X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Kapitel 3 - Umgängesregler: organisationer, allmänhet och politiker

Avdelning 1 - Etiska regler för samverkan mellan läkemedelsföretag och organisationer/intresseorganisationer/allmänhet

Bakgrund och syfte

Sedan en längre tid förekommer en viktig samverkan och erfarenhetsutbyte mellan läkemedelsföretag och olika organisationer. Samverkan mellan parterna blir allt viktigare bl.a. eftersom läkemedelsföretagen är i behov av kunskaps- och erfarenhetsutbyte från dem som lider av en specifik sjukdom eller använder vissa läkemedel för att läkemedelsanvändningen och läkemedelsutvecklingen ska bli optimal samt för att kunna utveckla information och tjänster som stödjer patienten i dess vardag. Läkemedelsföretag har ofta kunskaper och resurser som kan bidra till att utveckla eller stödja föreningens arbete med att förbättra medlemmarnas hantering av sjukdomen eller deras läkemedelsbehandling. Det kan också finnas behov av att gemensamt driva projekt för att tillsammans förbättra förutsättningarna för att leva med en viss sjukdom. All samverkan ska ske inom ramen för dessa etiska regler, samt övriga delar av det etiska regelverket.

Syftet och intentionen med de etiska reglerna är att säkerställa dels att samverkan sker på ett an-svarsfullt och meningsfullt sätt, dels att den genomförs på ett sådant sätt att de samverkande parternas oberoende ställning i förhållande till varandra ej rubbas eller kan ifrågasättas från juridisk eller etisk synpunkt. Detta medför t.ex. att samarbetsprojekt inte får utgöra en dominerande del av organisationens verksamhet och/eller ekonomi.

Omfattning

De etiska reglerna gäller för läkemedelsföretagen i sin interaktion med svenska organisationer eller dess medlemmar. Vissa organisationer och företag har fastställt egna regler för samverkan. Sådana egna regler ska ses som komple­ment till dessa etiska regler.

Med organisationer menas i detta dokument intresseorganisationer som handikappförbund, patientföre­ningar, anhörigföreningar och andra patientnätverk/sammanslutningar. Dessutom omfattas andra intresseorganisationer som bedriver opinionsbildning inom hälso- och sjukvårds­området, t.ex. pensio­närs­organisationer, 1,6 miljonersklubben, Cancerfon­den, Hjärt­Lungfonden m.fl.

Vid samverkan bör om relevant en organisation kontaktas eller engageras i första hand. Reglerna är också tillämpliga vid samverkan med patienter som ej är medlemmar av en organisation eller ej representerar en sådan. Motsvarande gäller även vid samverkan med närstående till patienter. I begreppet närstående avses i dessa regler såväl personer ur patientens familj, släktningar, partner, nära vän etc. och andra supporterande, t.ex. frivillig stödperson (dock ej medarbetare i hälso-och sjukvård i sin roll som tjänsteutövare).

Om internationella aktiviteter eller aktiviteter arrangerade av företagets utländska huvud­man arrangeras i Sverige eller är riktade till den svenska marknaden, ankom­mer det på dotterföretaget i Sverige att verka för att även huvudmännen respekterar de regler som gäller i Sverige.

Reglerna gäller även om ett företag själva eller i samarbete med organisation anlitar en tredje part (t.ex. kommunikationsbyrå eller reklambyrå) för att utföra hel eller del av aktiviteten, dvs. läkemedelsföretagen ansvarar för att reglerna iakttas av den externa konsulten.

Grundläggande principer

Följande principer är vägledande för all samverkan mellan läkemedelsföretag och organisationer:

 • Respekt för varandra och varandras roller
 • Ömsesidighet i relationerna
 • Öppenhet och transparens inför omvärlden
 • Restriktivitet i valet av samarbetsområden
 • Samarbetspartnernas oberoende ska värnas

Respekt för varandra och varandras roller

Organisationerna, oavsett om de kallas handikappförbund, patientföreningar, anhörigföreningar  etc. har uppdraget att företräda sina medlemmar eller motsvarande.

Läkemedelsföretagen är företag som bedriver forskning och utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring och försäljning av läkemedel.

Organisationernas medlemmar kan i ett erfarenhetsutbyte tex bidra med sina kunskaper och erfarenheter av att leva med olika sjukdomar och ohälsotillstånd. Organisationerna förmedlar även krav och önskemål om förbättringar till företagen och återkopplingen kan stärka användarperspektivet vid utformning av förpackningar, information i bipacksedlar, information kring och upplägg av kliniska forskningsstudier.

Företagen å sin sida har behov av denna information och hur det är leva med olika ohälsotillstånd, och hur samhället och sjukvården fungerar för dessa. Företagen kan också bidra med sjukdomsupplysande material eller liknande till organisationernas medlemmar.

Det är viktigt att parterna gemensamt diskuterar vad de vill åstadkomma och vad som är lämpligt att samverka kring. För att undvika rollkonflikter bör målsättningar, roller, ansvar och regler för samverkan vara tydliga från början.

Ömsesidighet i relationerna

Val av aktiviteter och projekt ska ligga i samtliga ingående parters intresse. Vid planering av aktiviteter är det viktigt att diskutera igenom vilka gemensamma intressen parterna har, vad man gemensamt vill åstadkomma samt vilka områden man kan samverka kring.

Målet är att gemensamt planera och genomföra projekt eller aktiviteter som samtliga parter kan ta ansvar för.

Öppenhet och transparens inför omvärlden

Det är viktigt att skapa öppenhet och insyn i all samverkan. Uppgifter om samverkan, eller avtal, ska finnas tillgängliga i Samarbetsdatabasen, www.lif.se, senast vid tidpunkten för genomförande av samverkan och tre år framåt.

Restriktivitet i valet av samarbetsområden

Samverkan ska väljas med omsorg, och samarbeten ska genomföras på korrekta grunder och vara transparent för omvärldens granskning. Samverkan ska gälla ämnen med naturlig koppling till de ingående parternas intresseområden.

Parternas oberoende är grunden för all samverkan

Det kan ibland vara en fördel att flera företag och eventuellt andra lämpliga aktörer ingår vid samverkan med en eller flera organisationer. För att säkerställa en oberoende ställning får samverkan och industrins sponsring av aktiviteter inte bli en dominerande del av organisationens ekonomi och verksamhet.  

Grundläggande regler

Följande grundläggande regler gäller vid all form av samverkan:

Marknadsföring av receptbelagda läkemedelLäkemedelsföretag får ej marknadsföra receptbelagda läkemedel mot allmänheten (se LER kapitel 1 avdelning 2), varken direkt eller indirekt. Såväl medlemmar av organisationer som där verksamma tjänstemän och företroendevalda etc. är att betrakta som allmänhet.

Patientintyg Läkemedelsinformation får ej innehålla intyg från enskilda patienter/allmänhet eller nära anhöriga etc. (LER, kapitel 1, avdelning 1 & 2, Artikel 8/108). Patienten kan däremot t.ex. beskriva sin sjukdom och hur det är att leva med sjukdomen men får aldrig peka ut enskilda läkemedel eller specifika behandlingar på så sätt att det direkt eller indirekt pekar ut enskilda läkemedel.

MåltiderVid sammankomster arrangerade av eller i samarbete med läkemedelsföretag får läkemedelsföretag erbjuda en måttfull måltid i direkt anslutning till sammankomsten. För måltider i Sverige ska lunchrepresentation och middagsrepresentation uppgå till högst det vid var tid av LIF fastställda värdet per deltagare. Alkoholförtäring i samband med sammankomst ska ske restriktivt och enbart i samband med måltid. Sprit får aldrig erbjudas. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas.

Sociala aktiviteter Varken i samband med sammankomster eller umgänget i övrigt får fristående sociala aktiviteter erbjudas eller bekostas av läkemedelsföretag. I samband med måltider eller mottagningar får dock en enklare social aktivitet, såsom enklare musikunderhållning, anordnas så länge denna är sekundär till såväl sammankomsten som till måltiden eller mottagningen.

Hälsobefrämjande aktiviteter I samband med sammankomster får det förekomma hälsofrämjande aktiviteter som är relevanta för patientgruppen, och som syftar till att upplysa och väcka intresse för livsstilsförändringar t.ex. motion och rörelse, och som har en positiv inverkan på sjukdomen. De hälsobefrämjande aktiviteterna ska ej vara huvudsyftet utan ska vara sekundära till sammankomsten.  

Donationer – Är endast tillåtna om de görs dedikerat till forskning, och att det kan säkerställas att dessa medel går till forskning och ej används för annan ordinarie verksamhet, vilket kan tillses via t.ex. 90-konto. Donationer till mottagare som omfattas av detta kapitel skall publiceras i Lifs Samarbetsdatabas (se nedan under ”Öppenhet och Avtal/Artikel 1”). En donation får aldrig utgöra kompensation för eller vara kopplad till en motprestation.

Resor/logi/registreringsavgift Resor får bara bekostas i samband med en konsultation. Resor ska planeras så att ankomst och avresa sker i så nära anslutning till uppdraget som praktiskt möjligt. Vid flygresor ska ekonomiklass väljas, dock kan väl motiverade undantag göras för flygresor (> 6h) utanför Europa.

MedföljandeEndast deltagare i sammankomst får bjudas in. Medföljande får således inte delta. När det gäller anlitandet av konsulter får läkemedelsföretag dock i undantagsfall bekosta resor, kost och logi för medföljande i egenskap av assistent/ledsagare till konsult. Ledsagare får ej arvoderas av läkemedelsföretag.

Val av ort och lokal Läkemedelsföretag får arrangera eller sponsra sammankomster utom Sverige eller Öresundsregionen endast om majoriteten av deltagarna inte är från Sverige eller om motsvarande kunskap eller erfarenhet inte kan inhämtas här. Valet av ort och lokal för sammankomstens genomförande ska vara rimligt i relation till syftet med sammankomsten. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för sin exklusivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till sammankomsten - till exempel idrottstävlingar. Företag ska inte heller bidra ekonomiskt till sammankomster som förlagts till sådana platser. LIF:s Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.

FörmånerLäkemedelsföretag får inte erbjuda förmåner eller annan ersättning, och organisationer och dess medlemmar, anställda eller förtroendevalda, får inte begära eller motta förmåner eller annan ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot dessa regler eller dess intentioner.

Avgifter och ersättningar – Läkemedelsföretag får bara betala avgifter och ersättningar som är marknadsmässiga och i linje med vad andra ak­törer får betala, t.ex. annonskostnad, utställnings­plats eller arvode. Marknadsmässig ersättning för sedvanliga annonser i t.ex. patientförenings medlemstidning omfattas ej av detta kapitel, och behöver ej rapporteras i samarbetsdatabasen. Detta då ersättning för sedvanliga annonser till marknadsmässigt pris ej anses utgöra sponsring eller samverkan.

Ordinarie verksamhet – Läkemedelsföretag ska ej stödja organisationers ordinarie verksamhet. Med ordinarie verksamhet menas t.ex. styrelsemöten, hyror, intern administration och kommunikation och liknande. Påverkansarbete och opinionsbildning anses vara ordinarie verksamhet såtillvida det inte är en gemensam och avgränsad aktivitet. Mediaträning och sociala medier strategier etc. anses också vara ordinarie verksamhet.

Verksamhetsområde – Läkemedelsföretag kan endast samverka kring aktiviteter eller sammankomster som ligger inom det egna verksamhetsområdet.

Öppenhet och avtal

Artikel 1

 1. Vid samverkan (samarbeten, konsultation och/ eller någon form av ekonomiskt stöd, och oavsett värdeöverföring eller ej) mellan läkemedelsföretag och organisation/patient/närstående ska detta, som huvudregel, regleras i skrift­liga avtal som signerats av båda parter innan samverkan/aktiviteten genomförs. I undantagsfall kan samverkan dokumenteras på annat lämpligt sätt (t.ex. via skriftligt beslut, protokoll, inbjudan till företagets sammankomst etc.). 

 2. Avtal ska innehålla en tydlig beskrivning av syfte, finansiering och klart ange respektive parts rättig­heter och skyldigheter samt projektets/aktivitetens varaktighet.

 3. Vid användning av organisationers logo och namn i information m.m. ska läkemedelsföretag dessförinnan inhämta organisationens skriftliga medgivande därtill. Vid inhämtande av sådant godkännande ska uppges för vilka specifika ändamål och på vilket sätt som logon och namnet ska användas. Motsvarande ska gälla för organisationer som vill använda företagens logo och namn i information m.m.

 4. Avtal mellan organisationer och läkemedelsföretag ska hållas tillgängliga för tredje part. Öppenheten avser alla avtal, vare sig avtalen är pågående, avslutade eller avser framtida projekt.

 5. Uppgifter om samverkan ska vara tillgängliga i Lifs samarbetsdatabas. Berört medlemsföretag har ansvar för att publicering sker i korrekt avdelning i samarbetsdatabasen, i enlighet med vid var tid gällande rubricering, efter det att avtal har undertecknats av samtliga parter och senast den dag genomförandet sker. Informationen återfinns på www.lif.se. Alla projekt ligger publicerade i 3 år, sedan avpubliceras de automatiskt. All konsultation med en enskild patient eller närstående, t.ex. föreläsning, advisory board, eller annan konsultation, i sin roll som patient eller närstående, publiceras på samma sätt utan personuppgifter.

 6. Lifs Compliance Officer kvalitetskontrollerar samarbetsdatabasen med syfte att arbeta förebyg­gande och stödjande till parterna så att databasen hålls uppdaterad och ak­tuell.

Sammankomster och aktiviteter arrangerade av läkemedelsföretag

Artikel 2

Läkemedelsföretag kan själva arrangera, bekosta och stå som avsändare för sammankomster eller aktiviteter riktade till medlemmar i organisation, patienter eller allmänhet. Programmet ska vara sjukdomsinriktat och t.ex. syfta till att förbättra patientens egen förmåga att hantera sin sjukdom exempelvis genom ökad motivation att fullfölja behandling genom livsstilsförändringar, kunskap om sjukdomen och liknande. Innehållet i det sjukdomsinriktade programmet ska vara anpassat för målgruppen och ska utgöra den dominerande delen av och syftet med den aktuella sammankomsten. Läkemedelsföretag får endast erbjuda sammankomster som har en koppling till läkemedelsföretagets verksamhetsområden.

 1. Läkemedelsföretag kan bekosta lokal, föredragshållare, material, måltider och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genomförande. Resor och logi och eventuella registreringsavgifter för enskilda deltagare får inte bekostas av läkemedelsföretag eller begäras av enskilda deltagare eller organisationer. Deltagare i sammankomster får inte erbjudas arvode av läkemedelsföretag och deltagare har inte rätt att motta eller begära arvode för sitt deltagande. Företagen kan också välja att ta ut en avgift som motsvarar företagets kostnader för arran­gemanget.
 2. När läkare inbjuds till en aktivitet t.ex. som föreläsare och om företaget är att betrakta som arrangör gäller även vad som anges i Artikel 6, LER, kapitel 2, avdelning 1 om umgänget mellan hälso-och sjukvården och läkeme­delsbranschen.
 3. Inbjudan till en planerad sammankomst ska skickas till ansvariga inom berörda organisationer (som avgör om samt hur inbjudan ska spridas till medlemmarna). Om målgruppen för sammankomsten är patienter, anhöriga m.m. som inte är medlemmar av eller representerar en specifik organisation, ska inbjudan annonseras eller spridas på annat rimligt och lämpligt sätt. I inbjudan ska anges (i) syfte och innehåll, (ii) den tidsmässiga omfattningen av den planerade sammankomsten, (iii) tid och plats, (iv) de kostnader läkemedelsföretaget eventuellt avser stå för. Det skall tydligt framgå av inbjudan vem som är arrangör av mötet.

Konsultation

Artikel 3

 1. Medlemmar från organisationer är viktiga experter för läkemedelsföretag i olika aktiviteter för att belysa patientperspektivet t.ex. när det gäller produktutveckling, forskning, utbildning, föreläsningar, rådsgrupper (advisory boards) eller inom utveckling av informationsmaterial, artiklar m.m.

  Där så är lämpligt kan en enskild patient eller representant från allmänhet (t.ex. en närstående) engageras för ett specifikt konsultuppdrag. Syftet skall vara kunskaps- och erfarenhetsutbyte, exempelvis att en personlig sjukdomsberättelse delas av patient och- / eller närstående, att användare som testat ett specifikt hjälpmedel (app etc.), eller annat patientstöd, ger återkoppling till företaget om dess funktionalitet. Organisationens, patientens eller representantens oberoende måste beaktas i all kommunikation och kontakt. Se punkten Öppenhet och Avtal ovan.
 2. När en konsult anlitas för ett specifikt uppdrag ska följande beaktas:
 • Det ska finnas ett legitimt behov att genomföra uppdraget innan ett konsultuppdrag efterfrågas eller inleds. Urvalskriterierna för konsultuppdrag ska vara baserade på identifierade behov hos företaget.
 • Tiden som uppdraget omfattar ska inte vara längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det identifierade målet.
 • Antalet konsulter som anlitas för uppdraget ska inte vara högre än vad som är nödvändigt för att uppnå det identifierade målet.
 • Syftet med ett konsultuppdrag får inte vara att påverka eller utbilda konsulten.
 • Anlitandet av en konsult får inte utgöra ett incitament att rekommendera ett specifikt läkemedel, produkt eller läkemedelsföretag.
 • Om personen tillhör en organisation ska förfrågan om konsultation tillställas ansvariga inom organisationen, som sedan avgör om förfrågan ska accepteras. Om uppdraget ska utföras av en enskild patient eller representant från allmänhet som ej representerar en organisation kan den initiala kontakten ske via t.ex. hälso-och sjukvård.
 • Alla uppdrag (oavsett värdeöverföring eller ej) mellan läkemedelsföretag och organisation, eller enskild om en enskild patient eller representant från allmänhet (t.ex. en närstående) engageras, ska regleras i skrift­liga avtal och vara signerat av båda parter innan konsultuppdraget genomförs, enligt Artikel 1 i denna avdelning.
 • I det skriftliga avtalet bör det även anges en skyldighet, för organisationen/enskild konsult, då han eller hon skriftligen eller muntligen uttalar sig i offentligt ämne som är relaterat till uppdraget, tillkännage att konsulten har gjort uppdrag åt företaget.
 • Ersättning för utfört arbete ska vara skälig i förhållande till uppdragets omfattning. Nedlagd tid, ersättningens storlek samt hur ersättningen regleras ska framgå av det skriftliga avtalet. Läkemedelsföretag får bekosta resa, kost och logi för konsulten i dennes uppdrag under förutsättning att kostnaderna präglas av måttfullhet och är nödvändiga för utförandet av uppdraget. Inga andra förmåner, ersättningar eller gåvor får förekomma. Ersättning till företrädare för en organisation betalas till organisationen, ej individen.
 • Om uppdraget gäller en föreläsning/patientberättelse gentemot hälso- och sjukvården eller allmänheten får konsulten endast föreläsa/ berätta om upplevelsen av sin eller närståendes sjukdom och eventuell vård, ej om specifika läkemedel, behandlingar eller vaccinationer dvs ej patientintygande.
 • Om uppdraget gäller att medverka i en rådsgrupp (advisory board) innebär det att läkemedelsföretag engagerar och arvoderar en liten grupp konsulter för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett särskilt område där kunskapen inte kan erhållas inom företaget. Företaget ska på ett lämpligt sätt dokumentera och använda den information och de underlag som tillhandahålls från en rådsgrupp och avser också att vidta åtgärder utifrån den information som inhämtats. Vid rådsgruppsmöten är det viktigt att alla som deltar som konsulter har en tydlig uppgift och aktivt bidrar på mötet.

Informations- och utbildningsmaterial, hjälpmedel och patientstödsprogram

Artikel 4

 1. Inga gåvoartiklar får tillhandahållas, erbjudas eller utlovas till organisationer och dess företrädare eller patienter/anhöriga med undantag för vad som anges nedan. 
 2. Produktneutrala informations- och utbildningsmaterial och hjälpmedel får delas ut under förutsättning att materialet är (i) av lågt värde, och (ii) utgör relevant information för allmänhet/patient t.ex. kring en sjukdom.
 3. Läkemedelsföretag får tillhandahålla produktneutrala patientstödsprogram av olika slag till patienter t.ex. material, applikationer, föreläsningar, support etc. Ett produktneutralt patientstödsprograms primära syfte ska vara att värna om patientsäkerheten och förbättra patients förmåga att hantera sin sjukdom.
 4. Ett produktspecifikt patientstödsprogram avseende receptbelagda läkemedel får enbart tillhandahållas patienter som förskrivits produkten, vilket t.ex. tillses genom att information om patientstödsprogrammet lämnas ut av hälso- och sjukvården.
 5. Med "lågt värde" avses högst det belopp som vid var tid är fastställt av LIF:s styrelse. För informations-och utbildningsmaterial och hjälpmedel hänvisas i övrigt också till reglerna som föreskrivs i Artikel 11, LER, kapitel 2, avdelning 1.

Sammankomster och aktiviteter arrangerade av läkemedelsföretag i samarbete med organisation

Artikel 5

Samarbetsprojekt

Samarbeten kan ske kring t.ex. gemensamma sjukdomsupplysande aktiviteter (sammankomster, utveckling av patientstödsprogram eller informationsmaterial etc.) och gemensam opinionsbildning och påverkansarbete inom ramen för en avgränsad aktivitet.

 1. En utgångspunkt för samarbetet ska vara att detta ligger i samtliga par­ters gemensamma och legitima intresse. Samarbetet ska planeras och genomföras tillsammans och båda parter bidra, samt genomföras på sätt varom parterna är ense. Parterna ska stå för sina egna administrativa omkostnader. Alla som deltar i och utformar en aktivitet eller en projektplan måste vara överens om denna och ha information om tidsplan, målsättningar och respektive parts intresse i projektet. Resor och logi eller registreringsavgifter för enskilda deltagare får inte bekostas av läkemedelsföretag eller begäras av enskilda deltagare eller organisationen.
 2. Ett samarbete ska utgöra ett avgränsat projekt. I tidsplanen bör kontinuerlig avstämning och utvärdering ingå för att säkerställa att projektet fortlöper som parterna har kommit överens om. Efter genomfört projekt bör parterna utvärdera aktiviteten.
 3. Samarbeten ska alltid ske öppet med möjlighet till god insyn för om­världen. På exempelvis material och inbjudningar ska det klart framgå att det är ett samarbetsprojekt så att mottagaren av materialet är inför­stådd med vem eller vilka parter som står bakom materialet och samtliga aktiviteter redogöras för i samarbetsdatabasen.
 4. När läkare inbjuds till en aktivitet t.ex. som föreläsare till en sammankomst där företaget är medarrangör gäller även vad som anges i Artikel 6, LER kapitel 2, avdelning 1.
 5. Ett samarbetsprojekt kan omfatta mer än ett företag och/eller inkludera samhällsorgan. Det är tillåtet att välja en huvudpartner vid samarbete. Ett samarbete ska dokumenteras i en gemensamt skriftlig överenskommelse.                          
 6. Vid gemensam sammankomst ska även reglerna i Artikel 2 ovan följas med undantag att mötet genomförs i enlighet med samarbetsprinciperna i denna Artikel.

Sammankomster och aktiviteter arrangerade av eller på uppdrag av organisation

Artikel 6

Sponsring

Organisationer arrangerar själva (eller ger andra i uppdrag att arrangera) aktiviteter och sammankomster som riktar sig till medlemmarna eller allmänheten i övrigt.

Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd som innefattar en marknadsmässig motprestation såsom t.ex. utställningsplats eller annan form av exponering av företaget.

 1. Läkemedelsföretag får ge sponsring endast under vissa förutsättningar:
 • Organisation skall tillhandahålla en budget för sammankomsten, där kostnaderna specificeras.
 • Läkemedelsföretag får endast erbjuda sponsring till organisation för att täcka faktiska, dokumenterade, skäliga och direkta kostnader som är nödvändiga för att en sammankomst ska kunna genomföras, t.ex. kostnader för föredragshållare, lokal, hälsofrämjande aktivitet eller måltid i anslutning till den vetenskapliga delen av sammankomsten eller kostnader för utbildningsmaterial. Hälsofrämjande aktivitet får endast bekostas om den är av rimlig omfattning i förhållande till sammankomsten i övrigt och inte är central för sammankomsten. Resor, logi och registreringsavgifter för enskilda deltagare får inte bekostas av läkemedelsföretag eller begäras av enskilda deltagare eller organisation.
 • Avgifter och ersättningar får inte vara högre än de faktiska kostnaderna för det som avses.

Prövning i IGN och NBL

Informationsgranskningsnämnden (IGN) och Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL) har att granska och pröva läke­medelsföretags eventuella överträdelse av dessa regler.

Avdelning 2 - Etiska regler för umgänget mellan läkemedelsföretag och politiker

Bakgrund och syfte

Läkemedelsföretag och politiker för löpande dialog i syfte att optimera gemensamma intressen och skapa grund för att öka tillgången till bästa möjliga medicinska förebyggande åtgärder och behandling för patienter och andra invånare. De etiska reglerna ger en ram för dialog mellan läkemedelsföretag och politiker i syfte att säkerställa att dialogen utförs med gott omdöme, bibehållen trovärdighet och hög etisk standard.

Vid tillämpningen av reglerna i denna avdelning ska med "politiker" avses förtroendevalda, t.ex. riksdagsledamöter och ledamöter av kommuners och landstings beslutande församlingar. Med "politiker" avses även ministrar, landstingsråd, kommunalråd, ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och utskott, samt politiskt tillsatta tjänstemän, t.ex. statssekreterare, politiskt sakkunniga och politiska sekreterare.

Konsultation och uppdrag

Artikel 1

Läkemedelsföretag får inte ersätta politiker för tjänster till läkemedelsföretaget. Detta gäller dock inte ersättning till:

-       politiker som är anställd på läkemedelsföretaget då ersättningen enbart avser anställningen och denna inte har att göra med medarbetarens politiska uppdrag, eller

-       politiker som utför konsultuppdrag för läkemedelsföretaget och i sitt uppdrag inte agerar i egenskap av politiker.

Läkemedelsföretag får inom ramen för ett konkret och avgränsat uppdrag anlita politiker att hålla undervisning, föredrag eller liknande. Något arvode eller någon kostnadsersättning för sådant uppdrag skall inte utgå.

Arrangemang

Artikel 2

Politiker får bjudas in till vetenskapliga sammankomster, konferenser, symposier och andra liknande arrangemang.

Förtäring, kostnader och ersättning

Artikel 3

Läkemedelsföretag får inte bekosta resor, logi eller konferensavgift för politiker som deltar i arrangemang, eller erbjuda politiker arvode eller annan form av ersättning för deltagandet. Läkemedelsföretag får däremot bekosta sammanträdeslokal, föredragshållare, studiematerial, måltider och liknande som är nödvändigt för genomförande av arrangemang som helt eller delvis riktas till politiker. Beträffande måltider samt sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter ska läkemedelsföretag tillämpa vad som gäller enligt artikel 2b, i kapitel 2, avdelning 1 i fråga om samverkansformer med hälso- och sjukvården. 

Gåvor

Artikel 4

Gåvor till politiker får inte utdelas.

Kampanjbidrag, övriga förmåner m.m.

Artikel 5

Läkemedelsföretag får inte erbjuda politiker förmåner, ersättning eller gåvor utöver vad som anges i denna bilaga. Läkemedelsföretag får inte lämna kampanjbidrag till enskilda politiker.

 

Om läkemedelsföretag lämnar kampanjbidrag till politiska partier ska detta offentliggöras genom publicering på företagets hemsida.[1] 

 [1] Såväl t.ex. UK Bribery Act och den amerikanska Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) som läkemedelsföretags interna uppförandekoder kan innehålla bestämmelser som innebär en striktare reglering än vad som här anges. Att innehållet i LER i detta avseende har ett mindre strikt innehåll innebär givetvis inte att avsteg från andra tillämpliga och mer strikta regelverk kan göras. 

Uppdaterad: 12 november 2015

Mer inom Kapitel 3