X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vacciner – en underutnyttjad resurs

20 april 2023
Illustration spruta

Trots sina stora hälsovinster är vacciner en underutnyttjad resurs idag. Fortfarande drabbas många människor i Sverige av sjukdom och död som går att förhindra med enkla och billiga medel: värdet av vaccinering genom hela livet, inte bara i barndomen, kan inte underskattas.

Både ur ett folkhälsoperspektiv som ur en samhällsekonomisk synvinkel är vaccinationer en oslagbar medicinsk åtgärd. Vaccinationer minskar sjukligheten och dödligheten. De avlastar hälso- och sjukvården och minskar onödiga kostnader inom vården i kommuner och regioner.

Genom att förebygga infektioner minskar dessutom behovet av antibiotika – ett måste i kampen mot den snabbt eskalerande antibiotikaresistensen.

Men trots sina stora hälsovinster är vacciner idag en underutnyttjad resurs i Sverige. Barnvaccinationsprogrammets framgångar är ett kvitto på vilken skillnad strategisk vaccinering kan göra. Tidigare riskfyllda sjukdomar som polio, röda hund och stelkramp är idag inte längre ett hot för den som fått sina sprutor. Och ett vaccinationsprogram kan i princip utrota en sjukdom i ett helt land eller hela världen.

Vaccinering för alla åldrar skulle ge hälsovinster

Genom en statlig strategi för vaccinationer för alla skeden i livet – från de första åren till ålderdomen – och genom att vacciner mot fler sjukdomar plockas in i Sveriges vaccinationsprogram så att befolkningen får tillgång till kostnadsfria vacciner på ett organiserat, jämlikt sätt över hela landet kan vacciner göra ännu större nytta än idag.

Just nu pågår WHO:s vaccinvecka på EU- och global nivå. Lif och våra systerorganisationer i Europa vill utnyttja tillfället till att informera om det stora värdet av nationella vaccinationsprogram. Bengt Mattson, vaccinexpert på Lif, berättar att Sverige har kommit långt men att det är hög tid att ta nästa steg. Det finns redan ett färdigt förslag om att införa vuxenvaccinering mot en rad sjukdomar.

– Vi ser fortfarande hur stora befolkningsgrupper drabbas av sjukdom, ohälsa och död som går att förhindra med enkla och ur ett långsiktigt samhällsperspektiv väldigt billiga medel. Varje år är vården till exempel under högt tryck när äldre drabbas svårt av influensa.

Det finns färdiga förslag om vaccinationsprogram för vuxna

2016 föreslog Folkhälsomyndigheten att nationella särskilda vaccinationsprogram ska införas mot influensa, pneumokocker, hepatit-B och tuberkulos för en vuxen population och särskilda riskgrupper.

– 2022 kom ett vaccinationsprogram mot pneumokocker för vuxna i vissa riskgrupper och för de som fyller 75 år, men inte alla personer som är 75 år och äldre vilket vi hade önskat. De övriga förslagen väntar fortfarande på beslut från regeringen.

Vaccin

  • Vaccinationsprogram och jämlik tillgång: Lif vill se vaccinationsprogram för personer som tillhör en riskgrupp – i alla åldrar. Vi vill även att alla ska ha samma tillgång till vaccin oavsett var i Sverige man bor.
  • Processer och ansvar: Nya vacciner bör snabbt bli utvärderade och implementerade i en strukturerad process med tydliga tidsramar. Lif efterlyser också ett nationellt ansvar för vaccin.
  • Register och uppföljning: Alla vaccinationer bör läggas in i ett vaccinregister för att möjliggöra forskning och uppföljning. Informationen bör också finnas tillgänglig för individen, exempelvis via ett digitalt vaccinationskort.

Vaccinationer genom hela livet – en hörnsten i preventivt hälsoarbete

Handlingsplanen för vaccin beskriver vilka områden som de forskande läkemedelsföretagen, politiken och beslutsfattarna inom hälso- och sjukvård bör fokusera på för en jämlik tillgång till vaccin och en hög vaccinationsgrad i befolkningen – grunden för effektiv prevention och god folkhälsa.

Produktionsår: 2022