X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif lägger fram förslag för att öka antalet kliniska prövningar i Sverige

11 januari 2023
Frida Lundmark

Just nu pågår en statlig utredning om hur förutsättningarna för kliniska prövningar ska förbättras. I ett inspel ger Lif sina synpunkter på hur Sverige kan bli förstahandsvalet för läkemedelsföretagens prövningar, något som stärker svensk Life Science och patienternas tillgång till nya behandlingar.

Kliniska läkemedelsprövningar är en av Life Science-sektorns hörnstenar och det är viktigt för Sverige att fler företag väljer att genomföra sina prövningar här. Ju fler prövningar, desto fler är patienterna som kan dra nytta av nya läkemedel och samtidigt bidra till att de kommer ut på bred front i hälso- och sjukvården. Det är också centralt för Sveriges konkurrenskraft inom Life Science, en bransch som redan idag bidrar avsevärt till samhällsekonomin och vår position som innovationsland.

Just nu pågår en statlig utredning om hur förutsättningarna för kliniska prövningar kan stärkas. I början av januari skickade Lif in ett inspel med en rad synpunkter. Frida Lundmark, ansvarig för Life Science-frågor på Lif, säger att den kan få stor inverkan på framtiden för svensk Life Science och svenska patienter.

– Lif har ringat in områden där det är extra angeläget att utredningen presenterar konkreta förslag. Idag utnyttjas inte prövningarnas fulla potential. Tvärtom halkar Sverige efter samtidigt som takten inom medicinsk forskning accelererar i och med utvecklingen av precisionsmedicin och avancerade nya behandlingar. Vi är i inledningsfasen av en utveckling som bidrar till bättre vård och behandling om rätt förutsättningar ges. Centralt är att Sverige blir förstahandsvalet när internationella företag bestämmer var de vill utföra sina kliniska läkemedelsprövningar. Med rätt strategiska satsningar går det att nå regeringens mål om att öka antalet kliniska prövningar och stärka svensk Life Science.

Ett partnerskap för företagsinitierade kliniska prövningar

Lif efterlyser ett nationellt partnerskap där alla aktörer som är involverade i kliniska läkemedelsprövningar arbetar tillsammans: hälso- och sjukvården, patienter, myndigheter och läkemedelsbranschen. Målsättningen ska vara att öka både antalet prövningar som genomförs i Sverige och antalet patienter som får möjlighet att delta.

– Partnerskapet ska ha tydliga mandat och kunna agera effektivt och operativt, säger Frida Lundmark. Vi hoppas att staten kan initiera och organisera det, till exempelvis via regeringens Life Science-kontor.

Precisionsmedicin och företagsinitierade kliniska prövningar

För Sveriges framtid som prövningsland och tillgången till nya innovativa behandlingar måste hälso- och sjukvården ha förutsättningar att genomföra de komplexa läkemedelsprövningar som följer med den alltmer avancerade medicinska utvecklingen. Därför är det är avgörande att Sverige har en precisionsmedicinsbaserad sjukvård som är redo för den nya typen av prövningar. Lif vill se investeringar i en infrastruktur för precisionsmedicin som även kan användas för klinisk forskning, säger Frida Lundmark

– Sveriges mål är att vara ledande i införandet av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården. Det arbetet måste accelereras genom investeringar i infrastruktur för precisionsmedicin som också är tillgänglig för forskningsändamål.

Företagsinitierade kliniska prövningar som en del av hälso- och sjukvården

När ett läkemedelsföretag beslutar att genomföra en prövning är det en stor ekonomisk investering. Hur hälso- och sjukvården i ett land historiskt kunnat bistå med det antal patienter man kommit överens om till prövningen väger tungt, och att Sverige alltför ofta fallerat har bidragit till vår sjunkande popularitet som prövningsnation.

Lif efterlyser fler kvalificerade medarbetare med ansvar för kliniska läkemedelsprövningar, öronmärkt tid och adekvat infrastruktur så att hälso- och sjukvården får rätt förutsättningar att genomföra företagsinitierade kliniska prövningar.

– Behovet av resurs- och kompetensförstärkning är stort, fastslår Frida Lundmark. Kliniska prövningar måste vara en integrerad del av vården och ses som ett behandlingsalternativ bland andra.

Produktionsplanering och hälso- och sjukvårdslagen

För att kliniska prövningar verkligen ska kunna vara en integrerad del i hälso- och sjukvården måste de tydligt ingå i uppdraget. Dels måste hälso- och sjukvårdslagen förtydligas så att det framgår att regioner och kommuner ska genomföra kliniska läkemedelsprövningar. Dels måste prövningarna produktionsplaneras på samma sätt som annan vårdproduktion så att de får resurser och utrymme.

Lif vill också se en särskild styr- och ersättningsmodell som möjliggör att prövningar genomförs parallellt med vårdproduktion och akademiskt initierade studier.

Life Science-sektorn är enig om vilka satsningar som krävs

Frida Lundmark säger att Lifs förslag ligger i linje med vad övriga delar av Life Science-sektorn efterfrågar.

– Vi har diskuterat med andra involverade aktörer i forum och nätverk där frågorna har lyfts, inte minst i samband med utredningen, och vi delar alla problembilden när det gäller bristerna i hälso- och sjukvårdslagen, behovet av ett partnerskap och utmaningarna för hälso- och sjukvården att genomföra kliniska prövningar.