X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nytt fokus när Sveriges nationella läkemedelsstrategi uppdateras

14 februari

Regeringens läkemedelsstrategi 2024–2026 fokuserar på utveckling, tillgänglighet och hantering av läkemedel. Den innehåller en välkommen prioritering av kliniska prövningar för att stärka utvecklingen av nya behandlingar, vilket maximerar nyttan av läkemedel och ger tillgång till bästa möjliga vård.

Regeringen har presenterat den nationella läkemedelsstrategin för perioden 2024–2026 som fastslår inriktningen för arbetet på läkemedelsområdet. Nytt för denna upplaga är att utveckling av nya läkemedel och kliniska prövningar är ett av de tre fokusområdena, vid sidan av tillgänglighet till nya och gamla läkemedel respektive läkemedelsbehandling och läkemedelshantering. Visionen är, som tidigare, “rätt läkemedelsanvändning till nytta för patienten och samhället”.

Vägen framåt för läkemedelsstrategin

Läkemedelsverket samordnar arbetet med den nationella läkemedelsstrategin och har till sin hjälp en expertgrupp med representanter för sektorns aktörer, från regioner och myndigheter som TLV och Socialstyrelsen till bransch- och intresseorganisationer som Sveriges Apoteksförening och Läkarförbundet. Även Lif ingår. Expertgruppen tar fram kunskapsunderlag, informerar om det pågående arbetet med strategin inom respektive organisation och driver gemensamma initiativ.

Bengt Mattson, som är med i expertgruppen, säger att Lif redan har en rad färdiga handlingsplaner som både täcker strategins gamla fokusområden och det nya. Där beskrivs den forskande läkemedelsbranschens förslag på hur Sverige ska lösa kritiska utmaningar och främja utvecklingen på områden som är centrala för en välfungerande sjukvård och god hälsa, där läkemedel är en av hörnstenarna.

– Många av förslagen kan appliceras direkt på arbetet med läkemedelsstrategin. Lif har bland annat handlingsplaner för läkemedelsförsörjning, tillgänglighet till nya behandlingar, fler kliniska prövningar och bättre användning av vaccin och antibiotika. Vi redogör både för vad branschen kan göra och vilka åtgärder som krävs av politiken och aktörerna i life science- och sjukvårdssystemet.

Fokusområdet utveckling av nya läkemedel och kliniska prövningar

I det nya fokusområdet beskriver strategin hur Sveriges position inom Life Science och utvecklingen av nya läkemedel kan stärkas genom bättre förutsättningar för kliniska prövningar.

– Kliniska läkemedelsprövningar är en del av att maximera nyttan av läkemedel och kunna erbjuda patienter bästa möjliga vård i form av de senaste, mest effektiva behandlingarna, säger Bengt Mattson. Det är till exempel en viktig del i arbetet med att införa precisionsmedicin brett i sjukvården.

Bland annat handlar det om att öka utförarnas kompetens och ge hälso- och sjukvården möjlighet att integrera kliniska läkemedelsprövningar i sin vardagliga verksamhet som ett behandlingsalternativ bland andra.

Fokusområdet tillgänglighet till nya och gamla läkemedel

Området handlar om att befolkningen ska ha tillgång till både gamla, befintliga läkemedel och de nya som utvecklas. Det omfattar å ena sidan arbete för att hantera rest- och bristsituationer, garantera likvärdig tillgång till läkemedel över hela landet och stärka den nationella beredskapen inför framtida kriser. Å andra sidan handlar det om att se till att de nya behandlingar som kommer når ut till patienter i Sverige. Även problemet med resistenta bakterier lyfts – att säkra tillgång till antibiotika men även andra läkemedel som kan förebygga antibiotikakrävande infektioner är nödvändigt för att trycka tillbaka utvecklingen.

– Vi behöver både få på plats incitament för att utveckla nya antibiotika som kan ersätta de gamla när resistensläget gjort dem verkningslösa och arbeta för en korrekt och sparsam användning av de vi redan har, säger Bengt Mattson.

Fokusområdet läkemedelsbehandling och läkemedelshantering

För att alla patienter ska få en likvärdig läkemedelsbehandling oavsett bostadsort, betonar strategin vikten av tillgång till relevant patientinformation och behandlingsdata. Detta för att säkerställa bästa möjliga behandling i alla vårdinstanser. Därtill behöver kompetensen inom hantering, förskrivning och användning av läkemedel öka i hela behandlingskedjan och alla aktörer ska kunna stötta patienterna så att de kan följa sin ordination, vilket krävs för en lyckad läkemedelsbehandling. Det är även viktigt för att minska mängden kasserade läkemedel i Sverige.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4