X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Uppsala slott som plats för arrangemanget Svensk Förening för Hematologis Fortbildningsdagar i Hematologi, 5 – 7 oktober 2016.

CO002/16 2016-03-30

Ärende
Angående Uppsala slott som plats för arrangemanget Svensk Förening för Hematologis Fortbildningsdagar i Hematologi, 5 – 7 oktober 2016.

Parter
LIF Compliance Officer, Ulf-Henrik Mellqvist, Ordförande i Svensk Förening för Hematologi.

Anmärkning
Ulf-Henrik Mellqvist har kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om besked om Uppsala slott är en godtagbar plats för arrangemang av Svensk Förening för Hematologis Fortbildningsdagar, 5 – 7 oktober 2016.

Varje år i oktober håller Svensk Förening för Hematologi ett två-dagars fortbildningsmöte. Detta har skett i samarbete med företag som är medlemmar i LIF. I år kommer mötet att äga rum i Uppsala och konferenslokal kommer att bli på Uppsala slott helt enkelt för att övriga konferenslokaler var upptagna. Man har nu blivit kontaktade av ett företag som uppger att detta kan leda till problem med LIF. Man är dock osäker på varför, lokalen är en ofta använd kongresslokal och någon speciell flärd kommer inte att omgärda mötet. Vid möten har föreningen varit måna om att följa det regelverk som satts upp i samarbete med LIF.

Se bilagor för preliminärt program.

Bedömning
Frågan är om ett arrangemang på Uppsala slott är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Avdelning 1, Överenskommelse om samverkansformer med hälso- och sjukvården, Grundläggande regler och principer, Artikel 2b Val av ort och lokal, där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på "olämpliga platser". Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket.
"Valet av ort och lokal för sammankomstens genomförande ska vara rimligt i relation till syftet med sammankomsten. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för sin exklusivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till sammankomsten till exempel idrottstävlingar. Företag ska inte heller bidra ekonomiskt till sammankomster som förlagts till sådana platser. LIF:s Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas."
Svensk Förening för Hematologi arrangerar sedan 1985 årligen hematologiska fortbildningsdagar, en kvalificerad utbildning inom olika delar av klinisk hematologi, både vad gäller frontlinjeforskning och praktisk sjukvård. Totalt förväntas ca 300 delegater från SFH samt ca 50 från hematologisköterskornas förening HEMSIS.

Uppsala slott är ett känt slott med en gedigen historia och som ligger vackert väl synligt när man kommer till Uppsala. Rikssalen, där konferensen äger rum, är en ståtlig sal och som på hemsidan uppsalaslott.com beskrivs som Uppsalas mest glansfulla festlokal.
Uppsala slott och Rikssalen får således anses uppfattas som exklusivt hos gemene man, och platser kända för sin exklusivitet skall undvikas. Ett seriöst vetenskapligt program är därmed av underordnad betydelse. Det har heller inte presenterats tillräckliga logistiska skäl då man med god framförhållning hade kunnat boka en lämpligare lokal t ex Uppsala Konsert & Kongress.

Compliance Officers bedömning är därför att Uppsala slott inte är en godtagbar plats för arrangemanget Svensk Förening för Hematologis Fortbildningsdagar, 5 – 7 oktober 2016, om det sponsras av företag.

Detta innebär att företag inte kan sponsra Svensk Förening för Hematologis Fortbildningsdagar på Uppsala slott, 5 – 7 oktober 2016.

Beslut
LIFs Compliance Officer finner att Uppsala slott inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Avdelning 1, Överenskommelse om samverkansformer med hälso- och sjukvården, Grundläggande principer och regler, Artikel 2b Val av ort och lokal.

_________________________

Med vänlig hälsning,

Rikard Pellas
Compliance Officer, Leg Apotekare
Läkemedelsindustriföreningens Service AB
Box 17608, SE-118 92 Stockholm
Tel: +46 8 462 37 47 Mobil: +46 70 38 813 98
Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: rikard.pellas@lif.se

Överklagande
Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.