X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bättre möjligheter att delta i kliniska läkemedelsprövningar

76 procent av väljarna tycker att fler svårt sjuka patienter ska få möjlighet att delta i kliniska prövningar av nya läkemedel. Den senaste tiden har intresset för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar ökat hos hälso- och sjukvården och beslutsfattarna. Men mer behöver göras så att fler kan delta i denna viktiga forskning.

Att som patient delta i en klinisk läkemedelsprövning innebär förutom ett mer strukturerat omhändertagande också att man kan få tillgång till ny och förhoppningsvis bättre behandling. Inte minst ges patienterna möjlighet att bidra till viktig kunskap som leder till mer effektiva läkemedel för andra patienter i samma situation.

För hälso- och sjukvården är kliniska läkemedelsprövningar ett sätt att vara med i utvecklingen av framtidens läkemedel och behandlingar. Prövningarna bidrar till ökad kunskap hos personalen och hjälper vården att förbereda sig inför nya typer av moderna behandlingar så att de kan nå patienterna snabbare. Kliniska läkemedelsprövningar bör ses som en del av behandlingen av patienter på motsvarande sätt som andra typer av behandlingar, framförallt i de fall då olika sjukdomar och tillstånd saknar behandlingar sedan tidigare.

Sverige, liksom resten av Europa, har sett en minskning av antalet kliniska läkemedelsprövningar under flera års tid. 2021 ökade antalet ansökningar till Läkemedelsverket om att få starta en klinisk läkemedelsprövning men om trenden har vänt och hur många av dessa prövningar som faktiskt startar återstår att se.

Regeringen har tagit fram en Life Science-strategi där ett tydligt mål är att antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar i svensk hälso- och sjukvård ska öka. Mycket behöver göras för att det målet ska nås. Bland annat får det inte vara högre trösklar eller mer administrativt krångligt att förlägga en läkemedelsprövning till Sverige än i de länder vi konkurrerar med. Vi måste också bli bättre på att marknadsföra de styrkor vi har och förenkla tillgången till hälsodata för att underlätta genomförandet av läkemedelsprövningarna.  

Det krävs också att de kliniska läkemedelsprövningarna kan göras i primärvården och att patienterna kan delta i prövningar närmare hemmet med hjälp av ny teknik och nya metoder.

Väljarfråga: Hur väl instämmer du i påståendet "Sverige bör satsa på att svårbehandlade patienter ska få möjlighet att medverka i kliniska prövningar av nya läkemedel"?

Källa: Novus. Läs mer om undersökningen här.

Lifs förslag för att få fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar till Sverige

  • Anpassa regelverket: Att ta bort vissa rättsliga hinder som idag är välkända skulle göra det enklare att starta prövningar i Sverige. Bland annat handlar det om att underlätta för distribution av prövningsläkemedel och att möjliggöra forskning med beslutsoförmögna patienter.
  • Gör det enkelt att få den kliniska prövningen förlagd till och godkänd i Sverige: För att kliniska prövningar ska landa i Sverige krävs det att vi kan visa att vi är konkurrenskraftiga. Det behövs intresserade läkare, tillräckligt med patienter och snabba godkännandeprocesser. Här finns det behov av insatser för att öka antalet ansökningar.
  • Gör det enkelt att genomföra företagsinitierade kliniska prövningar i hälso- och sjukvården: Att vården har rätt förutsättningar är helt avgörande för att stärka Sverige som prövningsland. Lif arbetar på olika sätt för att stödja utvecklingen och ser positivt på de många initiativ som pågår runt om i landet.
  • Att regeringen, regionerna och branschföreningarna inom Life Science gemensamt skapar ett modernt svenskt erbjudande – SweTrial: För att ta tillvara på alla goda förutsättningar som finns i Sverige ser Lif behovet av ett partnerskap mellan de berörda aktörerna. Idag har vi många pusselbitar, men det behövs starkare dialog för att de ska kunna byggas ihop till en helhet.

Lifs handlingsplan för fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar

I Lifs handlingsplan finns ett antal förslag och insatser för att öka antalet kliniska läkemedelsprövningar i Sverige, bland annat genom att underlätta genomförandet av dem i hälso- och sjukvården.

 

Ny databas ska öka antalet kliniska företagsinitierade studier

Lif bygger en nationell databas som visar vilka kliniska läkemedelsprövningar som har fått tillstånd att starta. Där ska patienter i hela landet kunna se vilka prövningar som finns och anmäla sitt intresse för att delta.

Prenumerera på Lifs nyhetsbrev

Anmäl dig till Lifs nyhetsbrev och få senaste nytt om läkemedelsbranschens alla verksamhetsområden, fördjupningar och eventinbjudningar.

Foto på kontaktpersonen
Sofia-Maria Annell Junior sakkunnig policy

Kliniska prövningar

Uppdaterad: 21 juni 2022