X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Grand Hôtel, Stockholm som plats för arrangemanget "Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv", planerat till slutet av januari 2009.

CO003/08 2008-05-13

Ärende

Angående Grand Hôtel, Stockholm som plats för arrangemanget "Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv", planerat till slutet av januari 2009.

 

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Ulf Janzon, Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

 

 

Anmärkning

Ulf Janzon, Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB (MSD), har kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om besked om Grand Hôtel, Stockholm i slutet av januari 2009 är en godtagbar plats för arrangemanget "Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv". Se bilaga för 2008 års program.

 

Sedan 2003 har MSD årligen möjliggjort symposiet ”Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv”, förlagt till Vinterträdgården på Grand Hôtel. Symposiet har varje år lockat mer än 700 deltagare, varav 2008 års upplaga lockade 800 personer. Till detta tillkom föreläsare och MSDs egen personal, sammantaget nästan 900 personer. Intresset var så stort för 2008 års program att MSD tvingades tacka nej till 100 deltagare, då lokalens maximigräns annars passerats. MSD skriver också i sin ansökan ”Det kan konstateras att det inte finns någon plats som förenar möjlighet att hantera ett så stort antal deltagare, enkel och beprövad logistik, och ett boende inom gångavstånd från konferenslokaler”. Det avspeglas också i programmet som har en i sammanhanget mycket komprimerad utformning med ett stort antal föreläsare och förhållandevis korta pauser, detta gäller särskilt lunchen som klaras på en timme trots det stora antalet deltagare”.

 

MSD har bett LIFs Compliance Officer att värdera denna anmälan med utgångspunkt av de faktiska skäl som åberopas (se bilaga), skäl som MSD anser särskiljer detta symposium så till den grad att det är motiverat att fatta ett positivt beslut trots det tidigare beslutet i anmälningsärende CO002/08.

 

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang på Grand Hôtel är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

I ärende CO002/08 konstaterades att Grand Hôtel, Stockholm är känt både bland allmänhet och hälso- och sjukvårdspersonal som ett av Sveriges mest exklusiva hotell, samt att det finns ett flertal mindre exklusiva lokaler i Stockholm, som kan ta emot cirka 500 läkare för kongresser.

 

Till det planerade symposiet "Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv" beräknas ca 800 deltagare. MSD åberopar logistiska och ekonomiska skäl till att förlägga ”Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv” till Grand Hôtel, Stockholm. Se bilaga. Enligt COs kännedom finns det, förutom Münchenbryggeriet och Älvsjömässan, flera mindre exklusiva lokaler i Stockholmsområdet som kan hålla ett arrangemang och en anslutande middag i denna storlek. Nacka strand är ett sådant alternativ, men även Kistamässan som öppnar fr.o.m. september 2008 kommer att ha en sådan kapacitet. Åtminstone Nacka strand och Älvsjömässan erbjuder också en möjlighet att ta emot fler deltagare än 800-900 vilket borde vara en fördel för företaget. 2008 tvingades ju MSD tacka nej till 100 deltagare.

 

Att ovanstående alternativ inte är tillräckligt centrala och innebär bussning eller annan transport anser jag inte är ett tillräckligt gott skäl. Detta är något man får räkna med om man deltar på större konferenser. Och även om dessa platser är bokade just ett speciellt datum, kan man boka ett annat datum. Det finns alltså, enligt LIFs CO mening, inga logistiska skäl till att förlägga en konferens av denna storlek till Grand Hôtel.

 

Vidare konstaterades i CO002/08 också att ett förmånligt pris på arrangemanget inte anses vara ett tillräckligt skäl till varför man förlägger ett symposium för hälso- och sjukvårdspersonal till ett av Sveriges mest exklusiva hotell. Detta står fortfarande fast. Trots att Vinterträdgården har en kostnadsmässigt förmånlig hyra, anses detta fortfarande inte vara ett tillräckligt skäl. Man skall dock vara försiktig med att dra allt för långtgående slutsatser om prisskillnader eftersom Grand Hôtels pris är ett framförhandlat pris, till skillnad från alternativa lokalers prisuppgifter.

 

Enligt Compliance Officers bedömning är därför inte Grand Hôtel, Stockholm en godtagbar plats för arrangemang, som sponsras av företag.  

 

Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i "Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv", i slutet av januari 2009 på Grand Hôtel, Stockholm.

 

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner, att Grand Hôtel, Stockholm inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36  Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92  E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.