandekapacitet i hälso- och sjukvården. Om företagen utför sina kliniska prövningar i blir det en inkörsport till fler investeringar i såväl forskning som produktion. Och omvänt: ett minskat antal kliniska prövningar slår mot hela kedjan, från forskning till användning. Sverige bör ta ledarskapet inom nordiska prövningar.
  • Implementeringen av innovationer i sjukvården: Att de forskande läkemedelsföretagens innovationer kommer till användning i sjukvården skapar verkligt värde för patienterna och svensk Life Science. För branschen är det avgörande med ett sammanhållet system, från forskning till implementering, där den uttalade ambitionen är tidig tillgång till nya behandlingar för patienter i Sverige. En infrastruktur för precisionsmedicin som möjliggör effektiv och nationellt jämlik tillgång är en viktigt del. Bättre möjligheter att använda hälsodata är en förutsättning för effektiv uppföljning samt implementering av precisionsmedicin och nya behandlingar.

Life science-strategin stärker branschen och bidrar till svensk välfärd

– Det var intressant att höra om de andra deltagarnas prioriteringar och få en samlad bild av alla insatser som redan pågår över hela Sverige, säger Johan Färnstrand. Vi fick också positiv respons när vi informerade om Lifs arbete inom de områden vi ser som prioriterade. Ett bidrag som vi lyfte är hur vi och våra medlemsföretag står redo att ta ansvar för att etablera och medverka i ett nationellt partnerskap för att fler patienter ska ges möjlighet att delta i kliniska prövningar. För närvarande arbetar vi också med en handlingsplan för att modernisera läkemedelssystemet och uppdaterar våra strategier för hälsodata och digital infrastruktur. Om alla bitar som deltagarna tog upp idag kommer på plats har Sverige en mycket god grund att stå på.

– Life science-branschen är en basnäring och därmed en motor för svensk industri. Den utvecklar Sverige som kunskapsnation och bidrar till ekonomi och hälsa. Därför är det så avgörande att regeringen uppdaterar strategin, något som inte bara stärker branschen utan också bidrar till svensk välfärd. Under hearingen pekade jag särskilt på vikten av ett internationellt perspektiv på konkurrenskraften. Lif utvecklar just nu en reformagenda för att stärka life science-sektorn i både Sverige och EU och en paketering av det svenska erbjudandet för en stark svensk position i unionen. Vi på Lif är glada över möjligheten att delta i hearingen och ser fram emot att bidra i det fortsatta arbetet med strategin.