X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund

Galderma Nordic AB (Galderma) är ett läkemedelsföretag inriktat på dermatologi. IGN har uppmärksammat en annons från företaget införd i tidningen Framtidens Läkemedel.

 

Excerpt: Aktualiserad artikel i ärendet: artikel 2 (kapitel 1, avdelning 1), Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Anmärkning

IGN har i tidningen Framtidens Läkemedel Nr 1 februari 2021 tagit del av en annons från Galderma AB med rubriken ”Stark utveckling inom dermatologi” (bifogas). I annonsen skriver Galderma under rubriken ”Flera lovande substanser” följande:

 ”Företaget har nu flera lovande preparat i sin ”pipeline”. Ett sådant är den monoklonala antikroppen nemolizumab, som har utvecklats för att behandla den allmänt förekommande sjukdomen atopisk dermatit, som drabbar barn i unga år och följer dem till vuxen ålder, samt den svåra hudsjukdomen prurigo nodularis, som yttrar sig som kroniska, kliande och smärtsamma knutor ihuden. För ett drygt år sedan fick Galderma så kallad breakthrough therapy designation för prurigo nodularis av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, vilket innebär att man sett preliminära bevis på att läkemedlet är verksamt mot allvarliga symptom och att det kan komma att få en snabbare godkännandeprocess. Ytterligare ett kvitto på substansens potential är att data från de kliniska fas II-studierna publicerats i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine.

 – Våra data från fas II-studierna är mycket lovande och vi är nu inne i fas III, där flera tusen patienter ingår. Det finns ett signifikant icke mött medicinskt behov när det gäller atopisk dermatit och speciellt prurigo nodularis, då det inte finns någon medicinsk produkt godkänd för att behandla prurigo nodularis. Så det finns ett stort behov av att kunna hjälpa den här lidande patientgruppen, berättar Baldo.”

 IGN finner att annonsen utgör marknadsföring av ett läkemedel som saknar marknadsföringstillstånd i Sverige. Annonsen strider således mot artikel 2 LER (kapitel 1, avdelning 1).

 

Svaromål

I sitt svaromål skriver Galderma följande:
 

Galderma Nordic har mottagit anmärkningen från IGN gällande den annons som publicerats i tidningen Framtidens Läkemedel i februari 2021. IGN anser att annonsen strider mot artikel 2 LER (kapitel 1, avdelning 1) då de finner att annonsen utgör marknadsföring av ett läkemedel som saknar marknadsföringstillstånd.

Inför publicering av annonsen diskuterade Galderma internt risken för att den skulle anses bryta mot prelanseringsförbudet. Syftet med annonsen var att informera om Galderma som företag. Galderma genomgår stora förändringar och expanderar, både i Sverige och i världen. Utbyggnad av Galdermas anläggning i Uppsala planeras och företaget kommer ha behov av att anställa ett stort antal nya medarbetare de kommande åren. Annonsen var avsedd att öka medvetenheten om Galderma som företag och som en attraktiv arbetsplats och Galderma anser den som institutionell reklam (dvs. LER är ej applicerbart).

Galderma är dock medvetna om att det finns fall där institutionell reklam är av en sådan karaktär att LER anses applicerbart. Galderma kontaktade LIFs compliance officer för råd gällande just detta innan publicering av annonsen. Compliance officer informerade om att det fanns risk för pre-lansering, att det ibland kan vara acceptabelt att nämna produkter under utveckling utan att bryta mot pre-lanseringsförbudet men att det i andra fall kan göra att materialet snarare ses som marknadsföring av icke godkänt läkemedel än som institutionell reklam och att LER då är applicerbart.

Galderma gjorde innan publiceringen den samlade bedömningen att annonsen var att anse som institutionell reklam och att den information gällande utveckling av nemolizumab som tas upp i annonsen är av informativ karaktär. Syftet var inte att marknadsföra ett kommande läkemedel. Syftet var att informera om att Galderma ägnar sig åt forskning och innovation för att attrahera potentiellt nya medarbetare.

Galderma kan dock i efterhand se att informationen skulle kunna ses som prelansering av icke godkänt läkemedel, både med tanke på hur informationen är framställd i annonsen och med tanke på var annonsen är publicerad. Galderma beklagar detta. Vi har tagit lärdom av det inträffade och kommer ta det i beaktande i framtiden för att undvika liknande missförstånd. Vi vill ändå avsluta med att påpeka att syftet med informationen inte var att marknadsföra ett icke godkänt läkemedel utan att informera om Galderma som företag.

 

IGNs bedömning och beslut

IGN tolkar Galdermas svaromål som att man accepterar anmärkningen.

IGN bedömer med hänvisning till ovan sagda att materialet strider mot artikel 2 (kapitel 1, avdelning 1) LER och att Galderma därmed har handlat i strid med god branschsed på läkemedelsinformationens område.

Avsteget bedöms vara en överträdelse av normalgraden, och IGN-avgiften bestäms därför till 110 000 kr. Fakturering sker från LIF Service AB.

Galderma uppmanas att framdeles beakta vad IGN här har anfört.


Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn och ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson. I ärendets beredning har också medverkat suppleanterna Göran Wennersten och Margareta Olsson Birgersson.

 

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn

Anders Öhlén

 

Bilaga: Artikel i Framtidens Läkemedel