X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Steg framåt i arbetet med nationell digital infrastruktur och möjlighet till dialog

10 oktober 2023
Vårdpersonal med ipad

I en nyligen publicerad delrapport från E-hälsomyndigheten presenteras konkreta förslag för att påbörja skapandet av en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården och tandvården. Lif välkomnar förslagen som lyfter vikten av att ha processer för samarbete med berörda aktörer och intressenter som centrala delar för att kunna genomföra uppdraget.

I juni 2023 fick E-hälsomyndigheten regeringens uppdrag att ta fram förslag till en färdplan för en nationell digital infrastruktur, det vill säga en beskrivning av vilka stödjande och styrande strukturer som behövs för att skapa en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården. I september delredovisades uppdraget i en övergripande färdplan som sträcker sig över fem år.  Den 31 mars 2024 lämnas en slutredovisning av uppdraget av E-hälsomyndigheten.

I E-hälsomyndighetens delrapport lyfts konkreta förslag på hur arbetet med en nationell digital infrastruktur ska kunna påbörjas. Det kommer att krävas ett stort engagemang från olika aktörer under en lång period. En av utmaningarna kommer vara kompetensförsörjningen inom både teknik, informatik och juridik.

Färdplanen är ett av flera pågående uppdrag som syftar till att uppnå bättre och säkrare informationsförsörjning av hälsodata. Detta för att öka patientsäkerheten, bedriva mer patientcentrerad vård och minska administrativt dubbelarbete för hälso- och sjukvårdspersonalen och skapa förutsättningar för att utveckla och förbättra medicinska behandlingar, arbetssätt och hälsofrämjande preventiva insatser.

Från Utredningen om infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse (S 2022:10) som släpptes en diskussionspromemoria i september. På detta sätt möjliggör utredningen att de aktörer som kommer att påverkas av val kring standarder och specifikationer inkommer med synpunkter. Lif kommer under oktober sammanställa medlemsföretagens synpunkter. Utredningen lyfter vikten av internationellt vedertagna standarder, men också att mer detaljerade specifikationer krävs i hanteringen av hälsodata. De aktörer som ska bli ansvariga för att implementera och tillhandahålla lösningar, behöver vara delaktiga och framförhållningen måste vara realistisk och god.

 

Läs hela E-hälsomyndighetens delrapport (ehalsomyndigheten.se)

Foto på kontaktpersonen
Gunilla Englund Affärsutvecklingsansvarig Fass, sakkunnig policy

Affärsutvecklingsansvarig Fass, sakkunnig policy