X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif efterlyser ett nationellt partnerskap för kliniska prövningar

29 september 2023
Illustration provrör

Lif uppmanar till ett nationellt grepp om läkemedelsprövningar för att motverka Sveriges minskade attraktivitet som prövningsland. I sitt remissvar till utredningen om företagsinitierade kliniska prövningar fastslås att ett partnerskap mellan industrin, akademin och sjukvården skulle stärka landets position inom Life Science och gynna både patienter och svensk ekonomi.

För en fortsatt ledande svensk position inom Life Science är det avgörande att företagen får bättre möjligheter att genomföra kliniska läkemedelsprövningar. Lif har länge påpekat att Sverige inte är tillräckligt attraktivt som prövningsland. I sitt remissvar till den statliga utredningen om hur förutsättningarna för företagsinitierade prövningar kan förbättras efterlyser Lif återigen ett nationellt partnerskap för att vända den negativa utvecklingen. Det är en fråga vi drivit under ett antal år och det är glädjande att regeringens utredare och andra aktörer nu bekräftar att det är rätt lösning.

Ett ”SweTrial” skulle underlätta kliniska prövningar

Kliniska läkemedelsprövningar är essentiellt för de forskande läkemedelsföretagens verksamhet. Tyvärr vittnar flera av Lifs medlemsföretag om svårigheterna att genomföra prövningar i Sverige. Detta på grund av bristande kapacitet och praktiska förutsättningar inom hälso- och sjukvården. Att etablera "SweTrial", ett nationellt partnerskap och terapinätverk för kliniska prövningar skulle innebära ett nära samarbete mellan aktörer som bedriver läkemedelsprövningar såsom akademi, industri och hälso- och sjukvård. Genom att organisera systemet för kliniska prövningar nationellt och utifrån diagnos snarare än geografisk hemvist blir tillgången mer jämlik över landet så att fler patienter kan delta.

Framgångsrikt partnerskap i grannländerna visar vägen

Facit finns i de nordiska grannländerna, säger Lifs vd Johan Färnstrand.

– Erfarenheterna från Danmark och Norge, där partnerskapen TrialNation och NorTrial har etablerats, är positiva. Fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar initieras nu och ger fler patienter möjlighet att delta. Vi vill se samma utveckling i Sverige. Och prövningsklimatet är inte bara viktigt för patienterna och en sjukvård som kan erbjuda de bästa behandlingsmetoderna. Det påverkar också potentialen för investeringar på läkemedelsområdet. Vi måste vara ett fortsatt starkt alternativ i den globala konkurrensen.

Läkemedelsexporten är viktig för den haltande ekonomin

Sverige exporterade läkemedel för 139,4 miljarder under 2022. I en vikande konjunktur är läkemedelsbranschen en av de industrigrenar som visar på fortsatt stabila och positiva resultat. Kliniska läkemedelsprövningar spelar en viktig roll för att värna den trenden.

– Kliniska prövningar är en central kugge i hela Life Science-systemet och kan bana väg för produktion och andra satsningar på svensk mark, konstaterar Johan Färnstrand.

Regeringen agerar för att stärka forskningskompetensen

Regeringen realiserar redan nu ett av utredningens förslag för att främja kliniska prövningar. Den 28 september fick Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra kompetenshöjande åtgärder hos klinisk forskningspersonal och forskningsstödjande yrken i hälso- och sjukvården. Samma handlingskraft och tempo vore välkommet också vad gäller ett nationellt partnerskap. Branschen både vill och kan bistå.

Hela Life Science-branschen står redo att bygga partnerskapet

– Från Lif är vi beredda att bidra med vår kompetens och resurser i arbetet med att få till ett partnerskap. Även våra medlemmar är redo. Hela den forskande Life Science-branschen vill bidra, avslutar Johan Färnstrand.

Läs Lifs remissvar till "Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar"

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy