X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

AI-kommission skapas för att stärka svensk konkurrenskraft

12 december 2023
Illustration AI-robot

Regeringen inrättar en AI-kommission för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Initiativet kommer ha betydelse för att främja tillväxt inom AI-området. Kommissionens ska titta på allt från utbildning, lagstiftning till säkerhet och riskkapital. Initiativet välkomnas av Lif, eftersom arbetet också kommer gynna AI-utvecklingen inom Life Science och hälso- och sjukvårdsområdet.

AI kan underlätta för vårdpersonal och patienter

AI har potentialen att revolutionera sjukvården genom tidigare och mer specifika diagnoser, avlasta vårdpersonal från administrativa uppgifter, anpassa vårdplaner för individuella patienter samt påskynda medicinsk forskning och innovation. Redan idag finns flera AI-system som underlättar för både patienter och vårdpersonal, samt räddar liv genom bättre diagnostik och behandling. AI kan även användas till utveckling av nya läkemedel. I takt med att forskningen går snabbt framåt kommer fler tillämpningsområden att läggas till. Trots alla fördelar finns utmaningar kring integritet och säkerhet, och det är viktigt att balansera AI:s potential med skyddet av personers rättigheter.

Användning av AI kräver tydliga lagar och samverkan

För att kunna nyttja AI fullt ut inom vården, krävs tydliga lagar och regler samt tydliggörande av ansvarsfrågor vid eventuella fel. Det är också viktigt att sammanföra och säkert tillgängliggöra hälso- och patientdata, både aggregerat för forskning och individuellt för vårdgivare, samtidigt som man främjar öppenhet och samverkan mellan alla intressenter inom vården. Detta kommer att vara avgörande för att realisera AI:s fulla potential inom hälso- och sjukvården och förbättra vårdkvaliteten för patienter och effektiviteten för vårdgivare.

–Etiska aspekter kommer vara avgörande för om samhället ska få förtroende för AI-baserad teknik. Här har varje aktör som vill använda sig av AI ett stort ansvar, och det är något som varje bransch behöver fokusera på, säger Gunilla Englund, digitaliseringsexpert på Lif.

Uppdraget omfattar att analysera utbildningsbehov för att möta framtida krav inom AI, identifiera åtgärder för att främja konkurrenskraftig och säker AI på både EU- och global nivå, föreslå åtgärder för att locka riskkapital och främja innovation inom AI, undersöka möjligheter till effektivisering av den offentliga förvaltningen genom AI-användning, samt analysera hur AI kan påverka Sveriges säkerhet och demokrati samt motverka eventuell skadlig påverkan.

Uppdraget ska slutföras senast den 1 juli 2025.

Foto på kontaktpersonen
Gunilla Englund Affärsutvecklingsansvarig Fass, sakkunnig policy

Affärsutvecklingsansvarig Fass, sakkunnig policy