X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif välkomnar förslag om läkemedelsstatistik

7 februari 2023
Karolina Antonov

En statlig utredning föreslår ett undantag i sekretesslagstiftningen för att statistik om läkemedelsförsäljning åter ska kunna vara offentlig. Lif välkomnar utredningens förslag.

För fyra år sedan kom E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen fram till att man inte längre kunde lämna ut försäljningsstatistik över enskilda läkemedel, eftersom detta skulle strida mot offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Man bedömde att försäljningsstatistik som rör företags enskilda intressen skyddades av sekretess, trots att företagen aldrig hade önskat detta och att statistiken då hade varit offentlig i över 40 år.

Förslag om att undantag införs i sekretesslagen

Lif har sedan dess arbetat för att få en ändring till stånd som innebär att statistiken åter blir offentlig. Efter initiativ från bland andra Lif tillsatte den förra regeringen en utredning som nu lagt fram sitt betänkande. Huvudförslaget är att ett undantag införs i sekretesslagen som gör det möjligt att offentliggöra försäljningsstatistiken. Förslaget omfattar alla receptläkemedel inom läkemedelsförmånen, smittskyddsläkemedel, samt rekvisitionsläkemedel som regioner köper direkt från läkemedelsföretagen. Detta föreslås börja gälla den 1 juli 2024.

I väntan på en lagstiftning har problemet under de här åren fått lösas provisoriskt genom att företagen gett E-hälsomyndigheten medgivande till att försäljningsstatistik för deras läkemedel kan lämnas ut. Karolina Antonov, analyschef på Lif som medverkat i utredningen som expert, är nöjd med förslaget.

Förslagen täcker flera behov kring läkemedelsstatistik 

– Det är glädjande att vi äntligen får en långsiktig lösning på detta. Företagen har behov av statistiken för att kunna följa och planera sin verksamhet. För många läkemedel tecknas också avtal om återbäring mellan regioner och företag. En förutsättning för att man ska beräkna återbäringen är tillgång till statistik om enskilda läkemedel, säger Karolina Antonov.

– Jag tycker att utredningsförslaget i stort möter de viktiga aspekter kring läkemedelsstatistiken som vi inom branschen och Sveriges kommuner och regioner fört fram. En återstående central fråga är behovet av tillgång till individbaserade uppgifter från slutenvården, och det är bra att regeringen nu gett ett uppdrag till Socialstyrelsen om detta, säger Karolina Antonov.

Myndighetsuppdrag om statistik för rekvisitionsläkemedel

Regeringen har i årets regleringsbrev gett Socialstyrelsen i uppdrag att förstärka insamlingen av uppgifter om rekvisitionsläkemedel till patientregistret vilket är ett viktigt steg för att förbättra uppföljningsmöjligheterna för alla typer av läkemedel. Förhoppningen är att regeringen även kommer att hörsamma en tidigare hemställan från Lif och SKR om att tillsätta en utredning för att föreslå lagändringar som möjliggör en kontinuerlig, systematisk insamling av uppgifter om läkemedel som ordineras och administreras i slutenvården.

Utredningens förslag i korthet

  • Den bestämmelse i lagen som anger att partihandlare och detaljhandlare som bedriver detaljhandel med läkemedel till hälso- och sjukvården ska lämna uppgifter till E-hälso-myndigheten för att myndigheten ska kunna föra statistik över detaljhandeln delas upp i två stycken. Syftet med ändringen är att förtydliga paragrafens innehåll och att särskilja det krav på inrapportering som gäller för partihandlare som bedriver detaljhandel till hälso- och sjukvården från det krav på inrapportering som gäller för detaljhandlare som bedriver detaljhandel till hälso- och sjukvården.
  • Ett undantag från statistiksekretessen införs. Ett sekretessundantag införs också i förhållande till den sekretess som gäller hos E-hälsomyndigheten för uppgift om en enskilds affärs- eller driftsförhållanden.
  • Vissa ändringar införs avseende E-hälsomyndighetens skyldighet att lämna ut uppgifter till Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedels-förmånsverket, TLV, samt till Läkemedelsverket.
  • E-hälsomyndighetens uppgiftsskyldighet gentemot Socialstyrelsen utvidgas till att omfatta även uppgift om aktiv substans, läkemedelsform, styrka, expedierande apotek, samt uppgift om att farmaceuten har motsatt sig utbyte av ett förskrivet läkemedel och skälen för det.
  • E-hälsomyndighetens uppgiftsskyldighet gentemot TLV utvidgas till att omfatta även uppgift om ordinationsorsak. Utredningen föreslår även att E-hälsomyndigheten ska lämna ut uppgifter till TLV för TLV:s hela tillsyn enligt lagen om läkemedelsförmåner samt för uppföljning och utvärdering av subventionsbeslut.
  • Vissa ändringar införs i E-hälsomyndighetens uppgiftsskyldighet enligt lagen om handel med läkemedel.
  • Att uppgiftsskyldigheter utvidgas så att uppgifterna ska lämnas för Läkemedelsverkets hela tillsyn enligt lagen om handel med läkemedel. Utredningen föreslår även att uppgifterna ska lämnas på begäran.
Foto på kontaktpersonen

Tf vd

Prissättning & subventionsfrågor
Tillgängliggörande av läkemedel i Sverige

Statistik & Hälsodata

Kontaktperson TLV och Regionernas samverkansmodell för läkemedel