X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsbranschens etiska regelverk

Läkemedelsbranschens etiska regelverk Bakgrund, syfte, omfattning, och tillämplighet

Bakgrund och syfte

Regler för läkemedelsinformation har sedan det ursprungligen antogs 1969 av Läke­me­delsindustriföreningen (Lif) och Representantföreningen för Utländska Farmacevtiska Industrier (RUFI) varit det huvudsakliga dokumentet för att närmare ange läkemedelsföretagens ansvar för information om läkemedel. Under senare år har Lif bl.a. genom sitt medlemskap i European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA) kommit att omfattas av dessa organisationers regelverk. Därutöver har Lif ingått ett flertal överenskommelser om samverkansformer mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården m.fl. Dess­utom har regler för icke-interventionsstudier, regler för samverkansformer med orga­nisationer/intresseorganisationer, regler för umgänget mellan företag och medarbetare på apotek samt regler för umgänget mellan företag och politiker utgivits.

Lifs styrelse beslutade att samla de nationella och internationella regelverken i en kod. Lifs styrelse beslutade den 13 juni 2007 att anta det nya regelverket som benämns Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER). Regelverket trädde ikraft den 1 oktober 2007 och reviderades senast i juni 2022. Läkemedelsbranschens etiska regelverk ska ses som ett komplement till gällande lagstiftning, författningar och myndigheters föreskrifter och tillämpliga koder, t.ex. mutlagstiftning, Institutet mot Mutors ”Kod mot korruption i näringslivet” och regler kring upphandling. Den 1 januari 2018 bildades en nordisk förening för veterinärmedicinska läkemedel med ansvar för bland annat marknadsövervakning av veterinärmedicinska läkemedel. I samband med revideringen av LER i februari 2018 beslutades därför att ta bort de delar i LER som specifikt berörde veterinärmedicinska läkemedel. Övriga delar i LER berör fr.o.m. detta datum ej heller veterinärmedicinska läkemedel eller veterinärmedicinska företag.  

Omfattning och tillämplighet

Medlemsföretagen i Lif, Föreningen Innovativa Mindre Life Science Bolag (IML), ASCRO och Föreningen för Generiska Läkemedel (FGL) följer LER. Dessa är gemensamt benämnda som ”medlemsföretag” i detta regelverk.

Vid eventuell konflikt mellan tillämpliga bestämmelser i lagstiftning, LER, EFPIA Code of Practice eller IFPMA Code of Practice, skall den mest restriktiva bestämmelsen följas.   

Det åligger läkemedelsföretagen att tillse att Läkemedelsbranschens etiska re­gelverk iakttas även av moderbolag och systerbolag vid aktiviteter på den svenska marknaden eller riktade mot den svenska marknaden. Vidare åligger det läkemedelsföretagen att i licensavtal eller liknande med samarbetspartner ålägga dem att följa Läkeme­delsbranschens etiska regelverk, även om denna partner ej agerar på uppdrag av läkemedelsföretaget.

Ett läkemedelsföretag är ansvarigt för alla aktiviteter som sker på uppdrag av läkemedelsföretaget när det företräds av en mellanhand.

Uppdaterad: 30 juni 2021

Mer inom Läkemedelsbranschens etiska regelverk