X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Regioner satsar på ATMP

Regioner med universitetssjukhus satsar alltmer på att bygga upp ATMP-centrum för att möta utvecklingen inom gen- och cellterapi och för att samla klinisk och akademisk forskning kring avancerade behandlingar mot svåra sjukdomar.

Vid ett möte i Lund diskuterades de stora ambitioner Region Skåne har inom området. Bygget av ett helt nytt ATMP-centrum pågår och ska vara klart 2024. Men diskussionerna på heldagsmötet handlade också om hur de olika regionala satsningarna kan samverka och komplettera varandra – och hur Sverige kan ha ett samlat internationellt konkurrenskraftigt erbjudande inom avancerade terapier.

Vid sidan av Skånes satsning på ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) vid universitetssjukhuset i Lund finns liknande centrumbildningar i Stocholm, där Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet förenat sina resurser. Akademiska i Uppsala har lång tradition inom ATMP, och även Sahlgrenska i Göteborg gör betydande satsningar.

Under mötet i Lund samlade Lif några av talarna till videointervjuer, där de utvecklar tankar kring ATMP utifrån sina olika perspektiv.

Stefan Jovinge, forskningschef Skånes Universitetssjukhus

I Lund pågår bygget av ett helt nytt ATMP-centrum vid universitetssjukhuset som ska tas i bruk under 2024. Stefan Jovinge, forskningschef vid Skånes Universitetssjukhus, säger i intervjun att det nya centrumet innebär en möjlighet att föra samman akademisk forskning och behandling, och att nya biotechföretag kan bildas och växa.

I väntan på det nya centrumet huserar man i tillfälliga lokaler vid FoU-centrum. Där pågår redan behandling med CAR-T av patienter med blodcancersjukdomar, och nu startar en internationell studie med cellterapi mot Parkinsons sjukdom där patienter från bland annat Storbritannien ges behandling.

Jenni Nordborg, Life Science-samordnare

De senaste åren har utvecklingen inom precisionsmedicin och ATMP varit mycket positiv, men det återstår mycket att göra, säger Jenni Nordborg som vid intervjutillfället var nationell Life Science-samordnare. Hon ser mycket positivt på att det nu utvecklas regionala ATMP-centrum på flera platser i landet.

– Det region Skåne nu gör är att fokusera på sin spets inom ATMP, och även krokar arm med de andra universitetsregionerna är fantastiskt bra. Då kan vi också få till ett arbetssätt där regionerna kan växeldra, säger Jenni Nordborg i intervjun.

Björn Eriksson, generaldirektör Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets uppdrag inom ATMP, både vad gäller det regulatoriska och kvalificerad vetenskaplig rådgivning, är mycket viktiga för myndigheten, säger Björn Eriksson, generaldirektör. Läkemedelsverkets innovationskontor arbetar bland annat med att nationellt samordna ATMP-kompetens.

Läkemedelsverkets starka roll inom EMA utgör också en bra förutsättning för att svenska perspektiv ska få genomslag. Björn Eriksson menar att en viktig del av den kommande nya läkemedelslagstiftningen för läkemedel inom EU kommer att handla om avancerade terapier och ATMP.

Stephan Mielke, professor hematologi och cellterapi, Karolinska Institutet

Karolinska Instituet och Universitetssjukhuset har under lång tid arbetat med forskning och behandling med avancerade terapier. Stephan Mielke menar att samarbete såväl mellan universitet och sjukvård, som mellan olika regionala ATMP-centrum är en nyckel för framtiden. Både Skåne och Karolinska har fantastiska förutsättningar inom ATMP, menar han.

– Vi måste också ha ett samlat svensk perspektiv. Sverige är ett litet land som måste kunna konkurrera med stora länder som Tyskland och Frankrike, och med USA och Kina. En svensk fördel är samverkan. Vi kan använda all den kunskap som finns vid olika noder i landet. Det innebär inte att vi måste göra allt tillsammans, men vi kan komplettera varandra, säger Stephan Mielke.

Dag Larsson, senior medicinsk rådgivare, Lif

Läkemedelsbranschen ser mycket positivt på att det nu byggs upp ATMP-centrum i Skåne och i andra regioner med universitetssjukvård. Dag Larsson säger att centrumbildningarna behövs för att dels klara att ge avancerade behandlingar, dels kunna delta i klinisk forskning och annan akademisk forskning. Det är också bra med intern konkurrens mellan olika ATMP-centrum, samtidigt som det behövs samordning i ett gemensamt svenskt erbjudande.

Vid de svenska ATMP-centrumen bedrivs även egen tillverkning av behandlingar med stöd av sjukhusundantaget. Dag Larsson menar att det är en möjlighet när godkända läkemedel saknas för ett tillstånd, och även något som kan leda till bildandet av nya biotechföretag. Samtidigt är det ett problem om detta sker även när det finns godkända läkemedel. Det är enbart via EMA-godkännande som det finns en risk-nyttavärdering och ett säkerställande av produktkvalitet.

Agneta Edberg, styrelseordförande Idogen

Det finns flera utmaningar för små biotechbolag som satsar på att utveckla egna behandlingar inom ATMP. Agneta Edberg, styrelseordförande för företaget Idogen, säger att rekrytering utgör en betydande utmaning. Kompetensförsörjning inom små Life Science-företag är något som börjat uppmärksammas först de senaste åren. En annan utmaning är tillgång till riskkapital. Idag är det svårt för små innovationsföretag att få tillgång till det kapital som behövs när en behandling ska börja prövas kliniskt.

Agneta Edberg ser mycket positivt på samverkan med de ATMP-centrum som nu etableras i Skåne och i andra universitetsorter. Det betyder mycket för mindre biotechbolag att få tillgång till extern expertis. Men det är även till stor nytta för regionen, som får en betydligt djupare insyn i det lilla företaget jämfört med ett stort läkemedelsföretag, menar hon.

Lars Hammarström, avdelningschef Hälsa, Vinnova

Vinnova ser mycket positivt på de regionala satsningarna på ATMP. Lars Hammarström, avdelningschef Hälsa, säger att kraftsamlingar regionalt blir oerhört viktiga för Sveriges ställning inom området som helhet. Det viktiga är att de jobbar tillsammans så att vi för fältet framåt. Lars Hammarström menar att Sverige har goda förutsättningar att bli ledande på ATMP-området.

– Alla inser att Sverige är en mycket liten marknad. Däremot har vi fina förutsättningar för att utgöra en introduktionsmarknad för ett litet innovationsföretag, för att sedan kunna expandera globalt, säger Lars Hammarström.