X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nya myndigheter för forskningsfinansiering kan öka innovation och konkurrenskraft

2 februari

En moderniserad och mer effektiv organisering av statliga forskningsfinansiärer som kan stödja innovation och samverkan mellan akademi och näringsliv skulle gynna Sverige som internationellt konkurrenskraftig forskningsnation, särskilt inom Life Science. Det skriver Lif i sitt remissvar till regeringens förslag om en omorganisation av systemet.

En utredning har föreslagit en omorganisation av det statliga finansieringssystemet för forskning och innovation, där de nuvarande ansvariga myndigheterna ersätts av tre nya:

  • vetenskapsmyndigheten, som ska ge stöd till grundläggande forskning
  • myndigheten för strategisk forskning, som ska stödja forskning och innovation av vikt för samhälle och näringsliv
  • innovationsmyndigheten, med ansvar för att finansiera implementering av samhällsviktiga innovationer.

Förnyelse av Sveriges forskningsfinansiering skapar innovation och tillväxt

I sitt remissvar välkomnar Lif en omorganisering. Vilken modell som är mest ändamålsenlig tar dock Lif inte ställning till, det centrala är att den stöttar både samverkan, grundforskning och behovsmotiverad forskning samt innovation och effektiviserar forskningsfinansieringen – allt strategiskt viktigt för att attrahera fler investeringar från internationella Life Science-företag.

Det behövs även ett större fokus på att ta forskningresultat hela vägen fram till utveckling av nya behandlingar och implementering i sjukvården till nytta för patienter och samhälle, något som den föreslagna innovationsmyndigheten kan bidra till.

Statligt stöd för samverkansforskning och innovation inom Life Science

– Att staten stöttar innovation och samverkansforskning mellan akademi och företag är centralt för vår framtida konkurrenskraft och styrka som forskningsnation, säger Lifs expert Frida Lundmark. Eftersom alla delar i ekosystemet samspelar behöver de också stärkas var och en för sig.

Att Sverige upprätthåller en excellent forskning i internationell toppklass är nyckeln till att attrahera ledande forskare inom både akademi och det privata näringslivet, vilket bidrar till ett klimat där de globala läkemedelsföretagen vill verka.

Lif vill se en strategi för forskningsinfrastrukturerna och långsiktig • finansiering

Lif efterlyser också en plan för att långsiktigt finansiera och utveckla de forskningsinfrastrukturer som är så betydelsefulla för samarbetet mellan universitet och Life Science-branschen. Att forskande läkemedelsföretag kan använda och bidra till vidareutvecklingen av infrastrukturerna är viktigt för att säkra en svensk ledarplats inom forskning och utveckling.

Därför rekommenderar Lif att den nya myndigheten för strategisk forskning får ansvara för det, med sin inriktning på starkare samverkan mellan näringsliv och offentliga aktörer.

Statliga forskningsinvesteringar för att stärka Sveriges Life Science-sektor

Det behövs även större statliga investeringar som kan matcha andra länders satsningar på forskning och utveckling.

– Detta är avgörande för att behålla och stärka läkemedelsbranschens bidrag till Sveriges ekonomi, säger Frida Lundmark. Under 2022 var läkemedel den tredje största svenska exportvaran. Life Science-branschen är en bas för samhällets välstånd men staten måste satsa mer för att framtidssäkra den positionen. Andra länder gör det och vi riskerar att hamna på efterkälken.

Över tid har Sveriges statliga finansiering inom på forskning och utveckling stagnerat, medan de offentliga satsningarna globalt nästintill har tredubblats de senaste 20 åren. Sverige är fortsatt en stark forskningsnation men det internationella försprånget jämfört med OECD-genomsnittet är idag halverat.

Läs mer

Läs betänkandet "Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation" på regeringens webbplats

Läs Lifs remissvar till betänkandet (pdf)