X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

När digitaliseringen vinner mark hamnar patienten mer i centrum

21 juni 2021
Foto på Karin Eidolf

Det är inte tekniken som sätter upp hinder för e-hälsa i framkant. – Vi måste investera i förändringsresan och ge patienter, hälso- och sjukvårdpersonal och våra medarbetare möjlighet att ta till sig det som kommer, menar Karin Eidolf som är marketing and sales operations head på Bayer.

På Bayer ser man fyra trender inom e-hälsa och digitalisering som alla bidrar till att utveckla sjukvården och förbättra patienternas möjligheter till god och effektiv behandling. Det handlar om personlig vård, datadrivna insikter som kan hjälpa till att ställa en diagnos tidigt, automatiserade processer som breddar möjligheterna för kliniska prövningar och slutligen nya digitala kommunikationskanaler.

– Inom personlig vård går vi mot digitala ekosystem som monitorerar patienternas hälsa. Många läkemedel är eller kommer att vara en del av de systemen, säger Karin Eidolf. Monitoreringen pågår tjugofyra timmar om dygnet vilket både möjliggör en mer individanpassad behandling och övervakning av patienten på distans. Här tror vi mycket på att samarbeta med bolag som erbjuder olika typer av sensorer och digitala tjänster.

Bland annat samarbetar Bayer med företaget Coala vars hjärtmonitor hjälper patienten att monitorera sitt hjärta, upptäcka förmaksflimmer och hitta tidiga tecken på andra hjärtsjukdomar. När man får en större förståelse för sitt hjärta och det går att upptäcka eventuella sjukdomar öppnas också möjligheten till rätt behandling i tid.

– Det kan dramatiskt minska de långa utredningstider som finns nu, och i pandemisituationer erbjuda en hundraprocentigt digital patientresa, berättar Karin Eidolf.

På området personlig vård går utvecklingen också mot läkemedel som är mer precisionsstyrda – alltså att man med hög precision kan skräddarsy behandlingen efter den enskilda patienten. Med denna nya sorts läkemedel blir det bättre behandlingsresultat och färre biverkningar, överlevnaden ökar och rehabiliteringen går snabbare. Här har Bayer redan lanserat en produkt och fler ligger i pipeline.

Ohälsa kan upptäckas tidigt tack vare enorma datamängder

När vi kommer in på datadrivna insikter konstaterar Karin Eidolf att möjligheterna är ofantliga.

– Tänk bara inom forskning och utveckling där företagen som kollektiv sitter på enorma datamängder. Men samtidigt arbetar vi i regel isolerat i silos både internt och mellan bolagen. Om vi utnyttjar datan bättre, till exempel genom att applicera olika AI-algoritmer, kan vi hjälpa patienten att få en tidigare diagnos. På Bayer gör vi detta redan nu, genom ett samarbete för patienter med CTAP – en allvarlig lungsjukdom som är svår att diagnosticera. Genom att automatiskt scanna CT-bilder av lungorna och leta efter fördefinierade prediktorer hoppas man kunna ge patienterna en diagnos tidigare.

Datadrivna insikter gör det också möjligt att förstå förskrivningsmönster och olika patientprofiler. Kunskapen kan användas inom marknadsföring för att få till en träffsäker inriktning på budskapen och svara upp mot kundernas önskemål. Tillgången till en ökad mängd data att analysera öppnar också för olika betalningslösningar som tex kontrakt som är baserade på hur patienterna svarar på en behandling.

Inga geografiska hinder för kliniska prövningar

Med digitaliseringen kommer också möjligheten att strömlinjeforma och automatisera flöden, dvs. skapa automatiserade processer. Ett exempel hos Bayer är inom kliniska prövningar där patienterna numer kan medverka oavsett var de bor, vilket gör det lättare att rekrytera och få en mer diversifierad patientgrupp. Prövarna kan även följa patienterna i realtid och inte enbart vid klinikbesök.

Digitala kommunikationsvägar ger tillgänglig vård

Det fjärde heta området är framväxten av fler och nya digitala kommunikationskanaler. Karin Eidolf lyfter bland annat nätläkarna. Att digitala vårdaktörer etablerar sig här ger svenska patienter en större flexibilitet och gör vården mer lättillgänglig. Men när mötet med läkaren inte längre alltid är fysiskt finns det en risk att behandlingsmönster ändras och att patienterna inte får det rekommenderade läkemedlet. För att undvika sådana scenarion och skapa gemensamma lösningar samarbetar Bayer med Min Doktor.

– Fler och nya kanaler som kan integreras ger också nya möjligheter inom marknadsföring, där vi på Bayer kan öka engagemanget och förse våra kunder med information på ett personligt, snabbt och bekvämt sätt.

Det växande e-hälsoområdet rymmer omvälvande möjligheter för alla aktörer, men Karin Eidolf understryker att samarbete är vägen till framgång.

– Inom Bayer driver vi programmet G4A, vars vision är ”health for all through digital health”. Där hjälper vi lovande e-hälsoföretag att växa, skala upp och därigenom förbättra människors hälsa genom sina digitala innovationer och lösningar. Sedan 2013 har Bayer stöttat mer än 150 digitala hälsoföretag, vilket har resulterat i 30 nära samarbeten.

Digitalt hälsosprång kräver samarbete

Karin Eidolf säger att de tekniska lösningarna i princip finns på plats. De största hindren för digitaliseringen är främst aktörernas mindset och ovanan att samarbeta.

– Vi måste investera i förändringsresan för oss människor och öka vår vilja och förmåga till samarbeten. Ett annat hinder rör insamling, access och delning av data. Här måste det självklart finnas begränsningar med tanke på patientsäkerheten, men vi måste fortsätta att leta lösningar för att kunna driva utvecklingen framåt.

Hur kommer Bayer att jobba med digital hälsa de närmaste åren?

– Vi kommer, tillsammans med rätt samarbetspartners, sträva efter att fortsätta utvecklas inom de fyra viktiga områdena personlig vård, datadrivna insikter, automatiserade processer och digitala kommunikationskanaler.

I framtiden styr patienten mer

Om du vidgar tidshorisonten ännu mer, till en framtid där vi verkligen tillvaratagit digitaliseringens möjligheter, vad ser du då?

– Hur läkemedelsbranschen och sjukvården kommer att se ut är svårt att säga, men det går att göra vissa spaningar som hänger ihop med de e-hälsotrender jag redan nämnt, säger Karin Eidolf. Patienterna kommer att vara ännu mer i centrum och det ur flera perspektiv: Jag tror att de kommer fortsätta öka engagemanget i den egna hälsan och att vi får se en alltmer individuellt anpassad vård. Att patienterna kan ta till sig kunskap online, via appar och följa sin hälsa med hjälp av olika digitala verktyg kommer göra dem mindre beroende av sin läkare. Vården kommer också i högre grad att organiseras kring patienten och inte i silos såsom tidigare.

Karin Eidolf är också övertygad om att artificiell intelligens kommer att vara till stor hjälp när det handlar om diagnosticering, rådgivning, att anpassa behandlingar och ge patienten livsstilsråd: ”AI kan dock inte ersätta en läkare eller sjuksköterska, men det kan vara ett väldigt bra komplement.”

Informationsdelning och tillgång till data är A och O

En annan viktig komponent är data, säger Karin Eidolf.

– Jag tror att vi kommer att få många fler nya starka aktörer. Patientdata är inte längre enbart begränsad till hälso- och sjukvården utan idag har företag som Apple och IBM börjat engagera sig i datainsamling via appar och andra digitala fitnessverktyg.

– Tillgången till data om våra produkter kommer också att öka stort: i patientforum, appar och andra digitala verktyg från olika aktörer. Vi behöver säkerställa access till sådan data för att kunna få fram mer kunskap kring våra behandlingar. Möjligheterna är enorma och mycket kommer att förändras snabbt. Det kommer att bli bättre för patienten, vilket vi alla jobbar för.

Informationsdelning mellan läkemedelsföretagen och vården är något som kan förbättra patienternas behandlingsmöjligheter, och här krävs vässad samverkan. Karin Eidolf säger att hälso- och sjukvårdens tolkning av lagarna kring datadelning idag skiljer sig åt mellan olika regioner och efterlyser en samsyn. Det behövs också digitala system som enkelt kan kommunicera med varandra.

– Vi ser att hälso- och sjukvården blir alltmer komplex. För att anpassa oss måste vi som företag anamma mer öppna system som möjliggör analys av flera dataströmmar för utveckling av kundcentrerade tjänster.

Sveriges e-hälsoambitioner

Regeringen och SKR (Sveriges kommuner och regioner) har kommit överens om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Det kräver att alla aktörer samverkar och bidrar.

Vad kan läkemedelsbranschen göra för att visionen ska bli verklighet?

– Allt som jag nämnt i intervjun kommer att bidra. Genom att bedriva konstruktiva samarbeten mellan alla parter, hitta sätt att säkert dela data och i detta samtidigt inte glömma människorna. Vi måste möjliggöra för patienter, hälso- och sjukvårdpersonal och våra medarbetare att ta till sig dessa förändringar.