X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif har tagit den digitala temperaturen på läkemedelsbranschen

12 april 2021
Ett par händer håller i en e-hälsoapp

Varje år kartlägger Lif läkemedelsföretagens arbete med digitalisering i ett e-hälsoindex. Resultaten för 2021 pekar på en stark tilltro till e-hälsans möjligheter men visar också att coronapandemin påverkat branschens inställning.

För fjärde året i rad har Lif genomfört en undersökning bland medlemsföretagen och tagit temperaturen på digitaliserings- och e-hälsoarbetet inom både läkemedelsbranschen och sjukvårdens andra aktörer.

Totalt har 31 bolag svarat på frågor om hur de arbetar med e-hälsa och sin syn på digitaliseringen i stort. Bland deltagarna finns allt från stora globala aktörer till mindre, forskande läkemedelsföretag. Oavsett storlek är den gemensamma nämnaren ett intresse för e-hälsa och uppfattningen att det är viktigt för framtidens hälso- och sjukvård.

Liksom tidigare år ser läkemedelsföretagen att e-hälsa på längre sikt har stor potential att skapa konkurrensfördelar (72 % på tio års sikt) men ur en snävare tidshorisont är tilltron mindre (30 % på två års sikt). Siffrorna speglar en föränderlig omvärld, säger Lifs digitaliseringsexpert Magnus Lejelöv.

– Extra intressant är att se hur en pandemi påverkar inställningen till och aktiviteter inom det digitala området. Covid-19 har ju påverkat allt, även denna undersökning – tendenserna till ett minskat kortsiktigt fokus tyder troligen på en ökad tonvikt på mer verksamhetsnära verksamhet inklusive logistik av läkemedel under pandemin. Det långsiktiga resultatet är fortfarande optimistiskt inriktat och det blir intressant att se vart detta leder oss kommande år.

Minskat intresse för e-hälsa?

Magnus Lejelöv berättar att intresset för e-hälsa har minskat markant i år jämfört med tidigare index, vilket kan tyda på att läkemedelsindustrin under pandemin fokuserat mest på kärnverksamheten, men samtidigt har intresset för digitalisering ökat.

– Det kan tyckas motsägelsefullt men jag tolkar det som att det digitala har blivit ett självklart perspektiv att ha med. Det kan även vara så att det som tidigare sågs som e-hälsa idag är så integrerat i ”vanlig” hälso- och sjukvård att man inte ens tänker på det i termer av e-hälsa längre.

Arbetet med Vision e-hälsa 2021

I e-hälsoindex kartläggs också företagens kännedom om och delaktighet i arbetet med Vision e-hälsa 2025, en överenskommelse mellan regeringen och SKR om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.

85 procent av respondenterna i årets undersökning tror inte att Sverige är nära det målet men samtidigt finns en vilja att bidra, både som enskilt företag och tillsammans med resten av läkemedelsbranschen, för att nå målbilden.

– Dock har tron på att branschen i sig kan bidra till att Sverige går i mål minskat. Detta är ju en oroväckande siffra som vi tillsammans som aktörer bör reflektera över vad vi kan göra åt, säger Magnus Lejelöv.

– Företagen är också eniga om att vad som krävs är ett tydligt ledarskap som axlas av en central motpart, bättre samarbete mellan alla aktörer inom hälso- och sjukvården och digitaliseringsfrågorna. Inte minst behöver vi öppna dataströmmar – det vill säga minskad protektionism och ökad samverkan rörande hälsodata i alla former.

Sammanfattningsvis är nyckeln till framgång i visionsarbetet ett fortsatt fokus på kunskap, transparens och samverkan.

– Läkemedelsbranschen vill bidra till Vision e-hälsas mål om att bli bäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter men då krävs att det finns en plats vid bordet i ett så tidigt skede som möjligt och en tydlig spelplan att agera på.

Studien genomfördes av företaget Opticom i januari och februari 2021 i form av en webbenkät där 85 företag tillfrågades och 31 deltog.

Fler slutsatser från Lifs e-hälsoindex 2021

  • Indexet bygger på fyra parametrar: Attityd, kunskap, prestation, framtid och gränssnitt mot vården. När man lägger ihop resultatet kring dessa områden ser man att indexet ser ut att ha stabiliserats runt 50 med viss variation i de olika underkategorierna.
  • Företagen tillhandahåller färre digitala tjänster kopplade till terapiområden jämfört med tidigare år men tredjedel av företagen har en uttalad strategi för att hitta digitala lösningar som gynnar såväl patienter som hälso- och sjukvårdssystemet i stort.
  • Företagens kunskap kring vårdens gränssnitt har ökat men det är fortfarande få som förstår hur vägen in i sjukvården för digitala lösningar ser ut. Viktigt att öka kunskapen samt möjligheten att testa nyheter i de nya vårdinformationsmiljöerna som introduceras runt om i Sverige. Det behövs också en tydlig kravbild kring digitala lösningar från användarsidan.

Vill du veta mer om e-hälsoindex?

Om du vill ha mer information om undersökningen eller diskutera innehållet, kontakta Magnus Lejelöv: magnus.lejelov@lif.se.