X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ny riktlinje för tydligare läkemedelsinformation vid digital annonsering

Ökad användning av digitala kanaler för marknadsföring av receptfria läkemedel innebär att det sätt den obligatoriska informationen om läkemedlet presenteras kan behöva anpassas till nya format och sätt att konsumera media. Genom användarundersökningar, bland annat sk eye-tracking, kan man se hur informationen ska utformas för att bli synlig och mest läsvänlig. För receptfria läkemedel innebär det att en klickbar sk ”grön box” blir ett alternativ till nuvarande annonsutformning.

Den enda marknadsföring av läkemedel riktad till allmänheten som är tillåten i Sverige rör receptfria läkemedel men även den är strikt reglerad i LER- Läkemedelsbranschens etiska regelverk. Marknadsföringen ska främja rätt användning av läkemedlet och konsumenten får inte tro att läkemedlet har andra egenskaper än vad det är godkänt eller registrerat för. Reklamen får inte heller göra så att människor låter bli att söka relevant vård. Det måste också tydligt framgå att produkten är ett läkemedel och att meddelandet är reklam.

Genom användarundersökningar kan man se hur utformningen (placering, innehåll etc.) av informationen påverkar vad i annonsen som ögat fäster störst uppmärksamhet på. Genom sk eye-tracking undersökningar har olika annonser testats vilket resulterat i en ny riktlinje för annonsutformning.

Information i två steg

För receptfria läkemedel innebär det att en klickbar sk ”grön box” blir ett alternativ till nuvarande annonsutformning. Detta möjliggör nu att annonser för marknadsföring av receptfria läkemedel på smarttelefoner, surfplattor m.m., dvs. digitala plattformar med begränsat synfält, kan göras i två steg. Huvudannonsen ska innehålla obligatorisk information om att läsa bipacksedeln och indikation, och innehålla en hänvisning till ett utvidgat fält där övrig obligatorisk information presenteras. Syftet är att säkerställa en god balans mellan annonsbudskap och obligatorisk information, som tillfredsställer god användarvänlighet och samtliga regulatoriska och branschetiska krav, trots den begränsade storlek på skärm och annonsyta, som reklam i mobila enheter för med sig

Vad som räknas som obligatorisk information varierar. Det måste göras en konkret bedömning i varje enskilt fall. Kraven på informationens innehåll och dess läsbarhet, som anges i LER Kapitel 1, avd 2, Artikel 117, respektive i Artikel 119, måste vara uppfyllda.

Annonsens utformning

För att uppfylla riktlinjerna ska annonsen ha följande utformning:

  • Annonsen ska märkas med ett grönt fält i hela annonsens bredd som bör utgöra minst 1/5 av annonsens totala yta.
  • Det gröna fältet markeras med en standardiserad symbol, ett vit-färgat kors i en vit cirkel, och den efterföljande rubriken «Receptfritt läkemedel», samt texten «Läs noga bipacksedeln före användning».
  • Det gröna fältet ska innehålla ett klickbart fält eller möjligheten till att skrolla vidare till resterande del av den obligatoriska informationen, märkt t.ex. med texten «läs mer här».

Annonsen och den obligatoriska informationen måste tillsammans framstå på ett enhetligt sätt och all text som återges i reklamen måste vara lätt läsbar.

Mer information:

Eventuella frågor besvaras av Lifs biträdandfe Compliance Officer, MArcus Unell, via e-post: marcus.unell@lif.se eller telefon 08-462 37 74.

Foto på kontaktpersonen
Jonas Duborn Compliance Officer

Compliance Officer

Uppdaterad: 21 juni