X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Antibiotikaresistens kan bekämpas med satsningar på prevention

21 november 2022
Illustration petridisk

Utvecklingen av antibiotikaresistens, att antibiotika successivt slutar att fungera, pågår här och nu och är ett av de största hoten mot människors hälsa. Alla måste bidra för att bekämpa problemet så att det även i framtiden går att behandla infektioner och ge nödvändig sjukvård. Ett sätt är att arbeta med prevention och på sätt minska behovet av antibiotika.

Idag kan vi behandla sjukdomar, rädda liv och erbjuda en modern sjukvård tack vare antibiotika men om vi inte lyckas vända trenden går vi mot en global och irreversibel hälsokatastrof. Orsaken till att resistensen eskalerar är det felaktiga bruket av antibiotika. Användningen måste minska och bli mer precis, samtidigt som vi måste få fram nya antibiotika som kan ersätta de som successivt blir verkningslösa. Bara så kan vi säkerställa att det finns att tillgå även i framtiden. 

Vaccination förhindrar insjuknande och minskar behovet av antibiotika

Läkemedelsföretagen spelar en nyckelroll i kampen mot antibiotikaresistens. Dels genom att utveckla och producera nya antibiotika, dels genom att bidra till en ansvarsfull användning och där är prevention ett viktigt verktyg. Genom att förhindra att infektioner ens uppstår sjunker behovet av antibiotika. Vaccination är en hörnsten i preventionsarbetet: det förhindrar både smittspridning och insjuknande.

Tyvärr är vacciner också underutnyttjad preventiv åtgärd. Läkemedelsbranschen kan bidra med vacciner men i grund och botten är det själva vaccineringen som har effekt. Genom en statlig strategi för vaccinationer för alla skeden i livet – från de första åren till ålderdomen – och genom att vacciner mot fler sjukdomar plockas in i Sveriges framgångsrika vaccinationsprogram så att befolkningen får tillgång till kostnadsfria vacciner på ett organiserat, jämlikt sätt över hela landet kan vacciner bli ett ännu kraftfullare bidrag i kampen mot antibiotikaresistens.

Så kan vaccinationer nyttjas bättre för att hindra antibiotikaresistens

  • En strategi för hur befintliga och kommande vacciner ska kunna nyttjas så effektivt som möjligt och en tydlig struktur för hur de ska komma befolkningen till del. Tillsammans med ett heltäckande vaccinationsregister skulle det göra stor skillnad för folkhälsan och
  • Ett vuxenvaccinationsprogram i likhet med barnvaccinationsprogrammet som framgångsrikt förebygger och skyddar barn och unga mot allvarlig sjukdom. Folkhälsomyndigheten föreslog 2016 att program införs mot influensa, pneumokocker och tuberkulos. I dagsläget ingår bara pneumokocker för riskgrupper och personer över 75.
  • Det finns även många andra sjukdomar som skulle kunna förebyggas brett, jämlikt och effektiv med hjälp av vaccinationsprogram för sårbara grupper.

Lifs antibiotika-experter om värdet av vacciner

Lifs handlingplan mot antibiotikaresistens

Lif har tagit fram en handlingplan mot antibiotikaresistens. Den beskriver de forskande läkemedelsföretagens syn på vilka åtgärder som behövs för att trycka ner resistensutvecklingen och säkerställa en modern hälso- och sjukvård.

AMR och antibiotikaresistens hotar sjukvården

Antimikrobiell resistens (AMR), vanligen kallat antibiotikaresistens, ökar inte endast risken för allvarlig sjukdom och död i bakteriella infektioner. Fungerande och effektiva antibiotika är en förutsättning för all modern hälso- och sjukvård. I samband med i princip alla operationer på sjukhus ges patienten antibiotika för att minska risken för infektion. Sjukvården är också beroende av antibiotika för att kunna använda medicinska behandlingar som ger nedsatt immunförsvar hos patienter, exempelvis inom cancervården.

Svensk industriallians mot AMR bekämpar antibiotikaresistensen tillsammans

Utmaningarna kring antibiotikaresistens är komplexa men det går att få bukt med problemet. Alla måste bidra, från privatpersoner till myndigheter och politiker, från näringslivet till det offentliga. Därför är det viktigt med WHO:s antibiotikavecka som pågår 18–24 november. Årets tema är ”Förebygg antibiotikaresistens tillsammans”.

Samverkan mot antibiotikaresistens

Läkemedelsföretagen kan göra mycket tillsammans med andra i Life Science-sektorn och med förenade krafter skydda antibiotikan i samhället. Därför har vi och de andra branschorganisationerna startat Svensk industriallians mot AMR, där vi arbetar tillsammans för att minska infektionstrycket inom vård och omsorg och i förlängningen bromsa antibiotikaresistensutvecklingen i samhället. Vacciner, träffsäker diagnostik, god hygien och sanitet genom exempelvis skyddsutrustning och medicinteknik är några av de verktyg Life Science-sektorn kan bidra med för att förebygga.

Poddserie: Antibiotikaresistens – den tysta pandemin

Redan idag orsakar antibiotikaresistenta bakterier uppskattningsvis 1,3 miljoner dödsfall om året. Om ingenting görs grusas sjukvårdens möjligheter att ge patienter nödvändig vård och vi står inför en global hälsokris. I Lifs nya poddserie "Antibiotikaresistens – den tysta pandemin" diskuterar vi problemet och hur vi kan hejda utvecklingen.

I avsnitt ett berättar Svensk industriallians mot AMR om sitt arbete. Medverkande: Johanna Assadi Rissanen (SwedenBIO), Bengt Mattson (expert på antibiotikaresistens på Lif) och Malin Hollmark (Swedish Medtech). Programledare: Amy Havenäng, trainee och expert på antibiotikaresistens på Lif

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4