X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ingen fortsatt uppluckring av patentskydd på covid-19-området

7 mars
Karolina Rondahl

Förra veckan höll världshandelsorganisationen WTO sitt trettonde ministermöte, MC13. Där hanterades frågan om slopandet av patentskydd för covid-19-vaccin skulle utvidgas till att gälla fler covid-relaterade produkter.

Förslaget, som fått benämningen TRIPS waiver, lades fram av Sydafrika och Indien i oktober 2020. Ursprungligen var det väldigt brett: reglerna i TRIPS-avtalet om upphovsrätt, design, patent, företagshemligheter och skydd för resultat från kliniska prövningar skulle sättas på undantag. Dessutom skulle det inte bara gälla läkemedel och vacciner utan alla typer av produkter som kunde användas med koppling till covid-19. I praktiken innebar det att vilket företag som helst i princip fritt kunde använda ett annat företags tillgångar och rättigheter utan att ens behöva betala rättighetsinnehavaren något.

I juni 2022 enades WTO dock om att enbart göra undantag kring patent för covid-19-vacciner.

– Det var ändå ett bekymmersamt beslut eftersom patent och immateriella rättigheter inte hindrade tillgången till covid-läkemedel, säger Lifs IP-expert Karolina Rondahl som bevakat frågan. Det var snarare tack vare det som vacciner och behandlingar kunde tas fram i rekordfart under coronapandemin.

Positivt beslut hos WTO

Samtidigt som WTO röstade igenom den decimerade waivern för patent öppnade man för möjligheten att inom sex månader utvidga undantaget till att även omfatta terapier och diagnostik av covid-19. Förhandlingarna drog dock ut på tiden och tidsgränsen förlängdes flera gånger för att till sist få ett avslut vid förra veckans ministermöte. Efter långdragna diskussioner enades WTO-medlemmarna om att inte utvidga undantaget.

– Det är ett positivt beslut som vi välkomnar och det påvisar att immateriella rättigheter inte var och inte heller är ett problem för tillgången på vaccin och läkemedel, konstaterar Karolina Rondahl.

– Medicinsk forskning, utveckling och produktion är mycket kostsamt och tidskrävande. Det immaterialrättsliga systemet spelar en avgörande roll för att våga ta den risk det innebär att satsa på utveckling av nya produkter. Under pandemin påvisade även läkemedelsindustrin betydelsen av att samarbeta. Hundratals frivilliga partnerskap och samarbeten ingicks för att lösa utveckling och tillgång till mediciner samt vaccin. Förutsättningen för att detta kunde ske byggde på förtroende, kontroll och samarbetsmöjligheter – något som det redan existerande immaterialrättsliga systemet tillhandahöll.

Flaskhalsarna för tillgången till vaccin fanns istället inom områden som handelshinder, brist på insatsvaror, problem i leveranskedjan och alltför få produktionsanläggningar med tillräcklig kvalitet och säkerhet.

Försvagad immaterialrätt har ett högt pris

Karolina Rondahl säger att ett fungerande, förutsägbart och effektivt immaterialrättsligt system är avgörande för att möjliggöra och stimulera vetenskapliga framsteg. Det har drivit på investeringar i medicinsk forskning som resulterat i anmärkningsvärda förbättringar av den globala hälsan de senaste årtiondena. Att försvaga systemet får konsekvenser.

– Varje initiativ till att underminera skyddet av immateriella rättigheter undergräver fortsatta framgångar och försvagar förmågan att hantera nuvarande och framtida hälsokriser. Därför är det viktigt att säkerställa att överföring av kunskap, teknik och rättigheter sker på frivillig basis, och befintliga regler införda för att främja innovation och framsteg  måste värnas.

– Däremot finns det utmaningar som coronapandemin uppdagade och jag hoppas att WTO, men även andra organisationer, framgent istället fokuserar på dem. Det handlar till exempel om att avskaffa exportrestriktioner, främja handelslättnader och regelkonvergens.

Fortsatt risk för urholkning av IP och patent 

Diskussioner om undantag i de immaterialrättsliga reglerna pågår dock fortfarande i en rad olika instanser. I EU arbetar man med flera lagstiftningar kring immateriella rättigheter och inom WHO pågår förhandlingar av det så kallade Pandemifördraget. Det är viktigt att Sverige och EU fortsättningsvis står upp för det immaterialrättsliga systemet, understryker Karolina Rondahl:

– Immaterialrätten är lösningen på hur vi ska klara av nästa pandemi eller kris och är överhuvudtaget avgörande för att nya mediciner som kommer patienter till nytta ska utvecklas. Den gör att företagen vågar satsa.

Foto på kontaktpersonen

Jurist