X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Vålådalen, Jämtland som plats för arrangemang av en SK-kurs, ”endokrinkirurgi”, 23 – 27 mars 2009.

CO006/08 2008-09-17

Ärende

Angående Vålådalen, Jämtland som plats för arrangemang av en SK-kurs, ”endokrinkirurgi”, 23 – 27 mars 2009.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Överläkare Per Hellman, Svensk Förening för Endokrin Kirurgi (SFEK), Akademiska Sjukhuset.

 

Anmärkning

Överläkare Per Hellman, Akademiska Sjukhuset har kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om besked om Våladalen, Jämtland är en godtagbar plats för arrangemang av en SK-kurs, 23 – 27 mars 2009 där man önskar bjuda in sponsrande företag att deltaga och ge information om sina produkter. Se bifogad ansökan och program.

 

Sedan ca 10 år arrangerar Svensk Förening för Endokrin Kirurgi (SFEK) en SK-kurs i ämnet ”endokrinkirurgi”. Denna har varje år ägt rum i det vandrarhem som är förlagt till Vålådalen i Jämtland. Per Hellman framhäver att kursorten kan anses icke optimal i sammanhanget, men vädjar till det rykte, den tradition som finns kring kursen, och det faktum att själva kursortens fördelar i omgivningen faktiskt inte utnyttjas under kurstiden. Den pedagogik med internat-undervisning som används har visat sig vara utomordentligt positiv, och det faktum att synnerligen ringa möjligheter att splittra uppmärksamheten från kursen, också på kvällstid efter själva kursdagens slut, har gjort att föreningen inte önskar ändra konceptet. I stället vill föreningen bygga ut det med mer moment som involverar företagens information.

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Vålådalen är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Vålådalen i Jämtland är en känd skidort. Här finns goda möjligheter till skidåkning under det aktuella datumet för kursen, 23 – 27 mars.

 

I ansökan anger föreningen goda skäl till varför kursen arrangeras under våren, men tillräckliga skäl saknas till varför man inte kan lägga den aktuella kursen på någon annan plats på landsbygden, än i en känd skidort som Vålådalen. Då antalet kursplatser är 25, torde det heller inte vara något problem att hitta lämpligare alternativ på landsbygden, där synnerligen ringa möjligheter finns att splittra uppmärksamheten från kursen, också på kvällstid och efter själva kursdagens slut. Varken tradition eller ett gott rykte är tillräckligt goda skäl att förlägga kursen på en skidort som Vålådalen under skidsäsong.

 

Vidare informerar man aktivt kursdeltagarna om möjligheten att förlänga vistelsen på orten före eller efter själva kurstiden för att kunna ta del av närmiljön. Detta är inte i enlighet med vårt etiska regelverk, artikel 36, där det framgår att man inte får stanna längre tid än vad sammankomsten varar.

 

Enligt Compliance Officers bedömning är därför Vålådalen, Jämtland inte en godtagbar plats för arrangemanget av SK-kursen, om det sponsras av läkemedelsföretag.

 

Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i SK-kursen, ”endokrinkirurgi”, 23 – 27 mars 2009 i Vålådalen, Jämtland.

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Vålådalen, Jämtland inte är en godtagbar plats för arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36  Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92  E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.